Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:4459

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
02-06-2014
Datum publicatie
17-07-2014
Zaaknummer
CB 10466
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De kantonrechter stelt verzoekers en de curator in de gelegenheid zich uit te laten over het aantal en de persoon van de te benoemen deskundige(n) en over de hiervoor onder 4.3 genoemde vragen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team bewind en erfrecht

Zittingsplaats Zutphen

Zaakgegevens: CB 10466

beschikking

op verzoek van

1. [naam 1],

[adres, plaats],

2. [naam 2],

[adres, plaats],

3. [naam 3],

[adres, plaats],

hierna te noemen verzoekers,

inzake

[curanda],

geboren op[1952] te [plaats],

wonende te [woonzorgcentrum], [adres, plaats],

hierna te noemen curanda,

over wie curator is

[curator], [adres, plaats],

hierna te noemen curator,

gemachtigde: mr. L. de Groot, advocaat te Leusden.

1 Het procesverloop

1.1

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het verzoekschrift van 13 december 2013;

- de schriftelijke reactie van de curator van 28 december 2013;

- de aanvullende schriftelijke reactie van de curator van 30 december 2013.

1.2

De zaak is behandeld ter zitting van 6 maart 2014. Verschenen zijn:

- [naam 1], verzoeker en broer van curanda;

- [naam 4], echtgenote van [naam 1];

- [naam 2], verzoekster en zus van curanda;

- [naam 3], verzoeker en broer van curanda;

- [curator], curator en zus van curanda;

- [naam 5], echtgenoot van de curator;

- mr. L. de Groot, gemachtigde.

1.3

Van het verhandelde ter terechtzitting is door de griffier aantekening gehouden.

2 Het verzoek

2.1

Het verzoek behelst het vaststellen van een normale bezoekregeling voor verzoekers ten aanzien van curanda, hun zus.

2.2

Verzoekers stellen dat de curator hen belemmert om op een normale wijze contact te hebben met curanda. Curanda is een 62-jarige dame met een ernstige verstandelijke beperking, epilepsie en afasie na een operatie vanwege een hersentumor. Curanda woont in de [woonzorgcentrum] te[plaats]. Curanda mag alleen bezocht worden of worden meegenomen voor familiebezoek na toestemming van de curator. Verzoekers zijn van mening dat het curatorschap op dictatoriale wijze wordt uitgevoerd. Bovendien gaat het personeel van [woonzorgcentrum] mee in de werkwijze van de curator, aldus verzoekers.

3 Het verweer

3.1

De curator stelt zich op het standpunt dat bezoek welkom is bij curanda, maar dan wel op een manier die bij haar aansluit. De gezondheid van curanda staat voorop. Als haar broze gezondheid het niet toelaat, worden afspraken afgezegd. Curanda is gebaat bij een strakke dagindeling en heeft veel rust nodig, aldus de curator.

4 De beoordeling

4.1

Om te kunnen beoordelen wat een verantwoorde bezoekregeling voor curanda is, zal een deskundigenonderzoek worden bevolen. Hiervoor zijn van toepassing de artikelen 284 lid 1 en 4 juncto 194 tot en met 200 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

4.2

Naar het oordeel van de kantonrechter kan worden volstaan met één deskundige.

De kantonrechter is voornemens tot deskundige te benoemen:

de heer dr. H.J.J.A. Bernsen

neuroloog, klinisch neurofysioloog

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Postbus 9015

6500 GS Nijmegen,

die zich daartoe desgevraagd bereid heeft verklaard en als voorschotbedrag voor de kosten van de te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven een bedrag van € 4.991,25 inclusief BTW.

4.3

De kantonrechter is voornemens om de volgende vragen te stellen:

  1. Wat is naar uw deskundig oordeel een voor[curanda] verantwoorde bezoekregeling voor haar zus [naam 2] en haar broers [naam 1] en [naam 3], gegeven haar medische beperkingen?

  2. Kunt u hierbij aangeven:

- welke bezoek frequentie u verantwoord acht,

- hoeveel personen bij zo’n bezoek aanwezig kunnen zijn,

- wat stresserende factoren of omstandigheden zijn voor[curanda],

- van welke omstandigheden afhankelijk is of een bezoek kan plaatsvinden,

- of het verantwoord is dat een zus of broer[curanda] meeneemt buiten de instelling waar zij verblijft, meer in het bijzonder, meeneemt naar de eigen woning.

3. Kunt u aangeven of en, zo ja, op welke termijn is in te schatten of een reeds gepland bezoek door kan gaan?

4. Kunt u een inschatting maken of[curanda] plezier beleeft aan een bezoek en welke – positieve en negatieve – gevolgen een bezoek voor[curanda] meebrengt?

4.4

Verzoekers en de curator worden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het aantal en de persoon van de te benoemen deskundige(n) en over de hiervoor onder 4.3 genoemde te stellen vragen.

4.5

Omdat verzoekers de kantonrechter hebben gevraagd om een beslissing, zullen zij worden belast met betaling van het voorschot op de kosten van het deskundigenonderzoek.

In de eindbeslissing zal bij de kostenveroordeling worden bepaald wie de kosten van de deskundige zal moeten betalen. De deskundige zal, na benoeming, pas met het onderzoek behoeven te beginnen nadat door verzoekers het voorschotbedrag is betaald.

4.6

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1

stelt verzoekers en de curator in de gelegenheid zich uit te laten over het aantal en de persoon van de te benoemen deskundige(n) en over de hiervoor onder 4.3 genoemde vragen, uiterlijk op 16 juni 2014.

5.2

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C. Haasnoot, en door deze in het openbaar uitgesproken op 2 juni 2014 in tegenwoordigheid van de griffier. (cl)

LZ1 De griffier deelt mede dat:

van vorenstaande beschikking hoger beroep open staat bij het Gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden:

- voor verzoeker en de verschenen belanghebbenden binnen drie maanden na dagtekening van deze beschikking;

- voor andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of binnen drie maanden nadat deze beschikking op andere wijze hun bekend is geworden;

dit beroep moet worden ingesteld door tussenkomst van een advocaat.

-----------------------------------------------------------------------------

Verzonden d.d.