Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2011:BP7609

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
02-03-2011
Datum publicatie
15-03-2011
Zaaknummer
84078 / HA ZA 09-2843
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Sponsorovereenkomst voor bepaalde tijd, opzegging met instemming van contractspartner. Verzuim voorafgaand aan opzegging, schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 84078 / HA ZA 09-2843

Vonnis in hoofdzaak van 2 maart 2011

in de zaak van

de stichting

STICHTING BETAALD VOETBAL ORGANISATIE FC OSS, voorheen genaamd stichting Betaald Voetbal Organisatie Top Oss,

gevestigd te Oss,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. E.G.M. van Ewijk,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JOKO B.V.,

gevestigd te Hoogblokland,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer.

Partijen zullen hierna FC Oss en Joko genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 26 mei 2010

- het proces-verbaal van comparitie van 15 oktober 2010

- de akte na comparitie van 17 november 2010 van mr. Van Ewijk namens FC Oss

- de akte na comparitie van 17 november 2010 van mr. Reinders Folmer namens Joko

- de antwoordakte na comparitie van 8 december 2010 van mr. Van Ewijk namens FC Oss

- de antwoordakte na comparitie van 8 december 2010 van mr. Reinders Folmer namens Joko

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. FC Oss en Joko zijn voor het seizoen 2007/2008 een samenwerkingsovereenkomst (businesspartner relatie) aangegaan voor een periode van één jaar (van 1 juli 2007 tot 30 juni 2008) met een optie voor twee seizoenen (productie 1 bij conclusie van antwoord (hierna: CvA)). Ter uitvoering van voornoemde overeenkomst heeft FC Oss aan Joko voor het seizoen 2007-2008 onder meer Patrick teamkleding geleverd ten behoeve van alle elftallen van FC Oss.

2.2. FC Oss heeft van de mogelijkheid om deze overeenkomst te verlengen geen gebruik gemaakt en de overeenkomst op 11 december 2007 tegen 1 juli 2008 opgezegd (productie 2 bij CvA).

2.3. Joko heeft in een e-mailbericht van 21 februari 2008 (productie 2 bij akte na comparitie van de zijde van Joko) aan FC Os een nieuwe aanbieding gedaan voor het seizoen 2008-2009.

In een e-mailbericht van 10 maart 2008 (productie 2 bij akte na comparitie van de zijde van Joko) doet Joko aan FC Oss het navolgende voorstel voor een samenwerking tussen Joko en FC Oss: “(…) Na intern overleg willen wij het volgende voorstellen.

Top Oss krijgt een sponsor budget van € 12500,00 (excl. btw) voor de aanschaf van

kleding.

Tevens tref je in de bijlage een prijslijst bestemd voor onze dealers. De geel gearceerde items hebben jullie dit seizoen ontvangen.

Op deze prijzen ontvangen jullie nog een extra korting van 20%.

Met deze prijslijst kan je dus je budget bepalen en/of eventueel bijstellen.

Tevens willen wij de volgende prestatiebonus aanbieden:

Bij het behalen van een periode titel € 3500,00 (excl Btw) prestatiebonus

Tegenprestatie:

Alle reclame-uitingen zoals deze nu zijn.

Business Seat kaarten op aanvraag. (dus geen vaste plaatsen).

6 seizoenkaarten, waar we een actie mee gaan doen met Herman Teeuwen sport

(…)”.

Op 26 maart 2008 is tijdens een bespreking tussen [betrokkene 1] namens FC Oss en

[betrokkene 2] namens Joko op basis van voornoemd aanbod definitieve overeenstemming bereikt over een overeenkomst voor het seizoen 2008/2009.

2.4. Op 3 juni 2008 (productie bij 4 bij akte na comparitie van de zijde van Joko) heeft FC Oss een bestelling voor kleding voor de jeugdelftallen bij Joko geplaatst. Aansluitend zijn in de loop van juni 2008 meerdere kleinere bestellingen voor de volwassenen geplaatst.

2.5. In e-mailberichten van ondermeer 27 juni 2008, 4 juli 2008, 24 juli 2008, 1 augustus 2008 en 6 augustus 2008 (producties 16, 17, 20, 21 en 25 bij de akte na comparitie van de zijde van FC Oss) heeft FC Oss bij Joko geïnformeerd naar de leverdatum van de geplaatste bestellingen, respectievelijk aangedrongen op spoedige levering in verband met de aanvang van het seizoen. In het e-mailbericht van 24 juli 2008 schrijft FC Oss aan Joko, voor zover hier van belang, het volgende: “(…)wat me frustreert is dat dit dezelfde gang van zaken is als vorig seizoen. Dit hebben we achter ons gelaten en uitgesproken en daarbij gezegd dat dit kinderziekten waren en een slechte start. Punt! De afgelopen weken krijg ik dagelijks interne vragen van spelers, technische staf en kledingverantwoordelijken en lopen we weer achter de feiten aan. (…) Ik had dit niet verwacht omdat hetgeen we nodig hebben veel minder omvattend is dan vorig seizoen en we ruim op tijd onze wensen hebben doorgegeven.

Snap dat ook echt niet dat je vorige week eerst zegt dat het onderweg is, daarna dat het binnen is en vandaag zegt dat het er gewoon niet is. En onderstaand zie ik dat er nu aan gewerkt wordt! Wat moet ik daar van zeggen?

Volgende week begint de jeugd en doe ik een klemmend beroep op je om voor die tijd de spullen hier te hebben om veel commotie/frustratie van ouders voor te zijn (…) Natuurlijk willen we ook graag de spullen van de selectie liever gister dan vandaag.

Ik hoop dat je me op de hoogte wilt houden en zsm spullen deze kant op kan sturen. Beter iets dan niets. (…)”

2.6. In een brief van 14 augustus 2008 (productie 1 bij dagvaarding) heeft FC Oss Joko in gebreke gesteld. De brief luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

“(…) dat u niet voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de sponsorovereenkomst (…) dat de door u (…) te leveren goederen niet of niet op tijd zijn geleverd.(…) dan houden wij het recht voor de met u gesloten sponsorovereenkomst op grond van wanprestatie te ontbinden.(…)”.

2.7. In een brief van 18 augustus 2008 (productie 2 bij dagvaarding) reageert Joko, voor zover van belang, als volgt: ”(…) er bestaat geen sponsorovereenkomst tussen Top Oss en Joko BV.

Wij hebben de mogelijkheid geboden, dat Top Oss gebruik kan maken van een budget om kleding te bestellen zonder verdere afspraken of tegenprestaties dan ook. (…)

Er zijn tussen partijen geen afspraken gemaakt wat betreft levertijden en andere rechten of plichten. (…)”.

2.8. In een brief van 2 september 2008 (productie 6 bij dagvaarding) bericht de raadsman van Joko aan FC Oss, voor zover hier van belang, het volgende: “(…) hebben partijen eenmalig afspraken gemaakt over de aanschaf van kleding voor het seizoen 2008/2009. Daarbij heeft Joko de bereidheid uitgesproken om een sponsorbudget aan TOP te verstrekken. (…) Overige tegenprestaties zijn door Joko niet bedongen.

De gemaakte afspraken zijn neergelegd in een e-mail van 10 maart jl. (…) Uit deze e-mail volgt derhalve niet dat TOP voor aanvang van het seizoen de beschikking zou hebben over de eventueel dan reeds bestelde kleding. (…)

Desondanks heeft Joko op 21 april jl. TOP per e-mail verzocht om haar bestellingen voor het komende seizoen te doen (…)

TOP was ten tijde van haar eerste bestelling reeds bekend (en had in ieder geval bekend moeten zijn) met de door Joko gehanteerde leveringstermijn van vijf maanden (…) Aan de inhoud van de recentelijk tussen partijen gevoerde gesprekken over de leveringstermijn van de kleding kan TOP evenmin rechten ontlenen ten aanzien van de leveringstermijn. (…) dat TOP niet afhankelijk is van Joko voor haar kledingleveranties (…) Op grond van het voorgaande komt TOP evenmin het recht toe de overeenkomst te ontbinden. Joko zal op grond van de overeenkomst binnen vijf maanden leveren en verlangt onverkort betaling van de overeengekomen koopprijs. (…)”.

2.9. In een brief van 23 september 2008 (productie 8 bij dagvaarding) heeft [betrokkene 3] van Federatie van Betaald Voetbal namens FC Oss aan Joko, voor zover hier van belang, het volgende bericht: “(...) Feit is dat de reclameborden op verzoek van JOKO BV en als tegenprestatie door TOP Oss zijn opgehangen en dat er aldus thans door TOP Oss reclame gemaakt wordt voor JOKO BV. (…) Uit de e-mail van 10 maart 2008 blijkt onverkort dat JOKO BV naast voornoemde reclame-uitingen gedurende het seizoen 2008-2009 recht wenste te hebben op de aanvraag van business-seats en zes seizoenkaarten. (…) dat TOP Oss wordt afgebeeld in sponsorbrochures van JOKO BV als zijnde een betaaldvoetbalorganisatie die door JOKO BV gesponsord wordt. (…)

Gezien het bovenstaande ziet TOP Oss zich thans dan ook genoodzaakt om de overeenkomst (…) per direct op te zeggen (…). De tegenprestaties richting JOKO BV zijn per heden stopgezet. (…)”.

2.10. In een brief van 25 september 2008 (productie 10 bij dagvaarding) deelt de raadsman van Joko aan FC Oss, voor zover van belang, het volgende mede: “(…)Vanwege de ontstane situatie en de extra kosten die deze voor beide partijen met zich brengt, accepteert cliënte de opzegging (…)”.

3. Het geschil

in conventie

3.1. FC Oss vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

1. te verklaren voor recht dat Joko toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van haar verplichting ten opzichte van FC Oss;

2. veroordeling van Joko tot vergoeding van alle schade welke FC Oss ten gevolge van het toerekenbare verzuim van Joko heeft geleden c.q. lijdt;

3. de schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet alsmede te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de ingebrekestelling c.q. de datum van de dagvaarding;

4. Joko te veroordelen tot vergoeding van alle kosten van onderhavig geding.

3.2. FC Oss voert daartoe het volgende aan.

Joko is op grond van de sponsorovereenkomst zoals tot stand gekomen op 26 maart 2008 gehouden vóór 1 augustus 2008 kleding aan FC Oss te leveren. 1 augustus 2008 is een fatale termijn. FC Oss heeft tijdig de kleding bij Joko besteld. Joko heeft ook na herhaalde sommaties nagelaten de bestelde kleding tijdig te leveren en ook heeft zij nagelaten FC Oss te informeren tegen welke datum de desbetreffende kleding wel geleverd zou kunnen worden.

FC Oss heeft bij brief van 23 september 2008 de overeenkomst met Joko opgezegd c.q. ontbonden.

FC Oss heeft door het verzuim van Joko schade geleden, welke Joko dient te vergoeden.

3.3. Joko voert verweer als volgt.

Joko is niet toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst van 26 maart 2008. Er is geen (fatale) leveringstermijn overeengekomen. Joko was er niet mee bekend dat FC Oss bij aanvang van het seizoen over de bestelde kleding wenste te beschikken. FC Oss heeft dat voor het eerst per email van 1 augustus 2008 aan Joko medegedeeld. FC Oss wist dat Joko een leveringstermijn van vijf maanden hanteert, althans dat voor levering van kleding op 1 juli een bestelling moet worden gedaan vóór 1 februari. Omdat geen leveringstermijn is overeengekomen, geldt een redelijke termijn, welke ten minste vijf maanden bedraagt. FC Oss heeft op 23 september 2008 de overeenkomst opgezegd, met welke opzegging Joko op 25 september 2008 heeft ingestemd.

FC Oss heeft geen schade geleden.

in reconventie

3.4. Joko vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, FC Oss te veroordelen om aan Joko te betalen een bedrag van € 3.000,- , te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag van de feitelijke aflevering tot aan de dag van de algehele voldoening.

3.5. Joko voert daartoe het volgende aan.

FC Oss heeft de sponsorovereenkomst opgezegd. Joko heeft ten gevolge van deze opzegging schade geleden, bestaande uit de inkoopkosten van de aan FC Oss geleverde kleding ten bedrage van € 3.000, - .

3.6. FC Os voert verweer als volgt.

Joko heeft helemaal niets, uitgezonderd een partij sokken, aan FC Oss geleverd. Joko specificeert ook niet wanneer zij wat aan FC Oss zou hebben geleverd.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. Op 26 maart 2008 is tussen FC Oss en Joko een sponsorovereenkomst voor seizoen 2008/2009 tot stand gekomen. FC Oss heeft deze overeenkomst bij brief van 23 september 2008 opgezegd. Weliswaar voert FC Oss aan dat het gestelde in de brief moet worden begrepen als een buitengerechtelijke verklaring tot ontbinding van de overeenkomst maar de inhoud van de brief biedt geen steun voor deze uitleg, noch qua bewoordingen, noch qua strekking. Het enkele feit dat FC Oss in eerdere brieven Joko in gebreke heeft gesteld, gesommeerd heeft alsnog na te komen, respectievelijk heeft aangekondigd tot ontbinding van de overeenkomst te zullen overgaan maakt dat niet anders. De brief van 23 september 2008 is geschreven door een jurist. Deze heeft, ook na de antwoordbrief van 25 september 2008 van Joko, geen aanleiding gezien om op het ingenomen standpunt terug te komen en de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zodat van een kennelijke vergissing zoals FC Oss suggereert geen sprake is.

De vraag of de sponsorovereenkomst tussentijds door opzegging kon worden beëindigd behoeft hier geen bespreking, aangezien Joko uitdrukkelijk met een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst heeft ingestemd.

4.2. De opzegging ziet op dat deel van de sponsorovereenkomst dat in de toekomst ligt. De tussentijdse beëindiging van de sponsorovereenkomst laat het deel dat ligt in de periode van voor de beëindiging in beginsel onverlet.

4.3. Partijen houdt verdeeld de vraag of Joko op grond van de sponsorovereenkomst gehouden was vóór aanvang van het seizoen 2008/2009, dat wil zeggen vóór 1 augustus 2008, de bestelde kleding aan FC Oss te leveren. Partijen houdt derhalve in het bijzonder verdeeld de vraag of Joko toen FC Oss op 23 september 2008 de overeenkomst beëindigde, in verzuim was.

4.4. Ingevolge de sponsorovereenkomst stelt Joko een bepaald sponsorbudget voor kleding aan FC Oss ter beschikking en verplicht FC Oss zich onder meer tot het doen van bepaalde reclame uitingen ten behoeve van Joko.

FC Oss stelt dat het inherent is aan de aard, inhoud en duur van de betreffende sponsorovereenkomst dat Joko de bestelde kleding voor aanvang van het nieuwe seizoen aan FC Oss levert, dat Joko als professionele kledingleverancier voor diverse betaaldvoetbalorganisaties daarmee bekend is en dat derhalve een expliciet beding daartoe niet noodzakelijk is.

FC Oss wijst er voorts op dat uit de handelswijze van Joko na het tot stand komen van de overeenkomst onmiskenbaar valt af te leiden dat ook Joko meende dat zij op grond van de overeenkomst jegens FC Oss gehouden was de kleding vóór 1 augustus 2008 te leveren. FC Oss wijst in dit verband op de mondeling door Joko aan FC Oss verstrekte informatie en de e-mailcorrespondentie van Joko aan FC Oss in de periode van juni tot 18 augustus 2008 waaruit volgt dat alle inspanningen van Joko er op zijn gericht om de kleding voor aanvang van het seizoen te leveren en waarin door Joko op geen enkel moment is de stelling is betrokken dat geen (fatale) leveringstermijn is overeengekomen en een leveringstermijn van ten minste vijf maanden zou gelden.

Joko betwist niet de gemotiveerde stellingname van FC Oss voor zover het betreft de inhoud mondelinge en schriftelijke communicatie tussen FC Oss en Joko gedurende de periode juni – 18 augustus 2008, maar stelt dat met hetgeen door partijen in die periode mondeling tegen elkaar is gezegd of in schriftelijke vorm is verzocht of besproken geen rekening dient te worden gehouden omdat partijen niet op 26 maart 2008 en ook niet daarna zijn overeengekomen dat Joko vóór 1 augustus 2008 de door FC Oss bestelde kleding zou leveren. Volgens Joko heeft zij zich geheel onverplicht ingespannen om de betreffende kleding zo snel mogelijk te leveren.

4.5. De stellingen van Joko zijn niet houdbaar.

Als onweersproken staat vast dat het in de (betaald)voetbalbranche gebruikelijk is dat bestelde kleding voor aanvang van het nieuwe seizoen aan een voetbalorganisatie wordt geleverd. Weliswaar stelt Joko dat dit niet geldt voor kleinere aanvullende bestellingen, maar zij onderbouwt deze stellingname niet. Dat mag wel van haar worden verwacht, nu FC Oss de juistheid ervan gemotiveerd betwist. Volgens FC Oss is het te doen gebruikelijk dat alles voor aanvang van het seizoen wordt besteld en geleverd; tijdens het seizoen wordt er in beginsel niets meer besteld of geleverd. Ook voert FC Oss onweersproken aan dat Joko wist dat er bij de jeugdelftallen veel kapot was en dus vervangen moest worden. Daarenboven was Joko er volgens FC Oss mee bekend dat er een nieuwe hoofdsponsor was gepresenteerd en er dientengevolge kleding vervangen diende te worden. Nu Joko haar stellingen niet nader heeft onderbouwd worden deze verworpen.

4.6. Voor zover Joko aanvoert dat een leveringstermijn van tenminste vijf maanden geldt en FC Oss haar bestelling veel te laat heeft geplaatst, geldt dat het op de weg van Joko had gelegen om FC Oss ten tijde van het sluiten van de overeenkomst er op te attenderen dat de door FC Oss te bestellen kleding niet voor aanvang van het seizoen zou kunnen worden geleverd. Dit klemt te meer nu FC Oss ter comparitie onweersproken heeft gesteld dat Joko wist dat tijdige levering voor FC Oss cruciaal was en FC Oss eerder de samenwerkingsovereenkomst voor seizoen 2007/2008 niet had verlengd juist vanwege vertraging in de leveringen door Joko.

Joko heeft FC Oss niet (juist) geïnformeerd, niet voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en ook niet daarna. Integendeel, zij heeft door haar mondelinge en schriftelijke reactie op informatieverzoeken van FC Oss bij FC Oss de stellige indruk gewekt dat zij de bestelde kleding tijdig zou leveren. Zelfs na ontvangst van het e-mailbericht van FC Oss van 25 juli 2008 heeft Joko FC Oss in het ongewisse gelaten, hoewel het Joko vanaf dat moment volstrekt duidelijk had kunnen en moeten zijn dat FC Oss levering verlangde en verwachtte voor aanvang van het seizoen.

Pas nadat Joko op 14 augustus 2008 door FC Oss in gebreke was gesteld en FC Oss bij Joko bleef aandringen, heeft zij zich voor het eerst in de brief van 2 september 2008 op het standpunt gesteld dat een leveringstermijn van tenminste vijf maanden geldt en Joko derhalve nog helemaal niet hoeft te leveren, dat FC Oss gewoon geduld moet hebben en dat Joko vooralsnog geen datum van levering bekend is.

De handelswijze van Joko kan niet anders worden verklaard dan dat er bij de totstandkoming van de overeenkomst alsook op de besteldatum tussen partijen in ieder geval impliciet overeenstemming over bestond dat levering van het bestelde diende te geschieden vóór aanvang van het seizoen, dus vóór 1 augustus 2008.

4.7. Het vorenstaande in aanmerking nemende moet worden geconcludeerd dat FC Oss bij brief van 14 augustus Joko terecht in gebreke heeft gesteld en heeft gesommeerd om binnen zeven dagen alsnog te leveren. Nu Joko het verzuim niet heeft gezuiverd verkeerde zij derhalve in verzuim toen FC Oss op 23 september 2008 de overeenkomst beëindigde.

De vordering van FC Oss om te verklaren voor recht dat Joko toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens FC Oss zal worden toegewezen.

4.8. FC Oss heeft voorts gevorderd Joko te veroordelen tot vergoeding van haar schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet (artikel 612 Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv)).

4.9. Voor toewijzing van zodanige vordering is voldoende, dat de mogelijkheid van schade als gevolg van de toerekenbare tekortkoming van Joko aannemelijk is.

4.10. Aan dit vereiste heeft FC Oss voldaan door erop te wijzen dat zij elders tegen een hogere prijs de door haar benodigde kleding heeft moeten kopen en dat zij wel haar verplichtingen uit de sponsorovereenkomst jegens Joko is nagekomen. De omstandigheid dat de schade niet vaststaat en de schadefactoren zijn betwist, belet een verwijzing naar de schadestaatprocedure niet, nu deze procedure er mede toe kan strekken om vast te stellen dat er schade is geleden. Ook de vraag of bepaalde schadeposten die zouden voortvloeien uit de tekortkoming, zoals die in het hoofdgeding is komen vast te staan, al dan niet voor vergoeding in aanmerking komen, kan in de schadestaatprocedure worden beslist. Op het bewijsaanbod van Joko in dit verband behoeft in de onderhavige (hoofd)procedure dan ook niet te worden ingegaan.

4.11. Joko zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.12. De kosten aan de zijde van FC Oss worden begroot op:

- dagvaarding € 72,25

- vast recht 262,-

- salaris advocaat 1.130,- (2.5 punten × tarief € 452,-)

Totaal € 1.464,25

in reconventie

4.13. Joko stelt dat zij als gevolg van de opzegging door FC Oss schade heeft geleden bestaande uit de inkoopkosten van de door haar reeds geleverde kleding ten bedrage van

€ 3.000,-. FC Oss betwist gemotiveerd dat zij de de door Joko gestelde leveringen heeft ontvangen, uitgezonderd de levering van 17 juli 2008 corresponderend met pakbonnummer 2620/RVG/FBE (productie 6 bij akte na comparitie van de zijde van Joko). FC Oss betwist voorts gemotiveerd dat deze levering een inkoopwaarde van € 3.000,- vertegenwoordigt.

Ingevolge de sponsorovereenkomst stelt Joko aan FC Oss een sponsorbijdrage van

€ 12.000, - beschikbaar. FC Oss heeft ter uitvoering van de sponsorovereenkomst haar bestelling bij Joko geplaatst en aldus van de sponsorbijdrage gebruikt gemaakt. Tussen partijen is niet in geschil dat voor zover Joko ter uitvoering van voornoemde overeenkomst kleding aan FC Oss heeft geleverd, de waarde van die levering niet de overeengekomen sponsorbijdrage overtreft, zodat Joko geen schade heeft geleden. Voor zover Joko aanvoert dat zij recht heeft op vergoeding van de waarde van de door haar geleverde goederen omdat ten gevolge van de opzegging de reclame-uitingen ten behoeve van Joko vroegtijdig zijn stopgezet, miskent Joko dat zij met deze opzegging door FC Oss heeft ingestemd.

De vordering van Joko zal worden afgewezen.

4.14. Joko zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.15. De kosten aan de zijde van FC Oss worden begroot op salaris advocaat € 384,- (2 punten × factor 0,5 × tarief € 384,-).

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart voor recht dat Joko toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens FC Oss,

5.2. veroordeelt Joko om aan FC Oss te vergoeden de schade die FC Oss als gevolg van het toerekenbaar tekortkomen van Joko heeft geleden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet alsmede te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ingebrekestelling,

5.3. veroordeelt Joko in de proceskosten, aan de zijde van FC Oss tot op heden begroot op € 1.464,25,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.5. wijst de vorderingen af,

5.6. veroordeelt Joko in de proceskosten, aan de zijde van FC Oss tot op heden begroot op € 384,- .

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.M. van den Berk en in het openbaar uitgesproken op 2 maart 2011.?