Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:5562

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
25-06-2014
Datum publicatie
23-01-2015
Zaaknummer
264742
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

IER. Geen inbreuk op handelsnaam. Domeinnaam gebruikt als handelsnaam. Deel beschrijvende handelsnamen. Voldoende afstand genomen, geen verwarring mogelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/264742 / KG ZA 14-243

Vonnis in kort geding van 25 juni 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERNETNOTARISSEN B.V.,

gevestigd te Beneden-Leeuwen,

eiseres,

advocaat mr. drs. C.L.A. van der Veeken te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NOTARISKANTOOR LAUTENBACH B.V.,

gevestigd te Heemskerk,

gedaagde,

advocaat mr. P.R. Starink te Beverwijk.

Partijen zullen hierna Internetnotarissen en Lautenbach genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties

 • -

  de bij brief van 12 juni 2014 toegezonden producties aan de zijde van Lautenbach

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Internetnotarissen

 • -

  de pleitnota van Lautenbach.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Internetnotarissen heeft op 16 december 2002 de domeinnaam verklaringvanerfrecht.nl bij de Stichting Internet Domeinnaam registratie Nederland (SIDN) geregistreerd. Met ingang van 2011 gebruikt zij ‘Verklaringvanerfrecht.nl’ als handelsnaam, ook de website www.verklaringvanerfrecht.nl is toen gelanceerd. Onder de handelsnaam Verklaringvanerfrecht.nl, biedt Internetnotarissen producten en diensten aan gericht op (voornamelijk) particulieren in Nederland die op welke wijze dan ook in hun omgeving te maken hebben gekregen met een overlijden, waardoor zij (juridische) hulp nodig hebben. De homepage van de website van Internetnotarissen ziet er als volgt uit:

2.2.

Lautenbach heeft op 18 juli 2012 de domeinnaam Goedkopeverklaringvanerfrecht.nl geregistreerd. Lautenbach gebruikt de website www.goedkopeverklaringvanerfrecht.nl en maakt op de website gebruik van de naam Goedkopeverklaringvanerfrecht.nl. De homepage van deze website ziet er als volgt uit:

2.3.

Onder de knop “offerte” op de website van Lautenbach is opgenomen:

Bij Goedkope Verklaring van Erfrecht.nl kost een verklaring van erfrecht € 180,- exclusief B.T.W., ingeval er niet meer dan 4 erfgenamen zijn.

2.4.

Onder de knop “algemene voorwaarden” op de website van Lautenbach is te vinden:

Goedkope Verklaring van Erfrecht.NL is een website/handelsnaam van Notarispraktijk Lautenbach B.V., gevestigd te Heemskerk, hierna te noemen: Notariskantoor Lautenbach.

2.5.

Lautenbach heeft een overeenkomst met Google gesloten waarbij iedere keer dat de woorden ‘goedkopeverklaringvanerfrecht.nl’, ‘goedkopeverklaringvanerfrecht’, ‘verklaring van erfrecht’ en ‘verklaringvanerfrecht’ wordt ingevuld in de zoekmachine, een advertentie van Lautenbach verschijnt die luidt als volgt:

3 Het geschil

3.1.

Internetnotarissen vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. Gedaagde te veroordelen om, onmiddellijk na de betekening van het ten deze te

wijzen vonnis in kort geding, iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van

Verklaringvanerfrecht.nl - direct of indirect via derden - te staken en gestaakt te

houden, waaronder het gebruik van de namen Verklaringvanerfrecht.nl,

Goedkopeverklaringvanerfrecht.nl, www.goedkopeverldaringvanerfrecht.nl, van

een combinatie van de woorden verklaringvanerfrecht en goedkope, alsmede van

alle namen en woorden die van voornoemde namen en woorden slechts in geringe

mate afwijken en/of die daarmee overeenstemmen (al dan niet met een

(domeinnaam)extensie (zoals ‘.nl’ of ‘nl’), een voor- (zoals het lidwoord ‘de’),

tussen- (zoals ‘-‘ of meervoudsvormen ‘s’ of ‘en’) en/of achtervoegsel (zoals

meervoudsvormen ‘en’ of ‘s’) en/of (een) weglating(en) en/of (een)

verschrijving(en) en/of hoofdletter(s)), in Nederland of in enig medium gericht op

Nederland, waaronder het internet (waaronder als domeinnaam, op websites, via

zoekmachinediensten en in zoekmachine-advertenties en als Google Adword of als

ander zoekwoord, keyword of metatag),

een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan

Verklaringvanerftecht.nl te betalen dwangsom van EUR 10.000,00 (zegge:

tienduizend euro) voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan

wel - zulks ter uitsluitende keuze van Verklaringvanerftecht.nl - elke gebeurtenis

dat gedaagde met de nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in

gebreke blijft;

II. Gedaagde te veroordelen om, onmiddellijk na de betekening van het ten deze te

wijzen vonnis in kort geding, ieder onrechtmatig handelen jegens

Verklaringvanerfrecht.nl - direct of indirect via derden - te staken en gestaakt te

houden, waaronder het gebruik van de namen Verklaringvanerfrecht.nÏ,

Goedkopeverklaringvanerfrecht.nl, www.goedkopeverklaringvanerfrecht.nl, van

een combinatie van de woorden verklaringvanerfrecht en goedkope, alsmede van

alle namen en woorden die van voornoemde namen en woorden slechts in geringe

mate afwijken en/of die daarmee overeenstemmen (al dan niet met een

(domeinnaam)extensie (zoals ‘.nl’ of ‘nl’), een voor- (zoals het lidwoord ‘de’),

tussen- (zoals ‘-‘ of meervoudsvormen ‘s’ of ‘en’) en/of achtervoegsel (zoals

meervoudsvormen ‘en’ of ‘s’) en/of (een) weglating(en) en/of (een)

verschrijving(en) en/of hoofdletter(s)), in Nederland of in enig medium gericht op

Nederland, waaronder het internet (waaronder als domeinnaam, op websites, via

zoekmachinediensten en in zoekmachine-advertenties en als Google Adword of als

ander zoekwoord, keyword of metatag),

een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan

Verklaringvanerftecht.nl te betalen dwangsom van EUR 10.000,00 (zegge:

tienduizend euro) voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan

wel - zulks ter uitsluitende keuze van Verklaringvanerfrecht,nl - elke gebeurtenis

dat gedaagde met de nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in

gebreke blijft;

III. Gedaagde te veroordelen om binnen veertien (14) dagen na de betekening van het

ten deze te wijzen vonnis in kort geding, op hun eigen kosten, al datgene te doen

wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam

goedkopeverklaringvanerfrecht.nl en elke in haar bezit zijnde daarmee in geringe

mate afwijkende en/of overeenstemmende domeinnaam, op naam wordt gezet van

Verklaringvanerfrecht.nl (statutair gevestigd te West Maas en Waal,

kantoorhoudende aan [adres]), onder

meer door liet geven van een onvoorwaardelijke opdracht aan de registrar(s) tot

overdracht van deze domeinna(a)m(en) en wijziging van de tenaamstelling(en)

daarvan ter kennisgeving aan de Stichting Internet Domeinnaamregistratie

Nederland (STDN) en aan iedere andere daartoe benodigde instanties en/of (rechts- of

natuurlijke) personen, onder gelijktijdige toezending per e-mail van afschriften

hiervan aan de advocaat van Verklaringvanerfrecht.nl, en ook overigens de

volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot overdracht van de

domeinna(a)m(en) en tot de verhuizing van de bedoelde domeinna(a)m(en) naar

een andere provider en verder - tevens op eerste verzoek en conform de instructies

van Verklaringvanerfrecht.nl - alle formaliteiten te verrichten benodigd voor de

registratie van de in deze veroordeling bedoelde domeinna(a)m(en) op naam van

Verklaringvanerfrecht.nl;

IV. Verklaringvanerfrecht.nl te machtigen om - indien gedaagde niet tijdig en/of

volledig aan de veroordeling sub (III) voldoet - dit vonnis in de plaats te stellen

van de wilsverklaring van gedaagde tot het geven van opdracht aan haar

registrar(s), aan de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) en

aan iedere andere daartoe benodigde instanties en/of (rechts- of natuurlijke)

personen tot de overdracht, verhuizing en tenaamstelling van de domeinna(a)m(en)

zoals bedoeld in veroordeling sub (III) aan Verklaringvanerfrecht.nl;

V. Gedaagde te veroordelen tot betaling aan Verklaringvanerfrecht.nl van een

onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000,00 (zegge: tienduizend euro),

voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter

uitsluitende keuze van Verklaringvanerfrecht.nl - elke gebeurtenis dat gedaagde

geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan één of meer van de hiervoor onder (III)

en (IV) genoemde veroordelingen te voldoen;

VI. Gedaagde te bevelen om op haar kosten binnen veertien (14) dagen na betekening

van het ten deze te wijzen vonnis in kort geding aan de advocaat van

Verklaringvanerftecht.nl 1). kopieën te verstrekken van de volledige

correspondentie met alle derden waar gedaagde onder de naam

Goedkopeverklaringvanerftecht.nl en/of een daarvan in geringe mate afwijkende

en/of daarmee overeenstemmende naam diensten aan heeft aangeboden en voor

heeft verricht, zowel via internet, e-mail, per post of anderszins, uitgesplitst naar

medium en datum per geadresseerde en 2). kopieën te verstrekken van alle bij

voornoemde correspondentie behorende documenten (inclusief bijlagen en

attachments) waarin en waarop de naam verklaringvanerfrecht.nl en/of een

daarvan in geringe mate afwijkende en/of daarmee overeenstemmende naam

voorkomt en 3). een overzicht te verstrekken van de volledige contactgegevens

(waaronder de naw-gegevens, adresgegevens en (e-mail-) adressen) van de

hiervoor bedoelde derden, dit alles op juistheid en volledigheid gecontroleerd door

een onafhankelijke registeraccountant, in opdracht van gedaagde, aan de hand van

stukken uit de administratie van gedaagde,

een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan

Verklaringvanerfrecht.nl te betalen dwangsom van EUR 10.000,00 (zegge:

tienduizend euro) voor elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen,

dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van Verklaringvanerfrecht.nl - elke

gebeurtenis dat gedaagde met de nakoming van deze veroordeling geheel of

gedeeltelijk in gebreke blijft;

VII. Gedaagde te bevelen om op haar kosten binnen veertien (14) dagen na betekening

van het ten deze te wijzen vonnis in kort geding per brief en per e-mail een

rectificatie te verzenden (op het normale briefpapier van Notariskantoor

Lautenbach BV.) aan alle in veroordeling sub (VII) bedoelde derden, in een

duidelijk en voldoende leesbaar lettertype, zonder enig commentaar en zonder dat

op enigerlei wijze aan doel en strekking van de rectificatie afbreuk wordt gedaan,

met de volgende tekst:

“BELANGRIJKE MEDEDELING VAN NOTARISKANTOOR

LAUTENBACH B.V.

Notariskantoor Lautenbach B. V. heeft onlangs gebruik gemaakt van de

naam Goedkopeverklaringvanerfrecht. ni. De Rechtbank Gelderland heeft

in haar vonnis van [datum invullen] op vordering van Internetnotarissen

B. V. h.o.d.n. Verklaringvanerfrecht.nl, gevestigd te West Maas en Waal,

geoordeeld dat dit gebruik onrechtmatig is jegens

Verklaringvanerfrecht.nl. Hierdoor heeft Notariskantoor Lautenbach

B.V. schade toegebracht aan Verklaringvanerfrecht.nl. De Rechtbank

Gelderland heeft bevolen dat het gebruik van de naam

Goedkopeverklaringvanerfrecht.nl door Notariskantoor Lautenbach B.V.

moet worden gestaakt en gestaakt gehouden. Wij verzoeken u alle

correspondentie die wij u onder de naam

Goedkopeverklaringvanerfrecht.nl hebben verzonden (digitaal dan wel

anderszins) niet verder te verspreiden en te verwijderen dan wel te

vernietigen.

Hoogachtend,

Notariskantoor Lautenbach B.V.”

of een andere door U.E. Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen tekst,

en gelijktijdig aan de advocaat van Verklaringvanerfrecht.nl een kopie van deze

rectificatie toe te zenden tezamen met de lijst van adressen en namen van

geadresseerden aan wie deze rectificatie is verstuurd, een en ander telkens per

geadresseerde per verzonden rectificatie, uitgesplitst naar medium, datum en

geadresseerde (inclusief volledige contactgegevens van de geadresseerde), een en

ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan Verklaringvanerfrecht.nl te

betalen dwangsom van EUR 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) voor elke dag,

een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende

keuze van Verklaringvanerfrecht.nl - elke gebeurtenis dat gedaagde met de

nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;

VIII. Op basis van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te bepalen

dat de termijn waarbinnen Verklaringvanerfrecht.nl een bodemprocedure

aanhangig moet maken - voor zover dit al niet is gebeurd - 6 (zes) maanden zal

zijn na dagtekening van het ten deze te wijzen vonnis in kort geding;

IX. Gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding in de zin van artikel 1019h

van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bestaande uit de volledige

feitelijke door Verklaringvanerfrecht.nl gemaakte kosten van de salarissen en de

verschotten van de behandelend advocaat en de procesadvocaat en de andere

kosten die Verklaringvanerfrecht.nl heeft gemaakt, of een door U. E.

Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de

redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die

Verklaringvanerfrecht.nl heeft gemaakt, te voldoen aan Verklaringvanerfrecht.nl

binnen (7) zeven dagen na de betekening van het ten deze te wijzen vonnis in kort

geding en dit bedrag -voor het geval voldoening binnen bedoelde termijn niet

plaatsvindt- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf genoemde termijn voor

voldoening;

3.2.

Lautenbach voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang vloeit in voldoende mate uit de stellingen van Internetnotarissen voort.

4.2.

In dit kort geding gaat het om de vraag of Lautenbach inbreuk maakt op de handelsnaam verklaringvanerfrecht.nl van Internetnotarissen. De eerste vraag die voorligt is of het gebruik door Lautenbach van de (domein) naam goedkopeverklaringerfrecht.nl is te beschouwen als handelsnaamgebruik. Volgens vaste jurisprudentie is bepalend of, rekening houdend met de perceptie van het publiek, de domeinnaamhouder onder de benaming van de gebruikte domeinnaam – via de daaronder gekoppelde website – op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Dat is hier het geval, de website heeft een bedrijfsmatig karakter in die zin dat er notariële diensten worden aangeboden, in de algemene voorwaarden staat dat goedkopeverklaringvanerfrecht.nl een handelsnaam is van Lautenbach, e-mails kunnen gericht worden aan [e-mailadres] en Lautenbach adverteert op internet met de naam goedkopeverklaringvanerfrecht.nl. Het is tussen partijen overigens ook niet in geschil dat beide domeinnamen moeten worden beschouwd als handelsnamen.

4.3.

Bij beantwoording van de vraag of inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam verklaringvanerfrecht.nl wordt vooropgesteld dat het ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) verboden is een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten. Hieromtrent wordt het volgende overwogen.

4.4.

Tussen partijen is niet in geschil dat de domeinnaam verklaringvanerfrecht.nl van Internetnotarissen ouder is dan de handelsnaam goedkopeverklaringvanerfrecht.nl van Lautenbach. Voor zover Lautenbach heeft willen betogen dat aan Internetnotarissen met betrekking tot de domeinnaam verklaringvanerfrecht.nl geen bescherming toekomt omdat, zoals door haar aangevoerd een andere notaris, notaris [naam] uit [plaats], al sinds
12 februari 2010 de domeinnaam verklaringvanerfrechtonline.nl gebruikt en Internetnotarissen aldus inbreuk maakt op de oudere rechten van [naam], dan gaat dit verweer niet op. In dit kort geding kan immers niet beslist worden over de domeinnaam van [naam] in verhouding tot de handelsnaam van Internetnotarissen. De betekenis van ‘rechtmatig’ in art. 5 Hnw is in dit verband relatief, wat betekent dat de betrokken handelsnaam van Lautenbach niet onrechtmatig mag worden gevoerd jegens Internetnotarissen, wat moet beoordeeld worden naar de situatie ten tijde van dit geschil.

4.5.

Ten aanzien van het door Internetnotarissen gestelde gevaar voor verwarring bij het publiek, zoals in art. 5 Hnw bedoeld, wordt het volgende overwogen. Het verweer van Lautenbach in verband met deze stelling is dat de handelsnaam van Internetnotarissen uit louter beschrijvende elementen bestaat. Deze opvatting wordt verworpen. Een ‘verklaring van erfrecht’ is volgens normaal spraakgebruik een officiële verklaring van de notaris (notariële akte) met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen (zie art. 4:188 BW). Tegen een dergelijk beschrijvend gebruik van de term ‘verklaring van erfrecht’ kan Internetnotarissen met haar handelsnaam niet optreden. Voorkomen moet immers worden dat algemeen gangbare woorden worden gemonopoliseerd. De handelsnamen verklaringvanerfrecht.nl en goedkopeverklaringvanerfrecht.nl zijn echter, juist door het zonder spaties aan elkaar plakken van de woorden en door de toevoeging van ‘.nl’, beide niet geheel beschrijvend of generiek voor de diensten die op de websites van Internetnotarissen en Lautenbach worden aangeboden. Zo biedt Internetnotarissen op de website ook informatie aan over de afwikkeling van de nalatenschap en biedt zij ook aan om de aangifte erfbelasting te verzorgen. De toevoeging .nl bij domeinnamen wijst er enkel op dat het om een Nederlands internetadres gaat. Bij handelsnamen is deze toevoeging niet noodzakelijk en maakt deze toevoeging integraal onderdeel uit van de handelsnaam.

4.6.

Aan Lautenbach kan worden toegegeven dat de onderhavige handelsnamen gedeeltelijk beschrijvend zijn. Dit gedeeltelijk beschrijvende karakter van de in het geding zijnde handelsnamen kan de beschermingsomvang van deze handelsnamen op de voet van artikel 5 Hnw in kracht doen afnemen. Dit betekent echter nog niet dat Internetnotarissen, op zichzelf beschouwd, helemaal niet zal kunnen optreden tegen het gebruik van de jongere, eveneens beschrijvende, handelsnaam goedkopeverklaringvanerfrecht.nl. Internetnotarissen kan echter alleen tegen het gebruik van de handelsnaam goedkopeverklaringvanerfrecht.nl optreden als er, ondanks het deels beschrijvende karakter van de handelsnamen, toch gevaar voor verwarring bestaat bij het Nederlandse internetpubliek dat op zoek is naar een verklaring van erfrecht of informatie daarover. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in het kader van art. 5 Hnw spelen, naast de mate van gelijkenis tussen de handelsnamen, ook andere factoren een rol, zoals de vestigingsplaats en de aard van beide ondernemingen. Hieromtrent wordt het volgende overwogen.

4.7.

Tussen de in het geding zijnde handelsnamen is een aanzienlijke mate van overeenstemming. De vraag is of Lautenbach door het toevoegen van het woordje ‘goedkope’ voldoende afstand heeft genomen van de handelsnaam van Internetnotarissen om verwarring als hiervoor bedoeld te voorkomen. Daarbij dient niet alleen naar de handelsnaam zelf te worden gekeken maar ook naar de wijze waarop deze wordt gebruikt. Beide ondernemingen richten zich met hun aanbod op internetgebruikers in heel Nederland die op zoek zijn naar een verklaring van erfrecht. Ten aanzien van de aard van de bedrijfsactiviteiten, voor zover het gaat om de bedrijfsactiviteiten via internet, wordt vastgesteld dat deze verschillend zijn. Zo biedt Internetnotarissen op internet een ruimer pakket van diensten aan (ook informatie over de afwikkeling van de erfenis en een aanbod om de aangifte erfbelasting te verzorgen), terwijl Lautenbach op internet alleen het opstellen van een verklaring van erfrecht aanbiedt. De lay-out van de websites is ook verschillend. De website van Internetnotarissen heeft een grote rode balk aan de bovenkant, en de homepage is ingedeeld in blokken. De website van Lautenbach heeft geen rode balk maar laat een langgerekte foto van duinen met een zee op de achtergrond zien, met daaronder een informatietekst. Verder vermeldt de homepage van Internetnotarissen dat de “copyrights” van de site toebehoren aan Internetnotarissen B.V., terwijl de homepage van Lautenbach vermeldt dat het gaat om de ‘goedkoopste notaris van Noord-Holland’ en er onderaan deze homepage wordt vermeld dat de “copyrights” van deze site toebehoren aan Notarispraktijk Lautenbach B.V. te Heemskerk. Ook uit de aanklikbare algemene voorwaarden op beide websites wordt snel duidelijk met wie men van doen heeft. Alle hiervoor genoemde omstandigheden in aanmerking genomen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door de wijze waarop beide ondernemingen hun handelsnamen op de websites gebruiken, onder de internetgebruikers in Nederland die op zoek zijn naar (informatie over) een verklaring van erfrecht, geen verwarring mogelijk is tussen beide ondernemingen. Lautenbach heeft met haar handelsnaam goedkopeverklaringvanerfrecht.nl dan ook voldoende afstand genomen van de oudere handelsnaam verklaringvanerfrecht.nl.

4.8.

De stelling van Internetnotarissen dat Lautenbach bewust heeft aangehaakt bij de handels- en domeinnaam van Internetnotarissen en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld, is onvoldoende uit de verf gekomen. Volgens Lautenbach is het niet de door Internetnotarissen gestelde en door Lautenbach betwiste naamsbekendheid van verklaringvanerfrecht.nl waarop de internetconsument afgaat, maar het aangeboden product in combinatie met een scherpe prijs. De internetconsument zoekt niet op handelsnaam, maar op combinaties van trefwoorden. Om deze reden heeft Lautenbach de deels beschrijvende domein- en handelsnaam goedkopeverklaringvanerfrecht.nl gekozen. De voorzieningenrechter volgt Lautenbach in dit verweer. Het oordeel is dan ook dat het niet aannemelijk is dat Lautenbach door het voeren van deze domein- en handelsnaam onrechtmatig jegens Internetnotarissen heeft gehandeld.

4.9.

Gelet op het hiervoor overwogene, zullen de vorderingen van Internetnotarissen worden afgewezen.

4.10.

Internetnotarissen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Lautenbach vordert een veroordeling van Internetnotarissen in de volledige door haar gemaakte proceskosten, een en ander conform artikel 1019h Rv. In productie G7 heeft Lautenbach de advocaatkosten gespecificeerd op in totaal € 8.729,10 (exclusief btw) tot en met de dag van de mondelinge behandeling. Gelet op de Indicatietarieven in IE-zaken – waarin aan een eenvoudig kort geding maximaal € 6.000,00 wordt toegerekend – zullen de advocatenkosten aan de zijde van Lautenbach in dit geval worden gematigd tot voornoemd maximum, te vermeerderen met het betaalde vastrecht. De kosten aan de zijde van Lautenbach worden begroot op:

- griffierecht € 608,00

- salaris advocaat 6.000,00

Totaal € 6.608,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Internetnotarissen in de proceskosten, aan de zijde van Lautenbach tot op heden begroot op € 6.608,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Veerman en in het openbaar uitgesproken op 25 juni 2014.

Coll. MBR