Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2008:BE9981

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
06-08-2008
Datum publicatie
05-09-2008
Zaaknummer
73453 - HA ZA 09-2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geschil over een overeenkomst tussen Robin Hood N.V. , h.o.d.n. Independer, enerzijds en tussenpersoon Optima anderzijds met betrekking tot “leads”. Dat zijn mensen die op haar eigen website www.independer.nl. maar ook onder meer op www.trosradar.nl en op www.funda.nl aangeven dat zij behoefte hebben aan een adviesgesprek over financieringen, hypotheken of (pensioen)verzekeringen. Vraag is of Optima moet betalen voor de leads die Independer aan haar doorverwees indien, zoals Optima aanvoert, Independer 1) veel meer leads dan in voorgaande jaren aan Optima doorverwees en 2) die leads van “slechtere kwaliteit” waren of dat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Het komt erop neer dat vraag 1) ontkennend wordt beantwoord en vraag 2) bevestigend. Er wordt nu naar redelijkheid en billijkheid een schatting gemaakt van het aantal leads dat Optima redelijkerwijs had kunnen verwerken. Voor dat aantal leads moet Optima betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 73453 / HA ZA 09-2016

vonnis van de enkelvoudige kamer van 6 augustus 2008

in de zaak van

de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Robin Hood N.V.,

h.o.d.n. Independer,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

procureur: mr. J.A. Visser,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Optima Hypotheekplan Nederland B.V.,

gevestigd te Arkel, gemeente Giessenlanden,

gedaagde,

procureur: mr. V.J. Groot.

Partijen worden hieronder aangeduid als Independer en Optima.

1. Het procesverloop

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

- tussenvonnis van 2 april 2008, waarbij een comparitie is bepaald, en de daarin genoemde stukken,

- proces-verbaal van comparitie van 24 juni 2008 en de daarin genoemde stukken.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de producties, voor zover niet betwist, staat het volgende tussen partijen vast.

2.1. Independer biedt via diverse websites – via haar eigen website www.independer.nl. maar ook onder meer via www.trosradar.nl en via www.funda.nl - de consument objectieve en onafhankelijke advisering en productvergelijking op het terrein van finciering, hypotheken en verzekeringen. Zij werkt (daartoe) samen met meerdere tussenpersonen, waaronder Optima.

2.2. Optima is een onafhankelijke, landelijk werkende financiële dienstverlener, die bemiddelt en adviseert bij het afsluiten van financieringen, hypotheken en verzekeringen.

2.3. Vanaf 2000/2001 hebben partijen zaken met elkaar gedaan. Independer verwees mensen, die op de website van Independer aangaven dat zij behoefte hebben aan een adviesgesprek, door naar Optima. Deze doorverwijzingen worden “leads” genoemd. Als afgeleide daarvan worden tussenpersonen – als Optima – aan wie Independer leads doorleidt, “leadpartners” genoemd.

2.4. Independer zorgde voor “filtering” van de leads, dat wil zeggen dat degene die op een website aangaf een adviesgesprek te wensen, werd gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen. De mensen die deze gegevens invulden werden geacht serieus op zoek te zijn naar een bepaald financieel product en waren daarom een interessante potentiële klant.

2.5. Optima verplichtte zich ertoe om, nadat zij een lead van Independer had ontvangen, binnen één werkdag (telefonisch) contact op te nemen met de potentiële klant.

2.6. Indien een consument vervolgens via Optima een product afnam en Optima daarvoor van banken of verzekeraars een provisie ontving, betaalde Optima aan Independer aanvankelijk 50% van de ontvangen provisie als vergoeding voor de betreffende lead.

2.7. In 2004 zijn partijen overeengekomen dat Optima aan Independer een vaste vergoeding voor een lead zou betalen, ongeacht of de lead leidde tot een advies-gesprek en/of tot het afnemen van een product.

2.8. In de laatste, door partijen op 23 november 2005 ondertekende, overeenkomst (hierna ook: de overeenkomst 2005, of: de overeenkomst) is onder meer het volgende bepaald:

“(...)

OVEREENKOMST

DE ONDERGETEKENDEN:

1. (...) Optima (...)

2. Robin Hood N.V.

NEMEN IN AANMERKING DAT:

? Optima zich bezig houdt met het bemiddelen en adviseren bij het afsluiten van financieringen, hypotheken en (pensioen)verzekeringen;

? Robin Hood via diverse websites, waaronder Independer.nl, FNVFinancieelAdvies.nl, seniorlife.nl en snelverzekerd.nl objectieve en onafhankelijke financiële advisering en productvergelijking op het terrein van financiering, hypotheken en verzekeringen aanbiedt; (...)

1.3. Robin Hood en Optima komen hierbij overeen dat Optima voor een gedeelte van de bezoekers van de websites van Robin Hood die een persoonlijk adviesgesprek wensen, de advisering verzorgt. (...)

2.1. Optima betaalt aan Robin Hood per Consument die voldoet aan de criteria, zoals vermeld in bijlage 2 een vaste basisvergoeding, zoals vermeld in bijlage 3. Ten aanzien van Consumenten die niet aan vorenbedoelde criteria voldoen, is Optima geen basisvergoeding aan Robin Hood verschuldigd.

2.2. Optima behoudt het volledige recht op de bij een door een Klant afgenomen product behorende provisie. (...)

3.1. Optima garandeert ten aanzien van haar dienstverlening aan Robin Hood dat: (...)

b. er telefonisch contact wordt opgenomen voor advies dan wel er een afspraak wordt gemaakt met een Consument binnen 1 werkdag nadat Robin Hood de Consument daarvoor bij Optima heeft aangemeld; (...)

3.6. Partijen komen overeen zich naar beste vermogen in te spannen om de in artikel 1 van de Overeenkomst opgenomen verplichtingen zo goed mogelijk na te komen, waarbij de kwaliteit van de activiteiten van ieder der Partijen gedurende de Overeenkomst op minimaal een gelijk niveau dient te blijven. (...).”

2.9. In bijlage 2 bij de overeenkomst 2005 staat het volgende:

“CRITERIA AANGAANDE KWALITEIT VAN CONSUMENTEN

? Er moet een telefoonnummer zijn ingevuld

? Telefoonnummer moet logisch bestaanbaar zijn

? Telefoonnummer moet technisch functioneren (overgaan)

? Aanvragen vallen binnen de opgegeven postcoderegio

Los van bovenstaande criteria zijn er geen redenen waarop aanvragen mogen worden afgewezen.”

2.10. In bijlage 3 bij de overeenkomst 2005 staat het volgende:

“PRIJSAFSPRAKEN 2006

• Per 1 januari 2006 geldt een vergoeding van € 120,- excl. BTW per Consument

• In verband met het toedelen van de leads door Independer zonder limitering en geografische of andere beperking wordt een korting verleend van € 20,- per lead, waardoor de netto vergoeding uitkomt op € 100,- exclusief BTW

• Robin Hood is verplicht over deze vergoeding BTW te heffen

Partijen komen overeen dat:

1. Retourneren van aanvragen kan alleen op basis van de in bijlage 2 genoemde criteria; alle andere aanvragen worden in rekening gebracht. Partijen treden samen in overleg en zullen streven naar een oplossing als er structurele en substantiële afwijkingen in aantallen doorgezette aanvragen optreden.

2. Beide partijen blijven streven naar een goede klanttevredenheid, nakomen van afspraken en hoge conversie en hebben geregeld overleg om dit te realiseren. (...)”

2.11. Voor 2007 spraken partijen af dat voor vaste leads (leads gekoppeld aan een bepaald postcodegebied) € 135 per lead werd berekend en voor andere leads (in gebieden waarin geen adviseurs waren) € 115 per lead.

2.12. Met ingang van 7 september 2007 werkt Independer samen met funda.nl (hierna:

Funda). Aanvragen op de site van Funda werden door Independer opgevolgd. Independer leidde deze leads naar (onder meer) Optima door. (Deze leads zullen hierna om praktische redenen als “funda-leads” worden aangeduid, waarmee alleen maar bedoeld wordt de bron van deze leads – funda.nl – te onderscheiden van andere bronnen.)

2.13. Independer heeft Optima niet eerder dan tijdens de persconferentie waar Funda aankondigde open te gaan, geïnformeerd over haar samenwerking met Funda.

2.14. De samenwerking tussen partijen is medio december 2007 geëindigd.

2.15. Op de factuur over september 2007 heeft Independer aan Optima in rekening gebracht: 277 leads Funda à € 115, 203 leads Independer à € 115, 211 vaste leads Funda à € 135 en 114 vaste leads Independer à € 135. Voor in totaal 805 leads heeft Independer gefactureerd € 99.075 excl. BTW, zijnde € 117.899,25 incl. BTW.

2.16. Op de factuur over oktober 2007 heeft Independer aan Optima in rekening gebracht: 524 leads Funda à € 115, 667 leads Independer à € 115, 204 vaste leads Funda à € 135 en 253 vaste leads Independer à € 135. Voor in totaal 1.648 leads heeft Independer gefactureerd € 198.660 excl. BTW, zijnde € 236.405,40 incl. BTW.

2.17. Op de factuur over november 2007 heeft Independer aan Optima in rekening gebracht: 315 leads Funda à € 115, 325 leads Independer à € 115, 62 vaste leads Funda à € 135 en 55 vaste leads Independer à € 135. Voor in totaal 757 leads heeft Independer gefactureerd € 89.395 excl. BTW, zijnde € 106.380,05 incl. BTW.

2.18. Op de factuur over december 2007 heeft Independer aan Optima in rekening gebracht: 117 leads Funda à € 115, 129 leads Independer à € 115, 26 vaste leads Funda à € 135 en 19 vaste leads Independer à € 135. Voor in totaal 291 leads heeft Independer gefactureerd € 34.365 excl. BTW, zijnde € 40.894,35 incl. BTW.

2.19. Na daartoe op 5 respectievelijk 18 december 2007 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank verkregen verlof heeft Independer beslagen doen leggen ten laste van Optima. Deze beslagen zijn na het stellen van een bankgarantie opgeheven.

3. De vordering

Independer vordert, na wijzigingen van eis, zakelijk weergegeven, dat Optima bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld:

1. tot betaling van de op 1 januari 2008 uitstaande hoofdsom ad € 522.390,78;

2. te vermeerderen met de contractuele rente van 1,5% per maand;

3. tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten, begroot op € 5.160,--;

4. tot betaling van de kosten van dit geding, daaronder begrepen de kosten van de beslagen die in productie 17 worden gespecificeerd.

Independer stelt daartoe het volgende.

Ten aanzien van vordering onder 1:

Independer heeft mensen, waarvan via haar website bleek dat zij een adviesgesprek wensten, doorverwezen naar Optima en op grond van de door partijen gesloten overeenkomst dient Optima voor deze leads de afgesproken prijs te betalen [producties 16a + akte wijziging van eis ter comparitie]. Ondanks sommaties laat Optima de facturen over september, oktober, november en december 2007 onbetaald.

Ten aanzien van vordering onder 2:

Optima is over de openstaande bedragen de contractuele rente verschuldigd. Daarbij is in de praktijk altijd de regel gehanteerd dat rente wordt berekend vanaf de 15e van de tweede maand dat een bedrag openstaat [productie 20].

Ten aanzien van vordering 3:

Zowel Independer als haar advocaat hebben getracht een regeling buiten rechte te treffen. Daartoe zijn over en weer voorstellen gedaan. De buitengerechtelijke incassokosten zijn begroot conform rapport Voor-werk II.

Ten aanzien van vordering 4:

Er is twee maal, na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, beslag gelegd ten laste van Optima [productie 17: overzicht beslagkosten].

Het verweer

De conclusie van Optima strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Independer in de kosten van het geding, een en ander uitvoerbaar bij voorraad.

Optima voert als verweer het volgende aan.

Ten aanzien van vordering 1:

- Wat betreft aantal leads: Het is in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar indien Optima voor alle (extra) (funda-)leads zou moeten betalen.

- Wat betreft kwaliteit van de leads: Op grond van een aan Independer te wijten omstandig-heid – het explosief gestegen aantal, kwalitatief slechtere (funda-)leads - kan van Optima geen volledige betaling van de door Independer toegezonden leads worden verwacht.

Vordering 2:

De juistheid van het door Optima overgelegde renteoverzicht wordt/werd betwist.

Vordering 3:

De verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten wordt betwist.

Vordering 4:

De verschuldigdheid van een vergoeding voor de beslagkosten wordt betwist.

4. De beoordeling van het geschil

Tegen de wijzigingen van eis heeft Optima geen bezwaar gemaakt en ook overigens is er geen grond om deze wijzigingen van eis buiten beschouwing te laten. Daarop zal derhalve recht worden gedaan.

Hoofdsom

4.1. Independer was op zich zelf gerechtigd om mensen die op funda.nl aangaven een adviesgesprek te wensen en daarbij hun persoonsgegevens invulden, voor nadere advisering door te verwijzen naar Optima. In artikel 1.3 van de overeenkomst 2005, zoals aangehaald in 2.8, wordt gesproken over “de websites van Robin Hood”. Mede gelet op het feit dat in de considerans van de overeenkomst 2005 staat dat Robin Hood via diverse websites, waaronder Independer.nl, FNVFinancieelAdvies.nl, seniorlife.nl en snelverzekerd.nl, advisering en productvergelijking aanbiedt (zie eveneens 2.5) en de wijze waarop partijen zaken met elkaar deden, dient hieronder redelijkerwijs ook de leads, die via funda.nl kwamen, te worden begrepen. Voor zover Optima betoogt dat de zgn. funda-leads niet vallen onder “de websites van Robin Hood” zoals bepaald is artikel 1.3 van de overeenkomst 2005 (en zij daarom niet gehouden zou zijn hiervoor te betalen), faalt dit betoog reeds hierom.

4.2. Echter, ook ten aanzien van de funda-leads waren de criteria die partijen in de overeenkomst 2005 hadden vastgelegd, van toepassing. Hierbij heeft enerzijds te gelden dat partijen in die overeenkomst (kennelijk bewust) geen getalsmatige beperkingen hebben gesteld aan de door Independer aan Optima door te leiden leads. Alle leads, dus ook de funda-leads, moesten voldoen aan de criteria zoals neergelegd in bijlage 2 van de overeenkomst 2005, terwijl los van die criteria er geen redenen waren waarop aanvragen mochten worden afgewezen (zie 2.9 onder de vaststaande feiten). Andere kwalitatieve eisen aan de leads zijn in de overeenkomst dus niet gesteld. Voor zover de leads voldeden aan deze criteria, had Optima dus in enigerlei mate leads te accepteren die het gemiddelde aantal leads van de voorgaande jaren overstegen en evenals leads die in enigerlei mindere mate leidden tot het afnemen van een financieel product.

4.3. Anderzijds had Independer bij de uitvoering van de door partijen gesloten overeen-komst 2005 mede rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van Optima bij de haalbaarheid van haar contractuele verplichting om tijdig (binnen één werk-dag) leads na te bellen en de continuïteit van haar bedrijfsvoering. Dit vloeit reeds voort uit de redelijkheid en billijkheid die partijen bij de uitvoering van de overeen-komst jegens elkaar in acht hebben te nemen, maar ook uit bepalingen van de overeenkomst 2005. In artikel 3.6 van die overeenkomst is immers opgenomen dat de kwaliteit van de de activiteiten van partijen op minimaal een gelijk niveau dient te blijven (zie 2.8) en in bijlage 3 (zie 2.10) bij de overeenkomst is bepaald dat partijen in overleg treden en zullen streven naar een oplossing als er structurele en substan-tiële afwijkingen in aantallen doorgezette aanvragen optreden.

4.4. Geoordeeld wordt dat Independer onvoldoende rekening heeft gehouden met de gerechtvaardigen belangen van Optima door in de maanden september en oktober 2007 zóveel leads aan Optima door te leiden dat zij deze redelijkerwijs niet kon verwerken, terwijl zij wist, althans behoorde te beseffen dat Optima die niet kon verwerken. Optima heeft in dat verband immers, zowel in de conclusie van antwoord (alinea 32 en 34) als ter comparitie, naar voren gebracht dat zij een kleine hoeveel-heid extra leads (binnen een bepaalde bandbreedte) – ten opzichte van de volgens haar al jaren tamelijk constante stroom – best kan verwerken (door met adviseurs te “schuiven”), maar dat zij enorme hoeveelheid extra leads van Independer in september en oktober 2007 niet kon verwerken en dat Independer (op basis van de aantallen leads die zij in voorgaande jaren naar Optima doorverwees) wist dat Optima dat niet kon verwerken. Independer heeft dat niet bestreden; zij heeft ter zitting erkend dat het door het grote aantal leads voor Optima onmogelijk was geworden alle leads na te bellen. Uit het voorgaande volgt dat Independer het Optima daarmee onmogelijk maakte om het niveau aan dienstverlening te handhaven zoals artikel 3.6 van de overeenkomst voorschrijft (= binnen één werkdag nabellen). Gezegd kan ook worden dat hier sprake was van substantiële afwijkingen in aantallen doorgezette aanvragen, die partijen op grond van artikel van bijlage 3 bij de overeenkomst zouden moeten dwingen tot overleg over een oplossing (zie 2.10). Vaststaat dat dat overleg wel is gevoerd maar niet heeft geleid tot overeenstemming. De rechtbank acht het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-baar dat Independer van Optima onverkort nakoming eist van de overeengekomen verplichting om voor alle leads te betalen.

4.5. Optima kan niet worden gevolgd in haar standpunt dat het Independer niet vrijstond van het bestendige gebruik (ten aanzien van te verwachten soort en hoeveelheid leads) af te wijken en dat Independer het haar – door de grote aantallen lening van mindere kwaliteit - onmogelijk maakte om hetzelfde niveau aan dienstverlening te behouden zoals artikel 3.6 van de overeenkomst voorschrijft. In de overeenkomst hebben partijen niets vastgelegd over de kwaliteit van de door Independer aan Optima door te leiden leads, zoals Optima ook erkent, hetgeen betekent dat Optima hierin enige schommelingen had te accepteren, terwijl Optima onvoldoende feitelijk heeft onderbouwd dat de Funda-leads zo zeer anders waren dan de andere leads die Optima haar in de voorgaande jaren deed toekomen, dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Independer vasthoudt aan haar contractuele aanspraak op betaling van die leads. Het enkele feit dat, zoals kan worden opgemaakt aan de hand van productie 8 van Optima – in zoverre onbe-streden – , het gemiddelde percentage door Independer aan Optima doorgeleide leads (funda-leads en andere leads) dat een afspraak met een adviseur van Optima wilde maken in september, oktober, november en december 2007 lager lag dan het gemiddelde percentage van de leads in 2007 dat een dergelijke afspraak wilde maken, is hiertoe onvoldoende. Dit geldt eens te meer wanneer daarbij in aan-merking wordt genomen dat Optima in de bewuste periode (volgens haar door de grote aantallen leads) niet alle doorgeleide leads tijdig heeft kunnen nabellen (september en oktober) c.q. niet allemaal heeft nagebeld (november en december) en dat volgens de – onbestreden - inschatting van Optima tijdens de comparitie was het percentage van de funda-leads dat uiteindelijk een financieel product afnam niet veel anders dan bij andere leads.

4.6. Zoals hiervoor in 4.4 is overwogen, is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Independer van Optima onverkort nakoming eist van de overeengekomen verplichting voor alle aan haar doorgeleide leads te betalen. Vast staat dat Optima niet in staat was de in september en oktober 2007 aan haar doorgeleide leads te verwerken (zie eveneens 4.4); zij heeft echter niet aangegeven hoeveel leads zij toen wel had kunnen verwerken. Nu partijen er zelf niet in zijn geslaagd in overleg tot een regeling hierover te komen zoals bijlage 3 bij de over-eenkomst voorschreef, zal de rechtbank naar redelijkheid en billijkheid een schatting moeten maken. Mede gelet op het door Independer als productie 15 overgelegde overzicht “Optima – aantal netto doorgezette leads” en de daarin weergegeven (wisselende) aantallen leads in voorgaande jaren - in zoverre niet bestreden door Optima - acht de rechtbank 750 leads per maand voor de maanden september en oktober 2007 een redelijk aantal. Omdat de rechtbank – anders dan partijen – in het kader van deze schatting geen aanleiding ziet om in dit verband specifiek onderscheid te maken naar funda-leads en andere leads, is uitgegaan van het aantal leads à € 115 en de vaste leads à € 135 op de facturen van september en oktober 2007 en zijn die aantallen (verhoudingsgewijs) omgerekend naar het door de rechtbank geschatte aantal van 750 leads per maand.

4.7. De berekening is dan als volgt.

Over september 2007:

In totaal 805 leads, uitgegaan wordt van 750 leads (= 93%)

277 + 203 = 480 leads x 93% wordt: 447 leads x € 115 = € 51.405

211 + 114 = 325 vaste leads x 93% wordt: 303 leads x € 135 = € 40.905

Totaal excl. BTW € 92.310

Totaal incl. 19% BTW € 109.848,90

Over oktober 2007:

In totaal 1.648 leads, uitgegaan wordt van 750 leads (= 45,5%)

524 + 667 = 1191 leads x 45,5% wordt: 542 leads x € 115 = € 62.330

204 + 253 = 457 vaste leads x 45,5% wordt: 208 leads x € 135= € 28.080

Totaal incl. 19% BTW € 90.410

Totaal excl. BTW €107.587,90

4.8. Het totale aantal leads dat Independer in november 2007 aan Optima heeft gefactureerd (757 stuks) wijkt niet noemenswaardig af van het gemiddelde aantal van 750 stuks per maand dat de rechtbank heeft geschat. Het aantal over december 2007 gefactureerde leads (in totaal 291 leads) ligt onder het als gemiddelde genomen aantal leads van 705 stuks. Optima zegt zelf dat zij in november 2007 is gestopt met het nabellen van funda-leads en dat zij in december 2007 de funda-leads helemaal niet meer heeft nagebeld. Dat is de eigen keuze van Optima geweest. Dat Optima toen niet in staat was deze leads na te bellen, is gesteld noch gebleken. Gelet op het voorgaande kan niet worden gezegd dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Independer Optima houdt aan haar contractuele verplichting om voor deze leads de afgesproken prijs te betalen. De op deze aan-tallen leads (757 in november 2007 en 291 in december 2007) ziende facturen zal Optima derhalve hebben te betalen.

4.9. Het voorgaande komt op volgende neer:

Van de factuur over september 2007 van € 117.899,25 incl. BTW zal worden toegewezen: € 109.848,90 incl. BTW.

Van de factuur over oktober 2007 van € 236.405,40 incl. BTW zal worden toegewezen: € 107.587,90 incl. BTW.

De factuur over november 2007 van € 106.380,05 incl. BTW zal geheel worden toegewezen.

De factuur over december 2007 ad € 34.365 incl. BTW zal helemaal kunnen worden toegewezen.

De voor toewijzing gereed liggende hoofdsom komt daarmee op € 358.181,85.

Contractuele rente

4.10. Onderdeel van de vorderingen van Independer was steeds de, volgens haar, over 2007 verschuldigde contractuele rente. Dit betrof, naar de rechtbank begrijpt, niet alleen de rente over de in deze procedure gevorderde factuurbedragen maar ook de rente over eerdere factuurbedragen uit 2007. Independer vorderde een concreet bedrag aan rente. Over de hoogte daarvan waren partijen het uiteindelijk (nagenoeg) eens. Nu een ander bedrag aan hoofdsom zal worden toegewezen, zal het bedrag aan contractuele rente over 2007 (wellicht) aanpassing behoeven. Independer zal daarom in de gelegenheid worden gesteld om haar vordering ter zake van de contractuele rente aan te passen en zonodig te wijzigen. Optima mag daarop bij akte reageren. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen.

Buitengerechtelijke incassokosten

4.11. Weliswaar betwist Optima dat Independer intern buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt, maar uit de overgelegde correspondentie (producties 9-12 bij akte van Independer) blijkt evenwel dat partijen zelf schikkingsonderhandelingen hebben gevoerd en partijen daarin over en weer voorstellen hebben gedaan. Hieruit kan worden afgeleid dat Independer in verband hiermee intern kosten heeft gemaakt. Verder is ter comparitie namens Independer verklaard dat haar raadsman vier of vijf brieven heeft verzonden aan de advocaat van Optima teneinde een minnelijke regeling te bereiken waarin verschillende schikkingsvoorstellen zijn gedaan, hetgeen (de raadsvrouwe van) Optima toen niet kon bevestigen. Toen is slechts gezegd dat in de confraternele correspondentie maar weinig is veranderd in de standpunten van partijen. Daarmee is onvoldoende gemotiveerd bestreden dat er ook door tussen-komst van de raadslieden van partijen schikkingsonderhandelingen zijn gevoerd en dat in dat verband schikkingsvoorstellen zijn gedaan. Dit wordt daarom als vaststaand aangenomen. Nu aldus is komen vast te staan dat buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht die zijn aan te merken als verrichtingen anders dan die ter voorbereiding van de gedingstukken en ter instructie van de zaak en terzake dus kosten zijn gemaakt, komen deze voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten zullen forfaitair worden begroot op twee punten van het toepasselijke liquidatietarief (gelet op de hoofdsom die zal worden toegewezen: tarief VI), zijnde (2 x € 2.000 =) € 4.000.

Beslagkosten

4.12. Uit toewijzing van een groot deel van de hoofdsom vloeit voort dat de beslagen op goede gronden zijn gelegd. Het daarop gerichte verweer van Optima behoeft derhalve geen bespreking.

4.13. Als productie 17 heeft Independer een “Overzicht beslagkosten” overgelegd. Van de in dat overzicht opgenomen posten bestrijdt Optima de verschuldigdheid van het procureurssalaris, door Independer begroot op (2 punten x € 2.580 (tarief VII)) = € 5.160. Volgens Optima is dit bedrag disproportioneel en zal dit bedrag de daad-werkelijk gemaakte kosten ruimschoots overschrijden. Dat kosten van juridische bijstand ter zake van de beslagen zijn gemaakt, staat vast. Optima bestrijdt dat ook niet. Namens Independer is ter comparitie – onbestreden – verklaard dat het ver-schillende beslagen betrof die coördinatie vergden. Een en ander is voldoende om toewijzing van het gevorderde (forfaitaire) bedrag te rechtvaardigen, zij het dat – gelet op de hoogte van de toe te wijzen hoofdsom – zal worden uitgegaan van tarief VI, hetgeen komt op 2 punten x € 2.000 = € 4.000.

Proceskostenveroordeling

4.14. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Optima in het te wijzen eind-vonnis worden veroordeeld in de proceskosten.

5. De beslissing

De rechtbank:

verwijst de zaak naar de rolzitting van 2 september 2008 voor het nemen van een akte als bedoeld in 4.11, eerst aan de zijde van Independer;

houdt elke nadere beslissing aan;

Dit vonnis is gewezen door mr. I. Bouter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 6 augustus 2008.