Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2009:BJ7382

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
08-09-2009
Datum publicatie
10-09-2009
Zaaknummer
11-510255-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Brandstichting en poging tot diefstal met braak bij voetbalclub. Diefstal van geld van voetbalclub. Verdachte is veroordeeld tot de maximale werkstraf en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en begeleiding door de reclassering in verband met zijn persoonlijke omstandigheden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 11/510255-09 [Promis]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 8 september 2009

in de strafzaak tegen

[naam],

geboren in 1959,

wonende te [adres en woonplaats].

Raadsvrouw mr. J.P.M. Castelein, advocaat te Dordrecht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 27 augustus 2009, waarbij de officier van justitie mr. D. van der Sluis, de verdachte en zijn raadsvrouw hun standpunten kenbaar hebben gemaakt. De rechtbank heeft kennis genomen van de vorderingen van de benadeelde partij.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1: brand heeft gesticht waardoor goederen in gevaar werden gebracht.

Feit 2: heeft geprobeerd in te breken bij een sportvereniging.

Feit 3: geld heeft gestolen.

3 De voorvragen

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen en is dus geldig.

De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het oordeel van de rechtbank

Evenals de officier van justitie en de verdediging, acht de rechtbank alle ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen, gelet op:

Feit 1:

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 27 augustus 2009;

- het proces-verbaal van sporenonderzoek.

Feit 2:

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 27 augustus 2009;

- het proces-verbaal van sporenonderzoek.

Feit 3:

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 27 augustus 2009;

- de aangifte van [aangever]

4.2 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1.

op 28 april 2009 te Dordrecht opzettelijk brand heeft gesticht aan een gebouw van de (sport)vereniging GSC (Gelukvogels Stadspolder Combinatie), immers heeft verdachte toen, aldaar opzettelijk:

- trainingspakken doordrenkt met benzine en

- voornoemde trainingspakken in gaten gestopt, welke gaten hij, verdachte, (eerder die dag) in een muur van een WC had gemaakt, en

- benzine in een ventilatiegat van voornoemde WC op het dak van voornoemd gebouw gegooid, en

- benzine op het dak (van de bestuurskamer) van voornoemd gebouw gegooid, en

- met een aansteker een T-shirt in brand gestoken, en

- voornoemd T-shirt op het dak gegooid, op de plaats waar hij, verdachte, (eerder die dag) benzine op het dak van voornoemd gebouw had gegooid, ten gevolge waarvan

- het dak van voornoemd gebouw, en

- het archief van voornoemd gebouw, en

- de bestuurskamer van voornoemd gebouw, geheel of gedeeltelijk zijn verbrand, terwijl daarvan gemeen gevaar voor voornoemd gebouw en de zich in het voornoemd gebouw bevindende inventaris, te duchten was;

2.

op 28 april 2009 te Dordrecht ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, uit een kluis van (sport)vereniging GSC (Gelukvogels Stadspolder Combinatie) weg te nemen geld toebehorende aan (sport)vereniging GSC (Gelukvogels Stadspolder Combinatie), en zich daarbij de toegang tot voornoemde kluis te verschaffen en dat weg te nemen geld onder zijn bereik te brengen door middel van

braak, immers heeft hij, verdachte, met voornoemd oogmerk, gaten gemaakt in een muur van een WC van het gebouw van voornoemde vereniging teneinde bij voornoemde kluis uit te komen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3.

op 14 april 2009 te Dordrecht met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van circa 6500 euro, toebehorende aan (sport)vereniging GSC (Gelukvogels Stadspolder Combinatie).

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

1.

OPZETTELIJK BRAND STICHTEN, TERWIJL DAARVAN GEMEEN GEVAAR VOOR GOEDEREN TE DUCHTEN IS;

2.

POGING TOT DIEFSTAL WAARBIJ DE SCHULDIGE ZICH DE TOEGANG TOT DE PLAATS VAN HET MISDRIJF HEEFT VERSCHAFT DOOR MIDDEL VAN BRAAK;

3.

DIEFSTAL.

6 De strafbaarheid van de verdachte

6.1 Het rapport van de deskundige

Uit het door dr. A. van der Donk, psycholoog, over verdachte uitgebrachte rapport van 30 juli 2009 komt naar voren dat er bij verdachte, afgezien van antisociale karaktertrekken, sprake is van een stoornis in de impulscontrole; namelijk pathologisch gokken. Door zijn stoornis is verdachte ten aanzien van de hem ten laste gelegde feiten, minder dan de gemiddelde mens in staat geweest zijn wil in vrijheid te bepalen. De psycholoog is van mening dat de aan verdachte ten laste gelegde feiten, hem in enigszins verminderde mate kunnen worden toegerekend.

6.2 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank volgt de conclusies van voormeld rapport op grond van de onderbouwing ervan en legt deze ten grondslag aan haar beslissing. Zij is van oordeel dat op grond van het strafdossier, het verhandelde ter terechtzitting en het rapport van voornoemde deskundige, voldoende vast is komen te staan dat de ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten in enigszins verminderde mate aan verdachte kunnen worden toegerekend.

Nu ook overigens uit het onderzoek ter terechtzitting geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten, is verdachte strafbaar voor de door hem gepleegde strafbare feiten.

7 De strafoplegging

7.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd aan verdachte op te leggen een werkstraf voor de duur van 200 uur. Daarnaast heeft zij een gevangenisstraf gevorderd voor de duur van 1 jaar waarvan 336 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Ook heeft zij gevorderd dat aan het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf de voorwaarde wordt verbonden dat verdachte de aanwijzingen van de reclassering dient op te volgen.

7.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat niemand erbij gebaat zou zijn als verdachte een gevangenisstraf opgelegd zou krijgen. De raadsvrouw heeft betoogd dat verdachte dan zijn baan zou verliezen en als gevolg daarvan de schade die hij veroorzaakt heeft niet meer kan vergoeden en ook zijn overige schulden niet meer kan aflossen. Met betrekking tot een mogelijke werkstraf heeft de raadsvrouw de rechtbank verzocht rekening te houden met het werk van verdachte, in die zin dat de periode waarbinnen de werkstraf uitgevoerd moet worden ruim genoeg dient te zijn, zodat verdachte dit kan combineren met zijn werk en eventueel reclasseringscontact.

7.3 Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de op te leggen straffen en maatregel heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan en met de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft op 14 april 2009 een geldbedrag van ongeveer Eur 6.500,- gestolen van Sportclub Geluksvogels Stadspolder Combinatie (GSC). Verdachte was op dat moment al geruime tijd werkzaam als vrijwilliger bij deze sportclub. Op een onbewaakt ogenblik heeft verdachte het tasje met daarin de kantineopbrengsten van GSC meegenomen uit de bestuurskamer. Het geldbedrag heeft hij vrijwel geheel gebruikt om zijn gokverslaving te bekostigen.

Twee weken later heeft verdachte geprobeerd om nog een keer geld te stelen van de sportclub. Toen hij 's nachts alleen in het clubhuis van GSC was achtergebleven, heeft verdachte gaten gemaakt in de muur van het toilet, om zo toegang te krijgen tot de daarachter gelegen kluis. Het lukte verdachte echter niet om op deze wijze bij het geld in de kluis te komen. Om de sporen van zijn inbraak uit te wissen, heeft verdachte brand gesticht aan het gebouw van de sportclub. Als gevolg van de uitslaande brand die is ontstaan, zijn het dak van het gebouw, het archief en de bestuurskamer grotendeels verbrand.

Verdachte heeft met zijn daden getoond geen enkel respect te hebben voor de eigendommen en belangen van anderen. Met de diefstal van de kantineopbrengsten heeft verdachte het vertrouwen dat hij kreeg als vrijwilliger van de vereniging, op ernstige wijze geschaad. Door zijn toedoen is aan de sportclub schade toegebracht. De gevolgen van de brand zijn aanzienlijk. De brand heeft voor de direct betrokkenen zoals bestuursleden, vrijwilligers en leden van de sportclub GSC voor veel onrust en een gevoel van onveiligheid gezorgd. De kosten voor de herbouw van het clubhuis en het vernieuwen van de inventaris worden geschat op Eur 640.000,-. Daarnaast weegt vooral het verlies van het archief - met daarin de historie van twee verenigingen - zwaar voor de leden van de vereniging. De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij zich op een dergelijke wijze heeft misdragen zonder oog te hebben voor de ernstige en langdurige gevolgen van die daad, zoals hiervoor geschetst.

Uit het rapport van dr. A. van der Donk, psycholoog, blijkt dat de kans dat verdachte in herhaling valt groot is, zolang de stoornis van het pathologisch gokken bij verdachte blijft bestaan. De heer Van der Donk adviseert om verdachte onder behandeling te laten stellen bij een forensische kliniek zoals De Waag of Het Dok voor de stoornis in zijn impulscontrole, te weten het pathologisch gokken. Verder adviseert de psycholoog om verdachte onder toezicht van de reclassering te plaatsen zodat binnen dat kader de benodigde hulp en steun kan worden geboden.

Uit het door de reclassering opgestelde Voorlichtingsrapport van 3 augustus 2009 komt naar voren dat behandeling voor de gokverslaving van verdachte nodig is. De reclassering stelt daartoe een plan van aanpak voor en adviseert om aan verdachte een deels voorwaardelijke straf op te leggen met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringscontact, waarbinnen het door hen opgesteld plan van aanpak opgestart kan worden. De rechtbank zal deze adviezen volgen en mede ten grondslag leggen aan de uiteindelijke strafoplegging. Voorts zal de rechtbank bij de strafoplegging rekening houden met de enigszins verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte.

Uit het Uittreksel Justitiële Documentatie van 27 mei 2009 blijkt dat verdachte niet eerder in aanraking is gekomen met justitie. De rechtbank zal deze omstandigheid in het voordeel van verdachte laten meewegen bij het bepalen van de straf.

Gelet op de gebruikelijke strafmaat voor ernstige strafbare feiten als hier bewezenverklaard en in aanmerking nemende de persoonlijke problematiek van verdachte en de concrete plannen/stappen tot verbetering van de situatie, acht de rechtbank een werkstraf van 240 uur met daarnaast een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één jaar, met een proeftijd van twee jaren, passend en geboden.

In navolging van de adviezen van de reclassering en de psycholoog ziet de rechtbank in de persoonlijke omstandigheden van verdachte aanleiding om aan de voorwaardelijke gevangenisstraf een bijzondere voorwaarde te verbinden. Deze bijzondere voorwaarde houdt in dat verdachte zich gedurende de proeftijd dient te houden aan de voorschriften en aanwijzingen die hem door de reclassering worden gegeven. Deze aanwijzingen kunnen inhouden dat verdachte zich onder behandeling dient te laten stellen bij een forensische kliniek voor zijn gokverslaving.

8 De benadeelde partij

De benadeelde partij Sportclub Gelukvogels Stadspolders Combinatie vordert een schadevergoeding van Eur 1.500,- voor feit 1 en 2.

De rechtbank is van oordeel dat de schade een rechtstreeks gevolg is van de bewezenverklaarde feiten en acht verdachte aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde is voldoende aannemelijk gemaakt zodat de vordering zal worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rechte, vanaf 28 april 2009 tot aan het moment van algehele voldoening.

Voorts vordert de benadeelde partij Sportclub Gelukvogels Stadspolders Combinatie een schadevergoeding van Eur 6.500,- voor feit 3.

De rechtbank is van oordeel dat de schade een rechtstreeks gevolg is van dit bewezen verklaarde feit en acht verdachte aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde is voldoende aannemelijk gemaakt zodat de vordering zal worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente, vanaf 14 april 2009 tot aan het moment van algehele voldoening.

Met betrekking tot de toegekende vorderingen van de benadeelde partij zal de rechtbank tevens de schademaatregel opleggen.

9 De wettelijke voorschriften

De opgelegde straffen en maatregel berusten op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36f, 45, 57, 157, 310 en 311, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.2 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de onder 5 vermelde strafbare feiten oplevert;

- verklaart verdachte strafbaar;

- veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 240 uren;

- beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 120 dagen;

- beveelt dat de tijd die door de veroordeelde in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de uitvoering van de werkstraf naar rato van twee uur per dag;

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van één jaar, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar;

- bepaalt dat de voorwaardelijke straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarde:

* dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens Stichting Reclassering Nederland, zolang deze instelling dat nodig oordeelt;

- draagt deze reclasseringsinstelling op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarde;

- beveelt de opheffing van de geschorste voorlopige hechtenis;

Benadeelde partij

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij Sportclub Gelukvogels Stadspolders Combinatie (feit 1 en 2) van Eur 1.500,- ter zake van materiële schade en vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 28 april 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij Sportclub Gelukvogels Stadspolders Combinatie (feit 3) van Eur 6.500,- ter zake van materiële schade en vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 14 april 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij, Eur 8.000,- te betalen, bij niet betaling te vervangen door 75 dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat bij voldoening van de schademaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Hello, voorzitter, mr. dr. M.I. Blagrove en mr. M.A. Waals, rechters, in tegenwoordigheid van mr. drs. D.L. Spierings griffier en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 8 september 2009.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

1.

hij op of omstreeks 28 april 2009 te Dordrecht opzettelijk brand heeft gesticht in/aan een gebouw van de (sport)vereniging GSC (Gelukvogels Stadspolder Combinatie), immers heeft verdachte toen, aldaar opzettelijk:

- (een) (de(e)l(en) van) trainingspak(ken), doordrenkt en/of overgoten met, dan wel voorzien van, benzine, althans (een) brandbare stof(fen), en/of

- voornoemd(e) (de(e)l(en) van) trainingspak(ken) in (een) gat(en) gestopt, welk(e) gat(en) hij, verdachte, (eerder die dag) in een muur van een WC had gemaakt, en/of

- benzine, althans (een) brandbare stof(fen), in (een) ventilatiegat(en) (van voornoemde WC) op het dak van voornoemd gebouw gegooid, en/of

- benzine, althans (een) brandbare stof(fen), op het dak (van de bestuurskamer) van voornoemd gebouw gegooid, en/of

- (met een aansteker) een (T-)shirt in brand gestoken, en/of

- voornoemd (T-)shirt op het dak gegooid, op de plaats(en) waar hij, verdachte, (eerder die dag) benzine, althans brandbare stof(fen), op het dak van voornoemd gebouw had gegooid, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met een (T-shirt) en/of (vervolgens voornoemd (T-)shirt) met benzine, althans met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan

- het dak van voornoemd gebouw, en/of

- het archief van voornoemd gebouw, en/of

- de bestuurskamer van voornoemd gebouw, geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand, in elk geval brand is ontstaan,

terwijl daarvan gemeen gevaar voor voornoemd gebouw en/of de zich in het voornoemd gebouw bevindende inventaris, in elk geval gemeen gevaar voor goederen, te duchten was;

2.

hij op of omstreeks 28 april 2009 te Dordrecht ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, in/uit een kluis (van (sport)vereniging GSC (Gelukvogels Stadspolder Combinatie) weg te nemen geld en/of (een) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan (sport)vereniging GSC (Gelukvogels Stadspolder Combinatie), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en zich daarbij de toegang tot voornoemde kluis te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of (een) goed(eren) onder zijn bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, immers heeft hij, verdachte, met voornoemd oogmerk, (een) gat(en) gemaakt in een muur van een WC van het gebouw van voornoemde vereniging teneinde in/bij voornoemde kluis (uit) te komen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3.

hij op of omstreeks 14 april 2009 te Dordrecht met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag (van circa 6500 euro, althans van 4000 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan (sport)vereniging GSC (Gelukvogels Stadspolder Combinatie), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

Parketnummer: 11/510255-09

Vonnis d.d. 8 september 2009