Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2012:BW0710

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
26-03-2012
Datum publicatie
03-04-2012
Zaaknummer
288267 CV EXPL 11-1795
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Is de koper eigenaar geworden van de auto? Nee, want de verkoper was niet beschikkingsbevoegd en koper heeft onvoldoende onderzoek gedaan om te mogen vertrouwen op de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2012/179
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Gorinchem

kenmerk: 288267 CV EXPL 11-1795

vonnis van de kantonrechter te Gorinchem van 26 maart 2012

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Martin Schilder Rental B.V.

gevestigd te [plaatsnaam],

gemachtigde mr. H.W. Vis,

eiseres in conventie,

verweerder in reconventie,

tegen:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

L.F.C. Bouw en Onderhoud B.V.

h.o.d.n. Ludo’s Autocenter,

gevestigd te [plaatsnaam],

eiseres in reconventie,

2) [naam],

wonende te [plaatsnaam],

3) [naam],

h.o.d.n. [naam],

wonende te [plaatsnaam],

gemachtigde mr. G. Güntekin,

gedaagden in conventie.

Partijen worden hierna aangeduid als Martin Schilder Rental en Ludo’s Autocenter c.s. Gedaagden zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als: Ludo’s Autocenter, [gedaagde 2] en [gedaagde 3].

Verloop van de procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 23 september 2011;

2. de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie;

3. de conclusie van antwoord in reconventie;

4. het tussenvonnis van 19 december 2011 waarin een comparitie van partijen is gelast;

5. het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 15 februari 2012;

6. de door partijen overgelegde producties.

Omschrijving van het geschil

1. De feiten

In conventie en reconventie

1.1. Op 5 februari 2010 heeft Martin Schilder Rental een Volkswagen Golf met kenteken [nummer] (hierna: de auto) gekocht.

1.2. Martin Schilder Rental heeft in het kader van haar bedrijfsactiviteiten de auto per 27 april 2011 verhuurd aan Euromobiel Nederland B.V., die de auto op haar beurt weer met toestemming van Martin Schilder Rental heeft doorverhuurd.

1.3. Op 15 augustus 2011 rond 18:30 uur is een persoon die zich voorstelde als [naam] (hierna: [verkoper auto] met de auto langsgekomen bij Ludo’s Autocenter, alwaar [gedaagde 2] aanwezig was. Na onderhandelingen over de koopprijs, heeft Ludo’s Autocenter aan [verkoper auto] voor de auto een bedrag van

€ 14.500,00 in contanten betaald.

1.4. Lua Lua B.V. is enig bestuurder van Ludo’s Autocenter en [gedaagde 2] is enig bestuurder van Lua Lua B.V.

1.5. Sinds 15 augustus 2011 staat het kenteken van de auto op naam van Ludo’s Autocenter.

1.6. De auto is op 17 augustus 2011 strafvorderlijk in beslag genomen in het kader van een onderzoek naar grootschalige verduistering van huurauto’s.

1.7. Op 18 augustus 2011 werd de auto op de website www.marktplaats.nl te koop aangeboden voor een bedrag van € 20.999,00. [naam] – de handelsnaam van [gedaagde 3] – stond als aanbieder van de auto vermeld.

1.8. Op 27 augustus 2011 heeft Martin Schilder Rental conservatoir beslag tot afgifte op auto laten leggen, met de aanstelling van Kraanverhuur-, Takel-, Bergings- en Autotransportbedrijf Modern B.V. tot gerechtelijk bewaarder.

1.9. Op 17 oktober 2011 heeft het Openbaar Ministerie het strafvorderlijk beslag opgeheven. Daarna heeft de auto nog 37 dagen bij de bewaarder gestaan. De auto is vervolgens met instemming van Ludo’s Autocenter c.s. in afwachting van de uitkomst van deze procedure gestald bij Martin Schilder Rental.

2. De vordering

De vordering in conventie

2.1. Martin Schilder Rental vordert, na wijziging van eis, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I) een verklaring voor recht dat Martin Schilder Rental eigenaar van de auto is;

II) dat Ludo’s Autocenter c.s. worden veroordeeld om binnen 5 dagen vanaf dit vonnis hun volledige medewerking te verlenen aan de teruggave van de auto aan Martin Schilder Rental en voor zoveel nodig hun volledige medewerking te verlenen aan het realiseren van de tenaamstelling van de auto op naam van Martin Schilder Rental, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.000,00 per dag die Ludo’s Autocenter c.s. in gebreken zullen blijven om tijdig aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 25.000,00 en onder bepaling dat het onderhavige vonnis dezelfde kracht heeft als de rechtshandelingen (overschrijving/tenaamstelling), zoals benodigd voor de overschrijving van de auto naar Martin Schilder;

III) dat Ludo’s Autocenter c.s. hoofdelijk worden veroordeeld om aan Martin Schilder de schade te vergoeden die zij lijdt als gevolg van de waardevermindering van de auto, nader op te maken bij staat, waarbij voor de berekening van de waardevermindering wordt uitgegaan van het verschil in de waarde op 14 augustus 2011 en de datum van daadwerkelijke teruggave van de auto aan Martin Schilder Rental, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 augustus 2011 tot en met de dag der algehele voldoening;

IV) Ludo’s Autocenter c.s. hoofdelijk worden veroordeeld om aan Martin Schilder Rental de beslagkosten, waaronder ook begrepen de door de gerechtelijk bewaarder in rekening te brengen vergoeding van € 10,00 te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, vanaf 26 augustus 2011 tot en met de dag der algehele kwijting;

V) Ludo’s Autocenter c.s. hoofdelijk worden veroordeeld om aan Martin Schilder binnen 7 dagen na dit vonnis te betalen de interne buitengerechtelijke kosten van € 1.000,00 en de daadwerkelijk gemaakte en nog te maken buitengerechtelijke kosten en proceskosten, zoals zal blijken uit de advocatendeclaraties van Martin Schilder Rental, dan wel met betrekking tot de proceskosten – subsidiair – de proceskosten ex artikel 237 Rv alsmede de nakosten, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf de eerdergenoemde termijn tot aan de dag der algehele voldoening.

2.2. Martin Schilder Rental stelt daartoe het volgende.

2.2.1. De auto behoort in eigendom toe aan Martin Schilder Rental.

2.2.2. Ludo’s Autocenter heeft onrechtmatig gehandeld, nu zij inbreuk heeft gemaakt op het eigendomsrecht van Martin Schilder Rental door de auto op haar naam te laten stellen, een eigendomsrecht te pretenderen en de auto door [gedaagde 3] te koop aan te laten bieden. [gedaagde 2] heeft onrechtmatig jegens Martin Schilder Rental gehandeld door het voorgaande persoonlijk te bewerkstelligen. [gedaagde 2] is eveneens aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW jo. 2:11 BW omdat hem, door zijn handelen als (middellijk) enig bestuurder, een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Ook [gedaagde 3] heeft onrechtmatig jegens Martin Schilder Rental gehandeld, omdat hij inbreuk heeft gemaakt op haar eigendomsrecht door de auto via marktplaats.nl te koop aan te bieden. Voorts kunnen [gedaagde 3] en [gedaagde 2] wegens hun nauwe samenwerking worden vereenzelvigd met Ludo’s Autocenter.

Het verweer in conventie

2.3. Ludo’s Autocenter c.s. hebben geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van Martin Schilder Rental en voeren daartoe het volgende aan.

2.3.1. Martin Schilder Rental is in ieder geval sinds 15 augustus 2011 niet meer de eigenaar van de auto. Op die datum is Ludo’s Autocenter rechtmatig eigenaar geworden, omdat toen een geldige overdracht ex artikel 3:84 BW van de auto plaatsvond. Subsidiair is Ludo’s Autocenter verkrijger te goeder trouw, zodat zij op grond van artikel 3:86 lid 1 BW eigenaar van de auto is geworden. Een eventueel beroep van Martin Schilder Rental op de revindicatiebepaling van het derde lid van artikel 3:86 BW kan niet slagen, aangezien de auto niet door diefstal uit het bezit van Martin Schilder Rental is geraakt.

2.3.2. Betwist wordt dat Ludo’s Autocenter c.s. onrechtmatig jegens Martin Schilder Rental hebben gehandeld, aangezien Ludo’s Autocenter de eigendom van de auto heeft verkregen. Mocht al komen vast te staan dat [verkoper auto] valse autopapieren bij zich had, dan was dit niet kenbaar aan Ludo’s Autocenter c.q. [gedaagde 2], zodat de tenaamstelling, het zich beschouwen als eigenaar en het te koop (laten) aanbieden van de auto niet als onrechtmatig handelen kan worden aangemerkt. Ook wordt betwist dat aan [gedaagde 2] een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

De vordering in reconventie

2.4. Ludo’s Autocenter vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I) een verklaring voor recht dat Ludo’s Autocenter eigenaar is van de auto;

II) Martin Schilder Rental te veroordelen om binnen vijf dagen na het te wijzen vonnis haar volledige medewerking te verlenen aan de teruggave van de auto aan Ludo’s Autocenter;

III) Martin Schilder Rental te veroordelen tot afgifte van de kentekenbewijzen van de auto die zij in haar bezit heeft, binnen vijf dagen na het te wijzen vonnis;

IV) dat aan vorderingen I, II en III een dwangsom wordt verbonden van € 2.000,00 per dag dat Martin Schilder Rental in gebreken blijft, met een maximum van € 25.000,00;

V) Martin Schilder Rental te veroordelen in kosten van deze procedure.

2.5. Ludo’s Autocenter legt daaraan ten grondslag hetgeen Ludo’s Autocenter c.s. in conventie als verweer hebben opgeworpen.

Het verweer in conventie

2.6. Martin Schilder Rental heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering van Ludo’s Autocenter en voert daartoe aan hetgeen zij in conventie ter onderbouwing van haar vordering heeft gesteld.

3. Beoordeling van het geschil

In conventie

3.1. De vorderingen onder I en II

3.1.1. Niet in geschil is dat Martin Schilder Rental op 5 februari 2010 de auto heeft gekocht en daarmee op dat moment de eigendom van die auto heeft verworven. Evenmin in geschil is – zo bleek ter comparitie – dat [verkoper auto] op 15 augustus 2011 vervalste kentekenbewijzen bij zich had. Voorts heeft Martin Schilder Rental onweersproken aangevoerd dat zij niemand heeft toegestaan om de auto te verkopen. Ludo’s Autocenter c.s. stellen geen feiten waaruit blijkt dat [verkoper auto] beschikkingsbevoegd was. Gelet op het vorenstaande is niet voldaan aan alle vereisten voor een geldige overdracht ex artikel 3:84 BW.

3.1.2. Ludo’s Autocenter c.s. stellen dat Ludo’s Autocenter desalniettemin ex artikel 3:86 lid 1 BW eigenaar van de auto is geworden, omdat zij te goeder trouw was op het moment van de bezitsverkrijging. Volgens Ludo’s Autocenter c.s. mocht [gedaagde 2] op 15 augustus 2011 immers aannemen dat [verkoper auto] beschikkingsbevoegd was, omdat aan de echtheid van de door hem meegebrachte en door [gedaagde 2] bekeken kentekenbewijzen niet getwijfeld hoefde te worden, nu deze niet van authentieke kentekenbewijzen te onderscheiden zijn. Daarbij komt, aldus Ludo’s Autocenter c.s., dat een redelijke prijs voor de auto is betaald, de RDW zonder problemen de auto op naam van Ludo’s Autocenter heeft geregistreerd en het door [verkoper auto] opgegeven adres overeenkwam met het adres op het door hem meegebrachte kentekenbewijs. Martin Schilder Rental betwist dat Ludo’s Autocenter als verkrijger te goeder trouw worden aangemerkt, omdat de omstandigheden waaronder de auto te koop is aangeboden voor Ludo’s Autocenter aanleiding hadden moeten zijn om nader onderzoek te doen naar de beschikkingsbevoegdheid van [verkoper auto], maar dat heeft zij nagelaten.

3.1.3. Goede trouw is niet alleen afwezig als de verkrijger wist dat de vervreemder niet beschikkingsbevoegd was, maar ook indien de verkrijger dat behoorde te weten. Onder omstandigheden kan dan ook van hem worden verlangd dat hij een onderzoek instelt naar de bevoegdheid van de vervreemder. Volgens de Hoge Raad betekent dit dat de verkrijger van een tweedehands auto tenminste de autopapieren (het kentekenbewijs en het overschrijvingsbewijs) moet onderzoeken met het oog op deze bevoegdheid, wil hij ten tijde van de verkrijging te goeder trouw zijn (HR 4 april 1986, LJN AB9446 en HR 17 oktober 2005, LJN AU2555). Uit het gebruik van het woord ‘tenminste’ kan worden afgeleid dat er situaties denkbaar zijn, waarin de verkrijger meer moet doen.

3.1.4. [gedaagde 2] heeft ter comparitie verklaard dat hij de koop van de auto beschouwde als een ‘buitenkansje’. Dat gegeven alleen al moest voor [gedaagde 2], als professioneel autohandelaar, aanleiding voor extra oplettendheid zijn. Daarbij komt dat [verkoper auto], zo verklaarde [gedaagde 2] ter comparitie, had gezegd dat de tweede sleutel en de navigatie-DVD van de auto nog bij hem thuis lagen. Aangezien een auto in beginsel met twee sleutels wordt geleverd, is het ontbreken van een tweede sleutel eveneens een reden voor extra oplettendheid ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder.

[gedaagde 2] voert aan dat hij met [verkoper auto] heeft afgesproken dat de tweede sleutel en de navigatie-DVD tegen betaling van € 500,00 op een later moment zouden worden ingeleverd. Dit maakt het hiervoor gegeven oordeel niet anders. Het had juist voor de hand gelegen de volledige betaling afhankelijk te stellen van het verkrijgen van de tweede sleutel. Op die manier had [gedaagde 2] eenvoudig kunnen controleren of [verkoper auto] in het bezit was van een sleutel, hetgeen een indicatie is voor zijn beschikkingsbevoegdheid.

3.1.5. Voorts was [verkoper auto] een voor [gedaagde 2] onbekende particulier. Ook dat gegeven had, mede gelet op feit dat [gedaagde 2] de koop als een ‘buitenkansje’ zag en het feit dat de tweede sleutel ontbrak, aanleiding moeten zijn voor nader onderzoek. Van [gedaagde 2] had mogen worden verwacht dat hij via internet de juistheid van de door [verkoper auto] opgegeven adres- en telefoongegevens nader had onderzocht. [gedaagde 2] heeft slechts gecontroleerd of de door [verkoper auto] opgegeven gegevens overeenkwamen met het kentekenbewijs, dat vals blijkt te zijn.

3.1.6. Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden had Ludo’s Autocenter, dat door [gedaagde 2] werd vertegenwoordigd, gegronde reden tot twijfel aan de bevoegdheid van [verkoper auto]. Zij had bovengenoemd (onder 3.1.4 en 3.1.5 genoemd) nader onderzoek moeten instellen naar de bevoegdheid van [verkoper auto], maar heeft dat nagelaten. Ludo Autocenter is niet aan te merken als verkrijger te goeder trouw als bedoeld in art. 3:86 lid 1 BW. Zij is dus geen eigenaar van de auto geworden. Derhalve zal voor recht worden verklaard dat Martin Schilder Rental eigenaar van de auto is.

3.1.7. Ludo’s Autocenter c.s. voeren nog aan dat de verkoopprijs marktconform was, [verkoper auto] zich bij de verkoop heeft gelegitimeerd en dat de RDW de auto op naam van Ludo’s Autocenter heeft geregistreerd. Ook als van de juistheid van deze stellingen wordt uitgegaan, leidt dit niet tot het oordeel dat het onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van [verkoper auto] voldoende is geweest.

3.1.8. Ten aanzien van het gevorderde onder II wordt het volgende overwogen. Nu de auto zich feitelijk reeds onder Martin Schilder Rental bevindt, heeft zij geen belang bij een afgifte tot feitelijke teruggave. Voorts heeft Martin Schilder Rental onweersproken aangevoerd dat de originele kentekenpapieren nog steeds in haar bezit zijn. Daarmee kan zij in combinatie met dit vonnis de auto op eenvoudige wijze op haar naam laten zetten. Martin Schilder Rental heeft dan ook geen belang bij toewijzing van het gevorderde onder II.

3.2. De vorderingen onder III, IV en V jegens [gedaagde 3]

3.2.1. Volgens Martin Schilder Rental heeft [gedaagde 3] onrechtmatig gehandeld door de auto op www.marktplaats.nl te koop aan te bieden en door in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt niet mee te werken aan teruggave van de auto. Onbetwist is aangevoerd dat [gedaagde 3] in opdracht van Ludo’s Autocenter, die de auto had gekocht, de auto via www.marktplaats.nl te koop heeft aangeboden. Het had op de weg van Martin Schilder Rental gelegen om feiten en omstandigheden te stellen waaruit blijkt dat [gedaagde 3] op dat moment gerede twijfel had moeten hebben over de beschikkingsbevoegdheid van de persoon van wie Ludo’s Autocenter de auto had gekocht. Door dat niet te doen heeft Martin Schilder Rental niet voldaan aan zijn stelplicht ten aanzien van de toerekenbaarheid van de onrechtmatige gedragingen en zullen de vorderingen jegens [gedaagde 3] worden afgewezen.

3.2.2. Namens Martin Schilder Rental is ter comparitie nog gesteld dat [gedaagde 3] wegens zijn nauwe samenwerking met Ludo’s Autocenter vereenzelvigd kan worden en dat hij daarom in privé aansprakelijk is voor de gestelde schade. Deze stelling kan niet tot toewijzing van de vorderingen jegens [gedaagde 3] leiden. Natuurlijke personen kunnen niet met rechtspersonen worden vereenzelvigd.

3.2.3. Gelet op het voorgaande, dienen de vorderingen jegens [gedaagde 3] te worden afgewezen. Martin Schilder Rental zal als de in het ongelijk gestelde partij in de procedure tegen [gedaagde 3] worden veroordeeld in diens proceskosten. Deze worden begroot op nihil, nu voor alle drie de gedaagden door dezelfde gemachtigde hoofdzakelijk hetzelfde verweer is gevoerd, terwijl het zwaartepunt van deze zaak ligt bij de vraag of Ludo’s Autocenter en/of [gedaagde 2] onrechtmatig hebben gehandeld jegens Martin Schilder Rental.

3.3. De vorderingen onder III, IV en V jegens Ludo’s Autocenter en [gedaagde 2]

3.3.1. In het oordeel dat Ludo’s Autocenter niet te goeder trouw was bij de verkrijging van de auto, ligt besloten dat Ludo’s Autocenter door de auto in bezit te nemen, als haar eigendom te beschouwen, op haar naam te laten zetten en te koop te laten aanbieden op een haar toerekenbare wijze inbreuk heeft gemaakt op het eigendomsrecht van Martin Schilder Rental. Ludo’s Autocenter is verplicht de schade die Martin Schilder Rental door deze onrechtmatige daad lijdt, te vergoeden.

3.3.2. [gedaagde 2] is een autohandelaar, van wie verwacht had mogen worden dat hij zorgvuldig te werk gaat bij de inkoop van auto’s. Uit de wijze waarop deze auto is ingekocht – zie hiervoor – blijkt dat daarvan geen sprake is geweest. Door aldus te handelen kan [gedaagde 2] een ernstig persoonlijk verwijt worden gemaakt. Hij heeft derhalve een hem toerekenbare inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van Martin Schilder Rental en daarom onrechtmatig jegens haar gehandeld. [gedaagde 2] is derhalve naast Ludo’s Autocenter hoofdelijk aansprakelijk jegens Martin Schilder Rental voor de daardoor ontstane schade.

3.3.3. Martin Schilder Rental vordert onder III, IV en V verschillende schadeposten. Ludo’s Autocenter c.s. betwisten de schade en het causaal verband.

3.3.4. Martin Schilder Rental vordert onder III vergoeding van de schade die zij lijdt ten gevolge van de waardevermindering van de auto tussen 14 augustus 2011 en het moment van teruggave, nader op te maken bij staat. Deze vordering is toewijsbaar vanaf 15 augustus 2011 tot het moment van teruggave, aangezien Martin Schilder Rental ten gevolge van de (onrechtmatige) koop op 15 augustus 2011 en de – kort gezegd – (onrechtmatige) eigendomspretentie tot het moment van teruggave (bij dit vonnis) niet over haar auto heeft kunnen beschikken. Ook over de periode dat strafvorderlijk beslag op de auto rustte, is schadevergoeding wegens waardevermindering verschuldigd. Dit beslag is immers gelegd in kader van een strafvorderlijk onderzoek naar dezelfde (soort) handelingen als die in deze zaak als onrechtmatig worden gekwalificeerd. Ter comparitie is namens Martin Schilder Rental onweersproken gesteld dat het waardeverlies per maand ongeveer € 350,00 bedraagt. Dit betekent dat schade ten gevolge van de waardevermindering van de auto kan worden begroot op (7 x € 350,00=) € 2.450,00. Nu de hoogte van deze schadepost in rechte kan worden begroot, bestaat geen aanleiding voor verwijzing naar de schadestaatprocedure. De gevorderde wettelijke rente over dat bedrag is toewijsbaar vanaf 15 augustus 2011 tot de dag van volledige voldoening.

3.3.5. Onder IV vordert Martin Schilder Rental vergoeding van de beslagkosten, waaronder de kosten van de gerechtelijk bewaarder van € 10,00 per dag. Ingevolge het bepaalde in artikel 706 Rv kan een dergelijke vordering worden toegewezen, tenzij het beslag nietig, onnodig of onrechtmatig is. Uit de stukken kan worden afgeleid dat het leggen van het conservatoire beslag tot afgifte en de benoeming van gerechtelijk bewaarder met inachtneming van de wettelijke vereisten is geschied. Nu evenmin is gebleken dat het beslag onnodig is geweest, kunnen de beslagkosten worden toegewezen. De beslagkosten worden begroot op € 560,00 aan griffierecht, € 503,14 aan explootkosten, (37 x € 10,00=) € 370,00 aan bewaarkosten en € 300,00 voor salaris advocaat (1 verzoekschrift x € 300,00), ofwel in totaal € 1.733,14. De gevorderde wettelijke rente ex artikel 6:119 BW zal worden toegewezen, zulks met ingang van de datum gelegen 14 dagen na betekening van de dagvaarding, aangezien Martin Schilder Rental niet heeft onderbouwd waarom de wettelijke rente, zoals zij vordert, reeds vanaf 26 augustus 2011 zou moeten worden toegewezen.

3.3.6. Onder V vordert Martin Schilder Rental ‘interne kosten’ van in totaal € 1.000,00. Martin Schilder Rental heeft onvoldoende onderbouwd dat daadwerkelijk ‘interne kosten’ zijn gemaakt. Deze kosten zullen dan ook niet worden toegewezen.

3.3.7. Ludo’s Autocenter en [gedaagde 2] zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Martin Schilder Rental vordert integrale vergoeding van de gemaakte en te maken advocaatkosten. Er bestaat volgens Martin Schilder Rental aanleiding voor een integrale vergoeding van de advocaatkosten, omdat Ludo’s Autocenter opzettelijk (en zelfs strafbaar) zou hebben gehandeld. Alleen als sprake is van bijzondere, zwaarwegende omstandigheden kan worden afgeweken van een proceskostenveroordeling conform het liquidatietarief. Dat Ludo’s Autocenter en/of [gedaagde 2] strafrechtelijk zijn veroordeeld blijkt nergens uit. Van dergelijke omstandigheden is in deze zaak derhalve geen sprake. De proceskosten zullen dan ook conform het liquidatietarief worden begroot.

3.3.8. De proceskosten van Martin Schilder Rental worden als volgt begroot:

- dagvaarding € 90,31

- griffierecht € 426,00

- salaris advocaat € 600,00 (2,0 punt × € 300,00)

Totaal € 1.116,31

In reconventie

3.4. Nu in conventie is geoordeeld dat Ludo’s Autocenter niet als verkrijger te goeder trouw van de auto kan worden aangemerkt, zullen haar vorderingen in reconventie worden afgewezen.

3.5. Als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie, zal Ludo’s Autocenter in de proceskosten worden veroordeeld. Gezien de samenhang van beide vorderingen zal het salaris in reconventie worden begroot op € 150,00 (1/2 punt).

Beslissing

De kantonrechter:

in conventie:

- verklaart voor recht dat de auto – Volkswagen Golf met kenteken [nummer] – eigendom is van Martin Schilder Rental;

- veroordeelt Ludo’s Autocenter en [gedaagde 2] hoofdelijk, in die zin dat betaling door de één de ander in zoverre zal bevrijden, om aan Martin Schilder Rental te betalen een bedrag van € 2.450,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 augustus 2011 tot aan de dag van volledige betaling;

- veroordeelt Ludo’s Autocenter en [gedaagde 2] hoofdelijk, in die zin dat betaling door de één de ander in zoverre zal bevrijden, om aan Martin Schilder Rental te betalen een bedrag van € 1.733,14 aan beslagkosten, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag vanaf veertien dagen na betekening van de dagvaarding tot de dag van volledige betaling;

- veroordeelt Ludo’s Autocenter en [gedaagde 2] hoofdelijk, in die zin dat betaling door de één de ander in zoverre zal bevrijden, om aan Martin Schilder Rental te betalen een bedrag van € 1.116,31 aan proceskosten, te vermeerderen met de nakosten ad € 131,00, danwel indien betekening van dit vonnis plaatsvindt, ad € 199,00, alsmede met de wettelijke rente te rekenen vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

- verklaart dit vonnis, behoudens de verklaring voor recht, uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders in conventie gevorderde af;

in reconventie

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt Ludo’s Autocenter in de kosten van het geding in reconventie, tot op heden aan de zijde van Martin Schilder Rental bepaald op € 150,00;

- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Halk, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 maart 2012, in tegenwoordigheid van de griffier.