Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2009:BJ2419

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
08-07-2009
Datum publicatie
13-07-2009
Zaaknummer
77578 - HA ZA 08-2617
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiser vordert nakoming overeenkomst. Gedaagde voert aan dat de overeenkomst is ontbonden op grond van een tekortkoming aan de zijde van eiser. Vordering eiser wordt toegewezen nu gedaagde onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat er sprake is van een tekortkoming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 77578 / HA ZA 08-2617

Vonnis van 8 juli 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RENTOKIL INITIAL B.V.,

gevestigd te De Meern (gemeente Utrecht),

eiseres,

advocaat mr. R.J.C. Bindels,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SONNEVELD GROUP BV,

gevestigd te Papendrecht,

gedaagde,

advocaat mr. M.A.V. van Aardenne.

Partijen zullen hierna Rentokil en Sonneveld genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 24 december 2008 en de daarin genoemde stukken;

- het proces-verbaal van comparitie van 25 mei 2009.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de producties, voor zover niet betwist, staat het volgende tussen partijen vast.

2.1. Rentokil is een onderneming die dienstverlening verricht (onder meer) op het gebied van ongediertebestrijding en -preventie.

2.2. Sonneveld is een leverancier van broodverbetermiddelen, broodmixen en lossingsmixen die geleverd worden aan bakkerijen.

2.3. Partijen zijn ongediertepreventie en -bestrijding door Rentokil bij Sonneveld overeen gekomen. Sonneveld heeft hiertoe op 27 maart 2007 de offerte van Rentokil d.d. 23 maart 2007 getekend. De getekende offerte (hierna de overeenkomst) vermeldt, voor zover relevant, het volgende.

“Rentokil Initial BV biedt aan:

Het uitvoeren van minimaal 12 inspecties/behandelingen en twee kwaliteitsinspecties per jaar ter preventie en bestrijding van:

- huismuizen

- bruine Ratten

- vruchtmotten

- duitse kakkerlakken

- inspectie kruipende insecten(exclusief bestrijding)

- follow up termijn om de andere werkdag

Per kwartaal, exclusief btw. € 5330,90

(…)

Het onderhouden van de elektrische insectenvangers bedraagt:

Per kwartaal exclusief B.T.W. € 1503,49

(…)

Op de levering van onze producten en diensten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.”

2.4. Op 16 juli 2008 heeft Sonneveld een brief verzonden aan Rentokil. Deze brief houdt, voor zover relevant, het volgende in.

“Langs deze weg ontbinden wij met onmiddellijke ingang de overeenkomst met uw bedrijf op basis van de door uw organisatie geleverde wanprestaties. Aanleiding hiertoe zijn de slechte resultaten van uw dienstverlening en de gebreken die geconstateerd zijn tijdens een nieuwe AIB audit welke heeft plaatsgevonden op 16/17 juni jl.”

3. Het geschil

3.1. Rentokil vordert - samengevat - veroordeling van Sonneveld tot i) nakoming van de overeenkomst, ii) betaling van de termijnbedragen ad € 5.330,90 (exclusief BTW) en € 1.503,49 (exclusief BTW) per kwartaal, vermeerderd met de wettelijke handelsrente en vermeerderd met de contractuele rente van 2%, alsook vermeerderd met de jaarlijks toegestane indexeringen conform de algemene voorwaarden vanaf de opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening, iii) de buitengerechtelijke kosten en iv) de proceskosten.

3.2. Zij stelt daartoe het volgende. Partijen zijn op 27 maart 2007 ongediertebestrijding volgens de offerte van Rentokil overeengekomen. De overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar en eindigt derhalve op 24 juli 2010. Op grond van de overeenkomst is Sonneveld gehouden om ieder kwartaal de termijnbedragen aan Rentokil te voldoen. Sonneveld stelt Rentokil sinds 16 juli 2008, ondanks sommatie daartoe, niet in de gelegenheid de overeenkomst na te komen. Sonneveld komt eveneens vanaf die datum haar betalingsverplichtingen niet meer na.

3.3. Sonneveld voert verweer en concludeert - samengevat - tot afwijzing van de vorderingen.

3.4. Sonneveld voert daartoe het volgende aan. Sonneveld heeft de overeenkomst bij brief van 16 juli 2008 ontbonden. Zij was hiertoe gerechtigd nu Rentokil is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Rentokil is in verzuim geraakt, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling geboden was.

4. De beoordeling

4.1. Als meest verstrekkende verweer komt allereerst aan bod het betoog van Sonneveld dat zij de overeenkomst heeft ontbonden op grond van een tekortkoming aan de zijde van Rentokil. De rechtbank begrijpt de stellingen van Sonneveld aldus dat er volgens Sonneveld sprake is van een tekortkoming omdat er tijdens de AIB-audit in de fabriek van Sonneveld sporen van muizen zijn waargenomen (op grond waarvan de uitkomst van de AIB-audit “unsatisfactory” was). Sonneveld heeft voorts gesteld dat uit het AIB-rapport volgt dat deze negatieve uitkomst het gevolg is van onvoldoende ongediertebestrijding door Rentokil.

4.2. Rentokil wijst erop dat het AIB-rapport de conclusie die Sonneveld trekt niet kan dragen en voert aan dat de gestelde tekortkoming slechts is gebaseerd op blote stellingen. Daarnaast voert Rentokil aan dat de aanwezigheid van sporen van muizen niet aan haar maar aan Sonneveld te wijten is, (onder meer) omdat Sonneveld de hygiëneregels niet goed heeft nageleefd. In dit kader voert Rentokil aan dat zij Sonneveld er meerdere malen op heeft gewezen dat (onder andere) op het gebied van schoonmaak verbeteringen nodig waren en dat deze niet direct door Sonneveld werden opgevolgd. Ter onderbouwing heeft Rentokil rapportages uit 2005 en 2006 overgelegd (prod. 10 dagvaarding).

4.3. Vooropgesteld wordt dat uit de tussen partijen gesloten overeenkomst volgt dat op Rentokil een inspanningsverbintenis rust ter preventie en bestrijding van ongedierte. Omdat het een inspanningsverbintenis betreft, kan het enkele gegeven dat er sporen van muizen in de fabriek van Sonneveld zijn waargenomen op zichzelf geen tekortkoming opleveren.

Voorts heeft Sonneveld haar stelling dat uit het AIB-rapport volgt dat de sporen van muizen het gevolg waren van onvoldoende ongediertebestrijding, na de gemotiveerde betwisting van Rentokil, niet nader onderbouwd. Nu deze conclusie niet zonder meer uit het rapport valt af te leiden en door Sonneveld ter zake geen andere relevante feiten of omstandigheden zijn gesteld, is niet komen vast te staan dat er sprake is van een tekortkoming door Rentokil.

4.4. Gelet op het voorgaande gaat het verweer van Sonneveld dat de overeenkomst is ontbonden op grond van een tekortkoming niet op. Nu er evenmin andere gronden zijn aangevoerd op grond waarvan de overeenkomst is beëindigd of de nakoming daarvan kan worden opgeschort, zal de door Rentokil gevorderde nakoming van de overeenkomst worden toegewezen.

4.5. Uit het voorgaande volgt dat de (niet betwiste) termijnbedragen worden toegewezen zoals hierna vermeld, uiteraard voor zover deze bedragen reeds opeisbaar zijn.

4.6. De rechtbank begrijpt de vordering van Rentokil met betrekking tot de rente alsdus dat zij de wettelijke handelsrente vordert over de reeds opeisbare termijnbedragen vanaf het moment van opeisbaarheid van die afzonderlijke termijnbedragen tot algehele voldoening waarbij het wettelijke rentepercentage contractueel wordt vermeerderd met 2%. De gevorderde rente is door Sonneveld niet betwist en zal derhalve worden toegewezen.

4.7. Rentokil heeft niet (voldoende) gesteld dat zij vergoeding van buitengerechtelijke kosten heeft bedongen. Nu evenmin is gesteld of gebleken dat daadwerkelijk buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt, zullen de gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen.

4.8. Sonneveld zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Rentokil worden begroot op:

- dagvaarding € 71,80

- vast recht € 254,00

- salaris advocaat € 904,00 (2,0 punten × tarief € 452,00)

Totaal € 1.229,80

5. De beslissing

De rechtbank:

5.1. veroordeelt Sonneveld tot nakoming van de overeenkomst d.d. 23 maart 2007;

5.2. veroordeelt Sonneveld tot betaling van de opeisbare termijnbedragen ad € 5.330,90 (exclusief BTW) en € 1.503,49 (exclusief BTW) per kwartaal, vermeerderd met de jaarlijks toegestane indexeringen conform de algemene voorwaarden, alsook vermeerderd met de wettelijke handelsrente over die termijnbedragen vanaf het moment van opeisbaarheid van die afzonderlijke termijnbedragen tot algehele voldoening waarbij het wettelijke rentepercentage contractueel wordt vermeerderd met 2%;

5.3. veroordeelt Sonneveld in de proceskosten, aan de zijde van Rentokil tot op heden begroot op € 1.229,80;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Japenga en in het openbaar uitgesproken op 8 juli 2009.?