Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2009:BI1906

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
08-04-2009
Datum publicatie
22-04-2009
Zaaknummer
73610 / HA ZA 08-2047
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Natuurkundige (A) brengt octrooien in als betaling voor aandelen (25% belang) in de BV waarin hij statutair directeur wordt. Werkgever ontstaat hem als de resultaten niet behaald worden. A betwist dat dit het geval is.

Kennelijk onredelijk ontslag? Nee.

Met de andere (75%) aandeelhouder sluit A een aandeelhoudersovereenkomst met een concurrentiebeding. Is dit beding geschonden? Uitleg concurrentiebeding van A is te ruim. Geen overtreding beding.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 681
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JIN 2009/337
AR-Updates.nl 2009-0362
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 73610 / HA ZA 08-2047

vonnis van de enkelvoudige kamer van 8 april 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiser],

wonende te Neustadt a.d. Aisch (Duitsland),

eiser,

advocaat: mr. V.J. Groot te Dordrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Krohne NMR B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

2. de rechtspersoon naar Zwitsers recht

Krohne AG.,

gevestigd te Basel (Zwitserland)

gedaagden,

advocaat: mr. E.L. Zondervan te Utrecht.

Partijen worden hieronder aangeduid als [eiseres], Krohne c.s. (voor beide gedaagden), Krohne NMR en Krohne AG.

1. Het procesverloop

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

tussenvonnis van 26 maart 2008 en de daarin genoemde stukken,

proces-verbaal van comparitie van 10 juni 2008 en de daarin genoemde stukken.

2. De vaststaande feiten

2.1 Het Krohne concern houdt zich bezig met het ontwikkelen en produceren van meetapparatuur.

2.2 Krohne NMR is op 25 augustus 2004 opgericht met als doel het ontwikkelen, fabriceren en verkopen van een NMR Meerfasige Massadebietneter voor het meten van afzonderlijke massastromen van een meerfasige stroom in het kader van het zogenaamde EET/Casimir-project. Deze meter, verder aangeduid als de flowmeter, werkt op basis van nucleaire technologie (gepulste nucleaire magnetische resonantie (NMR)) en is bedoeld voor de olie- en gasindustrie.

2.3 [eiseres] is per 1 oktober 2004 bij Krohne NMR in dienst getreden als statutair directeur. In de op 25 augustus 2004 ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst (productie 4 bij dagvaarding) is, voor zover thans van belang, het volgende bepaald: (…)

IN AANMERKING GENOMEN DAT:

(A) De Vennootschap (lees: Krohne NMR- toevoeging rechtbank) en Dr. [eiseres] voornemens zijn een NMR meerfasige debietmeter volgens het gepulste nucleaire magnetische resonantieprincipe te ontwikkelen, fabriceren en verkopen (hierna “het Produkt”);

(B) Voor deze ontwikkeling de volgende octrooien vereist zijn (volgt opsomming van vier octrooien- toevoeging rechtbank) (…);

(C) De Vennootschap door Krohne AG, als houder van driehonderd aandelen, en dr [eiseres], als houder van honderd aandelen, is opgericht. Dr. [eiseres] de aandelen heeft verkregen door de inbreng van de octrooien in de Vennootschap;

(D) Bij besluit van 25 augustus 2004 de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap Dr. [eiseres] met ingang van de in art. 1.1 vermelde datum heeft aangesteld tot statutair directeur van de Vennootschap, welke aanstelling door Dr. [eiseres] is geaccepteerd;

(…)

(G) Verwezen wordt naar de Aandeelhoudersovereenkomst van 25 augustus 2004.

(…)

11. Intellectuele eigendomsrechten

(…)

11.6 Onverminderd het bepaalde in 11.1 tot 11.5 heeft Dr. [eiseres], in elk geval van de hiernavolgende omstandigheden:

- Deze arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (…)

- Zevenentwintig maanden na aanvang van de bedrijfsactiviteiten het Product een nauwkeurigheid van vijf procent of minder bereikt en de Vennootschap verzuimt zorgt te dragen voor de financiering die noodzakelijk is voor de uitvoering van fase 2 van het Ontwikkelingsprogramma zoals voorgesteld door het Nederlandse Ministerie en de verdere commerciële exploitatie ervan;

(…)

ter keuze van Dr. [eiseres], het recht om:

a. de octrooien van de Vennootschap te kopen voor een bedrag van EUR 100.000,00, welke koopsom met de gemiddelde prijsindex zal worden verhoogd of verlaagd;

b. alle door Krohne NMR B.V. of een van haar dochtermaatschappijen gehouden aandelen te kopen tegen de boekwaarde overeenkomstig de door de Vennootschap gehanteerde boekhoudkundige grondslagen (de reden waarom ook Krohne A.G. deze arbeidsovereenkomst tekent).

(…)

2.4 Daarnaast heeft [eiseres] voor zich en in zijn hoedanigheid van statutair directeur van Krohne NMR op 25 augustus 2004 een aandeelhoudersovereenkomst met Krohne AG gesloten (productie 5 bij dagvaarding). De inhoud daarvan luidt, voor zover thans van belang, als volgt: (…)

3. Inleidende overwegingen en verklaringen

Krohne en [eiseres] zijn voornemens de NMR meerfasige debietmeter volgens het gepulste nucleaire magnetische principe te ontwikkelen, fabriceren en verkopen (het “Product”);

Krohne Altometer, gevestigd in Dordrecht, een filiaal van Krohne AG, is in augustus 2003 met de Universiteit Twente, de Technische Universiteit Delft en de stichting volgens Nederlands recht Stichting Nationaal Lucht de Samenwerkingsovereenkomst EET-project aangegaan. Het doel van de EET-overeenkomst is de samenwerking vast te stellen tussen partijen in het kader van de regeling “economie, ecologie en technologie”bij de uitvoering van het EET- project “vervanging van offshore seperatoren door NMR meerfasige debietmeter technologie” (het “Project”). Het Project, met inbegrip van het budget, staat omschreven in de financieringsaanvraag van 30 juni 2003 (“Financieringsaanvraag”). De belangrijkste toepassing van deze technologie is gelegen in het meten van de afzonderlijke massastromen van een olie-water-gasmengsel zoals deze voorkomen in de productiesystemen van ruwe olie. Het potentieel van de NMR voor meerfasige metingen is op kleine schaal getest in het laboratorium met modelvloeistoffen en de resultaten zijn gepubliceerd in een PhD-proefschrift (…). Er werd verder wetenschappelijk onderzoek verricht wat heeft geleid tot de volgende octrooien: (volgt opsomming van vier octrooien; toevoeging rechtbank) (…) De technologie van de octrooien is nog niet op volledige schaal met werkelijke reservoirvloeistoffen bewezen. Dit zal onderdeel gaan uitmaken van de ontwikkelingsactiviteit bij Krohne, respectievelijk Krohne NMR B.V.

[eiseres] is de enig houder van de octrooien.

7. Concurrentiebeding.

Het is partijen verboden direct of indirect, middellijk of onmiddellijk betrokken te zijn bij en/of deel te nemen in activiteiten die in concurrentie zijn met de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap (lees: Krohne NMR- toevoeging rechtbank). De activiteiten van de Vennootschap bestaan uit de ontwikkeling, fabricage en verkoop van de NMR meerfasige massadebietmeter voor het meten van afzonderlijke massastromen van een meerfasige stroom. De bedrijfsactiviteiten die verder gaan dan enkel het meten van afzonderlijke massastromen van een meerfasige stroom, bijvoorbeeld software voor het optimaliseren van het reservoirbeheer bij productiesystemen voor ruwe olie, meerfasige boosterpompen, kalibratiebepalingen van hoge druk/hoge temperaturen van meerfasige debietmeters met reële meerfasige stroomcomponenten bij reservoircondities in de meerfasige stroomlijnen alsmede header systemen, inclusief proceskleppen, worden niet aangemerkt als concurrerende activiteiten van Krohne NMR B.V. of enige ander bedrijf dat tot het Krohne concern behoort.

8. Slotbepalingen.

1. De Partij die enige bepaling uit deze overeenkomst overtreedt, verbeurt door de enkele overtreding, ten behoeve van de niet in gebreke zijnde partij(en) een terstond, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, opeisbare boete van EUR 200.000,00 voor iedere overtreding en EUR 20.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van laatstgenoemde(n)om van de nalatige partij vergoeding te vorderen van schade, welke dit boetebeding, voorzover aan hem uitgekeerd, te boven gaat.

2. De som van boetes verschuldigd uit hoofde van enige overeenkomst tussen partijen zal maximaal EUR 1.000.000,-- bedragen. (…)

2.5 Bij brief van 20 september 2006 (productie 7 bij dagvaarding) heeft de heer Boer namens Krohne Altometer aan het programmabureau EET, voor zover thans van belang, het volgende meegedeeld:

(…) Samengevat, de meetresultaten van KROHNE NMR van het huidige NMR meetapparaat en de simulaties van KLFT bewijzen dat het NMR meetprincipe werkt en een nauwkeurigheid kent die beter is dan 5%.

Het vervolgonderzoek in het EET project richt zich op verdere integratie van de beide parameters, uitgebreidere meetseries onder verschillende condities en verdieping van kennis. (…)

2.6 Krohne AG heeft op 1 oktober 2006 Krohne New Technologies B.V. (verder te noemen Krohne NT) opgericht, welke vennootschap is gevestigd op hetzelfde adres als Krohne NMR. Krohne AG is aandeelhoudster van Krohne NT. Krohne NT houdt zich bezig met het ontwikkelen van een utrasone flowmeter (meetprincipe op basis van geluidsgolven).

2.7 In een mailbericht van 11 januari 2007 (productie 8 bij dagvaarding) van De Boer aan [eiseres] wordt, voor zover thans van belang, het volgende meegedeeld:

(…) Deliverables in het kader van de E.E.T. project planning

Aangezien de deliverables in het kader van het E.E.T. project niet volgens planning 12/2006 ter beschikking staan hebben we voorgesteld dit tot einde Q1/2007 (lees: eerste kwartaal; toevoeging rechtbank) te verlengen. Dit betekent dat de verdere voortgang niet mag vertragen. In dit kader wijs ik er op dat iedere vertraging die optreedt doordat je Jan Drenthen geen openheid van zaken geeft in mindering komt van de beschikbare projecttijd. Met andere woorden; einde Q1/2007 is de definitieve einddatum! (…)

2.8 [eiseres] heeft hier op geantwoord bij brief van 17 januari 2007 (productie 9 bij dagvaarding). Voor zover thans van belang houdt deze brief in:

(…)Je mag natuurlijk altijd afhankelijk van de project resultaten beslissen of Krohne na ontwikkelingsfase I van het NMR, meerfasenmeter verder gaat of niet. Maar de kwestie, of het NMR meter een nauwkeurigheid van beter dan 5% bereikt, is er al van jou met de brief (…) van 20 september 2006 aan het EET programmabureau positief beantwoord. De milestone A) is dus al bereikt.

Sinds Krohne NMR steeds nog niet over voldoende middelen beschikt, om fase 2 van het ontwikkelingsprogramma uit te voeren (…) heb ik sinds 1 januari 2007 het recht, mijn ingebrachte octrooien weer teruggeleverd te krijgen (…) Dit recht behoud ik mij voor. (…)

2.9 De Algemene vergadering van aandeelhouders van Krohne NMR heeft [eiseres] bij besluit van 28 augustus 2007 met onmiddellijke ingang ontslagen als statutair bestuurder onder gelijktijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst tegen 30 september 2007. In de notulen van deze vergadering (productie 24 bij dagvaarding) is, voor zover thans van belang, opgenomen:

(…) Redenen voor het besluit tot ontslag van de bestuurder A. [eiseres]

De voorzitter geeft aan gewichtige redenen te hebben om de heer A. [eiseres] als bestuurder en werknemer van KROHNE NMR BV te ontslaan. Hierbij verwijst hij naar de aanleiding voor het ontstaan van KROHNE NMR BV en de duidelijke afspraken die aan het begin zijn gemaakt omtrent het ontwikkelen van een flowmeter voor het meten van multifase stromingen, gebruik makend van NMR. Daar lagen een aantal milestones (aan) ten grondslag die bereikt dienden te worden, waaronder een termijn. De voorzitter heeft vastgesteld dat de milestones niet binnen de daarvoor afgesproken termijn zijn gerealiseerd. Daarna is een extra periode ingelast om te bezien of het binnen de nieuwe termijn wel behaald zou worden. Ook binnen de afgesproken nieuwe termijn is dit niet behaald. Dit heeft KROHNE doen besluiten om de tweede termijn, conform overeenkomst, niet te financieren.

De voorzitter geeft aan dat [eiseres] hem heeft doen weten dat [eiseres] wel verder wil, hetgeen een verschil van visie tot gevolg heeft.

Dit heeft de voorzitter doen besluiten om de heer [eiseres] te ontslaan als bestuurder en werknemer van KROHNE NMR BV. (…)

6. Besluitvorming omtrent voorgestelde ontslag van [eiseres]

(…)

De voorzitter verzoekt om de stem van [eiseres]. [eiseres] verklaart tegen te stemmen. De voorzitter als bestuurder van KROHNE AG, derhalve de andere aandeelhouder van KROHNE NMR BV vóór te stemmen, waarmee door de algemene vergadering van aandeelhouders het besluit is genomen tot ontslag van [eiseres] (…).

2.10 Het salaris van [eiseres] bedroeg laatstelijk € 6.558,-- bruto per maand te vermeerderen met 8% vakantietoeslag.

2.11 Sinds december 2007 is [eiseres] in dienst getreden bij Siemens. Zijn salaris bij Siemens is netto ongeveer € 1.500,-- lager dan het salaris dat hij bij Krohne NMR verdiende.

3. De vordering

[eiseres] vordert dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

1. Krohne NMR wordt veroordeeld tot betaling van € 40.000 met rente en kosten;

2. wordt verklaard voor recht dat Krohne AG het concurrentiebeding heeft geschonden;

3. Krohne AG wordt veroordeeld tot betaling van € 1.000.000,-- met rente en kosten;

4. Krohne AG wordt geboden om binnen twee dagen na betekening de schending van het concurrentiebeding te staken op straffe van een dwangsom;

met veroordeling van gedaagden in de kosten van de procedure.

Aan de vorderingen legt [eiseres] het volgende ten grondslag:

Ad 1.

De opzegging van de arbeidsovereenkomst was kennelijk onredelijk.

Er is een voorgewende of valse reden voor het ontslag opgegeven.

De gevolgen van de opzegging zijn voor [eiseres] te ernstig in vergelijking tot het belang van de Krohne NMR, mede gelet op het ontbreken van een voorziening voor [eiseres] om de gevolgen te verzachten. Krohne NMR heeft het project laten doodbloeden terwijl de doelstelling (een nauwkeurigheid van vijf procent of minder) in september 2006 was gehaald. De door [eiseres] ingebrachte octrooien zijn Krohne NMR in de schoot gevallen. Een arbeidsovereenkomst is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Ad 2. tot en met 4.

Krohne AG heeft het concurrentiebeding overtreden door een multifasen meter te laten ontwikkelen door Krohne NT.

Het verweer

De conclusie van Krohne c.s. strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van [eiseres] in de kosten van het geding.

Krohne NMR voert het volgende aan:

Ad 1 De arbeidsovereenkomst is opgezegd omdat de flowmeter niet binnen de deadline (aanvankelijk 1 december 2006 en later 31 maart 2007) een nauwkeurigheid van vijf procent of minder heeft bereikt en omdat tussen partijen een verschil van visie bestond over de voortgang van het project. Van een valse of voorgewende reden was geen sprake.

[eiseres] heeft vanaf mei 2007 weinig tot niets meer gedaan aan de ontwikkeling van de flowmeter.

Krohne AG voert het volgende aan:

Ad 2. tot en met 4. Krohne AG heeft geen ultrasone natgasmeter ontwikkeld. Bovendien zijn de ultrasone en de NMR flowmeters geen concurrerende meters. Er is geen NMR flowmeter ontwikkeld, zodat er evenmin een concurrentiebelang is om te beschermen met het concurrentiebeding. Tenslotte beroept Krohne AG zich op matiging. Zij voert in dit verband aan dat het aan [eiseres] is toe te rekenen dat de NMR flowmeter geen succes is geworden, zodat de gevorderde boete gematigd behoort te worden.

Daarnaast voeren Krohne c.s. het volgende aan:

Op 22 mei 2007 hebben partijen een regeling getroffen, inhoudende dat [eiseres] zijn octrooien terugkoopt voor € 100.000 en dat Krohne NMR € 17.500,-- aan [eiseres] zal betalen voor zijn aandelen in Krohne NMR.

4. De beoordeling van het geschil

4.1 Eén van gedaagden is in Nederland gevestigd, zodat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft.

4.2 Partijen hebben gekozen voor toepassing van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

4.3 Voor zover Krohne c.s. zich bedoelen te beroepen op een vaststellingsovereenkomst (zie antwoord onder 30) die aan de onderhavige vorderingen in de weg staat, wordt het volgende overwogen. Krohne c.s. stellen dat mondeling een regeling is getroffen, maar zij leggen de door hen gestelde bevestiging per mail van 25 mei 2007 niet over en vervolgens melden zij dat [eiseres] de (gestelde) gemaakte afspraken heeft ontkend. Nu elke onderbouwing van de afspraak ontbreekt en evenmin een bewijsaanbod is gedaan, wordt dit verweer gepasseerd.

4.4 De vordering tegen Krohne NMR (vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag).

4.4.1 [eiseres] bedoelt kennelijk te stellen, dat de opgegeven reden voor het ontslag vals is, omdat in werkelijkheid de nauwkeurigheid van de flowmeter beter dan 5% was. Hij stelt in dit verband dat uit de brief van 20 september 2006 (zie 2.5 hiervoor) blijkt dat de vereiste nauwkeurigheid is behaald. Ter zitting stelt [eiseres] nog dat de meter in mei 2007 aan de overeengekomen specificaties voldeed

4.4.2 Krohne NMR voert hiertegen het volgende aan.

De testresultaten die [eiseres] aanbiedt over te leggen zijn door [eiseres] zelf gemeten. Daarbij zijn niet de standaarden zijn toegepast die in de olie- en gasindustrie vereist zijn. Bovendien is uit testen na september 2006 gebleken dat bij kleine temperatuurverschillen de nauwkeurigheid van de NMR multifase meter enorm varieerde,

4.4.3 In de arbeidsovereenkomst wordt als doel gesteld dat het product (de flowmeter) 27 maanden na aanvang van de werkzaamheden voldoet aan de eis dat de nauwkeurigheid van 5% of minder is. In dat geval zal fase twee van het ontwikkelingprogramma en de verdere commerciële exploitatie plaatsvinden.

Als Krohne NMR [eiseres] heeft ontslagen omdat dit resultaat niet is behaald is dat in beginsel gerechtvaardigd. [eiseres] heeft dit ook onderkend, gelet op de voorzieningen die zijn getroffen in artikel 11.6 van de arbeidsovereenkomst (zie 2.3 hiervoor). Of de arbeidsovereenkomst daarmee kenmerken krijgt van een resultaatsverbintenis, zoals [eiseres] stelt, is niet van belang, aangezien beide partijen dit kennelijk zo hebben gewild.

4.4.4 Dat de meter voldeed aan een nauwkeurigheid van 5% heeft [eiseres] onvoldoende onderbouwd. De brief van 20 september 2006 maakt melding van verdere meetsessies. Uit deze brief blijkt niet dat het gaat om een eindresultaat. [eiseres] heeft niet betwist dat bij een geringe temperatuurwisseling de foutmarge boven de 10% steeg, zoals blijkt uit een publicatie van de TU Delft. Hij voert daartegen slechts aan dat een temperatuurcorrectie moet plaatsvinden. Dat Krohne NMR de eis stelt dat de meetresultaten objectief zijn, is gelet op de kosten die het verdere traject (fase 2 en verdere commerciële exploitatie) meebrengen, niet onredelijk. Vast staat dat [eiseres] de metingen zelf heeft verricht. Hoewel hij een hoog wetenschappelijk niveau heeft, kunnen zijn waarnemingen, gelet op het belang dat hij heeft bij een bepaalde uitkomst, niet als objectief worden beoordeeld. Het door hem gedane bewijsaanbod ziet slechts op het inbrengen van niet objectief tot stand gekomen meetresultaten, zodat aan dit aanbod voorbij wordt gegaan.

Nu [eiseres] niet heeft onderbouwd dat de nauwkeurigheid van de flowmeter 5% of minder was binnen de in de overeenkomst gestelde en de nadien verlengde termijn (tot 31 maart 2007), is geen sprake van een valse reden van ontslag.

4.4.5 [eiseres] stelt voorts dat de gevolgen voor hem te ernstig zijn in vergelijking tot de belangen van Krohne NMR bij het gegeven ontslag.

[eiseres] heeft betrekkelijk snel een andere goed betaalde functie gevonden. Dat het salaris lager is dan hij bij Krohne NMR verdiende, is in dit verband van ondergeschikt belang. [eiseres] heeft een zeker ondernemersrisico op zich genomen. De octrooien, die [eiseres] heeft ingebracht in ruil voor aandelen (een belang van 25%) in Krohne NMR, kan hij terugkopen. Niet is gesteld of gebleken dat deze voorwaarde op zichzelf onredelijk is. Dat [eiseres] de prijs nu te hoog vindt, is daarvoor geen indicatie. De terugkoopregeling is juist bedoeld voor (o.a.) het geval [eiseres] door Krohne NMR wordt ontslagen of als het project niet door zou gaan.

[eiseres] voert nog aan dat de octrooien nu waardeloos zijn, omdat Krohne NMR te weinig support heeft gegeven om de NMR flowmeter tot een succes te maken. Vast staat dat Krohne NMR de periode waarbinnen aan de eisen moest zijn voldaan, heeft verlengd. Hiervoor onder 4.4.4. is overwogen, dat niet is gebleken dat de eis van 5% nauwkeurigheid binnen de termijn was gehaald. Dat Krohne NMR te weinig heeft gedaan om het project tot een succes te maken heeft [eiseres] dan ook onvoldoende onderbouwd. Bovendien miskent [eiseres] hierbij zijn eigen invloed op het project; hij was immers statutair directeur van Krohne NMR. Tenslotte heeft hij niet onderbouwd dat de octrooien waardeloos zijn, nu hij zelf stelt dat de meter wel aan de eisen voldoet.

De gevolgen van het ontslag zijn niet zo ernstig voor [eiseres] dat van een kennelijk onredelijk ontslag sprake is. De vordering (onder 3.1) tegen Krohne NMR moet worden afgewezen.

4.5 De vorderingen tegen Krohne AG (overtreding van het concurrentiebeding).

4.5.1 Partijen interpreteren artikel 7 van de aandeelhoudersovereenkomst (zie hiervoor onder 2.4) verschillend.

[eiseres] meent dat weliswaar de methodiek verschilt (geluidsgolven of radiogolven), maar dat de toepassing van de meters die Krohne NMR en Krohne NR ontwikkelen hetzelfde is (beide meters zijn meerfasig en bedoeld om natte gassen in de olie- en gas industrie te meten, aldus [eiseres]).

Krohne NMR voert aan dat een meerfasige massadebietmeter die is gebaseerd op een ander meetprincipe dan de NMR flowmeter niet valt onder het concurrentiebeding.

4.5.2 Bij de uitleg van een schriftelijk contract zijn van beslissende betekenis alle omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. De taalkundige betekenis van de bewoordingen van de overeenkomst, gelezen in de context van het geschrift als geheel, is niet steeds doorslaggevend, maar wel van belang.

4.5.3 [eiseres] wijst er op, dat dit beding goed is uitonderhandeld tussen partijen, zodat de tekst bepalend is voor de uitleg van de overeenkomst. De tekst biedt evenwel aan beide partijen steun voor hun standpunt.

Krohne AG beroept zich op dit deel van de tekst:

Het is partijen verboden direct of indirect, middellijk of onmiddellijk betrokken te zijn bij en/of deel te nemen in activiteiten die in concurrentie zijn met de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap (lees: Krohne NMR- toevoeging rechtbank). De activiteiten van de Vennootschap bestaan uit de ontwikkeling, fabricage en verkoop van de NMR meerfasige massadebietmeter voor het meten van afzonderlijke massastromen van een meerfasige stroom.

[eiseres] concludeert op grond van het volgende tekstblok, dat elke meerfasige meter verboden is:

De bedrijfsactiviteiten die verder gaan dan enkel het meten van afzonderlijke massastromen van een meerfasige stroom, bijvoorbeeld software voor het optimaliseren van het reservoirbeheer bij productiesystemen voor ruwe olie, meerfasige boosterpompen, kalibratiebepalingen van hoge druk/hoge temperaturen van meerfasige debietmeters met reële meerfasige stroomcomponenten bij reservoircondities in de meerfasige stroomlijnen alsmede header systemen, inclusief proceskleppen, worden niet aangemerkt als concurrerende activiteiten van Krohne NMR B.V. of enige ander bedrijf dat tot het Krohne concern behoort.

Taalkundige uitleg biedt geen uitkomst, aangezien het begrip “bedrijfsactiviteiten” niet

eenduidig lijkt te worden gedefinieerd.

4.5.4 De tekst van deze bepaling dient te worden gelezen tegen de achtergrond van de totale overeenkomst. Krohne NMR is speciaal opgericht om een NMR meter te ontwikkelen. Dat de meerfasigheid van de meter de reden was deze onderneming op te richten is gesteld noch gebleken. Het ging specifiek om het verder ontwikkelen van het door [eiseres] ingebrachte technologie (NMR). Dit blijkt ook uit hetgeen is geregeld over de door hem ingebrachte octrooien.

Krohne AG is bovendien een concern dat allerlei meters ontwikkelt. Als elke meerfasige meter verboden was binnen het concern had [eiseres] dat met zo veel woorden ondubbelzinnig in de overeenkomst moeten laten opnemen, juist als over dit punt uitgebreid is onderhandeld, zoals [eiseres] stelt.

De concurrentie heeft tegen deze achtergrond betrekking op de technologie en niet op de toepassing in de markt van de meter. Dat de door [eiseres] ingebrachte technologie door Krohne NT is gebruikt stelt hij niet.

De uitleg die [eiseres] voorstaat is te ruim. Niet kan worden geoordeeld dat Krohne AG het concurrentiebeding heeft overtreden indien een andere meerfasige meter zou zijn ontwikkeld. In het midden kan blijven of Krohne AG daadwerkelijk een ultrasone natgasmeter heeft ontwikkeld in Krohne NT.

De vorderingen (3.2 tot en met 3.4) tegen Krohne AG moeten worden afgewezen.

4.6 Nu de hoofdvorderingen tegen Krohne NMR en Krohne AG zijn afgewezen, worden de nevenvorderingen (rente, buitengerechtelijke kosten en dwangsommen) eveneens afgewezen.

4.7 [eiseres] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure. De kosten aan de zijde van Krohne NMR en Krohne AG worden tot op heden begroot op:

griffierecht € 4.784,00

salaris procureur/ advocaat (twee punten à € 3.211,--) € 6.422,00 +

€ 11.206,00

5. De beslissing

De rechtbank:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Krohne NMR en Krohne AG bepaald op € 11.206,00;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Halk en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 8 april 2009.