Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2012:BY0082

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
05-09-2012
Datum publicatie
15-10-2012
Zaaknummer
97389 / HA RK 12-2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

herroeping ontbindingsbesluit

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2012-0278
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 97389 / HA RK 12-2013

Beschikking van 5 september 2012

in de zaak van

[VERZOEKER],

wonende te Alblasserdam,

verzoeker, hierna: [verzoeker],

advocaat mr. G.L. Weerheim.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen ter griffie op 16 maart 2012;

- de brief van mr. Weerheim van 23 mei 2012 met bijlagen;

- de mondelinge behandeling van 24 mei 2012;

- de brief van mr. Weerheim van 18 juni 2012 met bijlage.

2. De feiten

2.1 [verzoeker] was enig aandeelhouder en bestuurder van [X Controls B.V.] (hierna: de vennootschap). Op 26 maart 2010 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten om over te gaan tot ontbinding van voornoemde vennootschap met benoeming van [verzoeker] als vereffenaar. [verzoeker] heeft aan de kamer van koophandel gemeld dat de vennootschap is ontbonden en gevraagd om hem te informeren over de gevolgen van het ontbindingsbesluit. De kamer van koophandel heeft de vennootschap vervolgens (abusievelijk) als vereffend uitgeschreven.

2.2 Bij besluit van 14 maart 2012 heeft [verzoeker] als enig aandeelhouder van de vennootschap het ontbindingsbesluit herroepen.

3. Het verzoek

3.1 [verzoeker] verzoekt de rechtbank om bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, te

verklaren dat:

- de ontbinding van de vennootschap van 26 maart 2010 is herroepen op 14 maart 2012;

- [verzoeker] per 14 maart 2012 van zijn taak tot vereffenaar is ontheven en aangesteld wordt als bestuurder.

3.2 Hij stelt daartoe – samengevat – het volgende.

In de vennootschap bevindt zich een stamrechtuitkering van ca € 60.000,-- ten behoeve van [verzoeker]. Deze kan thans niet, althans slechts tegen een aanzienlijke heffing, worden uitgekeerd; reden waarom het ontbindingsbesluit is herroepen. De vereffening heeft feitelijk nog niet plaatsgevonden en de vennootschap is dan ook blijven bestaan. Zij heeft steeds de taak uitgeoefend waarvoor zij blijkens de oprichtingsakte (mede) werd opgericht, zijnde ‘het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot stamrecht’ en zij heeft overigens geen economische activiteiten verricht. De uitschrijving door de kamer van koophandel berust op een vergissing. Er zijn geen crediteuren die door de herroeping zullen worden benadeeld. Eventuele door derden te lijden schade als gevolg van de herroeping van de ontbinding zal [verzoeker] aan deze derden vergoeden.

4. De beoordeling

4.1 Een verzoek als het onderhavige is niet bij wet geregeld. Het verzoek zal dan ook worden beoordeeld aan de hand van de in de rechtspraak ontwikkelde criteria. Van belang is dan –aldus het Gerechtshof ’s-Gravenhage bij arrest van 23 augustus 2011 (LJN: BS1144)– dat voldoende blijkt dat het herroepingsbesluit binnen een kort tijdsbestek en rechtsgeldig is genomen, dat de rechtspersoon nog bestaat en dat de belangen van derden als gevolg van het nemen van het herroepingsbesluit niet (in onaanvaardbare mate) worden geschaad.

4.2 [verzoeker] heeft verklaringen overgelegd van zijn boekhouder en een registeraccountant, op grond waarvan voldoende aannemelijk is dat de herroeping van het ontbindingsbesluit geen nadeel heeft opgeleverd of zal opleveren voor derden/schuldeisers.

Voor zover daarvan wel sprake is, heeft [verzoeker] verklaard dat hij eventuele door derden te lijden schade als gevolg van de herroeping van de ontbinding aan die derden zal vergoeden.

Dit criterium staat dan ook niet in de weg aan toewijzing van het verzoek.

4.3 Gelet op artikel 2:19 lid 5 BW is voldoende gebleken dat de vennootschap na haar ontbinding is blijven voortbestaan, omdat het vermogen van de vennootschap niet is vereffend. Dit wordt ook bevestigd door de verklaringen van [verzoeker] en de registeraccountant.

4.4 Vast staat dat het herroepingsbesluit rechtsgeldig is genomen, nu [verzoeker] enig aandeelhouder van de vennootschap is.

4.5 Het laatste door het Hof geformuleerde criterium luidt dat het herroepingsbesluit binnen een kort tijdsbestek moet zijn genomen. Nadat de vennootschap op 26 maart 2010 is ontbonden, is dat besluit pas op 14 maart 2012 – en dus bijna twee jaar nadien – herroepen. Naar het oordeel van de rechtbank kan in dit geval niet gesproken worden van een kort tijdsbestek. Gelet echter op alle omstandigheden van het geval, zoals de aard van de gevoerde onderneming, zijnde een stamrecht B.V. die geen andere activiteit heeft ontplooid dan het beheren van een stamrecht voor [verzoeker], de constatering van de registeraccountant dat er geen wijziging heeft plaatsgevonden in de activiteiten en de constatering dat er geen belangen van derden zijn of zullen worden geschaad, acht de rechtbank het tijdsverloop niet voldoende grond om tot afwijzing van het verzoek te concluderen. De omstandigheid dat de kamer van koophandel de vennootschap ten onrechte uit het handelsregister heeft uitgeschreven als vereffend, leidt in dit geval – nu bij het beheren van een stamrecht in het algemeen geen derden zijn betrokken en in dit geval niet is gebleken dat dat wel zo is – niet tot een ander oordeel.

4.6 Gelet op het voorgaande zal het verzoek worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank:

verklaart dat de ontbinding van [X Controls B.V.] van 26 maart 2010 is herroepen op 14 maart 2012;

verklaart dat [verzoeker] per 14 maart 2012 van zijn taak tot vereffenaar is ontheven en wordt aangesteld als bestuurder;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.P. Broeders en in het openbaar uitgesproken op

5 september 2012.?