Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2008:BG6210

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
03-12-2008
Datum publicatie
10-12-2008
Zaaknummer
58162 / HA ZA 05-2099
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Deugt het geplaatste hek? Benoeming deskundige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 58162 / HA ZA 05-2099

Vonnis van 3 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PELLIKAAN ARKEL B.V.,

gevestigd te Arkel,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J.A. Visser,

tegen

[gedaagde],

wonende te Lexmond,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. A. Dunsbergen.

Partijen zullen hierna Pellikaan en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 26 maart 2008,

- de akte van Pellikaan,

- de akte van [gedaagde].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling in conventie en reconventie

2.1. Het eerder aangekondigde deskundigenbericht zal nu worden bevolen. Partijen hebben zich kunnen uitlaten over de persoon van de deskundige en de daaraan te stellen vragen. De rechtbank stelt vast dat vast dat partijen (alsnog) instemmen met de persoon van de voorgestelde deskundige.

2.2. Aan de deskundige zullen de in de beslissing vermelde vragen worden voorgelegd. De rechtbank is van oordeel dat de vragen die [gedaagde] voorstelt geen toegevoegde

waarde hebben ten opzichte van de vragen die de rechtbank al had voorgesteld. Pellikaan stemt in met de vragen die de rechtbank heeft voorgesteld.

2.3. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het begrote loon van de deskundige, zijnde € 1.933,75 (25 uur à € 65 per uur, plus 19% BTW). [gedaagde] stemt in met de kostenbegroting. Pellikaan acht het aantal door de deskundige begrote uren zeer hoog en verzoekt om met zijn bezwaar, zo mogelijk, rekening te houden. De rechtbank gaat aan het bezwaar van Pellikaan voorbij, nu geen aanknopingspunt is aangedragen voor het oordeel dat deze deskundige (wezenlijk) duurder is dan eventuele andere deskundigen.

2.4. Het verweer van [gedaagde] als zou het werk van Pellikaan niet deugdelijk zijn is een bevrijdend verweer. Mitsdien is het aan [gedaagde] om het voorschot op het loon van de deskundige bij de rechtbank in depot te storten.

Medewerkingsplicht

2.5. De rechtbank wijst erop dat partijen wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het onderzoek door de deskundige. De rechtbank zal deze verplichting uitwerken zoals nader onder de beslissing omschreven. Wordt aan een van deze verplichtingen niet voldaan, dan kan de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht, ook in het nadeel van de desbetreffende partij.

2.6. Indien een partij desgevraagd of op eigen initiatief schriftelijke opmerkingen en verzoeken aan de deskundige doet toekomen, dient zij daarvan terstond afschrift aan de wederpartij te verstrekken.

2.7. De rechtbank zal het provisionele deel van de beslissing, omtrent het voorschot, ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

3. De beslissing

De rechtbank

beveelt een onderzoek door een deskundige ter beantwoording van de volgende vragen:

1. Voldoet het door Pellikaan geplaatste hek aan de daaraan te stellen eisen, mede

gezien de aan de overeenkomst ten grondslag liggende offerte?

2. Zo neen, op welke punten voldoet het hek niet aan deze eisen?

3. Welke maatregelen dienen getroffen te worden om het hek hier alsnog aan te laten

voldoen?

4. Welke kosten zijn met deze maatregelen gemoeid?

5. Heeft u nog overige opmerkingen die voor de beoordeling van de zaak van belang zouden kunnen zijn?

benoemt tot deskundige:

de heer D. van de Wardt

adres: Lindehof 2

telefoon: 06-22503671

emailadres: info@wardthekken.nl

het voorschot

stelt de hoogte van het voorschot op de kosten van de deskundige vast op het door de deskundige begrote bedrag van € 1.933,75,

bepaalt dat [gedaagde] het voorschot dient over te maken, op rekeningnummer 19.23.25.817 ten name van MVJ Arrondissement Dordrecht (538) onder vermelding van "voorschot deskundigenrapport" en het zaak- en rolnummer, en wel binnen twee weken na datum van deze beslissing,

draagt de griffier op om de deskundige onmiddellijk in kennis te stellen van de betaling van het voorschot,

het onderzoek

bepaalt dat [gedaagde] binnen twee weken na deze beslissing zijn procesdossier in afschrift aan de deskundige dient te doen toekomen,

bepaalt dat de deskundige het onderzoek zelfstandig zal instellen op de door de deskundige in overleg met partijen te bepalen tijd en plaats,

wijst de deskundige er op dat:

- de griffie aan de deskundige een leidraad zal toesturen met informatie over de totstandkoming van deskundigenrapporten,

- de deskundige het onderzoek pas na het bericht van de griffier omtrent betaling van het voorschot dient aan te vangen,

- de deskundige het onderzoek onmiddellijk dient te staken en contact op te nemen met de griffier, indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het voorschot niet toereikend blijkt te zijn,

- indien slechts één partij, althans niet alle partijen, bij het onderzoek van objecten ter plaatse aanwezig zijn, de deskundige dit onderzoek niet mag uitvoeren, tenzij alle partijen zijn uitgenodigd om bij dat onderzoek aanwezig te zijn, en dat uit het rapport moet blijken dat hieraan is voldaan,

- indien partijen bij het onderzoek van objecten ter plaatse aanwezig zijn geweest, uit het rapport moet blijken welke opmerkingen zij hebben gemaakt, althans welke verzoeken zij hebben gedaan, en hoe de deskundige hierop heeft gereageerd,

bepaalt dat partijen nadere inlichtingen en gegevens aan de deskundige dienen te verstrekken indien deze daarom verzoekt, de deskundige toegang dienen te verschaffen tot voor het onderzoek noodzakelijke plaatsen en de deskundige ook voor het overige gelegenheid dienen te geven tot het verrichten van het onderzoek,

het schriftelijk rapport

draagt de deskundige op om uiterlijk twee maanden na het schriftelijk bericht van de griffier omtrent de betaling van het voorschot een schriftelijk en ondertekend rapport in drievoud ter griffie van de rechtbank in te leveren, onder bijvoeging van een gespecificeerde declaratie,

wijst de deskundige er op dat:

- uit het schriftelijk rapport moet blijken op welke stukken het oordeel van de deskundige is gebaseerd,

- de deskundige een concept van het rapport aan partijen moet toezenden, opdat partijen de gelegenheid krijgen binnen vier weken daarover opmerkingen te maken, en dat de deskundige in het definitieve rapport de door partijen gemaakte opmerkingen en de reactie van de deskundige daarop moet vermelden,

bepaalt dat partijen binnen vier weken dienen te reageren op het concept-rapport van de deskundige nadat dit aan partijen is toegezonden,

overige bepalingen

bepaalt dat de zaak op de parkeerrol zal komen van 7 oktober 2009,

draagt de griffier op de zaak op een eerdere rol te plaatsen:

- indien het voorschot niet binnen de daarvoor bepaalde (eventueel verlengde) termijn is ontvangen: voor akte uitlating voortprocederen aan beide zijden op een termijn van twee weken of

- na ontvangst ter griffie van het rapport: voor conclusie na deskundigenbericht aan de zijde van [gedaagde] op een termijn van vier weken,

verklaart de beslissing omtrent het voorschot uitvoerbaar bij voorraad,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Baal en in het openbaar uitgesproken op

3 december 2008.?