Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2009:BH1166

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
28-01-2009
Datum publicatie
28-01-2009
Zaaknummer
79175 - KG ZA 09-27
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Mag de ontvanger nu de kantoorinventaris van eiseres executoriaal verkopen? Belangenafweging: eiseres krijgt 1 maand respijt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 79175 / KG ZA 09-27

Vonnis in kort geding van 28 januari 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIGNIS B.V,

gevestigd te Leerdam,

eiseres,

advocaat mr. T.E. van der Bent te Zeist,

tegen

DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENST RIVIERENLAND,

gevestigd te Gorinchem,

gedaagde,

vertegenwoordigd door drs. A.M. Walhout en C.A. Sommer-Bijl.

Partijen zullen hierna Prignis B.V en De Ontvanger genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Prignis B.V

- de pleitnota van De Ontvanger.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Prignis B.V heeft een schuld aan de Ontvanger van circa € 513.935. De Ontvanger heeft op 12 december 2008 executoriaal beslag doen leggen op de totale kantoorinventaris van Prignis B.V. De openbare verkoping daarvan staat gepland op 29 januari 2009 om 11.00 uur.

3. Het geschil

3.1. Prignis B.V vordert samengevat - staking van de voorgenomen executieveiling, met veroordeling van de Ontvanger om met Prignis B.V te onderhandelen over een minnelijke regeling, of althans dat de executie (tijdelijk) wordt opgeschort onder in het vonnis te stellen voorwaarden.

Daartoe stelt Prignis B.V het volgende.

De schuld aan de Ontvanger wordt erkend. In de gegeven omstandigheden is het echter onaanvaardbaar dat de Ontvanger tot executie overgaat. Prignis B.V heeft in het verleden met de nodige tegenslag te kampen gehad. Het bedrijfspand van Prignis B.V is afgebrand en de verzekeringsmaatschappij bij wie de brandschade was verzekerd weigert ten onrechte om uit te keren. De vorige accountant van Prignis B.V heeft verzuimd om tijdig de betalingsonmacht van Prignis B.V. te melden bij de Belastingdienst. De nieuwe accountant van Prignis B.V. -de heer O. Eijkelboom- is in staat om binnen een maand een deugdelijk plan van aanpak te presenteren om uit de huidige impasse te geraken.

Op 21 december 2008 is ingebroken bij de directie van Prignis B.V. Daarbij is een laptop gestolen met daarop bedrijfsgegevens van Prignis B.V. Die gegevens waren nodig om nieuw krediet te verkrijgen bij de ABN AMRO bank en de RABO bank. Als wordt geëxecuteerd krijgt Prignis B.V zeker geen krediet en zal zij in staat van faillissement komen te verkeren. Prignis B.V heeft 30 werknemers waarvan 22 met een sociaal zwakkere positie, die bij Prignis B.V zijn geplaatst via het bureau “het Werkt.” De orderportefeuille voor 2009 is goed gevuld. Prignis B.V verwacht in 2009 € 450.000 winst te gaan maken. Prignis B.V is bereid om haar toekomstige vorderingen aan de Ontvanger te cederen. Die opbrengst zal veel groter zijn dan de opbrengst van de executie. Er is een verzoek om uitstel van betaling gedaan aan de Ontvanger. De Ontvanger weigert om de executie te staken. Dat is in strijd met art. 25 onderdeel 1 onder 4 van de Leidraad Invordering.

3.2. De Ontvanger voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang is gegeven, nu de kantoorinventaris van Prignis B.V. twee dagen na de zitting executoriaal verkocht dreigt te gaan worden. Aangenomen mag worden dat dit de bedrijfsvoering van Prignis B.V. ernstig zal bemoeilijken, zo niet onmogelijk maakt.

4.2. De juistheid van het bedrag van de belastingaanslagen is niet in geding. Prignis B.V. erkent de verschuldigdheid. In geding is de vraag of de Ontvanger in de gegeven omstandigheden tot executoriale verkoop van de kantoorinventaris van Prignis B.V. mag overgaan.

4.3. De Ontvanger dient zich bij de uitoefening van een bevoegdheid die hem toekomt krachtens het burgerlijke recht te houden aan geschreven en ongeschreven regels van publiekrecht (art. 3:14 BW). Misbruik van recht kan zich onder meer voordoen als, in aanmerking nemend de onevenredigheid tussen het belang bij uitoefening van een bevoegdheid en het belang dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot uitoefening van de bevoegdheid kan worden gekomen (art. 3: 14 lid 2 BW). Het staat de Ontvanger vrij om het beleid als geformuleerd in de Leidraad Invordering te volgen, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen (art. 4:84 Awb).

4.4. De Ontvanger is voornemens de kantoorinventaris van Prignis B.V. op 29 januari 2009 executoriaal verkopen. Vast staat dat met de opbrengst slechts een fractie van de openstaande belastingschuld zal kunnen worden voldaan. Aannemelijk is dat over een maand geen lagere opbrengst zal worden gegenereerd.

De Ontvanger heeft niet betwist dat de verkoop voor Prignis B.V. ernstige gevolgen zal hebben en dat een faillissement zelf het gevolg zal kunnen zijn.

De Ontvanger heeft terecht aangevoerd, dat het verzoek om uitstel erg laat kwam en dat het beslag al lang daarvoor was gelegd, en dat ook ter zitting nog geen betalingsvoorstel is gedaan dat voldoet aan de richtlijnen van de Ontvanger.

Gelet echter op de ernstige gevolgen voor Prignis B.V. wegen deze laatste omstandigheden minder zwaar en zal een kort uitstel aan Prignis B.V. worden gegund, aangezien de Ontvanger daardoor nauwelijks in een slechtere positie wordt gebracht, terwijl mogelijk een hogere opbrengst kan worden aangeboden.

Ter zitting heeft Eijkelboom toegezegd dat hij de Ontvanger direct zal informeren als hij er niet in zal slagen te voldoen aan de eisen die de Ontvanger aan een regeling stelt.

4.5. Aangezien elk van partijen op enige punten in het ongelijk is gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. beveelt de Ontvanger om de voorgenomen executoriale verkopen waar het in dit geding om gaat, alsmede elke handeling tot uitvoering daarvan, te staken tot en met 28 februari 2009;

5.2. staat de Ontvanger toe om na 28 februari 2009 de executieverkoop te hervatten, tenzij Prignis B.V. uiterlijk op 25 februari 2009 ten genoegen van de Ontvanger heeft aangetoond te voldoen aan de voorwaarden die de Ontvanger aan Prignis B.V. stelt om de executieverkoop af te wenden;

5.3. staat de Ontvanger toe vóór 28 februari 2009 de executieverkoop te hervatten direct na ontvangst van het bericht van Eijkelboom dat Prignis B.V. niet aan de voorwaarden van de Ontvanger zal kunnen voldoen;

5.4. verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. compenseert de proceskosten in die zin dat elk van partijen de eigen kosten draagt;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Halk en in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2009.?