Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:5055

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
13-11-2013
Datum publicatie
24-12-2013
Zaaknummer
C-05-241317 - HA ZA 13-210
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bijzondere bescherming van consument-kopers ex 7:2 BW. Aanschaf vakantiewoning niet in kader van beroep/bedrijf. Afwijzing vordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaaknummer / rolnummer: C/05/241317 / HA ZA 13-210

Vonnis van 13 november 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MONARCH RECREATIE B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres,

advocaat mr. H.M.G. van Lotringen te Ede,

tegen

1 [gedaagde sub 1],

en

2. [gedaagde sub 2],

beiden wonende te [plaats, gemeente],

gedaagden,

advocaat mr. M.E. Bosman te Arnhem.

Partijen zullen hierna Monarch en [gedaagden]genoemd worden. Gedaagden worden waar nodig afzonderlijk [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 29 mei 2013;

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 1 oktober 2013 met aangehechte opmerkingen van beide partijen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Blijkens een op 4 november 2012 door [gedaagden]ondertekende “aankoopbevestiging” (productie 1 van Monarch), heeft Monarch aan [gedaagden]verkocht een recreatieobject (hierna: het chalet), type Hackfort de Luxe (met toebehoren) en het daarbij behorende[kavel].

De totale koopprijs bedroeg € 195.000,00 exclusief BTW. Op de aankoopbevestiging is aangekruist dat het chalet gebruikt zou gaan worden voor beheer- en exploitatiedoeleinden en dat een exploitatiegarantie zou gelden van 12,5% gedurende zeven jaar.

2.2.

In de aankoopbevestiging is onder meer het volgende opgenomen:

Naam Koper: [gedaagden]

(…)

Verklaart de originele versie van deze aankoopbevestiging te hebben ontvangen en te hebben gekocht van Monarch Recreatie B.V. en hierbij kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Monarch Recreatie B.V. zoals op de achterzijde van deze aankoopbevestiging staat vermeld. (…)

2.3.

Artikel 10 lid 3 van de algemene voorwaarden van Monarch luidt als volgt:

Indien verkoper op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal koper ten behoeve van verkoper na afloop van de in lid 1. genoemde termijn van acht (8) dagen voor elke sedert dien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd zijn van drie (3) pro mille van de overeengekomen koopsom, onverminderd volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal, de kosten als vermeld in artikel 8 lid 2 daaronder begrepen.(…)

2.4.

Bij brief van 6 november 2012 heeft [gedaagden]het volgende aan Monarch medegedeeld:

(…) Via dit schrijven laat ik u weten gebruik te maken van de wettelijke bedenktijd van 3 dagen als particulier (art. 7:2 (lid 2) BW)

Hierdoor maken we u kenbaar dat we de koop ontbinden mbt [kavel] Hackfort de Luxe incl ondergrond op locatie [locatie], welke we op 4 november 2012 zijn aangegaan. (…)

2.5.

Bij brief van 23 november 2012 aan de gemachtigde van[gedaagden], Stichting Univé Rechtshulp, is [gedaagden]gesommeerd om overeenkomstig hetgeen vermeld is op de aankoopbevestiging de bij de aankoop verschuldigde eerste betalingstermijn van 20 % ten bedrage van € 27.000,00, te vermeerderen met 21 % b.t.w., in totaal € 32.670,00, en een bedrag van € 12.000,00, zijnde 20 % van de kosten van de kavel, binnen acht dagen te voldoen, met aanzegging dat bij gebreke van tijdige dan wel correcte betaling een boete verschuldigd zal zijn van 3 pro mille per dag over het verschuldigde deel van de koopsom.

3 Het geschil

3.1.

Monarch vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. [gedaagden]zal veroordelen om zijn medewerking te verlenen aan de tenuitvoerlegging van de tussen partijen op 4 november 2012 gesloten koopovereenkomst;

2. [gedaagden]zal veroordelen om aan Monarch te voldoen de som van

€ 27.000,00, te vermeerderen met 21 % b.t.w. en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

3. [gedaagden]zal veroordelen om aan Monarch te voldoen de boete van drie pro mille per dag over de eerste betalingstermijn zijnde € 585,00 per dag vanaf 1 december 2012 tot aan de dag der algehele voldoening;

4. met veroordeling van [gedaagden]in de kosten van deze procedure, het één en ander hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd.

3.2.

Monarch legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [gedaagden]geen beroep toekomt op de wettelijke bedenktijd van drie dagen, aangezien hij door de aankoop van het chalet met de intentie om een zeker rendement te halen uit de verhuur heeft gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3.3.

[gedaagden]concludeert dat de rechtbank Monarch niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, dan wel de vorderingen als zijnde ongegrond af te wijzen, met veroordeling, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, van Monarch in de kosten van dit geding.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[gedaagden]heeft zich primair op het standpunt gesteld dat er geen koopovereenkomst tot stand is gekomen omdat hij niet de wil heeft gehad om tot aankoop van het chalet over te gaan. [gedaagden]wordt hierin niet gevolgd. Vast staat dat [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hun handtekeningen hebben gezet op de aankoopbevestiging, waarmee zij onder meer verklaren “(…) te hebben gekocht van Monarch Recreatie (…)”. Voorts wordt [gedaagden]op de aankoopbevestiging als koper aangeduid en is de koopprijs duidelijk vermeld. Door ondertekening van de aankoopbevestiging wordt [gedaagden]geacht te hebben ingestemd met de aankoop van het chalet. [gedaagden]heeft tijdens de comparitie verklaard dat hij dacht het formulier waarop hij zijn handtekening heeft gezet informatie betrof en slechts een registratie van zijn interesse was. Monarch heeft gemotiveerd betwist dat [gedaagden]niet op de hoogte was van de inhoud van de aankoopbevestiging.

Dat bij [gedaagden]ten tijde van de ondertekening van de aankoopbevestiging niet de wil bestond om tot aankoop van het chalet over te gaan kan gelet op het vorenstaande niet worden geconcludeerd. Derhalve wordt geoordeeld dat tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

4.2.

Vervolgens dient beoordeeld te worden of [gedaagden]aanspraak kan maken op de in artikel 7:2 BW voorgeschreven bijzondere bescherming van consument-kopers. Ingevolge voormeld artikel komt een koper het recht toe de koop binnen drie dagen te ontbinden indien het gaat om de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan en indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Hierbij kan het ook gaan om tweede woningen, vakantie- en recreatiewoningen. De bepaling is geschreven ter bescherming van consument-kopers.

4.3.

Monarch heeft gesteld dat [gedaagden]niet als consument-koper kan worden aangemerkt aangezien hij het chalet heeft gekocht met de intentie om rendement te halen uit de verhuur. [gedaagden]heeft erkend dat tijdens het gesprek op 4 november 2012 gesproken is over de mogelijkheid van verhuur van het chalet en de duur van de huurperiode, maar hij heeft uitdrukkelijk betwist dat hij aan Monarch heeft medegedeeld dat hij het chalet uitsluitend en alleen voor verhuurdoeleinden wilde gaan gebruiken. Volgens [gedaagden]had hij alleen belangstelling voor aankoop voor eigen gebruik. [gedaagden]heeft verder aangevoerd dat hij zich niet meer kan herinneren dat Monarch ten tijde van het gesprek heeft genoteerd dat [gedaagden]het chalet als beleggingsobject wilde aankopen.

4.4.

Op de aankoopbevestiging is aangetekend dat het chalet gebruikt zou gaan worden ten behoeve van beheer en exploitatie en dat een exploitatiegarantie van 12,5 % zou gelden. [gedaagden]heeft betwist dat ten tijde van de ondertekening die aantekening op de aankoopbevestiging stond en dat Monarch hem op de aankoop als beleggingsobject en de consequenties daarvan heeft gewezen.

Vast staat dat [gedaagden]binnen een kort tijdsbestek – een middag(deel) – is bewogen om tot aankoop van het chalet over te gaan, dat hij – gelet op hetgeen partijen ter comparitie hebben verklaard – niet of nauwelijks tijd heeft gehad om zich te beraden en dat hij ook niet eerder interesse heeft getoond of zich heeft verdiept in de mogelijkheden in verband met de aankoop van een chalet. Dat [gedaagden]primair de intentie had om rendement te behalen door middel van verhuur van het chalet kan gelet op het vorenstaande niet worden geconcludeerd. Tevens is relevant dat [gedaagde sub 1] een particulier is die inkomen uit arbeid ontvangt. Nu er voor het overige geen feiten of omstandigheden zijn gesteld die ertoe leiden dat [gedaagden]geacht moet worden bij de aankoop van het chalet te hebben gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bestaat geen aanleiding om hem de consumentenbescherming van artikel 7:2 BW te ontzeggen.

4.5.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat [gedaagden]het recht had de koopovereenkomst binnen drie dagen te ontbinden. Nu onweersproken is dat [gedaagden]tijdig van dit recht gebruik heeft gemaakt zullen de vorderingen van Monarch worden afgewezen.

4.6.

Monarch zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagden]worden begroot op:

- griffierecht € 842,00

- salaris advocaat 1.158,00 (2,0 punten × tarief € 579,00)

Totaal €  2.000,00

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt Monarch in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagden]tot op heden begroot op € 2.000,00;

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.I. Spoor en in het openbaar uitgesproken op 13 november 2013.1

1 sa/ts