Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:5193

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
06-08-2015
Datum publicatie
07-08-2015
Zaaknummer
AWB - 15 _ 4115
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen; Sluiting café in verband met het aantreffen van een handelsvoorraad drugs. Verwijtbaarheid verzoeker speelt geen rol. De wet vereist niet dat de verkoop, aflevering of verstrekking van de drugs door de eigenaar of het personeel van het betreffende lokaal plaatsvindt. Voldoende is dat het in het lokaal plaatsvindt. Verzoeker is derhalve in beginsel verantwoordelijk te houden voor alles wat er in het café gebeurd.

Verzoeker heeft voorts zijn betwisting van de verklaringen in het politierapport en zijn stelling dat het lijkt op een vooropgezette actie jegens hem niet onderbouwd.

Dat verzoeker financieel ernstig wordt getroffen is naar dezerzijds voorlopig oordeel inherent aan het toepassen van de sluitingsbevoegdheid.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de hoeveelheid cocaïne die is aangetroffen zo groot was dat kan worden gesproken van een dusdanig ernstig feit dat een waarschuwing achterwege kon worden gelaten en direct tot sluiting van het café kon worden overgegaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Horeca 2015/2524
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 15/4115

uitspraak van de voorzieningenrechter van

op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[verzoeker], verzoeker

(gemachtigde: mr. B.J. Schadd),

en

de burgemeester van de gemeente Arnhem te Arnhem, verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 12 juli 2015, verzonden op 16 juli 2015, (het primaire besluit) heeft verweerder besloten tot sluiting van de horeca-inrichting [bedrijf] gelegen aan [adres], voor de duur van 12 maanden, ingaande op 12 juli 2015.

Verzoeker heeft tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Verzoeker heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 augustus 2015. Verzoeker is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door

mr. M.M.M. Kapteijns en A. Stroink.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

2. Ingevolge artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet is de burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.

3. Ingevolge artikel 1, eerste lid van de Beleidsregels inzake de toepassing van artikel 13b Opiumwet ten aanzien van voor het publiek toegankelijke lokalen, anders dan toegestane coffeeshops (hierna: Beleidsregels) geeft de burgemeester in het geval in een voor het publiek toegankelijk lokaal of een daarbij behorend erf – anders dan een toegestane coffeeshop – een middel als bedoeld in lijst I (harddrugs) van de Opiumwet wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is, een waarschuwing inhoudende dat tot sluiting zal worden overgegaan, indien binnen een jaar na de waarschuwing opnieuw wordt geconstateerd dat aldaar een dergelijk verboden middel wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Wordt vervolgens binnen de periode van een jaar een nieuwe overtreding geconstateerd, dan neemt de burgemeester een besluit tot sluiting van het desbetreffende lokaal.

Ingevolge het tweede lid geeft de burgemeester in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, geen waarschuwing en neemt hij direct een besluit tot sluiting van het desbetreffende lokaal, indien de omstandigheden van het geval naar zijn oordeel dusdanig ernstig zijn dat onverwijld tot sluiting moet worden overgegaan. Bij dit oordeel kan onder andere de hoeveelheid van de aangetroffen verboden middelen van doorslaggevende betekenis worden geacht

4. Ingevolge artikel 5:31, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan terstond bestuursdwang worden toegepast indien de situatie zo spoedeisend is, dat een besluit niet kan worden afgewacht, maar wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit als bedoeld in het eerste lid bekendgemaakt.

5. Verweerder is tot het bestreden besluit gekomen omdat er in de nacht van zaterdag 11 juli op zondag 12 juli 2015 een politieoptreden heeft plaatsgevonden in [bedrijf] en de eerste resultaten uitwijzen dat er op personen en in de zaak 25 wikkels cocaïne/harddrugs (handelshoeveelheid) zijn gevonden. Ten tijde van het bestreden besluit vond nader onderzoek naar de gang van zaken in de door eiser geëxploiteerde horeca-inrichting plaats. Echter, verweerder vindt de door de politie geconstateerde feiten dusdanig ernstig dat verweerder heeft besloten direct spoedeisende bestuursdwang toe te passen als bedoeld in artikel 5:31, tweede lid, van de Awb, zoals ter zitting is toegelicht. Verweerder acht het in dit verband onverantwoordelijk dat de horeca-inrichting [bedrijf] nog langer wordt geëxploiteerd. Dit zou namelijk het gevolg kunnen hebben dat de hiervoor genoemde wettelijke overtredingen blijven voortduren.

6. Uit de bestuurlijke rapportage van de politie Oost-Nederland van 21 juli 2015 valt op te maken dat tijdens de controle op 12 juli 2015 bezit van harddrugs en softdrugs bij klanten is geconstateerd. In het café zijn 25 wikkels met cocaïne aangetroffen, waarbij 23 wikkels zijn aangetroffen in twee gripzakjes. De vermoedelijk vaste dealer van [bedrijf] is in de inrichting aangehouden. Daarnaast was een tweede persoon in het bezit van een handelsvoorraad harddrugs. Diverse personen hebben verklaard bij de vermoedelijke dealer cocaïne te hebben gekocht in [bedrijf].

7. Voor zover verzoeker betoogt dat hem niets te verwijten valt, omdat hij zich op geen enkele wijze schuldig heeft gemaakt aan drugshandel of het bevorderen daarvan, stelt de voorzieningenrechter vast dat de wet niet vereist dat de verkoop, aflevering of verstrekking van de drugs door de eigenaar of het personeel van het betreffende lokaal plaatsvindt. Voldoende is dat het in het lokaal plaatsvindt. Verzoeker is derhalve in beginsel verantwoordelijk te houden voor alles wat er in het café gebeurd. Bovendien speelt verwijtbaarheid bij de rechthebbende op het voor het publiek toegankelijke lokaal volgens vaste jurisprudentie geen rol speelt, nu het besluit niet ziet op een boete, maar op een reparatoire maatregel en verwijtbaarheid in dat geval niet hoeft te worden aangetoond.

8. Ter zitting heeft verzoeker de verklaringen in het politierapport over de betrokkenheid van zijn café bij drugshandel betwist en heeft verzoeker gesteld dat het lijkt op een vooropgezette actie jegens hem. Nu verzoeker niet heeft onderbouwd dat de verklaringen van meerdere verdachten niet kloppen dan wel dat er sprake is van een vooropgezette actie, slaagt het betoog van verzoeker niet.

9. Dat verzoeker financieel ernstig wordt getroffen is naar dezerzijds voorlopig oordeel inherent aan het toepassen van de sluitingsbevoegdheid en in vaste jurisprudentie niet als beletsel aangemerkt om deze bevoegdheid uit te oefenen.

10 De voorzieningenrechter is gelet op het voorgaande van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de hoeveelheid cocaïne die is aangetroffen zo groot was dat kan worden gesproken van een dusdanig ernstig feit dat een waarschuwing achterwege kon worden gelaten en direct tot sluiting van het café kon worden overgegaan.

11. Nu de aangevoerde gronden niet kunnen slagen zal het verzoek om voorlopige voorziening worden afgewezen. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.J. Penning, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. N.J.H. Klomp, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op:

griffier

voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.