Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2009:BJ2420

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
29-06-2009
Datum publicatie
13-07-2009
Zaaknummer
81579 FT RK 09-5169 en 81580 FT RK 09-5170
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

voorlopige voorziening ex artikel 287b Faillissementswet

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummers: 81579 FT RK 09-5169 en 81580 FT RK 09-5170

voorlopige voorziening ex artikel 287b Faillissementswet

In de zaak van

[verzoeker],

geboren op [geboortedatum]1969 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

is door verzoeker tegelijk met het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling een verzoek ingediend tot het instellen van een moratorium als bedoeld in artikel 287b Faillissementswet (Fw).

Ter zitting van 26 juni 2009 zijn verschenen:

[verzoeker], verzoeker, en

R.C. de Koning, namens het deurwaarderskantoor Groenewegen en partners, schuldeiser,

De rechtbank heeft vervolgens het onderzoek ter zitting geschorst tot maandag 29 juni 2009, teneinde verzoeker in de gelegenheid te stellen om nadere informatie te verstrekken over het opgestarte minnelijk traject bij Sociaal.nl, de aanvraag van budgetbeheer bij bureau schuldhulpverlening en diens opname in de Boumankliniek in verband met zijn verslavingsproblematiek.

Ter zitting van 29 juni 2009 zijn verschenen:

[verzoeker], verzoeker,

R.C. de Koning, namens het deurwaarderskantoor Groenewegen en Partners, schuldeiser,

K.C. Beek, namens het bureau schuldhulpverlening Drechtsteden, en

C. Boden en G. Engberts, namens Sociaal.nl.

1. De feiten

Verzoeker huurt van de stichting Stichting Woonbron, vestiging Dordrecht, een woning gelegen aan de [adres].

Wegens een huurschuld heeft de kantonrechter te Dordrecht bij vonnis d.d. 18 september 2008 onder meer de huurovereenkomst ontbonden en de ontruiming van de door verzoeker gehuurde woning gelast. Deze ontruiming is aangezegd op dinsdag 21 oktober 2008, 10 maart 2009 en 30 juni 2009.

2. Het verzoek

Verzoeker heeft een voorlopige voorziening gevraagd inhoudende het van toepassing verklaren van artikel 305 Fw ter verhindering van de aangekondigde uithuiszetting.

Aan het verzoek tot voorlopige voorziening ex artikel 287b Fw is onder meer ten grondslag gelegd dat verzoeker door zijn verslaving aan alcohol en verdovende middelen zijn baan is kwijtgeraakt, waardoor hij niet meer in staat is om de huurtermijnen te betalen.

Verzoeker is doende met de hulp van Sociaal.nl een minnelijke regeling met zijn schuldeisers overeen te komen dan wel – als dat niet lukt – zal hij toelating tot de schuldsaneringsregeling verzoeken.

Ter zitting van 26 juni 2009 heeft verzoeker aangevoerd dat hij zich in februari 2009 ter behandeling van zijn verslavingsproblematiek heeft aangemeld bij de Boumankliniek.

Ter zitting van 29 juni 2009 heeft hij te horen gekregen dat hij 30 juni a.s. voor onbepaalde tijd in de Boumankliniek wordt opgenomen.

3. Het verweer

Schuldeiser heeft ter zitting aangevoerd dat het hier gaat om een derde aanzegging tot ontruiming vanwege het niet voldoen van de verschuldigde huurtermijnen, ondanks meerdere toezeggingen door de Sociale Dienst Drechtsteden en het bureau schuldhulpverlening namens verzoeker, dat tijdig zal worden betaald. Thans zijn de huurtermijnen van april tot en met juni 2009 nog altijd niet voldaan. Schuldeiser is van mening dat de ontruiming doorgang moet vinden, aangezien er geen, althans onvoldoende garantie wordt geboden dat de komende huurtermijnen zullen worden voldaan. Voorts stelt schuldeiser dat de kans van slagen dat een minnelijk traject tot stand komt zeer gering moet worden geacht. Mocht de rechtbank toch er toe besluiten om het moratorium te verlenen, dan wordt hierbij verzocht om de termijn korter dan zes maanden vast te stellen.

4. De beoordeling

Naar het oordeel van de rechtbank is nu Stichting Woonbron op 2 juni 2009 aan verzoeker de ontruiming heeft aangezegd tegen 30 juni 2009, sprake van een bedreigende situatie zodat verzoeker in zoverre ontvankelijk is in zijn verzoek.

Artikel 287b Fw bevat geen criterium op grond waarvan kan worden beslist of de voorlopige voorzieningen dienen te worden toegewezen dan wel afgewezen. De rechtbank zoekt daarom aansluiting bij de voorziening zoals genoemd in artikel 287, vierde lid, Fw waarbij een afweging dient plaats te vinden tussen het belang van verzoeker enerzijds en de schuldeiser, in dit geval stichting Woonbron, anderzijds.

Verzoeker wordt met ingang van 30 juni 2009 voor onbepaalde tijd opgenomen in de

Boumankliniek voor behandeling van zijn verslavingsproblematiek.

Het belang van verzoeker is om ook uit deze situatie te kunnen werken aan een oplossing voor zijn schulden. Verzoeker heeft zich al in september 2008 voor schuldhulpverlening. De schuldhulpverlenende instelling Sociaal.nl heeft medio mei 2009 verzoekers aanvraag in behandeling genomen en zij heeft een aanvang gemaakt met een inventarisatie van verzoekers schulden met het uiteindelijke doel deze in een minnelijk traject te saneren. Een ontruiming zal het minnelijke traject kunnen doorkruisen en verzoekers poging om een oplossing voor zijn schuldenlast te vinden kunnen frustreren.

Het belang van Stichting Woonbron is gelegen in een gegarandeerde betaling van de maandelijkse huurtermijnen voor de onderhavige woning.

De rechtbank is gelet op alle omstandigheden van het geval van oordeel dat de belangen van verzoeker thans zwaarder moeten wegen dat het belang van Stichting Woonbron.

Verzoeker wordt vanaf 30 juni 2009 voor onbepaalde tijd opgenomen in de Boumankliniek om van zijn verslavingsproblematiek af te komen. Ter zitting is door het bureau schuldhulpverlening gegarandeerd dat de aanvraag van verzoeker om budgetbeheer terstond zal worden behandeld en toegekend, alsmede dat de maandelijkse huurtermijnen vanaf juli 2009 strikt zullen worden voldaan. Sociaal.nl. heeft toegezegd door te gaan met de al opgestarte minnelijke regeling. Nu afdoende gewaarborgd is dat de maandelijkse huurtermijnen vanaf juli door verzoeker tijdig worden betaald ziet de rechtbank aanleiding de navolgende voorziening te treffen.

Op het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling zal thans nog niet worden beslist. De mondelinge behandeling van dit verzoek zal plaatsvinden op een nader te bepalen tijdstip.

De beschikking zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

Beslissing

De rechtbank:

- schort de tenuitvoerlegging op van het op 18 september 2008 op verzoek van de stichting Stichting Woonbron uitgesproken vonnis tot ontruiming van de woning aan de Noordendijk 439 te 3312 AH Dordrecht voor de duur van deze voorziening;

- bepaalt dat deze voorziening geldt onder voorwaarde dat de periodiek verschuldigde huurtermijnen tijdig worden voldaan;

- bepaalt dat de genoemde voorziening geldt voor de duur van 6 maanden, dus tot 29 december 2009;

- bepaalt dat de voorziening in elk geval vervalt op het moment dat het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt ingetrokken, dan wel een beslissing op dit verzoek in kracht van gewijsde is gegaan;

- verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gegeven te Dordrecht op 29 juni 2009 door de mr. J.A.M. van den Berk, in tegenwoordigheid van de griffier.