Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2009:BJ0036

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
25-06-2009
Datum publicatie
26-06-2009
Zaaknummer
80760 / KG ZA 09-102
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Executiegeschil.

Vordering tot opheffing c.q. matiging van verbeurde dwangsommen afgewezen. Uitleg vonnis brengt met zih mee dat de inschrijving van verboden handelsnaam in het handelsregister valt onder bij eerder vonnis opgelegd verbod tot gebruik van die handelsnaam.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 80760 / KG ZA 09-102

Vonnis in kort geding van 25 juni 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VLOERCONSULTING.NL B.V.,

gevestigd te Arkel,

eiseres,

advocaat mr. K.F.J. Machielsen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[persoonsnaam] VLOERTECHNIEK B.V.,

gevestigd te Meerkerk,

gedaagde,

advocaat mr. H.T.J. Janssen.

Partijen zullen hierna Vloerconsulting en [ ] Vloertechniek genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 mei 2009;

- de mondelinge behandeling ter openbare terechtzitting van 11 juni 2009;

- de pleitnota van Vloerconsulting;

- de pleitnota van [ ] Vloertechniek.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Bij vonnis van de rechtbank Dordrecht van 19 maart 2009 (zaaknummer/ rolnummer 78947/ KG ZA 09-18) (verder: het vonnis) is Vloerconsulting op vordering van [ ] Vloertechniek – zakelijk weergegeven – onder meer veroordeeld om binnen drie dagen na betekening van het vonnis het gebruik van de handelsnaam [ ] Vloerconsulting B.V. danwel van enige daarop gelijkende naam te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat Vloerconsulting niet aan de veroordeling voldoet, met een maximum van € 100.000,--.

2.2. [ ] Vloertechniek heeft het vonnis op 23 maart 2009 aan Vloerconsulting doen betekenen.

2.3. Op 8 april 2009 is door Vloerconsulting de statutaire naam [ ] Vloerconsulting B.V. alsmede de gelijknamige handelsnaam uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.4. Bij brief van 9 april 2009 heeft [ ] Vloertechniek aan Vloerconsulting medegedeeld dat Vloerconsulting het vonnis niet heeft nageleefd vanwege het feit dat de handelsnaam [ ] Vloerconsulting B.V. drie dagen na betekening van het vonnis nog stond ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. [ ] Vloertechniek heeft in die brief daarom aanspraak gemaakt op betaling van verbeurde dwangsommen ad € 15.000,--.

3. Het geschil

3.1. Vloerconsulting vordert samengevat – [ ] Vloertechniek te bevelen de aangekondigde executiemaatregelen te staken en gestaakt te houden, althans voor zover dwangsommen verschuldigd zijn, deze op te heffen althans te matigen.

3.2. Het spoedeisend belang van Vloerconsulting bij de vordering wordt aangenomen nu zij heeft gesteld dat spoedeisend belang aanwezig is en [ ] Vloertechniek dit niet heeft betwist.

3.3. Vloerconsulting voert daartoe aan dat zij volgens het vonnis niet verplicht is de handelsnaam te wijzigen in het handelsregister; zij heeft dit onverplicht gedaan. Er is geen sprake van het niet naleven van het vonnis en om die reden zijn geen dwangsommen verbeurd. Subsidiair stelt Vloerconsulting zich op het standpunt dat zij de wijziging van de handelsnaam in het handelsregister niet eerder dan op 8 april 2009 kon realiseren nu de handelsnaam en de statutaire naam gelijk waren. Een statutenwijziging kan niet binnen 3 dagen worden gerealiseerd, aangezien in dit geval niet werd voldaan aan de eisen die worden gesteld aan een spoedaanvraag. [ ] Vloertechniek heeft geen bezwaar gemaakt tegen de omstandigheid dat de handelsnaam nog enkele dagen in het handelsregister stond vermeld. Pas bij fax van 9 april 2009 is door haar geprotesteerd. Op die manier probeert zij achteraf “een slaatje te slaan” uit de situatie.

3.4. Het verweer van [ ] Vloertechniek strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Vloerconsulting in de kosten van het geding.

3.5. Zij voert als verweer aan dat onder het vonnis mede dient te worden verstaan dat Vloerconsulting gehouden is haar handelsnaam te wijzigen in het handelsregister. Een statutenwijziging is niet vereist voor het wijzigen van een handelsnaam. Een handelsnaam kan in het handelsregister binnen één dag gewijzigd worden. De handelsnaam had uiterlijk op 26 maart 2009 gewijzigd moeten worden, terwijl dit pas is gebeurd op 8 april 2009. Er zijn dus dwangsommen verbeurd over de periode van 27 maart 2009 tot en met 8 april 2009.

Door [ ] Vloertechniek is tijdens de mondelinge behandeling tevens aangevoerd dat Vloerconsulting dwangsommen heeft verbeurd op een andere grond, namelijk omdat zij zich (langer dan drie dagen) na het betekenen van het vonnis nog steeds heeft voorgedaan als zijnde [ ], onder verwijzing naar pakbonnen en facturen en een orderbevestiging van klanten van Vloerconsulting die naar [ ] Vloertechniek waren verzonden.

4. De beoordeling

4.1. Allereerst wordt overwogen dat Vloerconsulting bezwaar heeft gemaakt tegen het aanvullen van de gronden voor het verbeuren van dwangsommen door [ ] Vloertechniek. Dat bezwaar is tijdens de mondelinge behandeling gehonoreerd. Uit alle inleidende stukken heeft de voorzieningenrechter - en zo ook Vloerconsulting - begrepen dat de door [ ] Vloertechniek ingeroepen grond voor het verbeuren van dwangsommen slechts zag op de inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister. Het tijdens de mondelinge behandeling opvoeren van een aanvullende grond is onder deze omstandigheden in strijd met de beginselen van een goede procesorde en deze nadere grond zal daarom buiten beschouwing worden gelaten.

4.2. In een executiegeschil als het onderhavige, waarbij het erom gaat of dwangsommen zijn verbeurd omdat een bevel tot staking van het gebruik van een handelsnaam niet is nageleefd, heeft de rechter niet tot taak de door de voorzieningenrechter besliste rechtsverhouding opnieuw te beoordelen, maar dient hij zich ertoe te beperken de ter uitvoering van het veroordelend vonnis verrichtte handelingen te toetsen aan de inhoud van de veroordeling, zoals deze door uitleg moet worden vastgesteld. Daarbij dient de rechter het doel en de strekking van de veroordeling tot richtsnoer te nemen in dier voege dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel.

4.3. Een redelijke uitleg van het vonnis brengt met zich mee dat het registreren en geregistreerd houden van de handelsnaam [ ] Vloerconsulting B.V. in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, aan te merken is als een ingevolge het vonnis verboden gebruik van de handelsnaam [ ] Vloertechniek. Door die inschrijving is namelijk verwarring te duchten bij het publiek tussen beide ondernemingen. Immers, alleen al via de website van de Kamer van Koophandel is het voor het publiek mogelijk om het handelsregister te raadplegen door te zoeken op een bedrijfsnaam. In het kader van een correcte naleving van het vonnis was Vloerconsulting dus gehouden de handelsnaam uit te schrijven, althans te wijzigen.

4.4. Als onbestreden staat vast dat de handelsnaam binnen één dag had kunnen worden gewijzigd en derhalve binnen de door het vonnis bepaalde termijn van 3 dagen. Nu de handelsnaam over de periode van 27 maart 2009 tot en met 8 april 2009 door Vloerconsulting geregistreerd was in het handelsregister, heeft zij over die periode dwangsommen verbeurd.

Ten overvloede wordt overwogen dat het Vloerconsulting siert dat zij heeft gemeend grondig te werk te gaan door naast het wijzigen van haar handelsnaam tevens haar statuten te wijzigen. Dit neemt echter niet weg dat zij op een snelle(re) en makkelijke manier had kunnen voldoen aan het vonnis door haar handelsnaam te wijzigen en daarmee het verbeuren van dwangsommen had kunnen voorkomen. Van een onmogelijkheid om aan het vonnis te voldoen is geen sprake, zo blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen.

4.5. Het enkele feit dat [ ] Vloertechniek eerst na wijziging van de naam in het handelsregister aanspraak heeft gemaakt op door Vloerconsulting verbeurde dwangsommen, leidt niet tot het oordeel dat Vloerconsulting deze dwangsommen niet verschuldigd is.

4.6. Wat betreft de hoogte van de verbeurde dwangsommen wordt het volgende opgemerkt. Kennelijk is Vloerconsulting aangesproken op het verbeuren van dwangsommen voor een bedrag van (15 dagen x € 1.000,-- =) € 15.000,--. Nu [ ] Vloertechniek ter zitting zelf heeft aangevoerd dat over de periode van 27 maart 2009 tot en met 8 april 2009 dwangsommen zijn verbeurd (en deze periode 13 dagen bevat), gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat [ ] Vloertechniek kennelijk ook van mening is dat een bedrag van € 13.000,-- is verbeurd.

4.7. Vloerconsulting zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [ ] Vloertechniek worden begroot op:

- vast recht EUR 262,00

- salaris procureur EUR 816,00

Totaal EUR 1.078,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Vloerconsulting in de proceskosten, aan de zijde van [ ] Vloertechniek tot op heden begroot op EUR 1.078,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. I. Bouter en in het openbaar uitgesproken op 25 juni 2009.?