Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1476

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
15-04-2010
Datum publicatie
16-04-2010
Zaaknummer
244263 CV EXPL 09-9714
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kan verzekerde kosten van orthodontie claimen onder zorgverzekering die volgens verzekeraar is gewijzigd en als zodanig niet meer bestaat, omdat verzekeraar verzekerde hierover niet duidelijk heeft geinformeerd?

Eiser vordert van verzekeringsmaatschappij vergoeding van door hem voor zijn dochter gemaakte kosten van orthodontie. Dit wordt geweigerd omdat de verzekering , op grond waarvan die vergoeding kon worden geclaimd, is gewijzigd en als zodanig niet meer bestaat. Gedaagde is jegens haar verzekerde gehouden hem – zonder dat daarover misverstand kan ontstaan – te attenderen op wijzigingen in de premie of de polisvoorwaarden, opdat hij gebruik kan maken van de in artikel 6 lid 2 van de Aanvullende Voorwaarden gegeven bevoegdheid de verzekering op te zeggen, indien hij met dergelijke wijzigingen niet kan instemmen. De vraag die partijen verdeeld houdt is of gedaagde eiser op de hiervoor bedoelde, niet mis te verstane wijze heeft gewezen op de wijziging van de polisvoorwaarden, inhoudende dat per 1 januari 2007 de aanvullende verzekering “Tandzorg 3” (tijdens de overeengekomen looptijd van drie jaar) zou komen te vervallen en dat in plaats daarvan ouders een aanvullende zorgverzekering ”AV2” of “AV3” konden afsluiten die, evenals de oude verzekering “Tandzorg 3”, recht gaf op vergoeding van ten behoeve hun kinderen gemaakte kosten van orthodontie. Geoordeeld wordt dat dat niet het geval is en dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat gedaagde, gebruik makend van haar contractuele bevoegdheid om de polisvoorwaarden te wijzigen, de kosten van orthodontie niet wil vergoeden. Gedaagde wordt veroordeeld deze kosten aan eiser te vergoeden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Dordrecht

kenmerk: 244263 CV EXPL 09-9714

vonnis van de kantonrechter te Dordrecht van 15 april 2010

in de zaak van:

[naam],

wonende te [woonplaats], [gemeente],

eiser,

gemachtigde Flanderijn & Wijnhold gerechtsdeurwaarders,

tegen:

CAK Volmacht B.V.,

h.o.d.n. National Academic,

gevestigd te [plaatsnaam],

gedaagde,

gemachtigden mr. A.F. Ammerlaan en mr. J. van Meerkerk.

Partijen worden hierna aangeduid als [eiser] respectievelijk National Academic.

1. Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 12 oktober 2009;

2. de conclusie van antwoord;

3. het tussenvonnis van 7 januari 2010 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

4. de griffiersaantekeningen van de op 9 maart 2010 gehouden comparitie van partijen;

5. de overgelegde producties.

2. Omschrijving van het geschil

2.1. De feiten

2.1.1. [eiser] heeft per 1 januari 2006 bij National Academic voor zichzelf, zijn echtgenote en zijn kinderen een zorgverzekering gesloten met een looptijd van (steeds) een jaar en voorts per 13 april 2006 onder meer een aanvullende verzekering (“Tandzorg 3”) voor zijn dochter [naam], geboren op [geboortedatum], met een looptijd van 3 jaar, derhalve van 1 januari 2006 tot 1 januari 2009. Deze aanvullende verzekering geeft recht op 100% vergoeding voor kosten van orthodontie.

2.1.2. Op de aanvullende verzekering zijn de voorwaarden “Aanvullende / Tandarts-verzekering Model AV. 1.95.06” van toepassing (hierna: de Aanvullende Voorwaarden”). Artikel 6 lid 2 van deze voorwaarden luidt:

“(...) Indien verzekeraar de voorwaarden van de verzekering ten nadele van de verzekering-nemer of verzekerde wijzigt, is de verzekeringnemer gerechtigd de verzekering op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat, en in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging aan verzekeringnemer is medegedeeld”.

2.1.3. Bij brief van 27 november 2006 heeft National Academic aan [eiser] onder meer het volgende geschreven:

“(...) Geachte heer [eiser],

Ook in 2007 weer de laagste premie voor uw basisverzekering! (...)

Forse uitbreiding Aanvullende en Tandartsverzekering

Voor gezinnen met kinderen is de dekking voor de aanvullende verzekering aanzienlijk uitgebreid. Zo zijn de kinderen voortaan ook automatisch gratis en volgens dezelfde voorwaarden meeverzekerd op de aanvullende verzekering die de ouders voor zichzelf hebben gekozen. Een groot voordeel daarbij is dat kinderen o.a. gratis zijn verzekerd voor de kosten van orthodontie als beide ouders verzekerd zijn volgens pakket AV2 (meest gesloten pakket). Als pakket AV2 of hoger nu al verzekerd is of als hiervoor nu gekozen wordt, vervalt de aanvullende premie voor de kinderen, waardoor de premie voor dit onderdeel per maand omlaag kan. Per kind scheelt dit ruimt € 5,- per maand. (...)”.

2.1.4. Bij brief van 15 november 2007 heeft National Academic aan [eiser] onder meer het volgende meegedeeld:

“(...) Algemeen

Al eerder had National Academic voor gezinnen met kinderen de dekking voor de aanvullende verzekering uitgebreid. Zo zijn kinderen ook automatisch gratis en volgens dezelfde voorwaarden meeverzekerd op de aanvullende verzekering die de ouders voor zichzelf hebben gekozen. Een groot voordeel daarbij is dat kinderen o.a. gratis zijn verzekerd voor de kosten van orthodontie als minimaal een van beide ouders verzekerd is volgens het pakket AV2 (meest gesloten pakket). Per kind scheelt dit circa € 85,- per jaar. (...)”

2.2. De vordering

[eiser] vordert dat National Academic wordt veroordeeld, uitvoerbaar bij voorraad, aan hem tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen € 1.695,70, vermeerderd met rente en kosten als naar de wet.

[eiser] stelt daartoe het volgende.

Op grond van de aanvullende verzekering “Tandzorg 3” is National Academic gehouden de voor [naam dochter] in 2007, 2008 en 2009 gemaakte kosten van orthodontie te vergoeden. Ten onrechte gaat National Academic niet over tot vergoeding van deze kosten. Deze verzekering is niet beëindigd of opgezegd door National Academic, althans [eiser] heeft dit niet zo begrepen.

2.3. Het verweer

De conclusie van National Academic strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten.

National Academic voert daartoe het volgende aan.

Op grond van artikel 6 lid 2 van de Aanvullende Voorwaarden was [eiser] gerechtigd om de verzekering op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging zou ingaan en in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging aan de verzekeringnemer is meegedeeld. Bij brief van 27 november 2006 heeft National Academic [eiser] ervan op de hoogte gesteld dat zij de voorwaarden van de aanvullende zorgverzekeringen per 1 januari 2007 zou wijzigen, in die zin dat de tandartskosten van minderjarige kinderen zouden worden gedekt onder een aanvullende zorgverzekering ”AV2” of “AV3” van de ouders. De nieuwe, per 1 januari 2007 geldende polisvoorwaarden heeft National Academic bij genoemde brief aan [eiser] gezonden. [eiser] heeft op die brief niet gereageerd en de overeenkomst ook niet opgezegd. Daarom gelden met ingang van 1 januari 2007 de polisvoorwaarden voor aanvullende verzekeringen 2007. Nu [eiser] derhalve geen aanvullende zorgverzekering AV2 of AV3 heeft afgesloten, heeft hij geen recht op vergoeding van kosten van orthodontie. Bij brief van 15 november 2007 heeft National Academic [eiser] nogmaals op de wijziging gewezen. Zij heeft derhalve aan haar informatieplicht voldaan. De aanpassing van de aanvullende voorwaarden is ook niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid omdat deze voorwaarden zijn gewijzigd in verband met het nieuwe stelsel van zorgverzekeringen per 1 januari 2006.

3. Beoordeling van het geschil

3.1. National Academic is jegens haar verzekerde [eiser] gehouden hem – zonder dat daarover misverstand kan ontstaan – te attenderen op wijzigingen in de premie of de polisvoorwaarden, opdat hij gebruik kan maken van de in artikel 6 lid 2 van de Aanvullende Voorwaarden gegeven bevoegdheid de verzekering op te zeggen, indien hij met dergelijke wijzigingen niet kan instemmen. De vraag die partijen verdeeld houdt is of National Academic [eiser] op de hiervoor bedoelde, niet mis te verstane wijze heeft gewezen op de wijziging van de polisvoorwaarden, inhoudende dat per 1 januari 2007 de aanvullende verzekering “Tandzorg 3” (tijdens de overeengekomen looptijd van drie jaar) zou komen te vervallen en dat in plaats daarvan ouders een aanvullende zorgverzekering ”AV2” of “AV3” konden afsluiten die, evenals de oude verzekering “Tandzorg 3”, recht gaf op vergoeding van ten behoeve hun kinderen gemaakte kosten van orthodontie.

3.2. De kantonrechter is van oordeel dat de inhoud van de mededelingen die National Academic hierover heeft gedaan in haar brieven van 27 november 2006 (zie 2.1.3) en 15 november 2007 (zie 2.1.4) niet zodanig is dat daarover geen misverstand kan bestaan. Immers, er wordt met geen woord gerept over het vervallen van de oude aanvullende verzekering “Tandzorg 3” (tijdens de overeengekomen looptijd van drie jaar) en evenmin erover dat de eventueel door de ouders te sluiten aanvullende zorgverzekering ”AV2” of “AV3” in de plaats kwam van de “oude” aanvullende verzekering “Tandzorg 3”. Op grond van de tekst van bewuste passages in beide brieven van National Academic is begrijpelijk dat deze bij [eiser] de gedachte deden postvatten dat de door hem medio april 2006 gesloten aanvullende verzekering “Tandzorg 3” gedurende de overeengekomen looptijd van drie jaar gewoon zou doorlopen en dat de mededelingen in de brieven van 27 november 2006 en 15 november 2007 niet op hem en zijn gezin sloeg.

3.3. Dat National Academic bij de brief van 27 november 2006 ook de gewijzigde polisvoorwaarden aan [eiser] heeft gezonden, maakt het voorgaande niet anders, daar [eiser] immers reeds door de aangehaalde passage in deze brief door National Academic op het verkeerde been is gezet.

3.4. Nu National Academic [eiser] niet voldoende duidelijk heeft gewezen op de wijziging van de polisvoorwaarden, is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat zij, gebruik makend van haar contractuele bevoegdheid om de polisvoorwaarden te wijzigen, de kosten van orthodontie niet aan [eiser] wil vergoeden. Dit betekent dat National Academic de kosten van orthodontie, die [eiser] ten behoeve van zijn dochter [naam dochter] heeft gemaakt, aan hem dient te vergoeden zoals zij op grond van de “oude” aanvullende verzekering verplicht zou zijn. Dat de kosten van orthodontie zijn gemaakt tijdens de looptijd van de “oude” aanvullende verzekering is onbestreden. Ook de hoogte van de door [eiser] geclaimde kosten

(€ 1.695,70) heeft National Academic niet betwist.

3.5. De vordering ligt daarom voor toewijzing gereed, inclusief de wettelijke rente, die niet afzonderlijk is betwist. De kantonrechter zal de wettelijke rente toewijzen vanaf de datum van de dagvaarding, zijnde 12 oktober 2009. National Academic zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4. Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt National Academic aan [eiser] te betalen een bedrag van € 1.695,70, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 12 oktober 2009;

veroordeelt National Academic in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiser] bepaald op:

aan explootkosten € 85,98

aan kosten GBA/KvK €

aan griffierecht € 208,00

aan salaris gemachtigde €

totale kosten € 293,98;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. I. Bouter, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 april 2010, in aanwezigheid van de griffier.