Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:4514

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
13-07-2015
Datum publicatie
14-07-2015
Zaaknummer
AWB - 15 _ 3578
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

GS van Gelderland hebben een verkeersbesluit genomen waarbij voor de Zevenheuvelenweg in Groesbeek tijdens de Vierdaagse van Nijmegen gedurende de dagen voorafgaand aan de “dag van Groesbeek” een parkeerverbod wordt ingesteld en de weg wordt afgesloten. Een parkeerverbod is nodig omdat er tijdens de Vierdaagseweek in de bermen van de Zevenheuvelenweg campers worden gezet, wat een verkeersonveilige situatie tot gevolg heeft op deze 80-km weg.

Verzoekers behartigen de belangen van ondernemers uit de kern Groesbeek, die verminderde bereikbaarheid vrezen bij afsluiting van de weg. Verzoekers vinden de afsluiting van de weg niet nodig om het parkeerverbod te handhaven. Zij betogen dat de gemeente Groesbeek Boa’s beschikbaar wil stellen om op de handhaving van het parkeerverbod toe te zien.

Verweerder heeft zijn besluit onder meer genomen naar aanleiding van overleg met de politie Oost Nederland. De politie heeft aangegeven, dat het alleen plaatsen van borden met parkeerverboden massaal genegeerd zal worden. Verweerder heeft daaraan toegevoegd, dat het toezicht door Boa’s niet veel verder zal gaan, dan het uitschrijven van bekeuringen. Als achtervang in geval van calamiteiten zal een beroep moeten worden gedaan op de politie en die heeft daarvoor gedurende de Vierdaagse van Nijmegen niet de capaciteit. Ook is deze optie niet handhaafbaar, omdat door het alleen geven van een bekeuring het betreffende voertuig niet zal verdwijnen. Het wegslepen van tientallen campers is echter juridisch en technisch problematisch.

De voorzieningenrechter acht de door verweerder gemaakte belangenafweging voorts niet zodanig onevenwichtig dat verweerder niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen. De voorzieningenrechter sluit niet uit, dat de verminderde bereikbaarheid van de kern Groesbeek tot enig nadeel van verzoekers zal leiden, maar dat weegt niet op tegen het belang van de verkeersveiligheid. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het standpunt van verweerder, dat de verkeersveiligheid in dit geval het beste gediend kan worden door de Zevenheuvelenweg af te sluiten, niet onredelijk. Daarbij is mede in aanmerking genomen, dat verweerder (onder meer ter zitting) afdoende heeft gemotiveerd dat het alleen plaatsen van borden met parkeerverboden niet goed handhaafbaar is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Bestuursrecht

zaaknummers: AWB 15/3572 en AWB 15/3578

uitspraak van de voorzieningenrechter van

op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

Stichting Toerisme en Recreatie Groesbeek, te Groesbeek,

Groesbeekse ondernemers vereniging, te Groesbeek,

verzoekers,

(gemachtigde: mr. P.T.H. Janssen)

en

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland te Arnhem, verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 1 juni 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een jaarlijks terugkerend parkeerverbod en geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de provinciale weg N841 (Zevenheuvelenweg) tijdens de Vierdaagse van Nijmegen in de gemeente Groesbeek.

Verzoekers hebben tegen (twee onderdelen van) het bestreden besluit ieder voor zich beroep ingesteld en de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 9 juli 2015. Namens de Stichting Toerisme en Recreatie Groesbeek is verschenen E. de Gans en namens de Groesbeekse ondernemers vereniging is verschenen [naam], bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. W.J. van Vlijmen en J.G. van der Beek.

Overwegingen

Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op de provinciale weg N841

(Zevenheuvelenweg) tussen de kruispunten met de Meerwijkselaan en met de Nieuweweg,

kilometer 1,23 tot kilometer 4,838, in de gemeente Groesbeek het volgende verkeersbesluit genomen:

door het jaarlijks plaatsen en verwijderen van verkeerborden model E01 van het RVV 1990 aan beide zijden van de hoofdrijbaan, na elke aansluiting, een jaarlijks terugkerend parkeerverbod in te stellen voor de periode van de tweede dinsdag in juli vanaf 08:00 uur tot en met de woensdag na de derde dinsdag in juli tot 20:00 uur;

door het jaarlijks plaatsen en verwijderen van verkeersborden model C12 van het RVV 1990, een jaarlijks terugkerende geslotenverklaring in te stellen voor alle motorvoertuigen voor de periode vanaf de zondag vóór de derde dinsdag in juli 20:00 uur tot en met de donderdag na de derde dinsdag in juli tot 18:00 of zoveel eerder dan wel later dat het evenement (inclusief opruimwerkzaamheden) is beëindigd.

door het jaarlijks plaatsen en verwijderen van containers/barriers op de hoofdrijbaan van de N841 ten noorden van het kruispunt met de Nieuweweg en op de rijbanen van de aansluitende wegen Siep, Kamp en Derdebaan, de toegang tot de N841 vanaf deze wegen periodiek af te sluiten voor alle verkeer, met uitzondering van (brom-)fietsers en voetgangers, voor de periode vanaf de zondag vóór de derde dinsdag in juli 20:00 uur tot en met de donderdag na de derde dinsdag in juli tot 05:00.

De beroepen en de verzoeken om voorlopige voorziening richten zich tegen de onderdelen II en III van het bestreden besluit. Verzoekers betogen, kort gezegd, dat de maatregelen uit de onderdelen II en III niet nodig zijn om een goede uitvoering van onderdeel I te bewerkstelligen, althans dat verweerder dit onvoldoende heeft onderzocht. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met de door verzoekers behartigde belangen van met name de ondernemers uit de kern Groesbeek, die tijdens de Vierdaagse nu minder goed bereikbaar zijn.

Zij bepleiten om dit jaar te volstaan met een parkeerverbod en aan de hand daarvan te bezien of in komende jaren verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn.

De voorzieningenrechter overweegt, dat volgens vaste jurisprudentie het bestuursorgaan bij het nemen van een verkeersbesluit beoordelingsruimte toekomt bij de uitleg van de begrippen 'veiligheid op de weg', 'bruikbaarheid (van de weg)' en 'vrijheid van het verkeer'. Voorts is het aan het college om de verschillende belangen die betrokken moeten worden bij het nemen van een dergelijk besluit tegen elkaar af te wegen om te beoordelen wanneer deze, in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994), vermelde belangen het nemen van welke verkeersmaatregel vergen. De rechter dient zich bij de beoordeling van een dergelijk besluit terughoudend op te stellen en te toetsen of de uitleg die het bestuur aan voormelde begrippen heeft gegeven, de grenzen van redelijke wetsuitleg te buiten gaat, of het besluit niet anderszins in strijd is met wettelijke voorschriften en of de afweging van de betrokken belangen zodanig onevenwichtig is dat het college niet in redelijkheid tot dat besluit heeft kunnen komen (ABRS, 28-11-2012, 201201078/1/A3 ECLI:NL:RVS:2012:BY4450).

Het college behoeft niet de absolute noodzaak van een verkeersbesluit aan te tonen. Voldoende is dat met het verkeersbesluit de eraan ten grondslag gelegde belangen, bedoeld in art. 2, eerste en tweede lid, van de Wvw 1994 worden gediend en dat inzichtelijk is gemaakt op welke wijze deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen (ABRS 12-12-2012, 201110918/1/A3, ECLI:NL:RVS:2012:BY5894).

Desgevraagd hebben verzoekers ter zitting bevestigd dat ook zij onderschrijven dat de verkeersveiligheid is gediend met een parkeerverbod. Zij betogen echter, dat de stelling van verweerder dat dit parkeerverbod niet kan worden gehandhaafd zonder de weg af te sluiten, is gebaseerd op niet nader onderbouwde aannames. Zij wijzen er op, dat de gemeente Groesbeek bereid is om in ieder geval twee Buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) ter beschikking te stellen om op naleving van het parkeerverbod toe te zien.

Ter zitting heeft verweerder gewezen op de mail van 20 februari 2015 van R.L.T.M. van Westerop, verkeersadviseur bij de politie Oost Nederland, waarin deze overweegt dat het (alleen) plaatsen van borden met parkeerverboden massaal genegeerd zal worden. Ook acht hij deze optie niet handhaafbaar, omdat door het alleen geven van een bekeuring het betreffende voertuig niet zal verdwijnen. Het wegslepen van tientallen campers is juridisch en technisch problematisch, aldus Van Westerop.

Verweerder heeft daaraan toegevoegd, dat het toezicht door Boa’s niet veel verder zal gaan, dan het uitschrijven van bekeuringen. Als achtervang in geval van calamiteiten zal een beroep moeten worden gedaan op de politie en die heeft daarvoor gedurende de Vierdaagse van Nijmegen niet de capaciteit., zo is van die zijde, aldus verweerder ter zitting, expliciet medegedeeld. Reeds hierom biedt de inzet van Boa’s geen soelaas.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder de mogelijkheid om handhavend op te treden zonder afsluiting van de Zevenheuvelenweg afdoende onderzocht.

De voorzieningenrechter acht de door verweerder gemaakte belangenafweging voorts niet zodanig onevenwichtig dat verweerder niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen. De voorzieningenrechter sluit niet uit, dat de verminderde bereikbaarheid van de kern Groesbeek tot enig nadeel van verzoekers zal leiden, maar dat weegt niet op tegen het belang van de verkeersveiligheid. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het standpunt van verweerder, dat de verkeersveiligheid in dit geval het beste gediend kan worden door de Zevenheuvelenweg af te sluiten, niet onredelijk. Daarbij is mede in aanmerking genomen, dat verweerder (onder meer ter zitting) afdoende heeft gemotiveerd dat het alleen plaatsen van borden met parkeerverboden niet goed handhaafbaar is.

De verzoeken om voorlopige voorziening zullen worden afgewezen. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst de verzoeken om voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.J. Penning, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. M.G.J. Litjens, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op:

Griffier

voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.