Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2010:BK9299

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
06-01-2010
Datum publicatie
15-01-2010
Zaaknummer
78553 / HA ZA 08-2764
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geschil over tijdige opzegging van duurovereenkomst na verlenging: Opdrachtnemer had niet haar algemene voorwaarden voldoende duidelijk van toepassing verklaard en in de wel aan opdrachtgever kenbare voorwaarden leiden tot verlenging voor onbepaalde tijd en oordeel dat tijdig is opgezegd. Vordering tot betaling van vergoedingen gedurende de volgens opdrachtnemer geldende termijn wordt geheel afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 78553 / HA ZA 08-2764

Vonnis van 6 januari 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SANISERVICE B.V.,

gevestigd te Harderwijk,

eiseres,

advocaat mr. F.F.P.M. Vermeer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

UNIT 4 AGRESSO SOFTWARE BV,

gevestigd te Sliedrecht,

gedaagde,

advocaat mr. R.C.A.J. Beks.

Partijen zullen hierna Saniservice b.v. en Unit 4 Agresso genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- dagvaarding van 4 december 2008,

- conclusie van antwoord,

- het tussenvonnis van 11 februari 2009,

- het proces-verbaal van comparitie van 16 september 2009,

- de door partijen overgelegde producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Bij brief van 4 juni 2002 bracht de eenmanszaak Saniservice aan Unit 4 Agresso een offerte uit. In deze brief wordt vermeld dat de volgende informatie wordt toegezonden:

• Offerte op basis van het Supply concept

• Volledige documentatie (reeds ontvangen)

• Gedetailleerde informatie met betrekking tot het Supply concept

• Leveringscondities”

Bij deze brief waren gevoegd als bijlagen één blad met informatie met als bovenschrift “Supply Concept”, drie bladzijden (blad 1 van 4 tot en met blad 3 van 4) met de offerte en één bladzijde (blad 4 van 4) met als opschrift “Condities”.

Partijen hebben in 2002 een overeenkomst gesloten, waarbij Saniservice zich verplicht om tegen betaling door Unit 4 Agresso diensten te verlenen op het gebied van bedrijfs- en toilethygiëne. Hierna wordt deze overeenkomst de serviceovereenkomst genoemd.

Saniservice heeft op of omstreeks 10 december 2002 haar apparaten in de bedrijfsgebouwen van Unit 4 Agresso opgehangen, gevuld en opgeleverd, waarna zij in gebruik zijn genomen.

Bij brief van 18 december 2002 zond Saniservice de serviceovereenkomst aan Unit 4 Agresso toe met het verzoek deze voor akkoord te ondertekenen en twee exemplaren retour te zenden.

Unit 4 Agresso heeft deze overeenkomst ondertekend en retour gezonden.

Op de serviceovereenkomst, die als productie 3 bij dagvaarding is overgelegd, staat vermeld dat het contract per 10 december 2002 is aangegaan voor een contractsduur van 36 maanden en dat het einde van het contract op 10 december 2005 zou zijn. Als datum van ondertekening is 18 december 2002 vermeld.

In de bij de serviceovereenkomst behorende voorwaarden, bij partijen bekend onder de term Supply Concept Condities, als onderdeel van de producties 2 en 4 bij dagvaarding overgelegd, is onder meer het volgende opgenomen:

“Contractperiode : 36 maanden”

“Opzegtermijn : schriftelijk minimaal 6 maanden voor het einde van de contractperiode”

De overeenkomst is na ommekomst van de overeengekomen contractsduur verlengd.

De rechten en verplichtingen uit de servoceovereenkomst zijn door Saniservice b.v. overgenomen van de eenmanszaak Saniservice.

Unit 4 Agresso heeft de serviceovereenkomst bij brief van 27 juni 2007 opgezegd tegen 1 januari 2008.

Bij brief van 21 november 2007 bevestigde Saniservice b.v. de opzegging, doch stelde dat Unit 4 Agresso gehouden was een opzegtermijn van 6 maanden aan te houden tot de expiratiedatum van de serviceovereenkomst en dat de overeenkomst dan zou eindigen per 9 december 2008.

3. De vordering

3.1. Saniservice b.v. vordert dat Unit 4 Agresso bij vonnis, zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld om aan Saniservice b.v. tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen € 8.520,76 (hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 14 januari 2008 tot aan 25 november 2008 en de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte); alsmede de wettelijke rente vanaf 25 november 2008 tot aan de dag van algehele voldoening, almede de kosten van het geding.

Zij stelt daartoe het volgende:

De serviceovereenkomst heeft als ingangsdatum 10 december 2002 en is aangegaan voor 36 maanden. De serviceovereenkomst is na ommekomst van die termijn steeds stilzwijgend verlengd voor 12 maanden. Tot de voorwaarden van de overeenkomst behoort een opzegtermijn van 6 maanden. Nu de opzegging door Unit 4 Agresso niet ten minste 6 maanden voor 10 december 2007 is gedaan, eindigde de serviceovereenkomst niet per 10 december 2007 maar is zij stilzwijgend verlengd tot 10 december 2008. Unit 4 Agresso moet daarom nog één jaar de kosten van de overeenkomst voldoen aan Saniservice b.v..

4. Het verweer

4.1. Unit 4 Agresso vordert dat Saniservice b.v. in haar vordering niet ontvankelijk wordt verklaard, althans dat deze haar als zijnde ongegrond en onbewezen zal worden ontzegd, met veroordeling van Saniservice b.v. in de kosten van het geding.

Daartoe stelt zij het volgende:

De eenmanszaak Saniservice heeft op 4 juni 2002 een offerte uitgebracht die later de basis is geworden voor de overeenkomst. In die offerte van 4 juni 2002 wordt weliswaar verwezen naar de leveringscondities, doch Unit 4 Agresso heeft niet hoeven begrijpen dat daarmee de in de procedure als productie 10 bij dagvaarding overgelegde algemene voorwaarden werden bedoeld. Unit 4 Agresso kon het ervoor houden dat met die verwijzing werd bedoeld de Suppy Concept Condities, zoals die als onderdeel van de producties 2 en 4 bij dagvaarding zijn overgelegd. Met de tekst die is opgenomen in de getekende serviceovereenkomst, wordt niet verwezen naar algemene voorwaarden van Saniservice. Er wordt slechts verklaard dat de opdrachtgever bekend is met de voorwaarden van Saniservice en ook die verwijzing hoefde voor Unit 4 Agresso niet meer te betekenen dan een verwijzing naar de Supply Concept Condities. De algemene voorwaarden zijn niet aan Unit 4 Agresso ter hand gesteld, zij kende ze ook net en doet een beroep op 6:233 en 6:234 BW.

Nu de algemene voorwaarden niet geldig zijn, kan Saniservice b.v. geen beroep op doen op artikel 2.6 van de algemene voorwaarden, waarin is bepaald dat duurovereenkomsten telkens voor 12 maanden wordt verlengd, tenzij met inachtneming van een termijn van 6 maanden tijdig is opgezegd. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd verlengd en omdat Unit 4 Agresso op 29 juni 2007 heeft opgezegd, heeft zij voldaan aan de contractueel overeengekomen opzegtermijn van 6 maanden, indien deze ook voor de verlengde overeenkomst zou gelden, en in ieder geval een redelijke termijn in acht genomen.

Voor zover toch aangenomen zou worden dat de overeenkomst steeds voor een bepaalde tijd is verlengd geldt dat de serviceovereenkomst pas aan Unit 4 Agresso is toegezonden bij brief van 18 december 2002, zodat de serviceovereenkomst enige tijd na die datum is ondertekend en retour gezonden. Op grond van artikel 2.3 van de overgelegde algemene voorwaarden van de eenmanszaak Saniservice met wie de overeenkomst is gesloten, die Unit 4 Agresso niet had en niet kende vóór ondertekening van de overeenkomst, geldt de overeenkomst pas als gesloten bij ontvangst van de aanvaarding van een aanbod. Die datum moet na 29 december 2002 zijn geweest omdat het niet waarschijnlijk is dat de getekende overeenkomst eerder door Saniservice is ontvangen. De opzegging door Unit 4 Agresso was daarom wel 6 maanden vóór de expiratiedatum van de overeenkomst, zodat de vordering van Saniservice b.v. dient te worden afgewezen.

De vordering van Saniservice b.v. is volgens Unit 4 Agresso onredelijk en onbillijk omdat zij vanaf aanvang van de overeenkomst volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan en Saniservice b.v. er al vanaf 2006 van op de hoogte was dat Unit 4 Agresso eind 2007, begin 2008 haar bedrijf zou verplaatsen naar een nieuw kantoorruimte. Saniservice b.v. is ook gevraagd voor dat nieuwe kantoor een offerte uit te brengen en heeft aan dat verzoek voldaan. Unit 4 Agresso heeft echter voor een andere aanbieder gekozen. Saniservice b.v. heeft al haar apparatuur voor 1 januari 2008 verwijderd uit de panden van Unit 4 Agresso en nadien ook geen verbruiksmaterialen meer geleverd. Zij hoefde dus voor de periode, waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, geen enkele tegenprestatie meer te leveren. De geplaatste apparatuur was zes jaar oud, zodat deze geheel was afgeschreven. De gevraagde betaling heeft daarom het karakter van een boete en Unit 4 Agresso vraagt om matiging daarvan.

Nu de gevorderde hoofdsom dient te worden afgewezen, dient ook de gevorderde rente te worden afgewezen. Ook de buitengerechtelijke incassokosten dienen te worden afgewezen omdat de ter onderbouwing daarvan gestelde werkzaamheden alle zijn gemaakt ter voorbereiding van de procedure.

5. De beoordeling

5.1. Het primaire verweer van Unit 4 Agresso houdt in dat Saniservice in de serviceovereenkomst niet voldoende duidelijk heeft verwezen naar de algemene voorwaarden, waarop zij thans een beroep doet. Dat verweer zal de rechtbank volgen. Saniservice b.v. heeft – in het licht van wat daartegen door Unit 4 Agresso is ingebracht – onvoldoende gesteld om tot het oordeel te kunnen komen dat met de in de ondertekende serviceovereenkomst opgenomen tekst (“Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn ondervermelde opdrachtgever cq serviceontvanger in rechte te vertegenwoordigen bekend te zijn met de voorwaarden van SaniService”) de door de eenmanszaak Saniservice in (andere) overeenkomsten gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing werden verklaard. Unit 4 Agresso mocht menen dat de “Condities” vermeld op blad 4 van 4 bij de offerte van 4 juni 2002 de voorwaarden bevatten, die door de Saniservice van toepassing werden verklaard.

De stelling ter comparitie dat Saniservice voorafgaand aan de offerte bij de “Volledige documentatie” de algemene voorwaarden reeds aan Unit 4 Agresso had verstrekt is, in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Unit 4 Agresso, onvoldoende onderbouwd.

Dit heeft tot gevolg dat Saniservice b.v. geen beroep kan doen op die algemene voorwaarden en meer bepaald niet op artikel 2.3, waarin is bepaald dat duurovereenkomsten aan het einde van de overeengekomen periode telkenmale met een periode van 12 maanden worden verlengd, tenzij een der partijen uiterlijk zes maanden voor het einde van de desbetreffende periode de overeenkomst per aangetekend schrijven tegen het einde van die periode heeft opgezegd.

Niet is gesteld of gebleken dat een dergelijke afspraak over de duur van de verlenging van de overeenkomst na het einde van de contractsduur op andere wijze tussen partijen is overeengekomen, zodat de overeenkomst na ommekomst van de aanvankelijk overeengekomen contractsduur van 36 maanden stilzwijgend voor onbepaalde tijd is verlengd.

Nu niet in geschil is dat Unit 4 Agresso de overeenkomst bij brief van 29 juni 2007 tegen 1 januari 2008 heeft opgezegd heef zij, gelet op de in de getekende serviceovereenkomst en de toepasselijke “Condities” vastgelegde opzegtermijn van 6 maanden, tijdig opgezegd.

De serviceovereenkomst is gelet daarop geëindigd op 1 januari 2008.

De vorderingen van Saniservice b.v. worden gelet op het voorgaande geheel afgewezen en Saniservice b.v. zal worden veroordeeld in de kosten die Unit 4 Agresso in deze procedure heeft gemaakt. Die kosten worden begroot op € 1071,-, waarvan € 768,- voor salaris van de advocaat (2 punten á € 384,- per punt) en € 303,- aan griffierecht.

6. De beslissing

De rechtbank

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt Saniservice b.v. in de proceskosten, aan de zijde van Unit 4 Agresso tot op heden begroot op € 1071,-, zegge duizendenenzeventig euro.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.P. Broeders en in het openbaar uitgesproken op 6 januari 2010.?