Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ7968

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
19-04-2013
Datum publicatie
19-04-2013
Zaaknummer
137328
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gedaagde in privé kan niet voldoen aan de vordering.

Voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat gedaagde in privé is aan te rekenen dat eiser tot op heden geen directeur is van discotheek (...) en dat "woonplaats" Entertainment B.V. geen huurovereenkomst heeft gesloten met de BV van gedaagde. Voor het schadeloos stellen van eiser vanwege een wanprestatie aan de zijde van eiser bestaat derhalve geen aanleiding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaaknummer / rolnummer: C/06/137328 / KG ZA 13-82

Vonnis in kort geding van 19 april 2013

in de zaak van

[eiser]

eiser,

advocaat mr. E. Doornbos te Amsterdam,

tegen

[gedaagde]

gedaagde,

advocaat mr. A.F. Ammerlaan te Dordrecht.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de wijziging van eis

- de pleitnota van [gedaagde].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiser] was bestuurder/eigenaar van de inmiddels gesloten discotheek [naam discotheek ] te [woonplaats].

2.2. Partijen zijn op 1 juli 2011, voor zover van belang, het volgende overeengekomen:

“Intentieverklaring inzake oprichting “[woonplaats] Entertainment BV”

Ondergetekende verklaren te zijn overeengekomen de intentie te hebben een onderneming op te richten waarbij de hieronder genoemde punten als grondslag dienen.

Oprichting:

Er wordt een nieuwe BV “[woonplaats] Entertainment”opgericht met later (na verlening van alle vergunningen) de handelsnaam “[handelsnaam (naam discotheek in hoofdletters)]”gaat voeren.

(…)

Directie:

De directie zal gevoerd worden door [...] [eiser]. Hij zal als enige full-time op de loonlijst staan, op basis van een jaarcontract. Salaris per jaar bruto: 36.000,=, of zoveel als minimaal wettelijk wordt voorgeschreven. Zolang [B] BV aandeelhouder is worden er geen vaste contracten aangegaan en is de maximale duur van een contract 1 jaar. Effectief na oprichting.

De directie over de verbouwing wordt door [A] BV gevoerd. Gedurende de investeringsperiode zullen betalingen in het betaalpakket voorzien moeten worden van 2 elektronische handtekeningen. M.b.t. de investeringen zal [...] [eiser] zorg dragen voor de benodigde offertes in overleg met [betrokkene].

(…)

Administratie:

De financiële administratie wordt uitgevoerd door [...] [eiser] en gecontroleerd door BPR via intranet.

(…)

Inbreng en aandelenverdeling:

[...] [eiser] brengt diverse geluid- en lichtinstallaties in. Deze installaties worden in de balans opgenomen als inventaris waarvoor gedeeltelijk aandelen worden verkregen. De restwaarde wordt als achtergestelde lening opgenomen tegen 0% rente. Een inventaris- en taxatielijst zal worden aangehecht.

[B] BV zal aan [woonplaats] Entertainment BV een financiering van max. 237.000,= tegen 7% per jaar verschaffen t.b.v. de interne verbouwing en het startkapitaal t.b.v. aanloopkosten waarvoor aandelen worden verkregen.

(…)

Huurovereenkomst:

“[woonplaats] Entertainment BV” sluit een huurovereenkomst af met [gedaagdes BV] voor de duur van 10 jaar. Aanvang van de huur is de 1e dag van de maand waarin de opening gepland is. Aanvangshuur is 168.000,= met een gestaffelde huurkorting gedurende de eerste 3 jaar. (…)”.

2.3. [gedaagde] is bestuurder van [B] B.V. [betrokkene] (hierna: [betrokkene]) is gevolmachtigde.

2.4. [betrokkene] is bestuurder en enig aandeelhouder van [A] B.V.

2.5. Bij e-mail van 13 februari 2013 heeft [eiser] het volgende aan [betrokkene] geschreven:

“Bijgaand even een samenvatting van de het gesprek wat wij vanmiddag gehad hebben:

- In het nieuwe concept van de club zoals jullie voor ogen hebben is er hoogstwaarschijnlijk geen plaats voor mij in de organisatie

- Op dit moment is er geen arbeidsovereenkomst tussen AE BV en mijzelf

- Ik kan tot eind maart in dienst blijven waarbij ik op verzoek aanwezig ben en de aanvoer van materialen verzorg

- Ik draag binnenkort de administratie over aan jou

- Ik mag een nieuwe Makita boormachine kopen ter vervanging van de mijne die in jullie eigendom blijft

- Ik bekijk of ik de licht- en geluidsapparatuur en overige zaken die van mij zijn aan jullie aanbied of weghaal als deze al in Cinescope staan.

Wil jij e.e.a. even bevestigen zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn?”

[betrokkene] bevestigt de gemaakte afspraken bij e-mail later die dag.

2.6. [eiser] heeft op 21 februari 2013 een Makita boormachine gekocht ter waarde van € 254,10.

2.7. In de akte van oprichting van [woonplaats] Entertainment B.V. van 16 november 2011 is in artikel 18, eerste lid, opgenomen dat de vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren.

Uit artikel 19, tweede lid, in samenhang met artikel 4, sub c van de akte volgt dat directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Enig aandeelhouder van [woonplaats] Entertainment is [gedaagdes BV].

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert, na wijziging van de eis, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bijvoorraad, niet tegenstaande daartegen aan te wenden rechtsmiddelen, [gedaagde] te gebieden mee te werken aan de uitvoering aan de op hem rustende verplichtingen voortvloeiend uit de als productie 1 overgelegde overeenkomst, op die wijze dat [eiser] in staat wordt gesteld op een zo kort mogelijke termijn te kunnen starten als directeur van de te openen discotheek [naam discotheek ], en wel op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag dat [gedaagde] na de rechtsgeldige betekening van dit vonnis in verzuim blijft met dit gebod, dan wel een in goede justitie te treffen voorziening. Een en ander met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure.

3.2. [eiser] heeft aan zijn vordering ten grondslag gelegd dat [gedaagde] zijn verplichtingen uit de intentieovereenkomst niet nakomt. Zo weigert hij ervoor te zorgen dat de huurovereenkomst tussen Henk [gedaagde] B.V. en [woonplaats] Entertainment B.V. (hierna: [woonplaats] Entertainment) tot stand komt. Ook laat hij niet toe dat [eiser] toetreedt tot het bestuur van [woonplaats] Entertainment om op die wijze discotheek [naam discotheek ] te kunnen exploiteren. Uit mededelingen van [gedaagde] wordt tevens duidelijk dat hij voornemens is niet meer aan zijn verplichtingen te voldoen. [gedaagde] is derhalve in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen jegens [eiser]. De afspraken zijn gemaakt met [gedaagde] in privé derhalve zal hij deze afspraken moeten nakomen. Indien [gedaagde] niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen dient hij [eiser] schadeloos te stellen.

3.3. [gedaagde] voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat partijen in privé hebben afgesproken dat een nieuwe besloten vennootschap [woonplaats] Entertainment wordt opgericht die later de handelsnaam [handelsnaam (naam discotheek in hoofdletters)] gaat voeren en waarvan de directie door [eiser] gevoerd zal worden. Dit is echter niet wat feitelijk is gebeurd.

4.2. Op 16 november 2011 is [woonplaats] Entertainment opgericht die tot op heden deze handelsnaam voert. Niet [eiser] maar [betrokkene] is vanaf het moment van oprichting bestuurder van [woonplaats] Entertainment. [eiser] heeft aangevoerd dat destijds bij de oprichting in onderling overleg is besloten om [betrokkene] tot bestuurder te benoemen, omdat [eiser] vanwege zijn vorige discotheek [naam discotheek ] bekend was bij de gemeente [woonplaats] en nog diverse vergunningen nodig waren. [eiser] wist bij de oprichting dat hij niet tot bestuurder werd benoemd en heeft daartegen niet geprotesteerd.

4.3. Uit de akte van oprichting blijkt dat [woonplaats] Entertainment wordt bestuurd door een directie die benoemd wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders. Enig aandeelhouder van [woonplaats] Entertainment is [gedaagdes BV]. Gelet hierop is het niet aan [gedaagde] in privé om een nieuwe bestuurder te benoemen van [woonplaats] Entertainment. Dat kan alleen [gedaagdes BV]. [gedaagde] in privé heeft het juridisch niet in zijn macht om [eiser] te benoemen tot bestuurder van [woonplaats] Entertainment. [gedaagde] in privé kan derhalve niet voldoen aan de vordering van [eiser] inhoudende dat hij moet voldoen aan zijn verplichtingen op zodanige wijze dat [eiser] in staat wordt gesteld op een zo kort mogelijke termijn te kunnen starten als directeur van de te openen discotheek [naam discotheek ]. De overige verplichtingen waaraan [gedaagde] dient mee te werken zijn bovendien te vaag geformuleerd.

4.4. Daar komt bij dat het - gelet op de overgelegde correspondentie - de schijn heeft dat [eiser] zich erbij heeft neergelegd dat hij niet de directie zal gaan voeren van [woonplaats] Entertainment. In de e-mail van 13 februari 2013 geeft [eiser] in punten een samenvatting van zijn gesprek met [betrokkene]. Aan een aantal van deze punten heeft [eiser] ook daadwerkelijk uitvoering gegeven. Zo heeft hij de administratie aan [betrokkene] afgegeven, heeft hij op 2 maart 2013 deels zijn spullen opgehaald en heeft hij een nieuwe boormachine gekocht. [betrokkene], die het gesprek namens [gedaagde] met [eiser] heeft gevoerd, heeft het gesprek en de schriftelijke vastlegging hiervan door [eiser] zo geïnterpreteerd dat in onderling overleg is besloten de samenwerking te beëindigen. [gedaagde] heeft onweersproken aangevoerd dat [eiser] aan de heer [betrokkene 2], die onafhankelijk werkzaamheden verricht voor [woonplaats] Entertainment, heeft verteld dat de horecaonderneming zoals die [eiser] voor ogen stond er niet zou komen en dat hij niet voor een hongerloontje zou gaan werken.

Onder deze omstandigheden is het zonder nadere bewijslevering - waarvoor in deze procedure geen plaats is - voorshands onvoldoende aannemelijk dat [eiser] het niet eens was met het beëindigen van de samenwerking en dat hij de samenvatting van het gesprek slechts heeft gemaakt om wat op papier te hebben waarmee hij naar een advocaat zou kunnen.

4.5. Alles overwegende is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat het [gedaagde] in privé is aan te rekenen dat [eiser] tot op heden geen directeur is van discotheek [naam discotheek] en dat [woonplaats] Entertainment geen huurovereenkomst heeft gesloten met Henk [gedaagde] Vastgoed B.V. Voor het schadeloos stellen van [eiser] vanwege een wanprestatie aan de zijde van [gedaagde] bestaat derhalve geen aanleiding.

4.6. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- griffierecht € 274,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.090,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 1.090,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.A. Bierbooms en in het openbaar uitgesproken op 19 april 2013.

fo/pb