Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2012:BW5752

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
09-05-2012
Datum publicatie
15-05-2012
Zaaknummer
94125 / HA ZA 11-2446
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres huurt standruimte bij gedaagde voor een vakbeurs. Na opbouw van haar stand blijken goederen van eiseres te zijn verdwenen. Eiseres vordert tevergeefs schade vanwege verlies van haar goederen o.g.v. bewaarneming / tekortkoming / onrechtmatige daad.

Vordering afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 94125 / HA ZA 11-2446

Vonnis van 9 mei 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARCA PRINTERSUPPLIES B.V.,

gevestigd te Moerdijk,

eiseres,

advocaat mr. R.C.W. van der Zande,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EVENEMENTENHAL GORINCHEM B.V.,

gevestigd te Gorinchem,

gedaagde,

advocaat mr. J.M. Deveer.

Partijen zullen hierna Arca en Evenementenhal genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 5 oktober 2011 en de daarin genoemde stukken

- het proces-verbaal van comparitie van 23 maart 2012 en de daarin genoemde stukken.

2. De feiten

2.1. Arca heeft zich bij Evenementenhal ingeschreven voor deelname aan de ‘Grafische Vakbeurs & Vakbeurs Sign Gorinchem’ (hierna: de beurs). De beurs vond plaats in de periode van 1 tot en met 4 februari 2011.

3. Het geschil

3.1. Na wijziging van eis tijdens de comparitie (inhoudende een vermindering van eis) vordert Arca samengevat - veroordeling van Evenementenhal tot betaling van € 27.822,43 en de buitengerechtelijke kosten ad € 2.168,03, vermeerderd met rente, proceskosten en nakosten.

Arca stelt daartoe het volgende. Arca heeft bij Evenementenhal een stand gehuurd voor de beurs. Nadat Arca haar stand had opgebouwd heeft zij haar goederen in de stand achtergelaten. De volgende dag bleken de goederen te zijn verdwenen. Evenementenhal dient de door Arca geleden schade, te weten de nieuwwaarde van de goederen zijnde € 27.822,43, te vergoeden omdat partijen een overeenkomst tot bewaarneming hebben gesloten. Evenementenhal is tekortgeschoten in haar verplichting om voor de goederen te zorgen. Omdat Evenementenhal een professionele organisator is en de goederen zonder braaksporen zijn weggenomen terwijl beveiligingsmedewerkers van Evenementenhal werkzaam waren in de hal, is haar tekortkoming zo grovelijk dat subsidiair sprake is van een onrechtmatige daad jegens Arca. Er is sprake van opzet dan wel bewuste roekeloosheid bij de beveiligingsmedewerkers.

3.2. Evenementenhal voert verweer. Evenementenhal betwist dat de goederen van Arca aanwezig waren en weggenomen zijn uit de hal. Evenementenhal is niet tekortgeschoten. Er is geen overeenkomst tot bewaarneming gesloten. Uit de overeenkomst tussen partijen volgt niet dat Evenementenhal zich heeft verplicht om voor de eigendommen van Arca te zorgen, dan wel deze te bewaken. Evenementenhal heeft Arca er in het inschrijfformulier uitdrukkelijk op gewezen dat Arca zelf verantwoordelijk was voor het sluiten van een verzekering die dergelijke risico’s dekt. Dit staat ook in de algemene voorwaarden. Daarnaast sluiten de algemene voorwaarden aansprakelijkheid voor dergelijke schade uit.

Ingevolge de algemene voorwaarden heeft Arca haar schriftelijke claim te laat ingediend en daardoor zijn alle aanspraken vervallen. Evenementenhal betwist voorts de omvang van de schade en voert aan dat sprake is van eigen schuld.

4. De beoordeling

4.1. Gelet op de onderbouwing van haar stellingen door Arca en de onvoldoende gemotiveerde betwisting door Evenementenhal, wordt vastgesteld dat Arca op 31 januari 2011 rond 18.15 uur goederen in haar stand bij Evenementenhal heeft achtergelaten, die op enig moment in de periode tot 1 februari 2011 08:30 uur, zijn verdwenen. Het gaat onder meer om een printer, een computer en randapparatuur van Arca.

De vraag ligt voor of er een rechtsgrond bestaat op grond waarvan Evenementenhal gehouden is de door Arca geleden schade ten gevolge van het verlies van haar goederen, te vergoeden.

4.2. Partijen zijn overeengekomen dat Evenementenhal Arca tegen betaling standruimte op de beurs ter beschikking zou stellen. De overeenkomst is weergegeven op het inschrijfformulier (productie 3 bij dagvaarding). Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Evenementenhal van toepassing. De gelding van die voorwaarden is door Arca aanvaard nu op het inschrijfformulier wordt verwezen naar de algemene voorwaarden en Arca het inschrijfformulier voor akkoord heeft ondertekend. Dat de handtekening is geplaatst boven de verwijzing naar de algemene voorwaarden, staat aan de aanvaarding van de gelding van de voorwaarden niet in de weg. Het beroep op vernietiging van de algemene voorwaarden (omdat Arca daarvan redelijkerwijs geen kennis van heeft kunnen nemen) faalt nu vast is komen te staan dat de voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. De voorwaarden staan namelijk afgedrukt op de achterzijde van de tweede, door Arca behouden pagina van het inschrijfformulier. Het lettertype van de voorwaarden is klein, maar wel leesbaar. Indien het gezichtsvermogenvermogen van de ontvanger van de voorwaarden niet toereikend is om de voorwaarden te lezen, kan dit Evenementenhal niet worden tegengeworpen.

4.3. Uit de tekst van het inschrijfformulier, noch uit de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden volgt dat Evenementenhal zich heeft verbonden om de goederen van Arca te bewaren en terug te geven. De overeenkomst bevat eerder aanwijzingen dat dit niet het geval is. De tekst op het inschrijfformulier luidt, voor zover relevant:

“(…) Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Wij adviseren u een z.g. transport- & verblijfsverzekering t.b.v. uw eigendommen af te sluiten. (…)”

Artikel 8 van de algemene voorwaarden luidt, voor zover relevant:

“1. (…) De Evenementenhal is niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd en in de ruimste zin, direct of indirect geleden door de wederpartij (…). Onder schade in de zin van dit artikel is mede begrepen (…) schade door diefstal. (…)”

Artikel 9 van de algemene voorwaarden luidt, voor zover relevant:

“1. (…) De wederpartij verplicht zich jegens de Evenementenhal om voor eigen rekening en risico een verzekering af te sluiten die op uitgebreide condities dekking geeft tegen schade, zoals die ten gevolge van (…) diefstal. (…)”

Evenmin is sprake van een ‘stilzwijgende overeenkomst van bewaarneming’ die volgens Arca zou voortvloeien uit de tekst van het inschrijfformulier en de feitelijke gang van zaken.

Zoals hiervoor overwogen wijst het inschrijfformulier hier niet op en kon Arca op grond van de omstandigheid dat zij haar goederen heeft achtergelaten in haar stand bij Evenementenhal, redelijkerwijs niet verwachten dat Evenementenhal haar goederen zou bewaren. Dat Arca een vergoeding voor de zorg van haar goederen heeft betaald, blijkt nergens uit. Aldus is tussen partijen geen overeenkomst tot bewaarneming tot stand gekomen. Uit dien hoofde kan Evenementenhal niet aangesproken worden op enige tekortkoming.

4.4. Voor beantwoording van de vraag of Evenementenhal ? los van bewaarneming ? tekort is geschoten doordat zij de hal (en daarmee de goederen in de stand van Arca) onvoldoende heeft beveiligd, wordt het volgende overwogen. Het inschrijfformulier noch de algemene voorwaarden maken melding van een verbintenis tot beveiliging door Evenementenhal. Volgens Arca mocht zij beveiliging van haar goederen door Evenementenhal verwachten gelet op de volgende tekst op de website van Evenementenhal:

“Veiligheid heeft dan ook de hoogste prioriteit binnen onze organisatie. Daarom besteden wij hier continu aandacht aan. Evenementenhal is zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. Of u nu exposant of bezoeker bent van Evenementenhal Gorinchem, wij proberen uw en onze veiligheid te waarborgen. Met alle beveiligingsprofessionals vormen wij een team die voor u klaarstaat en verwelkomd in Evenementenhal Gorinchem.”

In geen geval mocht Arca verwachten dat Evenementenhal haar goederen zou bewaken in die zin dat de veiligheid van haar goederen gewaarborgd was.

4.5. Anders dan Arca stelt, kan uit het enkele feit dat de goederen zijn verdwenen, niet worden afgeleid dat de beveiliging niet in orde was. Zonder onderbouwing, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom de beveiligingsmedewerkers tekortgeschoten zijn, of zelfs opzettelijk dan wel bewust roekeloos gehandeld zouden hebben. Zoals Arca zelf heeft gesteld, is het onduidelijk op welke wijze, door wie, wanneer en onder welke omstandigheden de goederen zijn weggenomen. Vanwege de onzekerheid over wat er is gebeurd, kan niet beoordeeld worden of enig handelen dan wel nalaten van de beveiligingsmedewerkers, is te kwalificeren als een tekortkoming of onrechtmatige daad.

4.6. Nu geen sprake is van een tekortkoming dan wel onrechtmatige daad van Evenementenhal jegens Arca, zullen de vorderingen worden afgewezen. De overige geschilpunten zullen daarom onbesproken blijven.

4.7. Arca zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Evenementenhal die worden begroot op:

- griffierecht € 1.744,00

- salaris advocaat € 1.158,00 (2 punten x tarief III ad € 579,00).

Totaal € 2.902,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Arca in de proceskosten, aan de zijde van Evenementenhal tot op heden begroot op € 2.902,00.

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. D. van Dooren en in het openbaar uitgesproken op 9 mei 2012.?