Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:2369

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
08-04-2014
Datum publicatie
08-04-2014
Zaaknummer
05/780029-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

24 maanden gevangenisstraf voor medeplegen van oplichting van 4752 laptops.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/780029-13

Data zittingen : 24 juli 2013, 9 oktober 2013, 11 december 2013, 5 februari 2014, 19 maart

2014 en 25 maart 2014

Datum uitspraak : 8 april 2014

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum 1]

thans gedetineerd in PI [adres 1].

raadsvrouw : mr. E.D. van Elst, advocaat te Veenendaal.

1. De inhoud van de tenlastelegging1

Op 12 november 2012 zijn bij het bedrijf [benadeelde 1] te Tiel in totaal 84 pallets met laptops wegenomen door twee chauffeurs met twee vrachtwagens. De chauffeurs hebben zich voorgedaan alsof zij de beide ladingen met laptops mochten ophalen. Zij konden dit doen, doordat zij op onrechtmatige wijze de beschikking hadden gekregen over de unieke referentienummers die bij de ladingen behoorden. De laptops werden daarna naar verschillende loodsen gebracht.

Verdachte wordt verweten dat hij heeft meegewerkt aan het weghalen van de laptops en in het bijzonder dat hij daarbij een (organisatorisch) aanzienlijke rol heeft gespeeld.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 19 maart 2014 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. E.D. van Elst, advocaat te Veenendaal. Het op 19 maart 2014 onderbroken onderzoek is op 25 maart 2014 hervat en vervolgens gesloten. Verdachte en zijn raadsman waren hierbij niet aanwezig.

De officier van justitie heeft de veroordeling van verdachte gevorderd.

Verdachte en zijn raadsvrouw hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs2

Ten aanzien van feit 1:

De verdediging heeft vrijspraak bepleit, nu verdachte op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de ladingdiefstal dan wel oplichting. Verdachte ontkent de persoon te zijn die in het dossier wordt aangeduid als “[alias verdachte]”. Daarbij heeft de verdediging aangevoerd dat aan de vermeende herkenning door [medeverdachte 2] geen waarde kan worden gehecht en de verklaringen van[medeverdachte 1]

als onbetrouwbaar dienen te worden aangemerkt. De verklaringen van [medeverdachte 1] dienen volgens de verdediging daarom ook van het bewijs te worden uitgesloten. Verder ontkent verdachte dat hij de gebruiker is van telefoonnummer 06[nr 1]. In geval de rechtbank wel de betrokkenheid van verdachte aanneemt, is de rol van verdachte te minimaal om te kunnen spreken van medeplegen en dient ook vrijspraak te volgen.

De rechtbank overweegt het volgende.

De betrouwbaarheid van de verklaringen van [medeverdachte 1]

De rechtbank is van oordeel dat de verklaringen van [medeverdachte 1] op belangrijke onderdelen ondersteuning vinden in onder meer de verklaringen van [medeverdachte 2], het tapgesprek d.d. 30 januari 2013, de mastgegevens en de historische verkeersgegevens. Voorts heeft [medeverdachte 1] ook erg belastend verklaard over zijn eigen aandeel bij zowel het heroïnetransport als bij de oplichting van [benadeelde 1]. Daarom is de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van [medeverdachte 1] als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt en voor het bewijs kunnen worden gebruikt.

De herkenning

Met betrekking tot de herkenning van verdachte als “[alias verdachte]” worden de verklaringen van [medeverdachte 1] ondersteund door de verklaringen van [medeverdachte 2] en [getuige 1].

In tegenstelling tot de verdediging, is de rechtbank van oordeel dat de herkenning door [medeverdachte 2] van verdachte als [alias verdachte] slechts voor één uitleg vatbaar is en daarmee voor het bewijs kan worden gebruikt. Gelet op de voornoemde herkenningen in onderlinge samenhang met de verklaring van [medeverdachte 2] dat [alias verdachte] een “beetje een verlamming aan zijn oog” heeft en de verklaring van verdachte dat er door een ongeluk een verlamming bij zijn oog is ontstaan, acht de rechtbank bewezen dat verdachte de persoon is die in de verklaringen wordt aangeduid als “[alias verdachte]”.

Het telefoonnummer 06[nr 1]

De rechtbank is van oordeel dat de verklaring van [medeverdachte 1] in voldoende mate wordt ondersteund door de mastgegevens waaruit volgt dat dit nummer in de periode van 1 september 2012 tot en met 13 februari 2013 5774 keer de mast 150kVlijn [adres 2] heeft aangestraald, waarbij de woning van de moeder van verdachte zich in de nabijheid van deze mast bevindt. Daarnaast wordt de verklaring van [medeverdachte 1] ondersteund door de verklaring van verdachte dat hij uit[adres 2] komt en het tapgesprek d.d. 30 januari 2013 waarin [medeverdachte 1] de voicemail inspreekt van de gebruiker van 06[nr 1] en aangeeft nog centen te krijgen voor zijn aandeel. In eerdere verklaringen heeft [medeverdachte 1] immers verklaard dat dit geldt ten aanzien van verdachte, zijnde [alias verdachte]. Op grond van het voorgaande vindt de rechtbank bewezen dat het telefoonnummer 06[nr 1] wordt gebruikt door verdachte en verwerpt het verweer.

De rol van verdachte

Uit de verklaringen van [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en de processen-verbaal telecommunicatie volgt dat:

 • -

  verdachte aan [medeverdachte 1] heeft verzocht om een tweetal vrachtwagens met chauffeur te regelen om een slag te kunnen slaan. Voor zijn bijdrage heeft verdachte aan [medeverdachte 1] een bedrag van € 100.000,- aangeboden;

 • -

  verdachte de orders en papiertjes met referentienummers aan [medeverdachte 1] heeft gegeven, waarna [medeverdachte 1] deze referentienummers aan [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] heeft verstrekt;

 • -

  verdachte beschikte over de laadplanningslijst;

 • -

  verdachte [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] instructies heeft gegeven over het tijdstip waarop zij de lading moesten gaan ophalen;

 • -

  verdachte (indirect) contact had met een medewerker binnen [benadeelde ], zijnde [medeverdachte 4];

 • -

  verdachte voordat deze naar [benadeelde ] vertrokken valse nummerplaten op de vrachtwagens heeft aangebracht en de platen nadien weer heeft verwisseld;

 • -

  verdachte aanwezig is geweest bij het lossen van de lading laptops in Loosdrecht en zelf een busje heeft geladen;

 • -

  verdachte met [medeverdachte 1] en [betrokkene 2] heeft gesproken over de verkoop van de laptops, waarbij door verdachte en [betrokkene 2] ook afspraken zijn gemaakt.

Gelet op het voorgaande in samenhang met de omstandigheid dat verdachte op de dag van het wegnemen van de laptops (veelvuldig) contact heeft gehad met diverse medeverdachten ([medeverdachte 5], [medeverdachte 1], [medeverdachte 6] en [medeverdachte 7]) en de omstandigheid dat de mastgegevens van de telefoon van verdachte grotendeels passen bij de route van de laptops op deze dag, acht de rechtbank bewezen dat verdachte in nauwe en bewuste samenwerking met anderen de laptops door oplichting heeft verkregen. Gezien hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen over de rol van verdachte, ziet de rechtbank verdachte als één van degenen die de oplichting heeft geïnitieerd en heeft georganiseerd.

Conclusie

De rechtbank acht bewezen dat:

hij op 12 november 2012 te Tiel, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde ] heeft bewogen tot de afgifte van 84, pallets met in totaal 4752, laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), hierin bestaande dat verdachte tezamen met verdachtes mededaders, met

vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- medeverdachten [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] een wederrechtelijk verkregen referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 1]te Echt nummer T53886 en aan [bedrijfsnaam 2] te Uden T53904 heeft doorgegeven,

- waarna die [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] zich hebben voorgedaan als chauffeur, in het bezit van dat wederrechtelijk verkregen referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 1]te Echt of aan [bedrijfsnaam 2] te Uden,

- waardoor die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3], bevoegd zouden zijn om bovengenoemde pallets met laptops in te laten laden en te vervoeren, waardoor [benadeelde ] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

De rechtbank heeft in de tweede regel de woorden “ zich of

De rechtbank heeft in de tweede regel een ander” vervangen door de woorden “ zich

De rechtbank heeft in de tweede regel en/of een ander”. Gezien de tekst van andere tenlasteleggingen, beschouwd de rechtbank deze wijziging als een correctie van een kennelijke verschrijving. Verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1 primair:

Medeplegen van oplichting.

Het feit is strafbaar.

5 De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is dus strafbaar.

6 De motivering van de sanctie(s)

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden.

De officier van justitie is tot deze eis gekomen vanwege de grote hoeveelheid laptops en de omvang van de schade, waarbij het een bijzonder geraffineerde en professionele werkwijze betreft. Gelet op de ernst van het feit met neemt de officier van justitie een gevangenisstraf van 24 maanden tot uitgangspunt. De officier van justitie ziet geen reden om van dit uitgangspunt af te wijken.

Het standpunt van de verdediging

Naar de mening van de verdediging is de door de officier van justitie geëiste straf onevenredig hoog in vergelijking met andere zaken en dient de straf te worden gematigd. In geval van bewezenverklaring van de deelnemingsvorm medeplichtigheid, verzoekt de verdediging de rechtbank om een straf op te leggen die de duur van het voorarrest niet overschrijdt.

Beoordeling door de rechtbank

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

 het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 30 januari 2014; en

 een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland, d.d. 26 juni 2013, betreffende verdachte.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

De oplichting bij [benadeelde ] heeft ruim 2 miljoen euro schade veroorzaakt. Het economisch verkeer berust op vertrouwen tussen zakenpartners. De koper, de verkoper en de transporteur moeten elkaar kunnen vertrouwen. Tenminste één werknemer van [benadeelde ] heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van zijn werkgever. Dankzij de door hem verstrekte gegevens kon de oplichting plaatsvinden. Ook kon daardoor een moment gekozen worden waarop veel laptops werden vervoerd (twee vrachtwagens vol). Voorts kan het niet anders dan dat na de oplichting de beveiliging bij [benadeelde ] en soortgelijke bedrijven is verhoogd. Dit brengt extra kosten met zich. De omvang van de schade en de kosten van een betere beveiliging werken ontwrichtend op het economisch verkeer. Voor het medeplegen van deze oplichting hanteert de rechtbank daarom als uitgangspunt een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden.

Met de officier van justitie ziet de rechtbank geen reden om van dit uitgangspunt af te wijken. De rechtbank zal daarom aan verdachte een gevangenisstraf opleggen voor de duur van 24 maanden.

7 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 47 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

8 De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het onder primair tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht.

Aldus gewezen door:

mr. C. van Linschoten (voorzitter), mr. J.J.H. van Laethem en mr. M.G.J. Post, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D.T.P.J. Damen, griffier

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 8 april 2014.

BIJLAGE І

Aan verdachte is ten laste gelegd – na een door de rechtbank toegewezen vordering nadere omschrijving tenlastelegging – dat:

hij op of omstreeks 12 november 2012 te Tiel, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde ] heeft bewogen tot de afgifte van 84, althans één of meer pallets met in totaal 4752, althans één of meer laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte en/of tezamen met verdachtes mededader(s), althans alleen, met

vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- medeverdachte(n) [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] een vals en/of wederrechtelijk verkregen referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 1]te Echt (nummer T53886) en/of aan [bedrijfsnaam 2] te Uden (T53904) heeft doorgegeven,

- waarna die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] zich heeft/hebben voorgedaan als chauffeur, in het bezit van dat/een vals en/of wederrechtelijk verkregen referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 1]te Echt en/of aan [bedrijfsnaam 2] te Uden,

- waardoor/waarmee die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3], bevoegd zou(den) zijn om

bovengenoemde (pallets met) laptop(s) in te (laten) laden en/of te vervoeren,

waardoor [benadeelde ] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt;

hij op of omstreeks 12 november 2012 te Tiel tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 84, althans één of meer pallets met in totaal 4752, althans één of meer laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell) , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde ] en/of Acer en/of Packard-Bell, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn/haar mededader(s);

meer subsidiair:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] op of omstreeks 12 november 2012 te Tiel tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, naam eigenaar/benadeelde heeft bewogen tot de afgifte van 84, althans één of meer pallets met in totaal 4752, althans één of meer laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), in elk geval van enig goed, hebbende die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of zijn/haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid – zakelijk weergegeven –

- die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] zich voorgedaan als chauffeur(s), in het bezit van een vals en/of wederrechtelijk verkregen referentienummer (oorspronkelijk) uitgegeven aan [bedrijfsnaam 1]te Echt (nummer T53886) en/of aan [bedrijfsnaam 2] te Uden (nummer T53904),

- waardoor/waarmee die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3], bevoegd zou(den) zijn om

bovengenoemde (pallets met) laptop(s) in te (laten) laden en/of te vervoeren,

- waardoor [benadeelde ], werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte en/of diens mededader(s) op/in of omstreeks de periode van 09 november 2012 tot en met 12 november 2012 te Tiel en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door

- het wederrechtelijk verkrijgen van referentienummers oorspronkelijk uitgegeven aan [bedrijfsnaam 1]te Echt (nummer T53886) en/of aan [bedrijfsnaam 2] te Uden (nummer T53904) door verdachte en/of één of meer van diens mededader(s) en/of

- het (doen) doorgeven aan die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of één of meer mededader(s) van voormeld(e)/een vals en/of wederrechtelijk verkregen referentienummer(s) uitgegeven aan [bedrijfsnaam 1]te Echt en/of aan [bedrijfsnaam 2] te Uden en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer chauffeurs en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer vrachtwagens en/of

gesloten opleggers en/of

- liet regelen/beschikbaar (laten stellen) van één of meer opslagruimte(s) en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of neer valse nummerplaten

en/of

- het. regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer personen om de

laptops (verder) te vervoeren en/of over te laden;

meest subsidiair:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] op of omstreeks 12 november 2012 te Tiel tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen 84, althans één of meer pallets net in totaal 4752, althans één of meer laptopcomputers (Acer en/of Packard-Bell), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde ] en/of Acer en/of Packard-Bell, in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of diens

mededader(s) en/of aan verdachte,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte en/of diens mededader(s) op/in of omstreeks de periode van 09 november 2012 tot en met 12 november 2012 te Tiel en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door:

- het wederrechtelijk verkrijgen van referentienummers oorspronkelijk uitgegeven aan [bedrijfsnaam 1]te Echt (nummer T53886) en/of aan [bedrijfsnaam 2] te Uden (nummer T53904) door verdachte en/of één of meer van diens mededader(s) en/of

- het (doen) doorgeven aan die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of één of meer mededader(s) van voormeld(e)/een vals en/of wederrechtelijk verkregen referentienummer(s) uitgegeven aan [bedrijfsnaam 1]te Echt en/of aan [bedrijfsnaam 2] te Uden en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer chauffeurs en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer vrachtwagens en/of

gesloten opleggers en/of

- het regelen/beschikbaar (laten stellen) van één of meer opslagruimte(s) en/of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer valse nummerplaten en /of

- het regelen/beschikbaar (laten) stellen van één of meer personen om de

laptops (verder) te vervoeren en/of over te laden.

BIJLAGE ІΙ:

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

Het bewijs terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van het projectteam ladingdiefstal, Bovenregionale Recherche Zuid Nederland, opgemaakte proces-verbaal 228C120341 (BRZ 341), gesloten op 27 juni 2013 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

Een proces-verbaal inhoudende de aangifte van [aangever], p. 416:

Afgelopen vrijdag 9 november 2012, om 12.45 uur hebben wij een opdrachtbevestiging verstuurd naar [bedrijfsnaam 2] te Uden. Hierin stond ook referentienummer T53904 en het VBS nummer 719. Afgelopen vrijdag 9 november 2012, om 12.39 uur hebben wij een opdrachtbevestiging verstuurd naar [bedrijfsnaam 1] in Echt. Hierin stond ook het referentienummer T53886 en het VES nummer 702. Gister, maandag 12 november 2012 omstreeks 08.11 uur, kwam er een vrachtauto bij ons het terrein opgereden. De chauffeur gaf aan dat hij een rit kwam doen met het ritnummer T53904. (…) De vrachtwagen werd tussen 08.35 en 09.05 uur geladen. Daarna is de vrachtwagen weggereden in de richting van de prinsenhof. Vervolgens kwam op dezelfde dag om 09.32 uur een andere vrachtauto het terrein op rijden. Ook deze chauffeur was te vroeg. Hij stond gemeld tussen 12.00 en 14.00 uur. Er is ook toen weer contact gezocht met het personeel in de loods. Ook toen is weer aangegeven dat de lading al geladen kon worden. Nadat hij zich had gemeld bij de chauffeursbalie meldde hij zich met het loading reference nummer: T53886. De eigenaar van de gestolen goederen is officieel [bedrijfsnaam]. te Zwitserland. Diezelfde dag meldden zich aan het eind van de ochtend omstreeks 11.30 uur en 12.15 uur nog twee vrachtwagenchauffeurs om de eerder bedoelde ladingen op te halen.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 28-29, voor zover inhoudende:

Op 12 november 2012 werd (...) een voor verzending gereedstaande partij van 84 pallets (4752 laptops van Acer en Packard Bell waarde ongeveer € 2.000.000) verkregen bij het warehouse [benadeelde 1], Tiel. (...) Deze voertuigen waren respectievelijk voorzien van de kentekens [kenteken 1] (...) Als chauffeur van deze combinatie trad op: [medeverdachte 2], geboren op [geboortedatum 2], wonende te [adres 3]. (...) Deze chauffeur (...) schreef de kentekens van trekker en oplegger en zijn personalia in op een aldaar aanwezige intekenlijst. Hij legitimeerde zich hierbij met zijn Nederlandse identiteitskaart nummer [nr 2], Verder werd door hem een formulier Drivers' Registration Form van[benadeelde 1] ingevuld waarop vermeld zijn naam, kenteken, bedrijfsnaam, ID-nummer en handtekening, (...) Tevens was hij voorzien van het verstrekte referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 2] (...). Op maandag 12 november 2012 omstreeks 09.32 uur arriveerde te Tiel bij [benadeelde 1] een witte Mercedes trekker met het opschrift [naam 1] met daarachter gekoppeld een gesloten witte koeltrailer met het opschrift [naam 2]. Deze voertuigen waren respectievelijk voorzien van de kentekens [kenteken 2]. (...) Hij legitimeerde zich hierbij met zijn Nederlandse identiteitskaart nummer [nr 3]. Tevens was hij voorzien van het verstrekte referentienummer uitgegeven aan [bedrijfsnaam 1]te Echt.

Een schriftelijk bescheid, zijnde een “Drivers Rigistration Form”, pag. 2576.

Naam:[naam 3]???, Kenteken: [kenteken 1], Bedrijfsnaam: [bedrijfsnaam 2].

Naam: [medeverdachte 3], Kenteken, [kenteken 2], Bedrijfsnaam, [bedrijfsnaam 1].

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring [medeverdachte 1] d.d. 14 februari 2013, p. 3931:

A: Eén of twee weken later komt [alias verdachte] naar mij toe en zei dat ze een slag wilden slaan. Ik zei oké. Hij zei dat hij twee auto's nodig had. (...) Hij zei dat ik er goed voor beloond zou worden. (...) Met dit ben ik naar [betrokkene 2] gegaan, die zat ook op zwart zaad, omdat ze zoveel auto's hadden gepakt. (...) Hij belde terug en zei dat hij een Daf had staan, een koeler, een Mercedes en nog een koeler, die ik kon gebruiken. (...) Toen is [alias verdachte] bij mij gekomen met de orders, met papiertjes met referentienummers over welke vracht het ging. Hij had intern iemand. (...) A: Bij [benadeelde ].

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring [medeverdachte 1] d.d. 14 februari 2013, p. 3932:

's morgens kwam [alias verdachte] er aan met die nummerplaten. (...) Ja, en die (Rechtbank: [alias verdachte]) heeft die nummerplaten bij mij erop gedaan.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 3] d.d. 7 februari 2013, p. 3890:

In de wasstraat de ochtend voordat ik ging laden, kreeg ik van [medeverdachte 1] te horen dat er twee wagens naar [benadeelde 1] moesten. Eentje met [medeverdachte 2] als chauffeur en eentje met mij als chauffeur.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 3] d.d. 20 februari 2013, pag. 3897:

V: En je weet ook niet, van wie heb je het referentienummer gekregen? V: Van [medeverdachte 1]? (Rechtbank: [medeverdachte 1]) (...) Ja.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2] d.d. 5 februari 2013, p. 3741:

[alias verdachte] heeft [medeverdachte 1] toen benaderd, [medeverdachte 1] (rechtbank: [medeverdachte 1]) [medeverdachte 1], en gevraagd of ik een transportje kon doen. (...) Hij zei mij dat hij het transport geregeld had en dat hij bij [medeverdachte 3] een vrachtwagen had geregeld. (…)

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2] d.d. 5 februari 2013, p. 3742:

Van [medeverdachte 1] kreeg ik toen ook het referentienummer waar ik de lading mee kon ophalen. Ik moest gaan laden in Tiel bij [benadeelde 1]. (...) Ze vroegen me het referentienummer. Ik noemde dit nummer en zij noemde vervolgens het docknummer. Ik ben naar het dock gereden en aldaar is de trailer geladen.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2] d.d. 5 februari 2013, p. 3743:

V: Hoe zou je [alias verdachte] omschrijven

A; 1.80 meter zeker. Groot en grof postuur, beetje een buikje. Netjes verzorgd en hij

heeft een beetje een verlamming aan zijn oog. (…) Hij heeft me ooit eens verteld dat hij vroeger een motorongeluk heeft gehad.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2] d.d. 5 februari 2013, p. 3745:

Ze trokken op een gegeven moment een verpakking open. Ik zag toen pas dat ik laptops geladen had.

Een proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2] d.d. 5 februari 2013, p. 3748:

[medeverdachte 1] heeft mij zondagavond nog verteld dat ik na [benadeelde ] in Tiel naar de wasstraat in Geldermalsen moest komen om daar kentekenplaten te wisselen.

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2] d.d. 20 februari 2013, p. 3782:

V: Nou, de platen zijn dan weer verwisseld in de wasstraat, dan ga jij naar [bedrijfsnaam 3] in Loosdrecht, daar wordt gelost, daar zijn aanwezig [betrokkene 2],[betrokkene 3], [betrokkene 4].

A: en een paar maatjes.

V: [alias verdachte], is die ook daar?

A: Nee, op dat moment niet.

V: Die komt wel daar?

A: Ja. (…)

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2] d.d. 20 februari 2013, p. 3785:

A: Die tipgever vanuit [benadeelde 1]. Die had een visje bij [alias verdachte] uitgegooid en een visje bij hem ([medeverdachte 1]) uitgegooid van, zouden jullie die klus willen doen. Ja [alias verdachte] was hem dus een stapje voor en ja, toen hebben wij die klus zo gedaan.

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2] d.d. 20 februari 2013, p. 3819 en 3826:

V: Dat is [alias verdachte]? A: Ja. 0: Dat is dus [alias verdachte], dus foto 2 is [alias verdachte]. Dat schrijf ik even hier op. Vandaag 20/02/2013 om 14.58 uur. [alias verdachte]. V: Dat is [alias verdachte]. A: Ja.

V: En die ken je niet? 0: Verbalisant [verbalisant] toont nogmaals foto 1

A: Nee. (…)

Foto 1:[alias verdachte], geboren op [geboortedatum 3]

(Marokko);

- Foto 2: [verdachte], geboren op [geboortedatum 4].

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2] d.d. 21 februari 2013, p. 3839:

V: Wat deed [betrokkene 2] daar?

A: In de kantine had die overleg met [alias verdachte], met zijn handlanger [medeverdachte 1] en ik. Ze hadden het over technische zaken. Halverwege het gesprek ben ik naar buiten gelopen.

[…]

V: Wat bedoel jij met technische zaken?

A: Wie wat ging verkopen.

V: Wie voerde daar het woord?

A: [alias verdachte] en [betrokkene 2] zeg maar. Die spraken dingen met elkaar af.

De verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 20 maart 2014:

Het klopt dat ik een ongeluk heb gehad, waardoor er een verlamming bij mijn oog is waar te nemen.

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1] d.d. 15 februari 2013, p. 3955-3956:

V: Wat heeft [alias verdachte] precies aan jou gevraagd?

A: Of ik hem kon helpen om een transport te kunnen regelen zeg maar of dat ik

mensen wist die hem konden helpen. (…)

A: (…) Ik ben toen gegaan en [alias verdachte] vertelde wat die van plan was. Hij vertelde dat hij 2 auto's nodig had omdat het om 2 ladingen ging die hij wou ophalen. (…)

V: Wie waren er allemaal betrokken geweest bij deze diefstal. Wat is hun rol precies geweest? A: [alias verdachte]: hij heeft de diefstal georganiseerd en hij zou samen met een klein jochie wat die bij zich had de goederen gaan verdelen. [alias verdachte] had intern bij [benadeelde ] te Tiel contacten. want anders werden de vrachten niet geladen.

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1] d.d. 15 februari 2013, p. 3975 (verhoor 7):

V: Wie is de persoon op foto 2?

A: Dat is [alias verdachte].

V: Waar herken jij hem aan?

A: Ja aan zijn gezicht. Dat gezicht herken ik wel. Hij heeft een litteken in zijn gezicht.

V: Hoe zeker weet je dat [alias verdachte] ook daadwerkelijk [alias verdachte] is?

A: Dat is die jongen uit Veenendaal. Dit is ook de [alias verdachte] die ik bedoel. Of die ook [alias verdachte] in het echt heet weet ik (rechtbank: niet). Hij stelde zich altijd voor als [alias verdachte]. (…)

A: Dat had [alias verdachte] tegen die jongens gezegd dat ze op een bepaald moment binnen

moesten zijn omdat op een gegeven moment de originele vervoerder ook binnen kon

komen. Daar was ik bij toen die dat zei tegen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2]. Dat

was bij mij in de wasstraat.

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1] d.d. 15 februari 2013, p. 3977:

0: Je hebt verklaard dat [medeverdachte 2] [medeverdachte 2] contact opnam nadat hij klaar was met laden

bij [benadeelde ] te Tiel en dat [medeverdachte 3] toen kon gaan rijden.

V: Met wie nam [medeverdachte 2] contact op?

A: [medeverdachte 2] belde naar mij toe en zei dat die klaar was met laden. [alias verdachte] wilde dat weten.

V: Waar was [alias verdachte] toen?

A: Die was nog bij mij in het bedrijf. [alias verdachte] wilde weten wanneer [medeverdachte 2] wegreed. Dan

kon [medeverdachte 3] erheen.

V: Van wie moest [medeverdachte 3] gaan rijden?

A: [medeverdachte 3] stond bij mij koffie te drinken en was daarna al die kant uitgegaan.

Ik heb van [alias verdachte] begrepen dat als [medeverdachte 3] [medeverdachte 2] zag rijden hij het terrein van

[benadeelde ] te Tiel kon oprijden.

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1] d.d. 15 februari 2013, p. 3978:

V: Wie heeft tegen jou verteld dat je € 100.000 zou krijgen?

A: Dat zei die [alias verdachte] tegen mij voor het werk wat ik geleverd had.

V: Wat was de rol van [alias verdachte] met betrekking tot de verkoop van de laptops?

A: Zijn centen eruit halen. Hij probeerde het zelf ook te verkopen aan verschillende groepen. Dat zei [alias verdachte] tegen mij.

Het proces-verbaal van bevindingen voor zover inhoudende, p. 3994:

De persoon afgebeeld op foto nr. 2 betreft:

Achternaam:[verdachte][verdachte]

Voornamen:[verdachte]

Geboortedatum: [geboortedatum 3]

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van getuige [getuige 1] bij de rechter-commissaris, p. 11:

U toont mij een foto op pag 4023. Ja, dat is [alias verdachte].

U toont mij drie foto’s pag 3397. Dat is toch dezelfde als die ik net heb gezien? Ik wijs op de linker jongen op de bovenste foto.

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1] d.d. 14 maart 2013 met bijlagen, p. 4007-4008 en 4023:

V: De persoon die we jou getoond hebben op foto nummer 2 in het 7e verhoor,

(…), herkende jij als zijnde [alias verdachte]. We laten jou diezelfde foto nu nog een keer zien. Wie is de persoon op deze foto?

A: Dat is [alias verdachte]. Zo heeft hij zich in elk geval aan mij voorgesteld.

Opmerking verbalisanten:

De persoon die afgebeeld staat op de getoonde foto nummer 2, en die door

verdachte [medeverdachte 1] [alias verdachte] wordt genoemd, betreft:

Achternaam:[verdachte][verdachte]

Voornamen:[verdachte]

Geboortedatum: [geboortedatum 3]. (…) De getoonde foto nummer 2 gaat als bijlage nummer 2 bij dit proces verbaal. (…) A: Deze persoon op foto nummer 2 is voor mij gewoon [alias verdachte];

Deze persoon op foto nummer 2 is voor mij gewoon [alias verdachte]; de [alias verdachte] waar ik steeds over gesproken heb. (…)

Bijlage 2 bij pv [naam 4] V011 (…) Foto nr. 2 (p. 4023).

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1] d.d. 15 maart 2013, p. 4054:

V: Waarom probeerde je [alias verdachte] of die kleine jongen uit Den Bosch die dag telefonisch

te bereiken?

A: Ik had nog wat tegoed van hun. Hiermee bedoel ik dat ik geld tegoed had. Ik kreeg

namelijk nog geld van [alias verdachte] en die kleine jongen uit Den Bosch, voor mijn aandeel in

de diefstal van de laptops bij [benadeelde 1] in Tiel.

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1] d.d. 15 maart 2013, p. 4056:

V: In de periode van zaterdag 9 november 2012 tot en met maandag 12 november 2012 had jouw mobiele telefoon 14 keer contact met het telefoonnummer 06[nr 1]. (…)

Ook viel daarbij op dat jouw telefoonnummer op de dag van de diefstal, dus op

maandag 12 november 2012, 's morgens tussen circa 06.45 uur en 07.02 uur vier

keer contact heeft gehad of contact heeft proberen te zoeken met het

telefoonnummer 06[nr 1].

Wie is de persoon met wie je 14 keer telefonisch contact hebt gehad of hebt

proberen te zoeken in voornoemde periode die gebruik maakt van het

telefoonnummer 06[nr 1]. (…)

A: Nu ik hoor dat ik zo vaak in die periode telefonisch contact heb gehad met het

nummer 06[nr 1], en zeker nu ik de tijdstippen van die maandagochtend

12 november 2012 hoor, weet ik zeker dat het telefoonnummer 06[nr 1] van [alias verdachte]

is, van [verdachte] dus. [alias verdachte] is namelijk de enige met wie ik op die maandagmorgen van de diefstal al zo vroeg contact heb proberen te krijgen.

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1] d.d. 15 maart 2013 met bijlagen, p. 4066:

Tijdstip: 30-01-13 09:25:13 In/uit: U

Met nummer: 31 - 06 – [nr 3] (…)

Beller: [medeverdachte 1] (…)

[medeverdachte 1] (sth) belt en krijgt een automatische voicemail met Belgische computerstem.

[medeverdachte 1] spreekt in:

Ja met [medeverdachte 1], he uh ik krijg nog wel wat centen van jullie voor het werk wat ik voor jullie gedaan heb. Ik zal het toch wel graag, liever gister, hebben gehad. Neem even contact met me op. Joh bedankt.

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1] d.d. 25 maart 2013, p. 4115:

Daarna is [medeverdachte 2] [medeverdachte 2] met de Volkswagen Golf van [naam 5] naar de loods van [bedrijfsnaam 3] te Loosdrecht gereden.

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1] d.d. 11 april 2013, p. 4125:

V: Werden er zaken overhandigd en aan wie?

A: Wat ik weet heeft [alias verdachte] een papier aan [betrokkene 2] laten zien. [alias verdachte] liet toen een papier zien waar vrachtgegevens op stonden. (…)

V: Je snap dat de laadplanninglijst een belangrijke rol speelt. Wie had de laadplanningslijst bij zich?

A: [alias verdachte].

Het proces-verbaal inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1] d.d. 11 april 2013, p. 4127:

A: Bij [bedrijfsnaam 3] werden de spullen uitgeladen dit was overdag in de late ochtend. Een gedeelte werd later gelijk overgeladen in een busje. (…) Op een gegeven moment bleven er nog ongeveer 10 pallets over. [alias verdachte] en die kleine jongen uit Den Bosch en nog een jongen hebben toen nog een geel busje geladen.

Het proces-verbaal onderzoek telecommunicatie, voor zover inhoudende, p. 3379:

Tussen 1 september 2012 tot en met 12 november 2012 was er in totaal 209 maal contact tussen het nummer 06-[nr 4] en het nummer 06-[nr 5]. (…) Op zaterdag 10 november 2012 vanaf 16.58 uur had het mobiele telefoonnummer 06-[nr 4] gedurende de hele avond meerdere malen contact met het telefoonnummer 06- [nr 5]. Ook op zondag 11 november 2012 en maandag 12 november 2012, na het einde diensttijd te 17.02 uur van [medeverdachte 4], had het mobiele telefoonnummer 06-[nr 4] meerdere malen contact had met het telefoonnummer 06-[nr 5]. Hierbij is het opvallend dat het nummer 06-[nr 5], om 12 november 2012, de dag van de diefstal, om 18.20 uur, een SMS bericht verstuurt naar het nummer van [medeverdachte 4] (06-[nr 4]) en vanaf dat moment nooit meer uit belt. (…) Bij nader onderzoek bleek dat het nummer 06-[nr 5] ten tijde van de diefstal van de laptops zeer waarschijnlijk in gebruik is geweest bij [medeverdachte 7], geboren op 14 augustus 1990. Verder bleek dat het telefoonnummer 06-[nr 5] van 2 november 2012 tot en met 12 november 2012 bijna dagelijks contact heeft met het telefoonnummer 06[nr 1], in gebruik bij de eerder genoemde [verdachte] ([alias verdachte]). Dit betekent dus dat er een indirecte link bestaat tussen de medewerker van het bedrijf[benadeelde 1], genaamd [medeverdachte 4] en (…)[verdachte].

Het proces-verbaal onderzoek telecommunicatie, voor zover inhoudende, p. 2283:

Zaterdag 10 november 2012:

Het nummer 06-[nr 5] ([medeverdachte 7]) heeft op zaterdag 10 november in totaal 9 maal telefonisch contact met de verdachte medewerker van het bedrijf [benadeelde 1], [medeverdachte 4], nummer 06-[nr 4]. Opvallend daarbij is dat een aantal malen afwisselend, dus zonder contact met andere nummers er tussendoor, gebeld wordt met het nummer van [medeverdachte 4] (06- [nr 4]) en [verdachte] (06[nr 1]). (…)

Op zondag 11 november 2012 heeft het nummer 06-[nr 5] ([medeverdachte 7]) twee maal (16.33 uur en 17.07 uur) contact met het nummer 06-[nr 4] (verdachte [medeverdachte 4]). Daar tussen ( 16.58 uur) heeft genoemd nummer contact met het nummer 06[nr 1] ([verdachte]).

Het proces-verbaal onderzoek telecommunicatie, voor zover inhoudende, p. 3380:

Echter uit de analyse van de historische printgegevens van het nummer 06[nr 1], welke in gebruik is bij [verdachte], is gebleken dat deze in de bevraagde periode van 01 september 2012 tot en met 13 februari 2013 5774 maal de mast 150kVlijn [adres 2] aanstraalt. (…) Hierbij dient te worden opgemerkt dat uit de Gemeentelijke bevolkingsadministratie is gebleken dat de moeder van [verdachte] staat ingeschreven op het adres [adres 4]. De woning [adres 4] is ongeveer 352 meter hemelsbreed gelegen van de mast [adres 4].

Het proces-verbaal onderzoek telecommunicatie, voor zover inhoudende, p. 3381 t/m 3383:

Zondag 11 november 2012: (…) Om 13:08 uur straalt het nummer 06[nr 1] de mast aan de [adres 5] aan en heeft contact met 06-[nr 6] ([medeverdachte 5]). Aan het begin van dit gesprek straalt het nummer 06[nr 1] aan op de mast aan de [adres 6] en aan het eind van het gesprek de mast aan de[adres 7]. [medeverdachte 5] is volgens GBA ingeschreven op het adres [adres 8][adres 8][adres 8]. De woning [adres 8] is gelegen tussen de masten aan de [adres 6]. (…) Hierna verplaatst het nummer 06[nr 1] ([verdachte]) weer naar Tiel en heeft daarna die dag geen contact meer met het nummer 06-[nr 6] ([medeverdachte 5]). Volgens de verklaring van [medeverdachte 1] zou hij op 11 november 2012 omstreeks 15:00 uur bezocht zijn (rechtbank: bij hem thuis aan de [adres 9]) door "[alias verdachte]" ([verdachte]) en een Marokkaanse jongen uit '[woonplaats 1] ([medeverdachte 5]). Dit zou verklaren dat het nummer 06[nr 1] ([verdachte]) naar 's-Hertogenbosch verplaatst en daarna weer naar Tiel gaat en vervolgens geen contact meer heeft met het nummer 06-[nr 6] ([medeverdachte 5]). Immers [verdachte] is dan in het gezelschap van [medeverdachte 5] en is het niet nodig telefonisch contact met elkaar te hebben. (…)

Om 15.47 uur belt het nummer 06[nr 1] ([verdachte]) naar het nummer 06-[nr 7] ([medeverdachte 1]) en straalt daarbij de mast [adres 10] aan.

(…) De [adres 10] ligt op een afstand van ongeveer 1,1 kilometer hemelsbreed van de [adres 9].

Het proces-verbaal onderzoek telecommunicatie, voor zover inhoudende, p. 3384-3385:

Op maandag 12 november 2012 tussen 02:36 uur tot 05:54 uur straalt het nummer 06[nr 1] de mast 15kVlijn [adres 10] aan en heeft om 05.54 uur contact met het nummer 06-[nr 6] gebeld ([medeverdachte 5]).

Tussen 06.23 uur en 08.33 uur wordt het nummer 06[nr 1] meerdere malen ingebeld door onder andere het nummer 06-[nr 7] ([medeverdachte 1]), 06-[nr 5] ([medeverdachte 7]) en 06-[nr 8] ([medeverdachte 6]). (…) Om 08.33 uur straalt het nummer 06[nr 1] de mast aan de [adres 13] aan en belt uit naar het nummer 06-[nr 6] ([medeverdachte 5]). (…) Om 09.12 uur straalt het nummer 06[nr 1] de een mast aan de [adres 11] aan en heeft contact met het nummer 06-[nr 7] ([medeverdachte 1]). Om 09.31 uur straalt het nummer 06[nr 1], nog steeds de mast aan de [adres 12]aan en belt uit naar het nummer 06-[nr 6] ([medeverdachte 5]). (…)

De [adres 13] is ongeveer 1,8 kilometer hemelsbreed gelegen van de [bedrijfsnaam 4] Geldermalsen aan de [adres 14],

Om 09.49 uur wordt het nummer 06·[nr 3] gebeld door 06-[nr 7] (verdachte

[medeverdachte 1]). (…) Om 10.40 uur straalt het nummer 06·[nr 3] een mast aan de Hoogspanningsmast 23/[adres 15] aan en belt naar het nummer 06-[nr 5] ([medeverdachte 7]). Om 10:42 uur en straalt het nummer 06·[nr 3] de mast aan de[adres 16] aan en wordt dan gebeld door het nummer 06-[nr 9]. (…)

Om 12.03 uur straalt het nummer 06[nr 1] de mast [adres 20]bij knooppunt A2 en A27 te Houten aan en belt met het nummer 06-[nr 6] ([medeverdachte 5]).

Om 12:04 uur straalt het nummer 06[nr 1] de mast [adres 17] aan en heeft dan contact met het nummer 06-[nr 7] (verdachte [medeverdachte 1]).

Om 12:33 uur straalt het nummer 06[nr 1] de mast [adres 18] aan en

heeft dan contact met het nummer 06-[nr 7] (verdachte [medeverdachte 1]).

Om 12:34 uur straalt het nummer 06[nr 1] de mast [adres 18] aan.

Om 12:35 uur straalt het nummer 06[nr 1] A27 parkeerplaats De Bosberg te Hollandse

Rading aan.

Om 13:59 uur straalt het nummer 06[nr 1] de mast [adres 18] aan.

Om 14:00 uur straalt het nummer 06[nr 1] de mast [adres 18] aan.

Om 14:01 uur straalt het nummer 06[nr 1] de mast [adres 18]. Op 13 november 2012 te 09:58 uur straalt het nummer 06[nr 1] de mast 150kVlijn [adres 19] te Veenendaal aan.

Het proces-verbaal onderzoek telecommunicatie, voor zover inhoudende, p. 3388:

Uit het onderzoek is gebleken dat de gestolen/valse kentekenplaten tussen 10.30 uur en 11.00 uur werden omgewisseld bij de [bedrijfsnaam 4] in Geldermalsen. (…) Tussen ongeveer 12.00 en 13.00 uur werd een van de opleggers met gestolen laptops omgekoppeld op een parkeerplaats op de A27 bij Maartensdijk.

Het proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 25 april 2013, p. 4236:

A: Iedereen weet dat ik uit [woonplaats 2] kom.

1 In bijlage І is de tenlastelegging opgenomen.

2 In bijlage ΙІ zijn de bewijsmiddelen opgenomen.