Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2012:BW0720

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
29-03-2012
Datum publicatie
03-04-2012
Zaaknummer
280449 CV EXPL 11-4463
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Triple P vordert betaling van een factuur. Zij stelt dat de Stichting opdracht heeft gegeven tot het maken van drukwerk c.q. het opstellen van een advertentie voor sponsoring van een zogenaamd "heldendiploma" voor zieke kinderen. De Stichting betwist opdracht te hebben gegeven. Zij voert aan dat het hier gaat om acquisitiefraude. Op internet zijn vermeldingen van Triple P te vinden. Voorts betwist de Stichting dat drukwerk is gemaakt.

Triple P verschijnt, ondanks behoorlijk opgeroepen te zijn, niet ter comparitie.

De vordering wordt afgewezen met veroordeling van Triple P in de kosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Dordrecht

kenmerk: 280449 CV EXPL 11-4463

vonnis van de kantonrechter te Dordrecht van 29 maart 2012

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple P B.V.,

te Sliedrecht,

eiseres,

gemachtigde GGN Maas-Delta incasso & gerechtsdeurwaaders,

tegen

de stichting Stichting Kinderopvang Korendijk,

zetelende te Piershil, gemeente Korendijk,

gedaagde,

gemachtigde mr. K.J.H.H. Slachter.

Partijen worden hierna aangeduid als Triple P en de Stichting.

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 12 mei 2012;

2. de conclusie van antwoord;

3. de conclusie van repliek;

4. de conclusie van dupliek;

5. een nagekomen productie d.d. 19 september 2011;

6. het tussenvonnis d.d. 20 oktober 2011;

7. de brief met producties van de Stichting d.d. 29 februari 2012;

8. twee faxen met een bijlage akte houdende doorhaling van Triple P d.d. 19 maart 2012;

9. de aantekening van de griffier dat de zitting heeft plaatsgevonden op 20 maart 2012;

10. de door beide partijen in het geding gebrachte producties.

Omschrijving van het geschil

1. De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde producties, voor zover niet betwist, staat het volgende tussen partijen vast.

1.1. Triple P heeft een factuur gezonden aan de Stichting gedateerd 8 januari 2011 en daarbij een bedrag groot € 3.164,81 in rekening gebracht voor “Presentatie v/e Patiëntje” en “ontwerpkosten”.

2. De vordering

2.1 Triple P vordert veroordeling van de Stichting bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van € 3.680,01, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 3.164,81 vanaf 26 april 2011 tot de dag der algehele voldoening, kosten rechtens.

2.2. Zij stelt dat zij een overeenkomst van opdracht heeft gesloten met de Stichting en vordert nakoming van deze overeenkomst.

3. Het verweer

3.1. Het verweer van de Stichting strekt tot afwijzing van de vordering. De Stichting betwist dat zij Triple P opdracht heeft gegeven tot het verzorgen van drukwerk.

Beoordeling van het geschil

4.1. Hoewel behoorlijk opgeroepen is Triple P niet ter zitting verschenen.

Bij fax d.d. 19 maart 2012, daags voor de zitting, heeft Triple P de kantonrechter het volgende bericht:

“De heer [naam]] is thans niet bij machte de comparitie bij te wonen. De heer [naam]] lijdt aan multiple sclerose, een ziekte die goede en slechte momenten kent. De heer [naam]] heeft voorafgaand contact opgenomen met de gemachtigde van de wederpartij om te bekijken of een schikking mogelijk was. De heer [naam]] heeft aangeboden om de procedure door te halen met gesloten beurzen. Dit aanbod is van de kant van gedaagde afgewezen. Voordeel hiervan was dat de comparitie geen doorgang hoefde te vinden, zodat de heer [naam]] kon herstellen.” De fax is ondertekend door [medewerker] namens Triple P BV.

In een volgende fax d.d. 19 maart 2012 van [medewerker] namens Triple P is vermeld:

“Partijen zijn alsnog tot een vergelijk gekomen en de kwestie wordt met gesloten beurzen beëindigd. Dit houdt in dat de comparitie geen doorgang zal vinden. Bijgaand treft u de akte doorhaling aan.”

Naar aanleiding van deze laatste fax heeft de griffier telefonisch contact opgenomen met de gemachtigde van de Stichting om te informeren of het juist was dat de procedure kon worden doorgehaald en de zitting geen doorgang behoefde te vinden. De gemachtigde van de Stichting deelde in dit telefoongesprek mede dat geen overeenstemming was bereikt en hem de fax (op dat moment) ook niet bekend was.

4.2. Op grond van artikel 88 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv.) kan de rechter uit een niet-verschijnen ter terechtzitting de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Tevens kan op grond van dit artikel een processuele sanctie in de sfeer van de kostenveroordeling worden opgelegd. De proceskostenveroordeling kan op grond van artikel 237 Rv. tevens ambtshalve worden gegeven.

4.3. Ter zitting heeft de Stichting het volgende aangevoerd.

I. Er is geen schikking bereikt. De gemachtigde van de Stichting heeft hierover niets vernomen. Na ontvangst van de sub 4.1. vermelde correspondentie en de akte houdende doorhaling van Triple P waarin als rolgemachtigde Maas-Delta deurwaarders is vermeld, heeft de gemachtigde van de Stichting geïnformeerd bij GGN Maas Delta deurwaarders naar de akte van doorhaling. Deze akte was bij GGN Maas Delta deurwaarders niet bekend en door hen niet verzonden. Ook de handtekening onder deze akte is GGN Maas Delta deurwaarders niet bekend. Volgens de Stichting is deze ondertekening derhalve niet van de (rol)gemachtigde en derhalve vals.

II. De Stichting betwist dat zij aan Triple P opdracht heeft gegeven voor het maken van drukwerk, zoals in de processtukken al aangevoerd. Triple P heeft telefonisch contact gezocht met de Stichting en met een medewerkster van de Stichting gesproken over sponsoring van een zogenaamd “heldendiploma” voor kinderen. Daarbij heeft Triple P verzocht of zij informatie per e-mail mocht zenden aan de Stichting. Deze informatie heeft de Stichting per e-mail ontvangen. Omdat Triple P om een ontvangstbevestiging heeft verzocht, heeft de Stichting per e-mail bericht dat de eerder door Triple P gezonden e-mail was ontvangen. Daarna heeft de Stichting nog een e-mail ontvangen, maar die is door de Stichting als ongewenst verwijderd. Vervolgens ontving de Stichting een factuur ten bedrage van € 3.164,81.

Bij conclusie van repliek is door Triple P een UPS verzendbewijs overgelegd van een zending bestemd voor het adres “Huisartenspraktijk Klaaswaal, Oranjeplein 50, 3286 AP Klaaswaal”. Deze levering heeft volgens de Stichting geen betrekking op drukwerk dat voor de Stichting is vervaardigd, maar betreft een zogenaamd “heldendiploma” met vermelding van “[bedrijfsnaam] Metaalhandel” als sponsor. De Stichting betwist dat Triple P drukwerk voor haar vervaardigd heeft.

III. Ter zitting heeft de gemachtigde van de Stichting, ter adstructie van haar stellingen bij antwoord en dupliek, op internet aan de kantonrechter laten zien dat er op internet vermeldingen zijn van acquisitiefraude door Triple P, onder andere op www.trosradar.nl , www.fraudemeldpunt.nl , www.steunpuntacquisitiefraude.nl en www.opgelicht.nl.

IV. Ten slotte heeft de Stichting gesteld dat zij voor deze procedure en bedrag van € 595,- (incl. btw) verschuldigd is aan haar gemachtigde.

4.4. De vordering van Triple P zal worden afgewezen nu deze onvoldoende is onderbouwd, gelet op de betwisting door de Stichting bij antwoord en dupliek. Daar komt bij dat Triple P, door niet ter zitting te verschijnen, het sub 4.3. door de Stichting gestelde niet heeft weersproken.

4.5. Triple P zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Ter comparitie heeft de Stichting onbetwist gesteld dat zij voor rechtsbijstand in deze procedure een bedrag van € 595,00 aan haar gemachtigde verschuldigd is. Op grond van artikel 88 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de feiten en omstandigheden in deze zaak stelt de kantonrechter de kosten voor salaris van de gemachtigde van de Stichting vast op € 595,-.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af,

veroordeelt Triple P B.V in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van de Stichting bepaald op € 595,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.H. Gaertman, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 maart 2012, in aanwezigheid van de griffier.