Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2015:2901

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
01-05-2015
Datum publicatie
01-05-2015
Zaaknummer
06/460285-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling van de terbeschikkinggestelde voor de duur van één jaar en beëindiging van de dwangverpleging onder voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 06/460285-07

Datum zitting : 20 april 2015

Datum uitspraak : 1 mei 2015

Beslissing van de meervoudige kamer naar aanleiding van de vordering tot verlenging van de TBS ingediend door

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

betreffende de terbeschikkinggestelde

naam: [betrokkene], hierna: betrokkene,

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende [verblijfplaats]

onder verantwoordelijkheid van [kliniek], hierna: de kliniek.

Raadsman: mr. W. Vahl, advocaat te Barneveld.

Procedure

Betrokkene is op 6 juli 2009 bij arrest van het Gerechtshof te Arnhem veroordeeld tot onder meer terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege ter zake van onder andere een misdrijf gericht tegen of gevaar veroorzakende voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meerdere personen..

De vordering van de officier van justitie in dit arrondissement van 19 maart 2015, ter griffie van deze rechtbank ingekomen op 23 maart 2015, strekt tot verlenging van de bij laatstgenoemd arrest opgelegde maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege met betrekking tot betrokkene voor de duur van één jaar.

De rechtbank heeft kennis genomen van de processtukken, waaronder het adviesrapport van de kliniek d.d. 3 maart 2015 en een afschrift van de aantekeningen, beide als bedoeld in artikel 509o, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. In voornoemd adviesrapport wordt geadviseerd de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege te verlengen met één jaar.

Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van een reclasseringsadvies van Tactus verslavingszorg, d.d. 14 april 2015.

Ter zitting van 20 april 2015 zijn gehoord:

- betrokkene;

- voornoemde raadsman, mr. W. Vahl;

- de deskundige [deskundige 1], assistent-hoofdbehandelaar en psycholoog in opleiding bij voormelde kliniek;

- de deskundige [deskundige 2], reclasseringswerker en

- de officier van justitie, mr. Pol.

De officier van justitie heeft ter zitting de vordering toegelicht en daarbij gepersisteerd.

Naar aanleiding van het advies van de reclassering tot voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging, bij welk advies de kliniek zich tijdens de behandeling ter zitting heeft aangesloten, heeft de officier van justitie aangegeven dat hij zich kan vinden in een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging, mits eerst wordt onderzocht per wanneer betrokkene bij JusTact terecht kan en wat een behandeling aldaar feitelijk zal inhouden. Daartoe heeft hij gevorderd om de behandeling voor een periode van drie maanden aan te houden.

De raadsman van betrokkene heeft het woord gevoerd en gepleit voor een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging van betrokkene onder de voorwaarden zoals vermeld in het reclasseringsadvies.

Overwegingen

In bovengenoemd adviesrapport van de kliniek d.d. 3 maart 2015 staat - onder meer - het volgende vermeld:

Betrokkene heeft inmiddels het grootste deel van de geïndiceerde behandelonderdelen afgerond. Hij heeft veel geleerd en gezien wordt dat hij gemotiveerd is om zijn resocialisatietraject op goede wijze vorm te geven. Momenteel volgt hij enkel nog psychotherapie, wat zal worden voortgezet, ook nu hij in Zwolle woont. Sinds 23 februari 2015 is betrokkene in het kader van transmuraal verlof verhuisd naar de [verblijfplaats]. De kans op gewelddadig gedrag tijdens verblijf in deze setting wordt als gering tot matig ingeschat. Het transmurale team van Veldzicht zal hem hier regelmatig blijven bezoeken ter ondersteuning en om een vinger aan de pols te houden. Tevens is de kliniek aanwezig als achterwacht. Wanneer betrokkene langere tijd stabiel functioneert en is ingebed in de [verblijfplaats], zal er proefverlof voor hem worden aangevraagd. Gezien het verleden, waarbij betrokkene het moeilijk vond om bij oplopende stress het geleerde in de praktijk te blijven toepassen en omdat betrokkene pas kort geleden is verhuisd naar de [verblijfplaats], wordt een verlenging van de TBS met dwangverpleging geadviseerd.

Ter zitting heeft de deskundige het rapport aangevuld in die zin dat de kliniek zich kan vinden in het door de reclassering opgestelde advies hetgeen een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging inhoudt.

In bovengenoemd reclasseringsadvies van Tactus verslavingszorg van 14 april 2015 staat - onder meer – het volgende vermeld. Ter zitting is dit door de deskundige [deskundige 2] herhaald en toegelicht:

Sinds 23 februari 2015 verblijft betrokkene in het kader van transmuraal verlof bij de [verblijfplaats]. De verloven in het afgelopen jaar zijn zonder problemen verlopen. De kans op gewelddadig gedrag tijdens het verblijf in een [verblijfplaats] setting in het kader van transmuraal of proefverlof wordt als gering tot matig ingeschat, afhankelijk van de door betrokkene ervaren controle. De risico’s nemen in eerste instantie toe als de controle afneemt. De verwachting is dat als betrokkene zich met een verminderde controle kan handhaven, de risico’s afnemen tot gering. Betrokkene heeft het grootste deel van de geïndiceerde behandelonderdelen positief afgerond. Momenteel volgt hij psychotherapie. Betrokkene is aangemeld voor een ambulante behandeling bij de polikliniek van Trajectum. Op 14 april 2015 heeft de reclassering vernomen dat de plaatsingscoördinator op basis van een dossierstudie geen uitspraken kan doen over het al dan niet aanbieden van een behandelaanbod. In verband met een wachtlijst kunnen zij betrokkene over vier maanden een intakegesprek aanbieden. In verband met deze lange wachtlijst heeft de reclassering betrokkene aangemeld bij de forensische polikliniek JusTact, onderdeel van Tactus Verslavingszorg. Op korte termijn kan een datum worden gegeven waarop een intakegesprek kan plaatsvinden. [kliniek] staat garant de psychotherapie voort te zetten totdat een behandelaanbod beschikbaar is bij een polikliniek zoals JusTact. De [verblijfplaats] geeft te kennen, ondanks het prille verblijf van betrokkene binnen hun organisatie, positief te staan tegenover een wijziging van het kader naar een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging.

De rechtbank is van oordeel dat op grond van hetgeen hiervoor is overwogen en op grond van de omstandigheid dat de maatregel van terbeschikkingstelling is opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht was tegen of gevaar veroorzaakte voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer perso(o)n(en), de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen een verlenging van de maatregel vereist voor de duur van één jaar.

Gelet op de inhoud van het rapport van de reclassering alsmede hetgeen de deskundigen ter zitting daarover naar voren hebben gebracht, is de rechtbank van oordeel dat de verpleging van overheidswege van betrokkene dient te worden beëindigd.

De rechtbank stelt vast dat bij betrokkene sprake is van een positieve ontwikkeling. Zoals is aangegeven in het reclasseringsrapport en nader is uiteengezet tijdens de zitting, ziet de reclassering voldoende mogelijkheden om betrokkene bij te staan in zijn resocialisatietraject. Daartoe zijn risico’s op de relevante leefgebieden in kaart gebracht en zijn afspraken gemaakt over de inzet van de noodzakelijke begeleiding, hulp en behandeling. Indien betrokkene zich aan de te stellen voorwaarden houdt en actief meewerkt aan het begeleidingsplan wordt verwacht dat het recidiverisico afneemt tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Op basis van de beschikbare bronnen wordt duidelijk dat betrokkene bereidwillig en gemotiveerd is zijn resocialisatietraject op goede wijze vorm te geven. Er is sprake van samenwerking en betrokkene stelt zich betrouwbaar op in het nakomen van afspraken.

Hoewel in het algemeen beschouwd een terugval niet altijd zal kunnen worden voorkomen, is de rechtbank van oordeel dat onder de omstandigheid van maatschappelijk aanvaardbaar recidiverisico betrokkene de kans moet worden geboden zijn resocialisatietraject te vervolgen op de wijze die de reclassering thans voor ogen staat.

De rechtbank ziet, anders dan de officier van justitie, geen aanleiding om de behandeling van de zaak aan te houden, nu uit het reclasseringsrapport naar voren komt dat [kliniek] garant staat om de psychotherapie voort te zetten totdat een behandelaanbod beschikbaar is bij een polikliniek zoals JusTact, hetgeen voor de rechtbank mede voldoende waarborgen biedt om nu reeds over te kunnen gaan tot voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging van betrokkene.

De rechtbank zal de verpleging van overheidswege voorwaardelijk beëindigen en daaraan de bijzondere voorwaarden verbinden zoals deze door de reclassering zijn geformuleerd en geadviseerd. Tot naleving van de na te melden voorwaarden heeft betrokkene zich bereid verklaard.

De rechtbank beslist daarom als volgt.

BESLISSING:

Verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van [betrokkene] met 1 (één) jaar

en

Beëindigt de verpleging van overheidswege van betrokkene onder de onderstaande voorwaarden.

1Betrokkene verblijft bij [verblijfplaats]. Hij conformeert zich aan de afspraken die worden gemaakt met de [verblijfplaats]. Betrokkene zal niet zonder toestemming van de reclassering van woonadres veranderen.

2Betrokkene heeft dagbesteding en houdt zich aan de afspraken die hieromtrent gemaakt worden. Verandering van het aantal uren dagbesteding kan enkel plaatsvinden na overleg met en toestemming van de reclassering. Bij het verliezen van dagbesteding zal hij zich

inspannen om een andere dagbesteding te vinden. Betrokkene zal niet veranderen van dagbesteding zonder toestemming van de reclassering.

3Betrokkene verschaft inzicht in zijn financiële situatie en zal controle hierop door de reclassering accepteren. Indien de reclassering dit noodzakelijk acht, werkt betrokkene mee aan budgetbeheer/bewindvoering.

4Betrokkene zal zich onthouden van alcohol- en druggebruik. Hij werkt mee aan alcohol- en drugscontroles door middel van urinecontroles en blaastesten.

5Betrokkene geeft openheid omtrent zijn sociale netwerk. Betrokkene stelt zich voor de reclassering open en controleerbaar op en geeft toestemming aan de reclassering om contact te hebben met alle personen en instellingen uit zijn sociale netwerk, die in deze voorwaarden met name worden genoemd. Tevens geeft hij aan deze personen/instellingen toestemming informatie uit te wisselen met de reclassering.

6.Betrokkene conformeert betrokkene zich aan de ambulante behandeling zoals deze wordt voorgesteld en uitgevoerd door de forensische polikliniek JusTact, of soortgelijke instelling. Voor de overbruggingsperiode tot aan een daadwerkelijke start van de behandeling bij de polikliniek, zal betrokkene zich conformeren aan de afspraken zoals deze worden gemaakt met [kliniek] ten aanzien van psychotherapie.

7Betrokkene neemt zijn medicatie in zoals die is voorgeschreven door de behandelend arts/psychiater.

8Betrokkene stelt zich open en begeleidbaar op.

9.Indien noodzakelijk, wordt betrokkene voor een time-out teruggeplaatst naar FPC Van Mesdag of soortgelijke instelling. Deze time-out duurt in ieder geval zolang als nodig is om betrokkene op verantwoorde en veilige wijze terug te laten keren naar de omstandigheden voorafgaand aan de time-out, maar maximaal zeven weken. Deze periode kan eenmaal met zeven weken worden verlengd. Tijdens de periode van opname zullen partijen in overleg beslissen of en op welke wijze voortzetting van het traject al of niet mogelijk en haalbaar is.

10.Betrokkene werkt mee aan een (kennismakings-)gesprek met de wijkagent in Zwolle. Dit is volgens het samenwerkingsprotocol tussen de politie en de reclassering, locatie Zwolle.

Aldus gegeven door mr. M.J.A.L. Beljaars, voorzitter, mr. C. van Linschoten en mr. D.S.M. Bak, rechters, in tegenwoordigheid van Van Aalst, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van deze rechtbank op 1 mei 2015.

mr. Van Linschoten is buiten staat

deze beslissing mede te ondertekenen