Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3965

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
20-06-2013
Datum publicatie
20-06-2013
Zaaknummer
C/05/244047 / HA RK 13-109
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank is van oordeel dat voormeld verzoek tot benoeming van een vereffenaar die tot verkoop en levering van de woning kan overgaan, op de wet is gegrond en zal worden toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Team bewind en erfrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaaknummer / rekestnummer: C/05/244047 / HA RK 13-109

Beschikking van 20 juni 2013

in de zaak van

R.J. SCHIMMELPENNINCK en B.F.M. KNÜPPE

in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van de naamloze vennootschap

DSB Bank N.V.,

woonplaats kiezende ten kantore van hun advocaat,

verzoekers,

advocaat mr. L.A.L. Westerwoudt te Amsterdam.

1. Het verzoek

1.1. Het ingediende verzoek strekt tot benoeming van L.A.L. Westerwoudt als vereffenaar van de nalatenschap van [erflaatster], geboren te [plaats op 1959], laatstelijk gewoond hebbende te [plaats], overleden bevonden te [plaats] op

[2012], hierna te noemen: erflaatster.

2. De beoordeling

2.1. Verzoekers hebben ter onderbouwing van hun verzoek het volgende aangevoerd.

De erfgenamen van erflaatster hebben haar nalatenschap - als blijkt uit het uittrekstel uit het testamentenregister, haar testament van 18 november 1999 en de overgelegde akte van de rechtbank van 28 februari 2013 - verworpen. De erflaatster heeft met de DSB Bank N.V. een hypothecaire geldlening gesloten waarbij een recht van eerste hypotheek is gevestigd op het registergoed aan [adres te plaats] (hierna: de woning). Verzoekers handelen als curatoren in het faillissement van de DSB Bank N.V. voornoemd. Na het overlijden van erflaatster zijn achterstanden ontstaan in het voldoen van de hypotheekschuld, die volgens opgave van verzoekers per 22 april 2013 € 197.983,77 bedraagt. Daardoor is nu de situatie ontstaan dat verzoekers geen andere mogelijkheid meer hebben dan tot veiling van de woning over te gaan. Uit een recent taxatierapport

– bijgevoegd bij het verzoekschrift – van een makelaar blijkt echter dat de executiewaarde van de woning € 115.000,00 bedraagt, terwijl de waarde bij verkoop op de vrije markt

€ 160.000,00 is. Verzoekers hebben daarom belang bij een onderhandse verkoop van de woning op de vrije markt en doen daarom het verzoek om ten behoeve van deze verkoop een vereffenaar te benoemen. Verzoekers hebben verder opgemerkt dat de schulden de baten na verkoop van de woning zullen overtreffen. De rechtbank is van oordeel dat voormeld verzoek tot benoeming van een vereffenaar die tot verkoop en levering van de woning kan overgaan, op de wet is gegrond en zal worden toegewezen.

2.2. Daarnaast is ook verzocht om te bepalen dat de te benoemen vereffenaar de niet in de hypotheekakte meeverpande inboedel mag verkopen. Nu dit verzoek niet op een wettelijke grondslag berust, wordt het afgewezen.

2.3. Tot slot is uit een oogpunt van kostenbesparing het verzoek gedaan om te bepalen dat de onderhavige beschikking tot benoeming van een vereffenaar alleen bekend wordt gemaakt op de website rechtspraak.nl.

De benoeming van een vereffenaar moet, voor zover thans van belang, bekend worden gemaakt in de Staatscourant en in een of meer bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen (artikel 4:206, zesde lid, Burgerlijk Wetboek). Nu er geen geld is, vindt de rechtbank dat het in niemands belang is om daarvoor extra kosten te maken. De dwingende noodzaak voor de kostbare wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking als hiervoor weergegeven, acht de rechtbank thans niet noodzakelijk. Zij zal daarom de wettelijke manier van bekendmaking niet voorschrijven. De personen die belang hebben bij het bekend worden met de inhoud van deze beschikking kunnen namelijk ook op een andere manier worden geïnformeerd.

De rechtbank is van mening dat bekendmaking op internet een even goede, misschien zelfs betere mogelijkheid geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte te komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee.

De bekendmaking van de beschikking zal plaats vinden op rechtspraak.nl/uitspraken.

Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen (jaren ’90 van de vorige eeuw), toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

3. De beslissing

De rechtbank

benoemt L.A.L. Westerwoudt voornoemd tot vereffenaar van de nalatenschap van erflaatster, doch alleen ten aanzien van de verkoop en levering van de woning aan [adres te plaats] en de in de hypotheekakte meeverpande goederen,

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

ontheft verzoekers van de publicatieplicht,

bepaalt dat deze beschikking op internet (rechtspraak.nl) bekend wordt gemaakt,

wijst af het meer of anders verzochte,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A. Huidekoper en in het openbaar uitgesproken op 20 juni 2013.