Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2013:2761

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
26-04-2013
Datum publicatie
04-09-2013
Zaaknummer
845645 - CV EXPL 12-6182
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rechtsgeldige cessie vordering op naam met betrekking tot telefoonabonnement Telfort? Artikel 3:94 BW.

Rechtsgeldige cessie is niet vast komen te staan, omdat de cessieakte door een andere rechtspersoon is getekend dan de (gestelde) cedent. Daarnaast is niet voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2013/288
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Nijmegen

zaakgegevens 845645 \ CV EXPL 12-6182 \ 199 \ 563

uitspraak van 26 april 2013

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marjoc I B.V., h.o.d.n. Marjoc Finance

gevestigd te Lierderholthuis, gemeente Raalte

eisende partij

gemachtigde Tijhuis & Partners Arnhem

tegen

de stichting Gelderse Stichting tot beheer en bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen, in haar hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen die (zullen) toebehoren aan [rechthebbende],

zetelende te Arnhem

gedaagde partij

gemachtigde mr. M.M. de Jonge

Partijen worden hierna Marjoc I en de stichting genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 oktober 2012 met een productie

- de conclusie van antwoord met producties

- de conclusie van repliek met producties

- de conclusie van dupliek.

2 De feiten

2.1.

Telfort B.V. (hierna: Telfort) heeft in de periode juni 2011 tot en met september 2011 facturen verzonden aan [rechthebbende] (hierna: [rechthebbende]) met betrekking tot een telefoonabonnement.

2.2.

[rechthebbende] is bij beschikking van de kantonrechter te Tiel van 23 juli 2002 onder bewind gesteld. De stichting is bij die beschikking benoemd tot bewindvoerder.

3 De vordering en het verweer

3.1.

Marjoc I vordert dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de stichting veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 117,22, te vermeerderen met de contractuele rente ad 1% per maand over een bedrag van € 67,52 vanaf 9 oktober 2012 tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander een bedrag van € 25.000,00 niet te bovengaand en met veroordeling van de stichting in de kosten van het geding.

3.2.

Marjoc I legt hieraan, kort gezegd, ten grondslag dat [rechthebbende] een abonnement heeft afgesloten bij Telfort voor een mobiele telefoonaansluiting met het telefoonnummer

06-16431211. Telfort heeft in de periode juni 2011 tot en met september 2011 in totaal een bedrag van € 67,52 aan [rechthebbende] in rekening gebracht, welk bedrag hij onbetaald heeft gelaten.

Telfort heeft onderhavige vordering bij akte gecedeerd aan Marjoc I. [rechthebbende] is schriftelijk in kennis gesteld van de cessie.

Marjoc I heeft noodzakelijkerwijs buitengerechtelijke werkzaamheden laten verrichten. Zij vordert ter zake een bedrag van € 37,00. Daarnaast vordert zij betaling van contractuele rente, tot 9 oktober 2012 berekend op een bedrag van € 9,60, alsmede betaling van overige kosten ad € 3,10.

3.3.

De stichting voert verweer waarop hierna, voor zover van belang, wordt teruggekomen.

4 De beoordeling

4.1.

Marjoc I heeft in de dagvaarding aangevoerd dat zij krachtens akte van cessie d.d. 28 november 2009 rechtsopvolgster onder bijzonder titel is geworden van Telfort. Bij de conclusie van repliek heeft zij een akte van cessie in het geding gebracht. Op deze akte is als datum 10 november 2011 vermeld. Hoewel in de akte Telfort als cedent is vermeld, is deze niet door Telfort ondertekend, maar door een vertegenwoordiger van KPN. Gelet hierop staat naar het oordeel van de kantonrechter zonder nadere toelichting, die ontbreekt, reeds daarom niet vast dat Telfort met Marjoc I is overeengekomen dat de betreffende vorderingen aan Marjoc I zijn overgedragen.

4.2.

Daarnaast overweegt de kantonrechter als volgt.

Voor het overdragen van vorderingen op naam is vereist, maar ook voldoende, dat de desbetreffende akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vorderingen het gaat. De vraag hoe specifiek die gegevens dienen te zijn, moet worden beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het geval (vgl. o.m. HR 16 mei 2003, NJ 2004, 183 en HR 4 maart 2005, NJ 2005, 326). Hoewel in de akte kan worden volstaan met een generieke omschrijving van de vorderingen (bijvoorbeeld “alle ten tijde van de ondertekening van de akte bestaande vorderingen van de cedent”), dient wanneer de (gestelde) cessionaris in rechte betaling vordert, vastgesteld te kunnen worden dat deze vordering daadwerkelijk aan haar is overgedragen. Bij de door Marjoc I overgelegde akte is een lijst gevoegd die is aangeduid als “Specificatie Cessielijst Telfort B.V. - Marjoc I B.V. oktober 2011.” Op deze lijst is de naam [rechthebbende] vermeld. Echter, het op de lijst vermelde bedrag van € 665,49 komt niet overeen met de vordering. Daarnaast komt het op de lijst vermelde klantnummer niet overeen met het klantnummer op de facturen. Op de lijst is immers als klantnummer vermeld 4467485TF, terwijl op de facturen is vermeld 4467469. De door Marjoc I overgelegde overeenkomst tussen Telfort en (volgens haar stellingen) [rechthebbende] is voor een deel onleesbaar. Een klantnummer is niet vermeld, althans niet te achterhalen. Zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, kan naar het oordeel van de kantonrechter niet worden vastgesteld dat de (gestelde) vordering van Telfort daadwerkelijk aan Marjoc I is gecedeerd. Er is immers niet voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste.

4.3.

Nu Marjoc I haar vordering onvoldoende heeft onderbouwd, wordt zij niet toegelaten tot bewijslevering. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, wordt de vordering afgewezen.

4.4.

Marjoc I wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst de vordering af;

5.2.

veroordeelt Marjoc I in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van de stichting begroot op € 60,00 aan salaris voor de gemachtigde;

5.3.

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.W.M. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 26 april 2013.