Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2014:1548

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
23-01-2014
Datum publicatie
10-03-2014
Zaaknummer
256021
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gebod aan gedaagde om kwetsende en bedreigende, en daarmee onrechtmatige, uitlatingen over eiser van een website te verwijderen en verwijderd te houden en om een rectificatie te plaatsen. Belangenafweging tussen het recht op uitingsvrijheid van gedaagde en het recht op bescherming van eer en goede naam en persoonlijke levenssfeer valt uit in het voordeel van eiser.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/256021 / KG ZA 13-690

Vonnis in kort geding van 23 januari 2014

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [plaats],

eiser,

advocaat mr. B.F.M. Bos te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [plaats],

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de brief van mr. Bos van 7 januari 2014 met bijlagen

 • -

  de brief van mr. Bos van 8 januari 2014 met bijlage

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van [gedaagde].

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Partijen hebben in het verleden samen een website beheerd, genaamd “Them There Koyas Koi Forum”. Onderdeel van de website is een chatforum waarop geregistreerde leden berichten kunnen plaatsen. Hiervoor is registratie van een gebruikersnaam en e-mailadres noodzakelijk. Op enig moment is [gedaagde] alleen, dus zonder [eiser], het beheer over de website gaan voeren. Dat doet hij tot op heden.

2.2.

[gedaagde] heeft onder meer de volgende teksten geplaatst op het chatforum en/of zijn Facebookpagina:

[eiser] TTK’s forum ghost. be warned

[…]

A warning upfront to all (new) members.

Be Aware, on this forum we have an ex admin who registered a huge amount of different usernames, just to enable himself to keep getting back on the forum.

The purpose of his “visits” is posting abusive texts in his attempt to attack some members and blemish there good name.

He will continue doing this because at some point somewhere on this forum I accused [eiser] of being a pedophile, which I personally believe he is. […]

en:

Ik ken een Deense Mongool, dat is ook zo’n idioot […]

en:

I’ve been logged in on his computer and in situations where he shared his screen and every time he had pornografic teen sites opened not one but several.

en:

the little of fish smelling wanker from Legoland

en:

In fact your nothing short from a little asshole that stinks like cat piss and cheep cigars just like the house you occupied does.

Let’s keep this short [eiser] […]

consider this a last warning you see I can talk fora ges and stay friendly a very long time but there comes a time when all the talking is done wit hand one fine morning after closing the front door behind you, you find jour face entangled between a couple of fists.

en:

I will mobilize some people, complete strangers to you and I will pay the first one who brings me a mug shot of your ugly face 100% CASH

For those interested our lover boy can be found at [adres].
You can call him outside by dialing phone number […]

en:

This lady’s and Gentleman is Mr Hide behind a computer and terrorize people [eiser].

I can now remove the adress I’ve got photo’s and even a video, Told you hunt is on

Bij dit laatste bericht is een foto van [eiser] geplaatst.

2.3.

[gedaagde] heeft ook persoonlijke informatie over [eiser] op zijn website geplaatst, waaronder het woonadres, telefoonnummer en e-mailadres van [eiser].

2.4.

Verder heeft [gedaagde] een Twitter-account geopend op naam van [eiser], voorzien van een foto van [eiser], waarop [gedaagde] berichten plaatst, zoals:

Deze man [eiser] is een internet terrorist die inbreuk maakt in het leven van mijn kinderen en mijzelf

2.5.

[gedaagde] heeft een video-opname van [eiser], die is gemaakt in diens privésituatie, op de videokanalen Daily Motion en Vimeo op internet geplaatst.

2.6.

Op 25 juli 2013 en 23 augustus 2013 heeft [eiser] bij de politie te Tiel aangifte gedaan tegen [gedaagde] wegens bedreiging.

2.7.

Bij brief van 7 augustus 2013 heeft de raadsman van [eiser] [gedaagde] gesommeerd om, kort gezegd, iedere negatieve uitlating over [eiser] jegens derden te staken en gestaakt te houden, alle negatieve uitingen op zijn website en in sociale media te verwijderen en verwijderd te houden en over te gaan tot rectificatie. [gedaagde] heeft aan deze brief geen gehoor gegeven.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert, samengevat, dat de voorzieningenrechter bij vonnis voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde] veroordeelt:

 1. zich te onthouden van het plaatsen dan wel doen plaatsen van persoonlijke informatie over [eiser] op de website van [gedaagde] “Them There Koyas Koi Forum” dan wel enige andere website of nog te openen website van [gedaagde] en op de sociale media Facebook, Twitter, Vimeo en Daily Motion, alsook op enige website van derden;

 2. zich te onthouden van het zelf dan wel door tussenkomst van derden doen van beledigende, onware en lasterlijke uitlatingen over [eiser] op de website van [gedaagde] “Them There Koyas Koi Forum” dan wel enige andere website of nog te openen website van [gedaagde] en op de sociale media Facebook, Twitter, Vimeo en Daily Motion alsook op enige website van derden;

 3. alle persoonlijke informatie over en van [eiser] en alle onrechtmatige uitlatingen over [eiser] van de website van [gedaagde] genaamd “Them There Koyas Koi Forum” alsook van de sociale media Facebook, Twitter, Vimeo en Daily Motion te verwijderen en verwijderd te houden;

 4. op de homepage van zijn website genaamd “Them There Koyas Koi Forum” binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis een beeldscherm vullende mededeling te plaatsen en aldaar geplaatst te houden voor de duur van drie maanden te rekenen vanaf de datum van plaatsing, luidende:

De Voorzieningenrechter bij de rechtbank Gelderland heeft bij vonnis d.d. … bepaald dat de uitlatingen die door [gedaagde] op deze website zijn gedaan, alsook de uitlatingen die door hem op Facebook, Twitter, Vimeo en Daily Motion zijn geplaatst over [eiser] onrechtmatig jegens [eiser] zijn en onder verbeurte van een dwangsom van € … per dag door [gedaagde] daarvan verwijderd dienen te worden.”

elk van de hiervoor onder 1 tot en met 4 genoemde punten onder verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag of gedeelte daarvan dat [gedaagde] na de betekening van het ten deze te wijzen vonnis in gebreke blijft om aan de veroordeling te voldoen tot een maximum van € 50.000,00;

5. tot het betalen van € 5.000,00 aan [eiser] als voorschot op de nog nader vast te stellen immateriële schade die [eiser] heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de onrechtmatige gedragingen van [gedaagde] jegens [eiser];

6. in de proceskosten.

3.2.

[eiser] legt aan zijn vorderingen ten grondslag, samengevat, dat [gedaagde] onrechtmatig jegens hem handelt en inbreuk maakt op zijn persoonlijke levenssfeer en privacy. [eiser] voert daartoe kort gezegd aan dat [gedaagde] zonder medeweten of toestemming van [eiser] een foto en privéinformatie van [eiser] op Facebook en andere websites heeft geplaatst, lasterlijke, beledigende en onjuiste informatie over [eiser] op zijn website heeft geplaatst en [eiser] heeft bedreigd. Verder heeft [gedaagde] volgens [eiser] derden ertoe gebracht [eiser] eveneens te bedreigen, hetgeen [gedaagde] is aan te rekenen. Ten slotte voert [eiser] aan dat [gedaagde] valselijk op naam van [eiser] een Twitter-account heeft geopend.

3.3.

[gedaagde] voert verweer. Hij erkent op zichzelf dat hij de berichten, foto en video over [eiser] op internet heeft geplaatst. Zoals hij op de zitting helder en uitvoerig heeft toegelicht, is hij daartoe overgegaan nadat hij begin 2012 ontdekte dat [eiser] een relatie had met zijn – [gedaagde]’ – toenmalige echtgenote. Uit woede hierover heeft [gedaagde] toen op het chatforum van “Them There Koyas Koi Forum” een topic over [eiser] geopend. [gedaagde] wil ervoor te zorgen dat [eiser] zich niet meer op het chatforum kan manifesteren. Hij is er namelijk van overtuigd dat [eiser] allerlei valse gebruikersnamen en e-mailadressen gebruikt om daarmee vervolgens op het chatforum andere leden van het forum te bedreigen en zwart te maken. [gedaagde] wil dat [eiser] hem een overzicht van deze valse gebruikersnamen overhandigt, zodat [gedaagde] [eiser] definitief van het chatforum kan verwijderen. Zolang [eiser] dit overzicht niet aan [gedaagde] geeft, zal [gedaagde] zijn berichten over [eiser] niet van het internet verwijderen. [gedaagde] erkent dat zijn handelwijze niet is te rechtvaardigen, maar voert aan dat hij geen andere mogelijkheid ziet om [eiser] van het chatforum te weren.

3.4.

De voorzieningenrechter gaat hierna nader in op de stellingen van partijen, voor zover van belang.

4. De beoordeling

4.1.

Aangezien [eiser] in [buitenland] woont, heeft dit kort geding internationale aspecten. Gelet op de woonplaats van [gedaagde] is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Nu partijen kennelijk zelf uitgaan van de toepasselijkheid van Nederlands recht, zal de voorzieningenrechter het geschil volgens dat recht beoordelen.

4.2.

Het spoedeisend belang van [eiser] bij de gevraagde voorzieningen volgt voldoende uit zijn stellingen.

4.3.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat in het kader van dit kort geding niet ter beoordeling voorligt of hetgeen [gedaagde] beweert over [eiser] en over diens activiteiten op het chatforum, zoals weergegeven onder 3.3, feitelijk juist is. Kernvraag die in dit geschil moet worden beantwoord is, of de onder 2.2 en volgende van de vaststaande feiten aangehaalde uitingen van [gedaagde] als onrechtmatig ten opzichte van [eiser] zijn aan te merken. Hierbij dient een belangenafweging plaats te vinden tussen het recht op uitingsvrijheid en het recht op bescherming van eer en goede naam en persoonlijke levenssfeer.


4.4. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter luidt het antwoord op de bovengenoemde vraag bevestigend. De uitlatingen van [gedaagde] als aangehaald onder 2.2, met name die waarin [eiser] een pedofiel wordt genoemd en wordt bedreigd met mishandeling, zijn aan te merken als uiterst kwetsend en bedreigend en daarmee onrechtmatig jegens [eiser]. [eiser] is door de uitingen van [gedaagde] aangetast in zijn eer en goede naam. [gedaagde] erkent dit in feite ook, waar hij op de zitting heeft verklaard dat zijn uitlatingen over [eiser] op internet niet gerechtvaardigd zijn.

4.5.

[gedaagde] heeft desgevraagd op de zitting verklaard dat hij zijn uitlatingen op het internet over [eiser] uitsluitend zal verwijderen als hij van [eiser] een lijst krijgt met daarop de valse gebruikersnamen die [eiser] volgens [gedaagde] op het chatforum gebruikt. [eiser] betwist dat hij zich bedient van valse gebruikersnamen. Of [eiser] nu wel of niet valse gebruikersnamen hanteert en daarvan een lijst bezit doet in het kader van dit kort geding echter niet ter zake. Ook al zou [eiser] immers die namen gebruiken en een lijst daarvan bezitten, dan rechtvaardigt dit nog niet de publicaties van [gedaagde] over [eiser] op het internet en doet dit niet af aan de onrechtmatigheid daarvan. Nu [gedaagde] de uitlatingen alleen wil verwijderen als hij de lijst met gebruikersnamen van [eiser] krijgt, terwijl [eiser] betwist dat hij daarover beschikt, ziet het ernaar uit dat de uitlatingen vooralsnog op internet blijven staan. Het onrechtmatig handelen van [gedaagde] duurt dus voort.

4.6.

Gezien het voorgaande heeft [eiser] voorshands geoordeeld belang bij een verbod op deze en dergelijke uitlatingen door [gedaagde]. Zijn belang is erin gelegen dat zijn persoon niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan verdachtmakingen en/of voor hem ongewenste publiciteit omtrent zijn privégegevens en privésituatie. Dit belang moet in de gegeven omstandigheden zwaarder wegen dan het belang van [gedaagde] om zich in het openbaar kritisch te kunnen uitlaten.

4.7.

Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van [eiser] onder 1 tot en met 3 zullen worden toegewezen. Dat geldt ook voor de vordering onder 4 tot het plaatsen van een rectificatie.

4.8.

Aan deze veroordelingen zal een dwangsom worden verbonden die zal worden beperkt zoals hierna is weergegeven.

4.9.

De vordering van [eiser] onder 5, die strekt tot een voorschot op immateriële schadevergoeding, zal worden afgewezen. [eiser] heeft de gestelde immateriële schade onvoldoende onderbouwd, nog daargelaten de vraag of is voldaan aan de overige criteria voor toewijzing van een geldvordering in kort geding.

4.10.

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

- dagvaarding €  94,79

- griffierecht 282,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal €  1.192,79

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt [gedaagde] zich te onthouden van het plaatsen dan wel doen plaatsen van persoonlijke informatie over [eiser] op de website van [gedaagde] “Them There Koyas Koi Forum” dan wel enige andere website of nog te openen website van [gedaagde] en op de sociale media Facebook, Twitter, Vimeo en Daily Motion, alsook op enige website van derden;

5.2.

gebiedt [gedaagde] zich te onthouden van het zelf dan wel door tussenkomst van derden doen van beledigende, onware en lasterlijke uitlatingen over [eiser] op de website van [gedaagde] “Them There Koyas Koi Forum” dan wel enige andere website of nog te openen website van [gedaagde] en op de sociale media Facebook, Twitter, Vimeo en Daily Motion alsook op enige website van derden;

5.3.

gebiedt [gedaagde] alle persoonlijke informatie over en van [eiser] en alle onrechtmatige uitlatingen over [eiser] van de website van [gedaagde] genaamd “Them There Koyas Koi Forum” alsook van de sociale media Facebook, Twitter, Vimeo en Daily Motion te verwijderen en verwijderd te houden;

5.4.

gebiedt [gedaagde] op de homepage van zijn website genaamd “Them There Koyas Koi Forum” binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis een beeldscherm vullende mededeling te plaatsen en aldaar geplaatst te houden voor de duur van drie maanden te rekenen vanaf de datum van plaatsing, luidende:

De Voorzieningenrechter bij de rechtbank Gelderland heeft bij vonnis d.d. 23 januari 2014 bepaald dat de uitlatingen die door [gedaagde] op deze website zijn gedaan, alsook de uitlatingen die door hem op Facebook, Twitter, Vimeo en Daily Motion zijn geplaatst over [eiser] onrechtmatig jegens [eiser] zijn en onder verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag door [gedaagde] daarvan verwijderd dienen te worden.”

5.5.

veroordeelt [gedaagde] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij na de betekening van dit vonnis niet aan de in 5.1 en/of 5.2 en/of 5.3 en/of 5.4 uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet met dien verstande dat per dag maximaal een dwangsom van € 2.000,00 kan worden verbeurd, tot een maximum van in totaal € 50.000,00 is bereikt,

5.6.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 1.192,79,

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Meijer en in het openbaar uitgesproken op 23 januari 2014.

Coll.: JC