Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2011:BT1520

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
15-09-2011
Datum publicatie
15-09-2011
Zaaknummer
93979 - KG ZA 11-146
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2012:BV8723
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artiestenverloningen.nl versus Artiestverloning.nl

Schending Handelsnaamwet en onrechtmatige daad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 93979 / KG ZA 11-146

Vonnis in kort geding van 15 september 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARTIESTENVERLONINGEN B.V.,

gevestigd te Wijk bij Duurstede,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie

advocaat mr. C. Beijer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRAE ARTIESTENVERLONING B.V.,

gevestigd te Zwijndrecht,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. R. van Rompaey.

Partijen zullen hierna Artiestenverloningen en Prae genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de eis in reconventie

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Artiestenverloningen

- de pleitnota van Prae.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Artiestenverloningen drijft sinds circa 8 jaar een onderneming die zich bezig houdt met het verzorgen van de (fiscale) loonadministratie (“de verloning”) voor artiesten.

2.2. Artiestenverloningen voert een website onder de domeinnaam:

artiestenverloningen.nl

2.3. Prae drijft sinds maart 2011 een soortgelijke onderneming als Artiestenverloningen. Prae voert een website onder de domeinnaam:

artiestenverloning.nl

3. Het geschil

conventie

3.1. Artiestenverloningen vordert, uitvoerbaar bij voorraad, om te bevelen:

1. dat Prae drie dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis ieder gebruik en openbaarmaking van de domeinnaam artiestenverloning.nl staakt en gestaakt zal houden waaronder door het domein op “zwart te zetten” aldus dat bij het intypen van die domeinnaam slechts een zwart scherm verschijnt en dit domein vervolgens binnen 30 dagen na betekening van het vonnis op te heffen;

2. dat Prae bij het niet, niet volledig of niet geheel tijdig nakomen van het hierboven sub 1 genoemde bevel aan Artiestenverloningen een direct opeisbare dwangsom verschuldigd zal zijn van EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro) alsmede van EUR 1.500,- (zegge: een duizend vijfhonderd euro) voor iedere dag - een gedeelte van de dag daaronder begrepen - dat zij niet tijdig of volledig zal nakomen, met een maximum van EUR 100.000,- (zegge: honderdduizend euro);

3. de proceskosten van Artiestenverloningen te vergoeden.

Artiestenverloningen stelt daartoe dat de domeinnaam artiestenverloning.nl die Prae voert al te veel lijkt op de domeinnaam van Artiestenverloningen artiestenverloningen.nl, zodat er inmiddels al veel verwarring is gerezen. Artiestenverloningen legt ter onderbouwing van haar stelling onder meer 14 verklaringen/ voorbeelden over van gevallen waarin het verwarringsgevaar zich heeft gerealiseerd. Artiestenverloningen stelt dat zij in 2010 de verloning behartigde van ruim 3.000 artiesten, 1.000 groepen en 20 festivals.

3.2. Prae voert verweer.

reconventie

In reconventie vordert Prae om Artiestenverloningen:

A. te gebieden om zich met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te onthouden van het (doen) registreren en of geregistreerd (doen) houden en/ of gebruik in het economisch verkeer van een domeinnaam, identiek of soortgelijk aan de door Prae gebezigde merk- en handelsnaam “Prae Artiestenverloning”

B. te gebieden binnen drie dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnamen “Prae artiestenverloning.nl” en

“Prae -artiestenverloning.nl” op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Prae, zulks op kosten van Artiestenverloningen;

C. te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 2.500,- per gehele of gedeeltelijke

overtreding van de hierboven gevorderde geboden, alsook van een dwangsom van

€ 2.500,- per dag dat de overtreding voortduurt;

D. te veroordelen in de kosten van het geding in reconventie, te begroten ex artikel 1019h Rv. conform de nader over te leggen kostenspecificatie.

3.3. Zij stelt daartoe dat het haar is gebleken dat Artiestenverloningen op 24 maart 2011 de domeinnamen “Praeartiestenverloning.nl” en “Prae-artiestenverloning.nl” heeft geregistreerd als domeinnamen. Zij acht dit onrechtmatig en in strijd met haar eigen merkrecht. Prae heeft op 11 april 2011 het merk “Prae Artiestenverloningen.nl” bij het Merkenregister gedeponeerd.

3.4. Op de (verdere) stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

conventie

4.1. Het spoedeisend belang volgt genoegzaam uit de stellingen van Artiestenverloningen. Het verweer van Prae dat het geschil al een tijd loopt maakt dit niet anders. Het spoedeisend belang is daardoor eerder toe- dan afgenomen. In dit oordeel wordt betrokken het hierna te geven oordeel over de reeds (ook recentelijk) gerezen verwarring tussen beide domeinnamen.

4.2. Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet (HNW) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.3. Uit de wet volgt dat reeds wanneer verwarring tussen de ondernemingen 'te duchten' is, art. 5 HNW van toepassing is.

4.4. Het gebruik van een domeinnaam kan beschouwd worden als gebruik van een handelsnaam (vgl. Verkade in: Kluwer Tekst & Commentaar, bij art. 1 Handelsnaamwet, onder aantekening 2). De domeinnaam van Artiestenverloningen is de naam waarmee zij ook overigens aan het handelsverkeer deelneemt. Het is niet ongebruikelijk dat een onderneming haar handelsnaam als domeinnaam voert. Door aldus te handelen wordt de onderneming eenvoudig via internet bereikbaar voor potentiële klanten. Het is derhalve een zeer herkenbare manier waarop een onderneming zich profileert in het handelsverkeer.

4.5. Naar voorlopig oordeel heeft Artiestenverloningen verwarringsgevaar niet slechts te duchten, maar heeft dit gevaar zich bovendien al gerealiseerd. Onder meer blijkt dit uit het volgende:

-ter zitting toonde Artiestenverloningen twee door haar ontvangen enveloppen (met brieven) van klanten, geadresseerd aan “artiestenverloning.nl” en verzonden aan het adres van Artiestenverloningen. Het is waarschijnlijk dat klanten van Artiestenverloningen dezelfde fout kunnen maken;

-een klant van Artiestenverloningen kreeg een email van Prae dat er voor de klant een

opdracht was binnengekomen bij Prae en dat de klant kon inloggen op de website van Prae

om van de details kennis te nemen. Het lukte de klant niet om in te loggen en zij wendde

zich per email tot Artiestenverloningen om uitleg (productie 12 Artiestenverloningen);

-Prae heeft het verwarringsgevaar zelf al erkend. Ter zitting deed zij dit niet meer, maar

nog wel in haar eerdere emailcorrespondentie met Artiestenverloningen. In haar email van

16 februari 2011 schrijft Prae: "Het domein artiestenverloning.nl kan begrijpelijkerwijs tot

verwarring leiden in vergelijking met artiestenverloningen.nl. Maar de URL is wel erg sterk

gezien het product dat we aanbieden."

-een klant van Prae stuurt een factuur naar Prae, maar in de adressering op die factuur staat niet het adres van Prae maar van Artiestenverloningen (productie 23).

Er is dus niet slechts sprake van enige onoplettendheid en/ of het lichtvaardig de verkeerde

domeinnaam intypen door internetgebruikers.

4.6. Aan het oordeel doet niet af het verweer dat het woord "artiestenverloning" louter

beschrijvend zou zijn. Dit neemt het verwarringsgevaar niet weg. Prae spreekt niet tegen de

stelling dat Artiestenverloningen een zeer grote speler is in de onderhavige markt. De

positie van Artiestenverloningen blijkt ook uit de door haar overgelegde verklaringen, waaronder, onder veel meer, een verklaring van FNV KIEM (Kunsten, Informatie,

Entertainment en Media) dat zij voor haar leden al 10 jaar een zeer bevredigende zakelijke relatie heeft met Artiestenverloningen. Dat die verklaringen zijn geschreven door bevriende relaties maakt het voorgaande niet anders. Prae leunt met haar domeinnaam nagenoeg geheel aan tegen de naamsbekendheid van Artiestenverloningen. Anders dan Prae betoogt, voerde Artiestenverloningen haar handelsnaam al voordat Prae haar handelsnaam ging voeren.

4.7. De handelwijze van Prae levert voorts een onrechtmatige daad op. In het arrest van

9 maart 2010 LJN: BL7683 kwam het Gerechtshof 's-Gravenhage tot een gelijk oordeel in

een geschil over de domeinnamen Taartenwinkel.nl. versus TaartwinkeI.nl. De

onderhavige situatie is vrijwel identiek.

4.8. Prae voert aan dat haar domeinnaam Artiestenverloning.nl voorheen ook al werd

gevoerd, in de periode 2005 tot 2008, toen door een bedrijf genaamd UMO B,V., dat in

2008 is opgeheven. Uit de door Artiestenverloningen overgelegde stukken blijkt echter dat

UMO B.V. hierop door Artiestenverloningen al in 2006 is aangesproken. Bovendien neemt

dit niet weg dat thans, in 2011, Artiestenverloningen een zeer groot aantal klanten bedient, en aldus, vanwege haar grote naamsbekendheid, thans in ieder geval verwarring heeft

te duchten. Of UMO B.V. in 2005 een vordering had jegens Artiestenverloningen staat hier

niet ter discussie. Ter discussie staat of Prae, dat pas in 2011 is begonnen, haar domeinnaam

mag voeren.

4.9. Prae voert aan dat de verkeerde wederpartij is gedaagd, omdat de domeinnaam

artiestenverloning.nl niet op haar naam geregistreerd staat, maar op naam van de heer [betrokkene],

zijnde de persoon die voorheen de onderneming van UMO B.V. dreef. Voorts voert Prae

aan dat er een onderscheid bestaat tussen een website en domeinnaam en dat zij, Prae, geen

zeggenschap heeft over de domeinnaam van [betrokkene], zodat daarover niets ten nadele van Prae

mag worden beslist. Dit verweer kan Prae niet (ten volle) baten. De domeinnaam mag dan

van [betrokkene] zijn, maar het is Prae die de website in stand houdt waar men op uit komt als men de

domeinnaam van [betrokkene] intypt. Prae erkende ter zitting dat zij een gebruikersovereenkomst

heeft gesloten met [betrokkene]. Prae heeft het in ieder geval in haar macht om haar website

niet meer te (laten) gebruiken. Dit leidt er toe dat de vordering op dat onderdeel wel toewijsbaar is. Niet toewijsbaar is de vordering slechts voor zover het de rechten van [betrokkene] op de domeinnaam zou aantasten.

4.10. Prae zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de

proceskosten van Artiestenverloningen. Deze kosten worden begroot op:

- dagvaarding EUR 76,31

- betaald griffierecht 560,00

-salaris advocaat 5.000,00

Totaal 5.636,31

Het salaris advocaat is begroot conform de "Indicatietarieven in IE-zaken " als zijnde een eenvoudige zaak als daar bedoeld. De omstandigheid dat geen deugdelijke specificatie is overgelegd, maakt dit oordeel niet anders.

4.11. De voorzieningenrechter zal een termijn van 30 dagen ex art. 1019 i Rv lid 1 voor

het aanhangig maken van de hoofdzaak vaststellen, met dien verstande dat dit slechts geldt

voor het oordeel dat de Handelsnaamwet wordt geschonden. Voor het oordeel dat Prae

onrechtmatig handelt geldt dit niet. Een onrechtmatige daad kwalificeert in Nederland

immers niet als intellectueel eigendomsrecht.

reconventie

4.12. Ter zitting heeft Prae gesteld niet voornemens te zijn om de domeinnamen “Prae

artiestenverloning.nl” en "Prae-artiestenverloning.nl” zelf te gaan gebruiken. Prae vindt

het slechts "handig ze er bij te hebben." Van haar kant heeft Artiestenverloningen ter zitting

verklaard zelf evenmin voornemens te zijn om deze domeinnamen te gaan gebruiken.

Artiestenverloningen verklaarde deze domeinnamen te hebben laten registreren om deze met

Prae te kunnen “ruilen” tegen de domeinnaam “Artiestenverloning.nl.” Er bestaat geen reden om te twijfelen aan de juistheid van beide verklaringen. Aldus ontbeert de vordering in reconventie een spoedeisend belang en zal deze worden afgewezen.

4.13. Prae zal als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in

de proceskosten van Artiestenverloningen. Artiestenverloningen vordert EUR 3.000,-, maar

de voorzieningenrechter begroot de proceskosten op EUR 816,-, overeenkomstig de gewone

Liquidatietarieven. Onaannemelijk is dat Artiestenverloningen hogere proceskosten heeft

gemaakt. De vordering in reconventie zal bepaald niet een verrassing zijn geweest voor

Artiestenverloningen en de aard van het geschil is beperkt. Slechts een klein deel van de pleitnota van de raadsman van Artiestenverloningen en een klein deel van de mondelinge behandeling was aan de reconventie gewijd. De factor ½ wordt niet toegepast

nu de vordering in reconventie een zelfstandige vordering is, zonder voort te vloeien uit het

verweer in conventie

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

conventie

5.1. veroordeelt Prae tien dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl te staken en gestaakt te houden;

5.2. bepaalt dat Prae bij het niet, niet volledig of niet geheel tijdig nakomen van het hierboven sub rov. 5.1 genoemde bevel aan Artiestenverloningen een direct opeisbare dwangsom verschuldigd zal zijn van EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro) alsmede van EUR 1.500,- (zegge: een duizend vijfhonderd euro) voor iedere dag - een gedeelte van de dag daaronder begrepen - dat zij niet tijdig of volledig nakomt, met een maximum van EUR 100.000,- (zegge: honderdduizend euro);

5.3. bepaalt een termijn van dertig dagen voor het aanhangig maken van de hoofdzaak;

5.4. veroordeelt Prae in de proceskosten, aan de zijde van Artiestenverloningen tot op heden begroot op EUR 5.636,31;

5.5. verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

reconventie

5.7. wijst de vordering af;

5.8. veroordeelt Prae in de proceskosten, aan de zijde van Artiestenverloningen tot op heden begroot op EUR 816,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. I. Bouter en in het openbaar uitgesproken op 15 september 2011.?