Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:6243

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
07-10-2015
Datum publicatie
08-10-2015
Zaaknummer
3900699
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In deze zaak vordert de huidige bewindvoerder van rechthebbende een schadevergoeding van de voormalig bewindvoerder wegens het niet naar behoren uitvoeren van zijn werkzaamheden als bewindvoerder.

De persoonlijke aansprakelijkheid van een ingevolge titel 19 van boek 1 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) aangestelde bewindvoerder moet worden getoetst aan artikel 1:444 BW. Volgens dat artikel is een bewindvoerder jegens een rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekort schiet, tenzij die tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. De kantonrechter is, nu de voormalig bewindvoerder niet heeft gereageerd op de klachten van de rechthebbende en zijn huidige bewindvoerder, betreffende het niet aanvragen van zorgtoeslag in 2012 en de communicatie met DUO en deurwaarders, en, ondanks diverse verzoeken daartoe, nalaat om het dossier aan de huidige bewindvoerder over te dragen, van oordeel dat de voormalig bewindvoerder tekort is geschoten in zijn taak als bewindvoerder. Hij is, gelet op het bepaalde in artikel 1:444 BW, als (voormalig) bewindvoerder aansprakelijk voor de ten gevolge van zijn tekortkomingen ontstane schade

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 3900699 \ CV EXPL 15-3209 \ 693\415

uitspraak van

vonnis

in de zaak van

[huidige bewindvoerder] , in haar hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van [rechthebbende]

gevestigd te [woonplaats]

als formele procespartij in de plaats van

[rechthebbende]

wonende te [woonplaats]

eisende partij

gemachtigde mr. E.E.M. Messink

toevoegingsnummer [nummer]

tegen

[vorige bewindvoerder]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna [huidige bewindvoerder] , [rechthebbende] en [vorige bewindvoerder] genoemd.

1 De procedure

Het verdere verloop van de procedure:

- op 27 mei 2015 is een tussenvonnis gewezen

- op 10 september 2015 is een comparitie van partijen gehouden.

2 De feiten

2.1.

Bij beschikking van 23 mei 2012 zijn de goederen van [rechthebbende] onder bewind gesteld met de benoeming van [vorige bewindvoerder] tot bewindvoerder.

2.2.

Op 15 december 2012 stuurt [vorige bewindvoerder] een boedelbeschrijving naar het bewindsbureau van kanton Nijmegen; daarin staat onder meer het volgende.

(…)

Schulden : nihil

Inkomen : Wajong via UWV t.w.v. € 181,18

Aangevraagd zijn : Tegemoetkoming Scholieren bij DUO

Menzis Zorgverzekering (…)

2.3.

Bij beschikking van 1 oktober 2013 van de kantonrechter van de rechtbank Arnhem locatie Zutphen zijn de klachten van [rechthebbende] tegen [vorige bewindvoerder] gegrond verklaard, is [vorige bewindvoerder] met ingang van 15 oktober 2013 als bewindvoerder van [rechthebbende] ontslagen en [huidige bewindvoerder] met ingang van diezelfde datum tot opvolgend bewindvoerder benoemd.

2.4.

Op 12 mei 2014 stuurt de gemachtigde van [rechthebbende] een brief naar [vorige bewindvoerder] met daarin onder meer het volgende.

(…)

U bent op 23 mei 2012 benoemd tot bewindvoerder van cliënt.

Op het moment van aanvang van de bewindvoering was cliënt geheel schuldenvrij en stond er een saldo van circa € 200,00 op zijn spaarrekening.

Hoewel het de bedoeling was dat u de volledige financiën van cliënt zou beheren, heeft u van

het begin van aan de gehele uitkering van cliënt op diens bankrekening gestort.

(…)

Betalingen namens cliënt werden door u niet of nauwelijks gedaan met als gevolg schulden,

deurwaarderskosten etc.

Op 25 juni 2013 heeft cliënt een verzoek bij de rechtbank ingediend om u te ontslaan als

bewindvoerder wegens het niet voldoen aan uw verplichtingen als goed bewindvoerder en om een andere bewindvoerder te benoemen.

De rechtbank heeft dit verzoek gehonoreerd en als bewindvoerder is benoemd [huidige bewindvoerder]

.

[huidige bewindvoerder] heeft vervolgens u diverse keren tevergeefs verzocht om toezending van

het volledige dossier van cliënt.

Inmiddels heeft de huidige bewindvoerder met de beperkte middelen waarover zij kon

beschikken zoveel mogelijk getracht de schulden van cliënt in kaart te brengen.

Schulden die door uw toedoen c.q. uw nalaten zijn veroorzaakt.

Vooralsnog gaat het om de volgende zaken:

1. Het niet aanvragen van zorgtoeslag en het niet betalen van ziektekostenpremie. Nadat gedurende 6 maanden niet de ziektekostenpremie door u namens cliënt is voldaan, is cliënt door Menzis als wanbetaler bij het CVZ aangemeld. Gevolg vanaf 1 april 2013 maandpremie CVZ ad € 160,12 waarvan € 48,04 boete. De boete over 2014 bedraagt € 43,19 per maand.

2. De huidige bewindvoerder is er in geslaagd om nog zorgtoeslag te krijgen voor het jaar

2013 en voor het jaar 2014. Voor het niet tijdig aanvragen van de zorgtoeslag 2012 ad

€ 349,00 bent u aansprakelijk.

3. U bent voorts aansprakelijk voor de kosten van de door de ziektekostenverzekeraar

ingeschakelde deurwaarder, vooralsnog groot € 369,93.

4. Voorts bent u in gebreke gebleven om de factuur van INFOMEDICS ZORG B.V,

hoofdsom ad € 137,70 te voldoen danwel om een betalingsregeling met voornoemd

bedrijf te treffen. Gevolg deurwaarderskosten. Op 1 augustus 2013 bedroegen deze

kosten € 50,62 exclusief lopende rente vanaf 1 augustus 2013

5. U heeft niet tijdig aan DUO doorgegeven dat cliënt zijn opleiding had beëindigd met als

gevolg dat hij over het jaar 2013 een bedrag ad €849,60 en over 2014 een bedrag ad

€ 108,80 moet terugbetalen. Cliënt is niet in staat om deze gelden terug te betalen.

Onduidelijk is of de vordering van DUO nog wordt verhoogd met rente en kosten.

6. Het niet (tijdig ) voldoen aan de door de kantonrechter aan u opgelegde rekenplicht.

Door u is niet voor 1 mei 2013 rekening en verantwoording afgelegd over de periode

23 mei 2012 tot en met 31 december 2012. Ook na uw ontslag als bewindvoerder zijn

geen stukken bij de kantonrechter ingediend.

Gezien het vorenstaande stel ik u namens cliënt aansprakelijk voor alle schade welke hij lijdt, heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van uw toerekenbare tekortkoning in de nakoming van uw verplichtingen als goed bewindvoerder jegens cliënt.(…)

2.5.

In reactie hierop stuurt [vorige bewindvoerder] op 7 augustus 2014 een brief naar de gemachtigde van [rechthebbende] met daarin onder meer het volgende.

(…)

In het najaar van 2013 ben ik overspannen geraakt en heb dientengevolge, nauwelijks

aandacht kunnen besteden aan het postverkeer. (…).

Ad. 1

De Zorgtoeslag is naar mijn weten wel op tijd aangevraagd. De nota’s van Menzis vormden al een lange tijd een bron van ergernis. Ondanks het feit dat Menzis op de hoogte was gesteld van juiste adressering van de maandnota’s bleven zij deze toch naar [rechthebbende] in [woonplaats] toesturen. (…) Door het handelen van [rechthebbende] ( namelijk niet de post doorsturen) is het niet ondenkbaar dat er problemen zijn ontstaan. Ik acht mij daar niet verantwoordelijk voor omdat [rechthebbende] bewust niet meewerkte.

Ad.2

Naar hetgeen onder punt 1 is vermeld deel ik de verantwoording ,inzake het niet tijdig toekennen van de Zorgtoeslag, niet.

Ad.3

Wederom verwijzend naar hetgeen onder ad.1 staat vermeld (…) voel ik mij geenszins aansprakelijk voor de vervolgkosten zoals u deze vermeld als deurwaarderkosten ad. €.369,93.

Ad.4

De genoemde nota van INFOMEDICS is wederom een nota die niet op de juiste wijze bij mij is terecht gekomen. Op 12 augustus 2013 werd ik via een e-mail van zijn begeleider [persoon X] op de hoogte gebracht van deze vordering. Deze nota is door mij op 12 augustus 2013 (nog dezelfde dag) aan de deurwaarder Groenewegen & partners voldaan. Deze nota zou dus niet meer moeten open staan.

Ad.5

Betreffende de melding aan Duo zijn deze ook naar mijn beste weten juist afgehandeld. Direct nadat [rechthebbende] zijn opleiding had beëindigd is deze melding aan het DUO doorgegeven. Ik ben niet verder op de hoogte van de afhandeling van het DUO in deze omdat ik hiervan geen stukken in mijn bezit heb.

Ad.6

Het niet tijdig indienen van de afrekening is mijn inziens geen schadepost voor uw cliënt en betreft de formaliteit die afgehandeld moet worden.

Naar aanleiding van bovenstaande deel ik niet uw stelling dat ik verantwoordelijk ben voor de geleden schade aan uw cliënt en bestrijd deze dan ook. (…)

2.6.

In reactie hierop stuurt de gemachtigde van [rechthebbende] op 20 augustus 2014 een brief naar [vorige bewindvoerder] met daarin onder meer het volgende.

(…)

Client heeft zich niet voor niets onder bewind laten stellen.

Nog afgezien van het feit dat uw verwijt dat cliënt zaken niet tijdig naar u heeft doorgestuurd door cliënt, diens moeder en de huidige bewindvoerder worden betwist is het aan u om de financiële zaken van cliënt te regelen. Dit betekent o.a. tijdig zorgtoeslag aanvragen, rappelleren van instanties wanneer niet tijdig een reactie volgt, zaken agenderen en uiteraard tijdig betalingen uitvoeren. Een en ander zou moeten blijken uit een goede dossiervorming uwerzijds. Tot op heden is van een dergelijke goede dossiervorming niet gebleken en is het gebrek daaraan een van de redenen geweest waarom de kantonrechter u heeft ontslagen als bewindvoerder van cliënt.

Het bewind van cliënt is op 7 juli 2012 aangevraagd. In april 2013 heeft de moeder van cliënt met u een gesprek gevoerd over de gang van zaken. Client is zonder schulden bij u onder bewind gekomen, echter tijdens dat gesprek bleek er een schuld van € 1000,00 aan Menzis te zijn. De moeder heeft gevraagd waarom er geen zorgtoeslag is aangevraagd. U gaf als antwoord dat u dit was vergeten. Uiteindelijk is het moeder geweest die de zorgtoeslag heeft gevraagd terwijl dit eigenlijk uw taak was.

(…) en dat u zeer wel weet, althans behoort te weten dat cliënt in ieder geval de normpremie aan Menzis moet betalen. U heeft niet tijdig voor betaling zorggedragen. Mocht u kunnen aantonen dat u herhaaldelijk met Menzis en de belastingdienst over de premies en zorgtoeslag heeft gecorrespondeerd ontvang ik daar graag een kopie van.

Met betrekking tot de problemen met DUO is het eveneens vreemd dat u stelt geen reactie te

hebben ontvangen terwijl de huidige bewindvoerder heeft ervaren dat DUO weliswaar traag

reageert maar uiteindelijk wel meewerkt.

Graag ontvang ik een kopie van uw melding(en) aan Duo. De bewindvoerder maakte mij er

nog op attent dat in het verlengde van het probleem van DUO door u ook geen verantwoording is afgelegd richting de gemeente [naam gemeente] inzake Leerlingenvervoer. Zij heeft gelukkig kunnen regelen dat de gemeente [naam gemeente] deze vordering heeft afgeboekt maar eigenlijk is dit ook een tekortkoming uwerzijds geweest.

Met betrekking tot de nota van lnfomedics heb ik begrepen dat de heer [persoon X] wel degelijk

facturen tijdig naar u heeft doorgezonden.

Resumerend ben ik van mening dat uw verweer ongegrond is tenzij u met bewijsstukken, kopie brieven en degelijke kunt aantonen dat u wel degelijk u werk als bewindvoerder naar behoren heeft gedaan. Wellicht ten overvloede merk ik op dat een gebrekkige dossiervorming (de huidig bewindvoerder heeft tot op heden geen volledig dossier van u ontvangen ) uitsluitend voor u rekening komt en dat het aan u is om te bewijzen dat u uw werk als bewindvoerder goed heeft gedaan.(…)

3 De vordering en het verweer

3.1.

[huidige bewindvoerder] heeft de veroordeling van [vorige bewindvoerder] gevorderd tot betaling van een bedrag van € 2.108,27, te vermeerderen met de rente over € 958,40 die DUO nog bij [rechthebbende] in rekening brengt en te vermeerderen met de wettelijke rente over € 2.108,27 vanaf 12 mei 2014 tot aan de dag der algehele voldoening en met de veroordeling van [vorige bewindvoerder] in de proces- en nakosten.

3.2.

[huidige bewindvoerder] heeft aan de vordering ten grondslag gelegd dat [vorige bewindvoerder] zijn werkzaamheden als bewindvoerder van [rechthebbende] niet naar behoren heeft uitgevoerd. Hierdoor is [vorige bewindvoerder] toerekenbaar tekortgeschoten in zijn taak als bewindvoerder en heeft [rechthebbende] schade geleden ad € 2.108,27, veroorzaakt door het nalaten om de zorgtoeslag voor 2012 aan te vragen, de ziektekostenpremies te voldoen (boete ZIN van € 48,04 per maand in 2013 en € 43,19 per maand in 2014), deurwaarderskosten ad € 50,62 in verband met het niet (tijdig) betalen van een factuur van Infomedics, terugvordering van € 958,40 wegens het niet tijdig aan DUO berichten dat [rechthebbende] zijn opleiding had afgerond, kosten rechtsbijstand ad € 141,00 en leges ad € 11,84. [rechthebbende] heeft door de nalatigheid van [vorige bewindvoerder] schade geleden, aldus [huidige bewindvoerder] . [vorige bewindvoerder] laat, ondanks diverse verzoeken daartoe, na om de ontstane schade te vergoeden. [huidige bewindvoerder] heeft de vordering uit handen moeten geven en maakt daarom ook aanspraak op de wettelijke rente.

3.3.

[vorige bewindvoerder] heeft de vordering bij conclusie van antwoord gemotiveerd betwist en als verweer aangevoerd, kort en zakelijk weergegeven en zover hier van belang, dat [rechthebbende] heeft nagelaten om hem de post door te sturen. Hierdoor zijn de problemen bij de zorgverzekeraar en Infomedics waarschijnlijk ontstaan, aldus [vorige bewindvoerder] . Hij betwist aansprakelijk te zijn voor de ontstane kosten, evenals voor de vordering van DUO, aangezien hij Duo tijdig op de hoogte heeft gesteld van de beëindiging van de opleiding door [rechthebbende] .

4 De beoordeling

4.1.

[vorige bewindvoerder] is opgeroepen voor de comparitie van partijen, maar zonder bericht van verhindering niet verschenen.

4.2.

De kantonrechter stelt allereerst vast dat [huidige bewindvoerder] sinds 15 oktober 2013 de bewindvoerder is van [rechthebbende] . Als gevolg van het bewind is [rechthebbende] processueel onbekwaam geworden. [huidige bewindvoerder] is in de procedure verschenen. Uit de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:525) volgt dat [huidige bewindvoerder] de plaats van [vorige bewindvoerder] als formele procespartij in de procedure inneemt. Het vonnis zal daarom worden gewezen op naam van [huidige bewindvoerder] (in haar hoedanigheid van bewindvoerder) en niet op naam van [rechthebbende] , nu [rechthebbende] niet langer de (formele) procespartij is.

4.3.

Niet in geschil is dat de goederen van [rechthebbende] in de periode van 23 mei 2012 tot 15 oktober 2013 bij [vorige bewindvoerder] onder bewind hebben gestaan. Evenmin staat ter discussie dat [vorige bewindvoerder] wegens klachten is ontslagen als bewindvoerder, dat hij over de periode waarin hij bewindvoerder van [rechthebbende] was geen rekening en verantwoording bij de kantonrechter heeft afgelegd en, ondanks diverse verzoeken daartoe van [huidige bewindvoerder] , heeft nagelaten om het volledige dossier over te dragen. De discussie tussen partijen spitst zich toe op de vraag of [vorige bewindvoerder] aansprakelijk is voor de ontstane (extra) kosten.

4.4.

De persoonlijke aansprakelijkheid van een ingevolge titel 19 van boek 1 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) aangestelde bewindvoerder moet worden getoetst aan artikel 1:444 BW. Volgens dat artikel is een bewindvoerder jegens een rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekort schiet, tenzij die tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Blijkens de boedelbeschrijving (r.ov. 2.2.) was [rechthebbende] bij aanvang van het bewind schuldenvrij. [vorige bewindvoerder] voert aan dat de problemen door [rechthebbende] zijn ontstaan als gevolg van het niet doorsturen van de post. [rechthebbende] en zijn begeleider betwisten echter dat [rechthebbende] zijn post niet doorstuurde. [vorige bewindvoerder] heeft nagelaten om bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van [persoon X] , de begeleider van [rechthebbende] , in het geding te brengen waaruit de juistheid van zijn verweer zou blijken. Daarnaast onderbouwt hij niet dat hij zorgtoeslag heeft aangevraagd en met deurwaarders en DUO heeft gecorrespondeerd. Evenmin heeft [vorige bewindvoerder] een verklaring gegeven voor de feiten dat [rechthebbende] – hoewel [vorige bewindvoerder] een aanvraag voor zorgtoeslag zou hebben ingediend, wat door [huidige bewindvoerder] gemotiveerd wordt betwist – in 2012 geen zorgtoeslag heeft gekregen, de deurwaarderskosten betreffende de factuur van Infomedics niet zijn voldaan en [rechthebbende] te laat bij DUO is uitgeschreven. Het had, gelet op het voorgaande, op de weg van [vorige bewindvoerder] gelegen om hierover meer duidelijkheid te verschaffen en stukken over te leggen. Dat [vorige bewindvoerder] niet heeft gereageerd op de klachten van [rechthebbende] en zijn huidige bewindvoerder en, ondanks diverse verzoeken daartoe (r.ov. 2.4. en 2.6.), nalaat om het dossier aan de huidige bewindvoerder over te dragen, zijn omstandigheden die als tekortkomingen hebben te gelden. [vorige bewindvoerder] heeft zijn voormelde verweer onvoldoende onderbouwd en zal daarom niet tot nadere bewijslevering worden toegelaten.

4.5.

De kantonrechter is, in verband met het voorgaande, van oordeel dat [vorige bewindvoerder] tekort is geschoten in zijn taak als bewindvoerder. Hij is, gelet op het bepaalde in artikel 1:444 BW, als (voormalig) bewindvoerder aansprakelijk voor de ten gevolge van zijn tekortkomingen ontstane schade. [vorige bewindvoerder] heeft de (hoogte van de) schade voor het overige niet betwist. De kantonrechter wijst de vordering, behoudens de eigen bijdrage ad € 141,00 en € 11,84 aan leges, toe. Het bedrag aan eigen bijdrage wordt geacht inbegrepen te zijn in de proceskosten en het bedrag aan leges wordt aangemerkt als kosten ter voorbereiding van een procedure, begrepen in het salaris van de gemachtigde. Nu [vorige bewindvoerder] geen separaat verweer heeft gevoerd tegen de rente en de ingangsdatum daarvan, wijst de kantonrechter ook dit deel van de vordering toe, met dien verstande dat wettelijke rente wordt toegewezen vanaf 12 mei over € 1.955,43, zijnde de hoofdsom, daar voor toewijzing van rente hoger dan de wettelijke en over een hoger bedrag geen grondslag is gesteld of gebleken.

4.6.

[vorige bewindvoerder] wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen. De nakosten worden toegewezen tot een bedrag van € 75,00. Dit is een half salarispunt van het toe te wijzen salaris van de gemachtigde.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt [vorige bewindvoerder] om aan [huidige bewindvoerder] te betalen een bedrag van € 1.955,43, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 mei 2014 tot aan de dag van volledige betaling;

5.2.

veroordeelt [vorige bewindvoerder] in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van [huidige bewindvoerder] begroot op € 374,01 in totaal, welk bedrag bestaat uit € 96,16 aan dagvaardingskosten, € 141,00 aan griffierecht en € 300,00 aan salaris voor de gemachtigde en € 75,00 aan kosten die na dit vonnis zullen ontstaan;

5.3.

bepaalt dat [vorige bewindvoerder] van het totaalbedrag aan proceskosten het door [huidige bewindvoerder] betaalde griffierecht van € 141,00 en het salaris gemachtigde van € 300,00 en de nakosten van € 75,00 moet betalen aan de gemachtigde van [huidige bewindvoerder] en de explootkosten van € 96,16 aan de griffier van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, door voldoening van de nota die het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak zal toesturen;

5.4.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. A.J. Weerkamp-Beens en in het openbaar uitgesproken op