Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:2870

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
02-04-2014
Datum publicatie
30-04-2014
Zaaknummer
246813
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

[eiseres] stelt dat de Stichting in verband met de door [eiseres] uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de donateursadministratie van de Stichting op grond van de overeenkomst uit 2002 gehouden is aan [eiseres] te voldoen een bedrag van € 1,45 per donateur over de jaren 2010 en 2011 (tot en met juli 2011). Ondanks aanmaning is de Stichting in dit verband in gebreke gebleven met de betaling van een totaalbedrag van € 80.177,86 (€ 46.451,65 + € 33.726,21) inclusief btw. Daarnaast heeft [eiseres] in opdracht van de Stichting in 2010 en 2011 PR en financiële werkzaamheden verricht van in totaal € 46.687,50 (€ 9.996,00 + € 5.831,00 + € 10.710,00 + € 8.925,00 + € 5.890,50 + € 5.335,00) inclusief btw. Ondanks aanmaning is de Stichting ook in gebreke gebleven met de betaling van dat totaalbedrag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/246813 / HA ZA 13-474

Vonnis van 2 april 2014

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [plaats],

eiseres,

advocaat mr. W.T.J.G. Osse te Houten,

tegen

de stichting

STICHTING VRIENDEN OP DE FIETS,

gevestigd te Zevenaar,

gedaagde,

advocaat mr. F. Diepraam te Haarlem.

Partijen zullen hierna [eiseres] en de Stichting genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 2 april 2014

  • -

    het verkort proces-verbaal van comparitie van 10 december 2013.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De Stichting is opgericht door de ouders van [eiseres]. De Stichting heeft als doelstelling het recreatief fietsen en wandelen te bevorderen. Zij doet dit onder meer door ervoor te zorgen dat fietsers en wandelaars die meerdaagse tochten willen maken onderdak kunnen vinden. Particulieren kunnen donateur van de Stichting worden door een vast bedrag per jaar te doneren. Daarvoor krijgen de donateurs eenmaal per jaar een boekje met gastadressen en land- en fietsroutekaarten.

2.2.

Vanaf 18 november 1994, de oprichtingsdatum van de Stichting, tot februari 2010 wordt het bestuur van de Stichting volledig gevormd door de familie De Blecourt. Vanaf 2000 is [eiseres] bestuurslid van de Stichting.

2.3.

Op 28 mei 2002 heeft [eiseres] met de Stichting een overeenkomst gesloten voor het verrichten van diensten. In deze overeenkomst is, voor zover hier van belang, het volgende bepaald.

(…)

Artikel 1: Te leveren diensten

Opdrachtnemer levert de Stichting de navolgende diensten:

a. Inrichting, organisatie en beheer van de administratie van de donateurs en de gastadressen van Vrienden op de Fiets; dit omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

(…)

Het beheer van de postgirorekening [rekeningnummer] voor het innen van de donaties; dit omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

(…)

Automatisering; dit omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

(…)

Verzendingen adressenboekje; dit omvat onder meer de volgende werkzaamheden:

(…)

Beheer Internet-Site; dit omvat onder meer de volgende werkzaamheden:

(…)

Verrichten telefoondienst gedurende één morgen per week.

Artikel 2: Vergoedingen en verrekeningen

a. Opdrachtnemer ontvangt voor de in Artikel 1 lid a t/m f te leveren diensten van de Stichting een vergoeding van € 0,93 per geregistreerde donateur per jaar. Vergoeding is inclusief vergoeding voor gebruik en inrichting van kantoorruimte in de privé-woning van de opdrachtnemer.

(…)

Artikel 3: Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het kalenderjaar 2002. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend met één jaar verlengd tenzij één van beide partijen uiterlijk 3 maanden voor afloop van het lopende kalenderjaar te kennen geeft het contract te willen beëindigingen of te wijzigen.

(…)

2.4.

De vergoeding van [eiseres] is stapsgewijs verhoogd naar uiteindelijk € 1,45 per geregistreerde donateur per jaar in 2009.

2.5.

Na onenigheid in het bestuur van de Stichting over onder meer de vergoedingen voor de diensten die door bestuursleden aan de Stichting worden geleverd, wordt in februari 2010 in het dan – na mediation – aangetreden interim bestuur van de Stichting – [eiseres] maakt daarvan deel uit – de hoogte van de door [eiseres] gehanteerde vergoeding per donateur ter discussie gesteld. Tijdens de bestuursvergadering van 11 februari 2010 wordt besloten dat [eiseres] haar werkzaamheden ten behoeve van de donateursadministratie voortzet en dat zij maandelijks een voorschot van € 5.000,00 exclusief btw kan declareren.

2.6.

In het verslag van de bestuursvergadering van 4 november 2010 is onder meer het volgende te lezen.

Voor de werkzaamheden die [eiseres] ([eiseres]; toevoeging rechtbank) dit jaar gedaan heeft wil ze het zelfde bedrag ontvangen als vorig jaar. Dat is 9000 euro per maand terwijl ze nu de standaard 5000 euro per maand krijgt (ex.BTW). (…)

Besluit:

(…)

[eiseres] blijft 5000 euro per maand ontvangen. [eiseres] wil dat extern onderzocht wordt welke vergoeding freelancers moeten krijgen. [naam 1] ([naam 1], destijds voorzitter van het interim bestuur; toevoeging rechtbank) gaat een geschikt bedrijf zoeken en het advies is dan bindend.

2.7.

Hierna heeft het bestuur van de Stichting bureau Van de Bunt ingeschakeld om een beloningsonderzoek uit te voeren.

2.8.

In een brief van 6 december 2010 heeft [eiseres] aan haar medebestuursleden van de Stichting onder meer het volgende geschreven.

(…)

2. Besluitenlijst bestuursvergadering van 4 november 2010

(…)

Pt 12 - Bij dit punt is verzocht aan ons drie om de vergadering te verlaten. Er besloten dat er marktconform wordt betaald. Bestuur vindt zichzelf niet in staat om hierover te oordelen. Besloten wordt om door een extern bureau te laten onderzoeken wat marktconforme beloning is. [naam 1] gaat dit regelen.

2.9.

[eiseres] is in april 2011 als bestuurslid van de Stichting teruggetreden.

2.10.

Per factuur van 8 april 2011 met nummer VodF 2011-04 heeft [eiseres] aan de Stichting een bedrag van € 46.451,65 inclusief btw in rekening gebracht onder de noemer “eindafrekening donateursadministratie 2010”. In de factuur wordt uitgegaan van vergoeding van € 1,45 per donateur per jaar en 68.300 donateurs.

2.11.

Bij brief van 26 juni 2011 heeft [naam 2] namens adviesbureau Van de Bunt een definitief beloningsvoorstel aan het bestuur van de Stichting uitgebracht. In het uitgebrachte rapport is, voor zover hier van belang, het volgende te lezen.

1.1

Algemeen

(…)

Het bestuur heeft Van de Bunt, adviseurs voor strategie, organisatie en management gevraagd een beloningsonderzoek en een daaraan gekoppeld advies op te stellen. Het onderzoek dient zich te richten op de beloning in relatie tot de omvang (tijdsinvestering), de kwaliteit en de zwaarte/ complexiteit van de werkzaamheden.

1.2

Opdrachtformulering

Het beloningsonderzoek heeft betrekking op de drie medewerkers (tevens familieleden). De drie medewerkers ontvangen op basis van hun activiteiten een vergoeding. (…)

Het doel van Van de Bunt is de werkzaamheden te waarderen conform maatstaven die bij soortgelijke functies/ analoge stichtingen gemeengoed zijn en daarmee de huidige percepties inzake de beloning te objectiveren. Daarmee wordt het bestuur in staat gesteld een vervolgstap te zetten om de continuïteit en kwaliteit van de organisatie beter te borgen.

1.3

Uitgangspunten

(…)

- Dit beloningsonderzoek richt zich op de werkzaamheden die in 2010 en 2011 zijn uitgevoerd. (…)

1.4

Methode van onderzoek

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van interview gesprekken met de medewerkers, de bestuursleden, de interim manager en de bedrijven Foederer en Textinfo. Op basis van deze gesprekken en onze data inzake beloningen in de non profit sector is deze notitie tot stand gekomen.

1.5

Uitkomsten onderzoek

(…)

In onderstaand tabel treft u de uitkomsten van het onderzoek aan.

(…)

Telefonische bereikbaarheidsdienst

telefoongesprekken ivm telefoondienst van 10.30 -1200 uur op kantoordgn (…) 3.525

telefoongesprekken ivm regulier telefoondienst (…) 5.640

(…)

Donateurs (70.000 donateurs)

Inrichting van de donateursadministratie (…) 4.800

Verwerken gegevens nieuwe en bestaande donateurs (…) 22.560

Dagelijkse verzending adressenboekje. Totaal 15.000 per jaar (…) 5.000

Verzending adressenboekje in noodgevallen (…) 340

Verwerken donaties/bankgegevens in het administratiesysteem (…) 9.400

Vervaardiging en productie combiola (…) 1.200

Onderhouden relaties met partners ivm de combiolas en enveloppen. (…) 2.000

(…)

PR-activiteiten (tijdschriften, beurzen etc).

Fiets en wandelbeurs incl. voorbereiding (…) 2.400

Contacten met tijdschriften (…) 4.000

Redactionele artikelen offline plus online (…) 1.500

(…)

2.12.

Op 22 juli 2011 is de samenstelling van het bestuur van de Stichting volledig vernieuwd.

2.13.

Op 22 juli 2011 hebben partijen een nieuwe overeenkomst van opdracht gesloten, ingaande 1 juli 2011, voor de duur van acht maanden. Deze werkzaamheden bestonden nog slechts uit werkzaamheden met betrekking tot het boekje “Vrienden op de Fiets” en enkele PR-activiteiten. De donateursadministratie is met ingang van 1 juli 2011 volledig uitbesteed aan een derde partij. Per 1 maart 2012 is de overeenkomst geëindigd.

2.14.

In een e-mail van 27 augustus 2011 aan de penningmeester van de Stichting geeft [eiseres], voor zover hier van belang, het volgende aan.

Bij het aantreden van het interim-bestuur in februari 2010 is afgesproken dat ik mijn werkzaamheden gewoon zou voortzetten totdat er nieuwe afspraken zouden worden gemaakt. Wat betreft betaling van de werkzaamheden is afgesproken dat er voorlopig met vaste voorschotfacturen van € 5.000,- per maand gewerkt zou gaan worden. Verder is beging 2010 toegezegd dat er op korte termijn nieuwe overeenkomsten van opdracht zouden komen op basis van nadere afspraken over werkverdeling.

Dat is niet gebeurd. Maar de werkzaamheden zijn wel volledig uitgevoerd en geleverd zoals voorgaande jaren.

Eind 2010 wilde het interim-bestuur mijn werkzaamheden echter alleen op basis van € 1,45 vergoeden als uit onafhankelijk onderzoek zou blijken dat dat een marktconforme prijs was.

Dat onderzoek is pas 26 juni 2011 opgeleverd.

Uit dit rapport blijkt dat uitbesteden van de werkzaamheden aan een ander bureau voor ledenadministraties (zie 1.6.3 en 1.6.4) aanzienlijk duurder is dan mijn prijs. Mijn factuur is dus (meer dan) marktconform.

2.15.

In een factuur van 25 april 2012 met nummer VodF 2012-05 heeft [eiseres] aan de Stichting een bedrag van € 9.996,00 inclusief btw gefactureerd voor “werkzaamheden 2010 m.b.t. PR-activiteiten”.

2.16.

Per factuur van 25 april 2012 met nummer VodF 2012-06 heeft [eiseres] aan de Stichting een bedrag van € 5.831,00 inclusief btw in rekening gebracht aan “werkzaamheden 1e halfjaar 2011 m.b.t. PR-activiteiten”.

2.17.

Bij factuur van 27 april 2012 met nummer VodF 2012-07 heeft [eiseres] bij de Stichting een bedrag van € 10.710,00 inclusief btw gedeclareerd in verband met “in 2010 in uw opdracht uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. financiële administratie Stichting Vrienden op de Fiets”.

2.18.

Per factuur van 27 april 2012 met nummer VodF 2012-08 heeft [eiseres] aan de Stichting een bedrag van € 8.925,00 inclusief btw gefactureerd ter zake van “in 2010 in uw opdracht uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. jaarstukken Stichting Vrienden op de Fiets”.

2.19.

In een factuur van 27 april 2012 met nummer VodF 2012-09 heeft [eiseres] aan de Stichting een bedrag van € 5.890,50 inclusief btw gefactureerd met betrekking tot “in 2011 in uw opdracht uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. financiële administratie Stichting Vrienden op de Fiets”.

2.20.

Per factuur van 27 april 2012 met nummer VodF 2012-10 heeft [eiseres] bij de Stichting een bedrag van € 5.355,00 inclusief btw gedeclareerd betreffende “in 2011 in uw opdracht uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. jaarstukken Stichting Vrienden op de Fiets”.

2.21.

Bij factuur van 26 augustus 2012 met nummer VodF 2012-11 heeft [eiseres] aan de Stichting een bedrag van € 33.726,21 inclusief btw in rekening gebracht onder de noemer “eindafrekening donateursadministratie 2011”. In de factuur wordt uitgegaan van vergoeding van € 1,45 per donateur per jaar en 68.975 donateurs.

2.22.

In een e-mail van 29 augustus 2012 laat [eiseres] onder meer het volgende aan de Stichting weten.

Ik ben het absoluut niet eens met jullie standpunt dat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

(…)

De situatie tot op heden is dat de stichting slechts gedeeltelijk haar betalingsverplichtingen aan mij heeft voldaan; er is een aantal voorschotten voor mijn werkzaamheden voor de donateursadministratie betaald. De eindafrekeningen voor de donateursadministratie 2010 en 2011 zijn echter niet voldaan. Dit is in strijd met de afspraak die ik met het vorige bestuur heb gemaakt.

De situatie in november 2010 was dat het bestuur mijn factuur alleen wilde betalen als duidelijk was dat die niet hoger was dan gebruikelijk in de markt. Daarop is met het vorige bestuur afgesproken dat door een onafhankelijk bureau de marktconformiteit van mijn factuur van € 1,45 per donateur per jaar voor de volledige donateursadministratie inclusief betalingsadministratie, de logistieke organisatie van de mailings e.d. getoetst zou worden. Als dat zou blijken dan zou mijn factuur volledig worden betaald.

(…)

[naam 2] kwam op bedragen tussen en € 2,5 en € 4,- per lid per jaar als je de donateursadministratie integraal zou uitbesteden aan een bureau voor ledenadministraties. Daarmee is dus aangetoond dat mijn factuur van € 1,45 per donateur per jaar de vergelijking met markt gemakkelijk kan doorstaan. Nogmaals, de afspraak die ik gemaakt heb met het vorige bestuur was dat mijn factuur van € 1,45 per donateur betaald zou worden als aangetoond zou worden dat die marktconform is. (…)

2.23.

De hiervoor genoemde facturen van 8 april 2011, 25 april 2012 en 27 april 2012 zijn onbetaald gebleven.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert samengevat - veroordeling van de Stichting tot betaling van een totaalbedrag van € 142.641,74 (€ 126.885,36 aan hoofdsom, € 13.941,38 aan wettelijke rente tot 28 juni 2013 en € 1.815,00 aan buitengerechtelijke kosten), te vermeerderen met de wettelijke rente over € 126.885,36 vanaf 28 juni 2013, met veroordeling van de Stichting in de proceskosten, inclusief nakosten.

3.2.

[eiseres] stelt dat de Stichting in verband met de door [eiseres] uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de donateursadministratie van de Stichting op grond van de overeenkomst uit 2002 gehouden is aan [eiseres] te voldoen een bedrag van € 1,45 per donateur over de jaren 2010 en 2011 (tot en met juli 2011). Ondanks aanmaning is de Stichting in dit verband in gebreke gebleven met de betaling van een totaalbedrag van € 80.177,86 (€ 46.451,65 + € 33.726,21) inclusief btw. Daarnaast heeft [eiseres] in opdracht van de Stichting in 2010 en 2011 PR en financiële werkzaamheden verricht van in totaal € 46.687,50 (€ 9.996,00 + € 5.831,00 + € 10.710,00 + € 8.925,00 + € 5.890,50 + € 5.335,001) inclusief btw. Ondanks aanmaning is de Stichting ook in gebreke gebleven met de betaling van dat totaalbedrag. [eiseres] heeft haar vordering uit handen gegeven en maakt daarom, naast de gevorderde rente, aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke kosten.

3.3.

De Stichting voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Donateursadministratie

4.1.

De Stichting stelt zich op het standpunt dat voor de door [eiseres] in 2010 en 2011 ten behoeve van de Stichting uitgevoerde werkzaamheden een bedrag van € 5.000,00 exclusief btw per maand is overeengekomen, tenzij uit bindend advies van bureau Van de Bunt zou blijken dat het door [eiseres] beoogde tarief van € 1,45 per donateur per jaar als marktconform heeft te gelden. [eiseres] stelt daartegenover dat het beloningsvoorstel van bureau Van de Bunt slechts bindend zou zijn als een tarief van € 1,45 of hoger marktconform zou zijn. Deze stelling van [eiseres] wordt verworpen, nu een nadere onderbouwing daarvan ontbreekt. Zij heeft ook niet aangevoerd dat de passage uit het verslag van de bestuursvergadering van 4 november 2011 over het bindende karakter van het advies waarop de Stichting zich beroept, onjuist of onvolledig zou zijn. Sterker nog: zij heeft deze passage uit voormeld verslag in haar reactie daarop van 6 december 2010 (zie hiervoor onder 2.8.) nog eens bevestigd. Bovendien valt ook niet in te zien dat zou zijn gekozen voor een extern onderzoek als het advies slechts bindend zou zijn bij een tarief van € 1,45 of hoger. De rechtbank zal hierna dan ook uitgaan van het bestaan van de afspraak dat een vergoeding van € 5.000,00 exclusief btw per maand is overeengekomen voor de door [eiseres] gebruikelijk te verrichten werkzaamheden, tenzij komt vast te staan dat het door [eiseres] gehanteerde tarief van € 1,45 per donateur per jaar als marktconform kan worden aangemerkt.

4.2.

[eiseres] stelt dat uit het definitieve beloningsvoorstel van bureau Van de Bunt blijkt dat voor het integraal uitbesteden van de donateursadministratie aan een bureau voor ledenadministraties zoals dat van [eiseres] een stuksprijs tussen € 2,50 en € 4,00 per donateur per jaar marktconform is, zodat – nu het tarief van [eiseres] daaronder ligt – de Stichting gehouden is het tarief van [eiseres] te voldoen. De Stichting betwist dit. Zij voert in dit verband onder meer aan dat de door [eiseres] in 2010 en 2011 uitgevoerde werkzaamheden staan opgesomd in het beloningsvoorstel onder de kopjes “Donateurs (70.000 donateurs)” en “PR-activiteiten (tijdschriften, beurzen etc.)” en dat in verband hiermee de marktconforme vergoeding is vastgesteld op € 45.300,00 exclusief btw per jaar voor de donateurswerkzaamheden, dit komt neer op een bedrag van € 0,65 per donateur per jaar, respectievelijk € 7.900,00 exclusief btw per jaar voor de PR-activiteiten.

4.3.

De rechtbank stelt vast dat [eiseres] niet heeft betwist dat in het beloningsvoorstel onder het kopje “Donateurs (70.000 donateurs)” de werkzaamheden worden genoemd die zij heeft verricht terzake van de donateursadministratie 2010 en 2011. Gelet op al het voorgaande kan [eiseres] dan ook niet worden gevolgd in haar stelling dat een bedrag van € 1,45 per donateur per jaar voor de door haar in 2010 en 2011 in het kader van de donateursadministratie uitgevoerde werkzaamheden, marktconform is. Partijen zijn het erover eens dat [eiseres] ter zake van haar werkzaamheden voor de Stichting in 2010 en 2011 (tot 1 juli 2011) maandelijks € 5.000,00 exclusief btw heeft ontvangen, dus € 60.000,00 exclusief btw per jaar. Dit is € 14.700,00 meer dan door bureau Van de Bunt begroot. Daarom kan niet worden geconcludeerd dat [eiseres] met betrekking tot de door haar uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de donateursadministratie nog een vordering heeft op de Stichting. De vordering op dit onderdeel wordt derhalve afgewezen.

4.4.

Dat de financiële werkzaamheden waarvan [eiseres] stelt dat zij die in 2010 en 2011 heeft verricht, niet in het beloningsvoorstel zijn meegenomen, kan in dit verband evenmin leiden tot een andersluidend oordeel. Voor zover [eiseres] in 2010 en 2011 financiële werkzaamheden voor de Stichting heeft uitgevoerd, staat vast dat deze geen onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van [eiseres] betreffende de donateursadministratie.

4.5.

De overige stellingen van [eiseres] op dit onderdeel kunnen onbesproken blijven, nu deze niet ter zake van het onderhavige geschil dienend zijn.

PR werkzaamheden

4.6.

Gelet op het hierna volgende kan in het midden blijven of de door [eiseres] gedeclareerde PR werkzaamheden ook daadwerkelijk door haar zijn uitgevoerd, zoals [eiseres] stelt en de Stichting gedeeltelijk betwist. De Stichting heeft in dat verband aangevoerd dat de incidentele PR werkzaamheden binnen de gebruikelijke werkzaamheden van [eiseres] vielen, maar dat voor haar het zwaartepunt bij de donateursadministratie lag.

4.7.

Ter comparitie heeft [eiseres] verklaard dat voor de PR werkzaamheden geen vergoeding is afgesproken. Daarom heeft haar raadsman in dit verband namens [eiseres] een beroep gedaan op artikel 7:405 BW. In dit artikel is het volgende bepaald.

  1. Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan, is de opdrachtgever hem loon verschuldigd.

  2. Indien loon is verschuldigd doch de hoogte niet door partijen is bepaald, is de opdrachtgever het op de gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan, een redelijk loon verschuldigd.

4.8.

Aannemende dat de door [eiseres] met betrekking tot 2010 en 2011 gefactureerde PR werkzaamheden daadwerkelijk door haar zijn uitgevoerd, is de rechtbank van oordeel dat zij overeenkomstig het beloningsvoorstel van bureau Van de Bunt aanspraak heeft op een gebruikelijk dan wel redelijk loon van € 7.900,00 exclusief btw per jaar voor de PR-activiteiten. Dit komt voor de periode 1 januari 2010 tot 1 juli 2011 neer op € 11.850,00 exclusief btw.

4.9.

Mede gezien het feit dat [eiseres] gedurende die periode in totaal een bedrag van € 90.000,00 heeft ontvangen, waarop € 67.950,00 (€ 45.300,00 + € 22.650,00) voor de donateurswerkzaamheden in mindering strekt, is er aan haar een bedrag van € 22.050,00 extra betaald. Dit is reeds meer dan het in geschil zijnde “redelijk loon” voor PR werkzaamheden, zodat de conclusie geen andere kan zijn dan dat [eiseres] met betrekking tot de facturen inzake PR-activiteiten geen vordering meer heeft. De vordering op dit onderdeel moet worden afgewezen.

Financiële werkzaamheden

4.10.

[eiseres] heeft haar door de Stichting weersproken stelling dat zij in opdracht van de Stichting in 2010 en 2011 financiële werkzaamheden heeft verricht, ter zitting niet nader onderbouwd. Bovendien heeft zij niet betwist dat – voor zover zij de door haar gefactureerde financiële werkzaamheden daadwerkelijk heeft uitgevoerd, de Stichting ontkent dit – zij die werkzaamheden vóór het aantreden van het interim bestuur zonder bezoldiging uit hoofde van haar bestuurslidmaatschap van de Stichting uitvoerde en dat de statuten geen vergoeding toestaan voor werkzaamheden die in de hoedanigheid van bestuurslid worden verricht. Vast staat dat [eiseres] tot april 2011 bestuurslid van de Stichting was. Daarnaast heeft [eiseres] ter zitting verklaard dat voor het verrichten van de door haar gestelde financiële werkzaamheden geen vergoeding is overeengekomen. Zij heeft zelfs niet gesteld dat in dit verband is gesproken over een vergoeding. Ook de nieuwe door het interim bestuur opgestelde overeenkomst van 22 juli 2011 bevat geen bepaling over het verrichten van financiële werkzaamheden. Daarom is de rechtbank van oordeel dat niet is komen vast te staan dat aan [eiseres] opdracht is gegeven financiële werkzaamheden te verrichten en dat zij – voor zover zij de in dit verband gestelde werkzaamheden heeft uitgevoerd – recht heeft op een vergoeding. Ook de vordering op dit onderdeel zal worden afgewezen.

Slotoverwegingen

4.11.

De rechtbank passeert het bewijsaanbod van [eiseres], omdat van haar kant geen feiten en omstandigheden zijn gesteld die, bij bewijs daarvan, tot een andere beslissing kunnen leiden.

4.12.

[eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Stichting worden begroot op:

- griffierecht € 3.715,00

- salaris advocaat 2.842,00 (2 punten × tarief € 1.421,00)

Totaal € 6.557,00

4.13.

Om organisatorische redenen is de rechter die dit vonnis wijst, niet dezelfde rechter die in deze zaak een comparitie van partijen heeft gehouden.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vordering af,

5.2.

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van de Stichting tot op heden begroot op € 6.557,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.M.I. de Waele en in het openbaar uitgesproken op 2 april 2014.

Coll.: SJM

1 De rechtbank constateert dat met betrekking tot de factuur van 27 april 2012 met nummer VodF 2012-10 ten bedrage van € 5.355,00 een bedrag van € 5.335,00 wordt gevorderd.