Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2008:BG7852

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
17-12-2008
Datum publicatie
19-12-2008
Zaaknummer
74998 / HA ZA 08-2238
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

vervroegde onteigening, afzonderlijke aanbieding interveniënten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 74998 / HA ZA 08-2238

Vonnis van de enkelvoudige kamer van 17 december 2008

in de zaak van

de openbare rechtspersoon

De Provincie Zuid-Holland,

zetelende te ‘s-Gravenhage,

eiseres,

advocaat mr. V.J. Groot te Dordrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. J.A. Visser te Dordrecht,

en

tegen

1) de besloten vennootschap

Amstelland Vastgoed B.V.,

gevestigd te Utrecht,

2) de besloten vennootschap

Ballast Nedam Sigma B.V.,

gevestigd te Nieuwegein,

interveniënten,

advocaat mr. J.A. Visser te Dordrecht.

Eiseres, gedaagde en interveniënten worden hierna respectievelijk De Provincie, Ballast Nedam, Amstelland Vastgoed en Sigma genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis in incidenten van 2 juli 2008 en de daarin genoemde processtukken, waarbij Amstelland Vastgoed en Sigma zijn toegelaten in de onderhavige procedure tussen te komen;

- de conclusies van antwoord in de hoofdzaak van 16 juli 2008 van respectievelijk Amstelland Vastgoed en Sigma.

2. Het geschil

2.1. Bij dagvaarding heeft de Provincie gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

a. ten behoeve en ten name van de Provincie vervroegd de onteigening zal uitspreken, vrij van alle met betrekking tot de zaak bestaande lasten en rechten, van het in de dagvaarding omschreven te onteigenen perceelsgedeelte, kadastraal bekend gemeente Oud-Beijerland, sectie K nr. 563, voor zover groot 02.87.50 ha (grondplannummer 29), bekend als terrein (akkerbouw), met uitzondering van het ten behoeve van de gemeente Oud-Beijerland gevestigde zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, derde lid onder b van de belemmeringenwet privaatrecht, onder bepaling van het bedrag van het voorschot op 100% van de aangeboden schadeloosstelling;

b. het bedrag der uiteindelijke schadeloosstelling zal vaststellen op hetgeen bij dagvaarding is aangeboden;

c. de nieuws- of advertentiebladen zal aanwijzen, waarin het vonnis bij uittreksel door de griffier van de rechtbank zal worden geplaatst;

alles met kostenveroordeling rechtens.

2.2. Ter voldoening aan artikel 23 van de Onteigeningswet (Ow) heeft de Provincie de vereiste bescheiden ter griffie gedeponeerd.

2.3. Ballast Nedam heeft bij conclusie van antwoord doen zeggen dat zij thans geen

eigenaar meer is van de in de onteigening betrokken gronden, maar dat Amstelland Vastgoed de huidige juridisch eigenaar is en heeft geconcludeerd:

a. voor wat betreft de gevorderde onteigening: tot referte;

b. dat de rechtbank na vervulling van de wettelijke voorgeschreven procesgang, waaronder het vaststellen van een voorschot op 100% van de aangeboden schadeloosstelling - in geval van interventie - ten behoeve van de huidige juridische eigenaar Amstelland Vastgoed, het bedrag van de uiteindelijke schadeloostelling zal vaststellen, waaronder de interessen, door de Provincie inzake de gevorderde onteigening te voldoen, kosten rechtens.

2.4. Amstelland Vastgoed en Sigma hebben ieder op 16 juli 2008 voor antwoord geconcludeerd met conclusie: a. voor wat betreft de gevorderde onteigening tot referte; b. dat de rechtbank na vervulling van de wettelijk voorgeschreven, procesgang, waaronder het vaststellen van een voorschot op de schadeloosstelling, het bedrag van de schadeloosstelling vaststelt, waaronder de interessen, door de Provincie inzake de onderwerpelijke onteigening te voldoen, kosten rechtens.

3. De beoordeling

3.1. Daar aan de wettelijke termijnen en formaliteiten is voldaan zal de vordering tot

vervroegde onteigening, waartegen Ballast, Amstelland Vastgoed en Sigma zich niet

hebben verzet, worden toegewezen.

3.2. Ballast Nedam heeft geconcludeerd dat het toe te kennen voorschot op de

schadeloosstelling dient te worden toegelegd aan Amstelland Vastgoed als huidig

juridisch eigenaar van het te onteigenen perceelgedeelte. De Provincie heeft zich bij

akte ter rolle gerefereerd. De rechtbank zal Amstelland Vastgoed aanmerken als

eigenaar van het ter onteigening aangewezen perceelsgedeelte.

3.3. Amstelland Vastgoed en Sigma hebben als derde belanghebbenden ieder

geconcludeerd tot verwerping van de aangeboden schadeloosstelling als zijnde ongenoegzaam, kennelijk bij gebreke van een afzonderlijk aanbod daartoe, er vanuit gaande dat de aangeboden schadeloosstelling aan hun is gericht.

3.4. Nu geen overeenstemming bestaat over de aangeboden schadeloosstelling zal de

rechtbank een rechter-commissaris benoemen en een deskundigenonderzoek bevelen met benoeming van deskundigen ter begroting van de schadeloosstelling ten behoeve van Ballast Nedam, Amstelland Vastgoed en Sigma. De rechtbank zal ten behoeve van de huidige eigenaar Amstelland Vastgoed het ingevolge artikel 54i Ow toe te kennen voorschot op de schadeloosstelling bepalen op 100% van de door de Provincie - in de dagvaarding - aangeboden schadeloosstelling, of wel € 161.393,--. Dientengevolge bestaat geen aanleiding voor bepaling van zekerheid. Vanwege het ontbreken van een afzonderlijk aanbod daartoe kan geen voorschot op de aan Ballast Nedam en Sigma toekomende schadeloosstelling worden vastgesteld.

3.5. Omtrent de proceskosten zal eerst bij eindvonnis worden beslist.

4. De beslissing

De rechtbank:

spreekt vervroegd uit ten name van de Provincie de onteigening van de in de dagvaarding omschreven onroerende zaak, te weten:

een perceelsgedeelte, groot 02.87.50 ha (grondplannummer 29), van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oud-Beijerland, sectie K nr. 563, bekend als terrein (akkerbouw), totale grootte 11.67.84 ha (geschat), een en ander met uitzondering van het op de onroerende zaak gevestigde zakelijk recht ten behoeve van de gemeente Oud-Beijerland;

bepaalt dat de Provincie aan Amstelland Vastgoed een voorschot op de schadeloosstelling zal uitkeren ter grootte van € 161.393, --;

bepaalt dat door inschrijving van dit vonnis in de openbare registers de eigendom van de onteigende onroerende zaak overgaat op de Provincie vrij van alle met betrekking tot die zaak bestaande lasten en rechten met uitzondering van het daarop ten behoeve van de gemeente Oud-Beijerland gevestigde zakelijke recht;

beveelt een onderzoek door deskundigen ter begroting van de schade voor Ballast Nedam, Amstelland Vastgoed en Sigma, welke het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van de onteigening;

benoemt tot deskundigen:

1. mr. J. Berkvens

Jonker c.s. Advocaten

De Lairessestraat 73

1071 NV Amsterdam

2. A.C. Rommelse

Liebau Adviesbureau

Willem Alexanderhof 19

3331 AS Zwijndrecht

3. Ing. L.L.M. de Lorijn

Geerstraat 8

Postbus 145

6650 AC Druten

benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. J.A.M. van den Berk om

- vergezeld van de griffier - op een door de rechter-commissaris in overleg met de deskundigen en partijen te bepalen datum en tijdstip bij de opneming van de ligging en gesteldheid ter plaatse van het onteigende aanwezig te zijn, plaats van samenkomst in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, W. v. Vlietstraat 6, 3262 GM Oud-Beijerland, waar voorafgaande aan de opneming ter plaatse de toelichting ten behoeve van de deskundigen zal kunnen plaatsvinden;

bepaalt dat bij ontstentenis van voornoemde rechter-commissaris deze wordt vervangen door een door de rechtbank aan te wijzen rechter-commissaris;

wijst het dagblad ‘AD De Dordtenaar’ aan als het nieuwsblad waarin de tijd en plaats van de opneming door de deskundigen, alsmede de plaats van samenkomst zullen worden gepubliceerd en als het nieuwsblad waarin dit vonnis bij uittreksel zal worden geplaatst binnen acht dagen nadat het in kracht van gewijsde is gegaan;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

houdt elke nadere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Baal en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 17 december 2008.