Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2009:BH7468

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
18-03-2009
Datum publicatie
23-03-2009
Zaaknummer
77716 - HA ZA 08-2641
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werving- en selectiebureau (eiseres) wordt benaderd door ander werving- en selectiebureau (geen partij in deze procedure). Dit bureau vraagt eiseres: hebben jullie een kandidaat voor een functie bij Buitenlandse Zaken? Eisers stuurt in overleg met gedaagde (een bij haar ingeschreven kandidaat) het CV van gedaagde door. Na bemiddeling door het ander bureau wordt gedaagde aangenomen door Buitenlandse Zaken. Vervolgens wil eiseres een vergoeding voor bemiddelingswerkzaamheden van gedaagde. Dit is echter niet met gedaagde (de kandidaat!) overeengekomen. Hij had ook niet hoeven begrijpen dat hij een vergoeding verschuldigd zou zijn aan eiseres. (Het had meer voor de hand gelegen dat eiseres een vergoeding had geëist van het andere bureau, dat zij immers geassisteerd heeft door het CV door te sturen).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 77716 / HA ZA 08-2641

Vonnis van 18 maart 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOP BUYERS B.V.,

gevestigd te Maastricht,

eiseres,

advocaat mr. S.E.W. Engelen te Valkenburg aan de Geul,

tegen

[gedaagde],

wonende te Dordrecht,

gedaagde,

advocaat mr. M.J. Veenhuijzen te ’s-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Top Buyers en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 17 december 2008 en de daarin genoemde stukken;

- het proces-verbaal van comparitie van 30 januari 2009.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Top Buyers houdt zich bezig met werving en selectie van personeel. Hiertoe beheert zij een databestand met profielen van kandidaten. Aan de hand van de wensen van de opdrachtgevers van Top Buyers kunnen uit dit bestand kandidaten worden geselecteerd.

2.2. Op 19 september 2007 heeft [gedaagde] zich (als zelfstandige zonder personeel) ingeschreven op de website van Top Buyers. Top Buyers heeft [gedaagde] op 24 september 2007 laten weten dat zijn profiel in het databestand van Top Buyers is opgenomen.

2.3. In de Algemene leveringsvoorwaarden W&S (hierna: de algemene voorwaarden) die Top Buyers hanteert, is onder meer het volgende vermeld:

‘Artikel 3 Werving & Selectie

3.1. Opdrachtnemer introduceert één of meer kandidaten bij de Opdrachtgever op basis van de door de kandidaat aangeleverde gegevens enerzijds en de opdrachtgever anderzijds.

[…]

Artikel 5 Prijs, tarieven

[…]

5.2. Opdrachtnemer brengt bij het bereiken van overeenstemming tussen een door Opdrachtnemer voorgestelde kandidaat en de Opdrachtgever een honorarium in rekening ter grootte van minimaal 21% […] en maximaal 23% […] van het tussen de kandidaat en de opdrachtgever overeengekomen bruto jaarinkomen. De hoogte van het honorarium […] wordt vooraf in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. […]

[…]’

2.4. Op 25 februari 2008 is Top Buyers benaderd door Jenrick CPI Nederland B.V.

(hierna: Jenrick), een bureau dat zich eveneens met werving en selectie van personeel bezighoudt. Jenrick heeft Top Buyers gevraagd of zij een geschikte kandidaat in haar bestand had voor een functie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (hierna: BuZa).

2.5. Top Buyers heeft hieromtrent op 26 februari 2007 telefonisch contact gezocht met [gedaagde]. [gedaagde] bleek interesse te hebben in de functie. Top Buyers heeft het curriculum vitae (hierna: CV) van [gedaagde] aan Jenrick verstuurd. Jenrick heeft het CV naar BuZa doorgeleid. Jenrick heeft [gedaagde] gedurende de sollicitatieprocedure begeleid. [gedaagde] heeft de functie bij BuZa gekregen.

2.6. In een e-mail van 6 maart 2008 van Hans Roelofs van Jenrick aan [gedaagde] wordt onder meer het volgende vermeld:

‘Beste Robber,

Hierbij bevestig ik jouw fulltime inzet bij de Buza als contractmanager bij het Ministerie van Buitenlandse zaken per 1-4-2008.

Jouw uurtarief bedraagt € 115,- ex BTW […] en kan rechtstreeks aan Jenrick gefactureerd worden. Hiermee stapt Top Buyers ertussen uit en regel jij de afhandeling daarvan met Top Buyers.

[…]’

2.7. BuZa heeft een vergoeding aan Jenrick betaald voor door Jenrick verrichte bemiddelingswerkzaamheden.

3. Het geschil

3.1. Top Buyers vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

verklaart voor recht:

1. dat er een (bemiddelings)overeenkomst tot stand gekomen is tussen Top Buyers en [gedaagde];

2. dat [gedaagde] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze (bemiddelings)overeenkomst;

3. dat [gedaagde] jegens Top Buyers aansprakelijk is voor de daardoor aan de zijde van Top Buyers geleden schade, bestaande uit een bedrag van € 11.316 excl. BTW ofwel € 13.466,04 incl. BTW;

subsidiair:

[gedaagde] veroordeelt aan Top Buyers tegen kwijting te betalen:

1. een bedrag van € 11.316 excl. BTW ofwel € 13.466,04 incl. BTW, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag;

2. een vergoeding terzake van buitengerechtelijke werkzaamheden ad € 722,50 excl. BTW ofwel € 859,78 incl. BTW;

3. de wettelijke rente over de vergoeding genoemd onder 2.;

4. de wettelijke rente over het bedrag genoemd onder 1.;

5. de proceskosten aan de zijde van Top Buyers.

Top Buyers stelt daartoe het volgende.

3.2. Nu [gedaagde] zich als kandidaat heeft ingeschreven op de website van Top Buyers, welke inschrijving door Top Buyers is geaccepteerd, is tussen partijen hetzij een overeenkomst in de zin van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), hetzij een bemiddelingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:425 BW tot stand gekomen. Ingevolge deze overeenkomst heeft Top Buyers bemiddelingswerkzaamheden voor [gedaagde] verricht. Deze hebben erin bestaan dat Top Buyers [gedaagde] als kandidaat heeft opgenomen in haar databestand, [gedaagde] benaderd heeft voor de functie bij BuZa, [gedaagde] informatie over de functie heeft verstrekt en het CV van [gedaagde] naar Jenrick heeft toegestuurd. Als gevolg van de bemiddeling door Top Buyers heeft [gedaagde] de functie bij BuZa verkregen. Op grond daarvan is [gedaagde] gehouden een vergoeding voor deze werkzaamheden aan Top Buyers te betalen. Deze wordt vastgesteld op basis van het uurtarief van de kandidaat en de duur van de opdracht. In dit geval bedraagt de te betalen vergoeding, uitgaande van het tussen Top Buyers en Jenrick voor [gedaagde] overeengekomen uurtarief van € 115 en een duur van de opdracht van drie maanden, € 11.316 excl. BTW of € 13.466,04 incl. BTW.

Tussen Top Buyers, [gedaagde] en Jenrick is bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat deze vergoeding door [gedaagde] aan Top Buyers zou worden betaald. Verwezen wordt naar de onder 2.5. genoemde e-mail van Hans Roelofs van Jenrick.

Nu [gedaagde] de vergoeding, ondanks veelvuldig overleg, niet heeft willen betalen, schiet hij tekort in de nakoming van zijn verplichtingen onder de (bemiddelings)overeenkomst. De schade die Top Buyers als gevolg hiervan heeft geleden bestaat uit de door haar misgelopen vergoeding. Subsidiair dient [gedaagde] zijn verplichting, dit bedrag aan Top Buyers te betalen, alsnog na te komen.

Door Top Buyers zijn tevens buitengerechtelijke werkzaamheden verricht. De kosten hiervan dient [gedaagde] eveneens te vergoeden.

Het verweer

3.3. De conclusie van [gedaagde] strekt tot afwijzing van de vorderingen van Top Buyers, met veroordeling van Top Buyers in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde], vermeerderd met de wettelijke rente over de proceskosten vanaf twee weken na het te wijzen vonnis, uitvoerbaar bij voorraad. [gedaagde] voert daartoe het volgende aan.

3.4. Top Buyers heeft [gedaagde] op 26 februari 2007 gevraagd of hij interesse had in een functie bij een overheidsorganisatie. [gedaagde] heeft daarop toestemming gegeven zijn CV aan de mogelijke opdrachtgever toe te sturen. Top Buyers heeft [gedaagde] vervolgens een

e-mail gestuurd met informatie over de datum en de locatie van het kennismakingsgesprek tussen BuZa, [gedaagde] en Jenrick. Daar eindigde de betrokkenheid van Top Buyers. Jenrick heeft [gedaagde] nader ingelicht over de inhoud van de vacature bij BuZa. Jenrick heeft de begeleiding gedurende het sollicitatietraject verzorgd. Als gevolg van de bemiddelingswerkzaamheden van Jenrick heeft [gedaagde] de functie bij BuZa gekregen. Om die reden heeft Jenrick een vergoeding van BuZa ontvangen. Top Buyers heeft geen bemiddelingswerkzaamheden verricht.

Tussen Top Buyers en [gedaagde] is geen bemiddelingsovereenkomst tot stand gekomen. Een bemiddelingsovereenkomst komt, in de uitzendbranche, tot stand tussen het wervings- en selectiebureau (in dit geval Top Buyers) en de potentiële opdrachtgever (de partij die de kandidaat in dienst wil nemen of wil inhuren, in dit geval Jenrick of BuZa). De laatste is, in geval van een geslaagde bemiddeling, een vergoeding verschuldigd aan het wervings- en selectiebureau. Blijkens de Algemene Voorwaarden van Top Buyers (die niet gelden in de verhouding tussen deze partijen) hanteert Top Buyers dit systeem ook.

Er is geen grondslag voor de gestelde vordering op [gedaagde]. Met [gedaagde] is niet overeengekomen dat hij een vergoeding aan Top Buyers verschuldigd zou zijn. Betwist wordt dat tussen Top Buyers, Jenrick en [gedaagde] is afgesproken dat [gedaagde] deze vergoeding aan Top Buyers zou betalen. Voor zover daarover een afspraak is gemaakt tussen Top Buyers en Jenrick regardeert dit [gedaagde] niet.

Voor zover [gedaagde] een vergoeding voor bemiddelingswerkzaamheden van Top Buyers zou moeten betalen, is er nooit overeenstemming bereikt omtrent de omvang, de inhoud en de waarde van deze werkzaamheden. De gevorderde vergoeding is buitensporig hoog, gezien het feit dat de werkzaamheden van Top Buyers zich hebben beperkt tot het doorsturen van het CV van [gedaagde] aan Jenrick. De waarde daarvan was ook nog beperkt, omdat het CV al bij Jenrick bekend was. [gedaagde] stond immers sinds september 2007 eveneens als kandidaat bij Jenrick ingeschreven. Bovendien heeft Top Buyers onzorgvuldig jegens [gedaagde] gehandeld. Top Buyers heeft het CV van [gedaagde] naar Jenrick gestuurd, terwijl [gedaagde] alleen toestemming had gegeven om zijn CV naar de potentiële opdrachtgever (BuZa) te sturen.

Tenslotte wordt betwist dat er buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht.

4. De beoordeling

4.1. Voorop staat dat tussen Top Buyers en [gedaagde] geen bemiddelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:425 BW tot stand is gekomen. In deze bepaling wordt de bemiddelingsovereenkomst gedefinieerd als de overeenkomst van opdracht, waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. In het onderhavige geval is Top Buyers de opdrachtnemer. De opdrachtgever, ten aanzien van wie Top Buyers zich verbindt tegen loon kandidaten te werven en te selecteren, is het bedrijf dat personen in dienst wil nemen. [gedaagde] is een kandidaat, die door Top Buyers aan haar opdrachtgever(s) kan worden voorgedragen. [gedaagde] is geen opdrachtgever van Top Buyers. Op grond van deze bepaling is [gedaagde] dus geen vergoeding aan Top Buyers verschuldigd.

4.2. In de visie van Top Buyers is er tussen haar en [gedaagde] een overeenkomst (kennelijk: zoals bedoeld in artikel 6:213 BW) tot stand gekomen, nu [gedaagde] zich als kandidaat op de website van Top Buyers heeft ingeschreven, welke inschrijving door Top Buyers is aanvaard. Daargelaten of dit zo is, kan hieruit niet zonder meer worden afgeleid dat [gedaagde] daarmee de verplichting op zich heeft genomen om een vergoeding te betalen voor (bemiddelings)werkzaamheden van Top Buyers. Een dergelijke betalingsverplichting dient tussen partijen overeengekomen te zijn. Wat tussen partijen is overeengekomen, hangt ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 13 maart 1981 (gepubliceerd onder nummer LJN: AG4158) af van de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en van hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

4.3. Toen [gedaagde] zich als kandidaat op de website van Top Buyers inschreef, heeft Top Buyers mondeling noch schriftelijk bedongen dat er een vergoeding voor door Top Buyers te verrichten (bemiddelings)werkzaamheden zou moeten worden betaald. Ook naderhand is niets over een door [gedaagde] te betalen vergoeding afgesproken. Evenmin kan uit de onder 2.5. genoemde e-mail van Hans Roelofs worden afgeleid dat tussen Top Buyers en [gedaagde] is overeengekomen dat [gedaagde] een vergoeding voor aan Top Buyers zou betalen voor door haar verrichte (bemiddelings)werkzaamheden.

Top Buyers heeft voorts geen feiten en omstandigheden gesteld die – mits bewezen – zouden leiden tot het oordeel dat [gedaagde] in het onderhavige geval redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat hij een vergoeding aan Top Buyers verschuldigd zou zijn. Eerst ter comparitie heeft Top Buyers naar voren gebracht dat één en ander op haar website staat vermeld. Dit is door [gedaagde] betwist en niet door Top Buyers onderbouwd. Anders dan Top Buyers heeft gesteld is het in het geheel niet gebleken dat het in de uitzendbranche gebruikelijk is om een vergoeding voor (bemiddelings)werkzaamheden te vragen van de kandidaat in plaats van de opdrachtgever. Blijkens de onder 2.3. geciteerde bepalingen uit de algemene voorwaarden vordert Top Buyers gewoonlijk ook een vergoeding voor (bemiddelings)voorwaarden van haar opdrachtgever.

4.4. Hoewel de feitelijke bemiddeling tussen BuZa en [gedaagde] niet door Top Buyers is verzorgd, is het wel duidelijk dat Top Buyers Jenrick hierbij behulpzaam is geweest door Jenrick erop te attenderen dat [gedaagde] – wiens profiel reeds in het bestand van Jenrick was opgenomen, maar kennelijk door Jenrick met het oog op de functie bij BuZa niet was opgemerkt – mogelijk een kandidaat voor de functie bij BuZa zou zijn. Het had dan ook voor de hand gelegen dat Top Buyers ten aanzien van Jenrick had bedongen dat zij recht zou hebben op een gedeelte van de door BuZa aan Jenrick te betalen bemiddelingsvergoeding. Voor het vorderen van een vergoeding van [gedaagde] bestaat echter, zoals hierboven uiteengezet, geen grondslag.

4.5. De vordering wordt afgewezen. De vordering wegens buitengerechtelijke werkzaamheden dient eveneens te worden afgewezen. Top Buyers wordt veroordeeld in de kosten van de procedure aan de zijde van [gedaagde], tot op heden begroot op:

- griffierecht € 315

- salaris procureur € 904 (2 punten × tarief € 452)

Totaal: € 1.219.

De gevorderde wettelijke rente over de kosten van de procedure vanaf twee weken na de datum van dit vonnis is niet betwist en wordt eveneens toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Top Buyers, uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van de procedure aan de zijde van [gedaagde], tot op heden begroot op € 1.219, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf twee weken na de datum van dit vonnis.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van Spengen en in het openbaar uitgesproken op 18 maart 2009.?