Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2008:BE0792

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
26-05-2008
Datum publicatie
14-08-2008
Zaaknummer
214216 VV EXPL 08-35
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Het non-concurrentie beding is niet zwaarder gaan drukken.

Onder de gegeven omstandigheden niet redelijk om werknemer onverkort aan het beding te houden, omdat allerlei gegevens over strategie, prijsstelling e.d. toch al bekend kunnen zijn bij de concurrent.

De meerwaarde die de werknemer voor de concurrent kan hebben, en heeft volgens werkgever, is zijn persoonlijke relatie met een aantal belangrijke klanten. Een relatiebeding komt dan voldoende aan de belangen van werkgever tegemoet. Nu werknemer ook onverkort aan zijn geheimhoudingsbeding kan worden gehouden, komt het de kantonrechter voor dat aldus de belangen van werkgever voldoende zijn geborgd.

Beslissing: schorsing van het non-concurrentiebeding totdat in een bodemprocedure is beslist, met dien verstande dat het werknemer tot 1 mei 2009 verboden wordt direct of indirect op enigerlei wijze zaken te doen of contact te hebben met (vertegenwoordigers van) de klanten welke partijen hebben aangeduid als de 8 A-accounts, op straffe van een dwangsom.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2008-0519
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Dordrecht

kenmerk: 214216 VV EXPL 08-35

vonnis in kort geding van de kantonrechter te Dordrecht van 26 mei 2008

in de zaak van:

[naam],

wonende te [plaatsnaam],

eiser in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde mr. W.Anker,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dylan Staal B.V.,

feitelijk gevestigd te Oud-Beijerland,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

gemachtigde mr. E.H. de Joode.

Partijen worden aangeduid als [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en Dylan Staal.

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 6 mei 2008;

2. de eis in reconventie;

3. het proces-verbaal van de mondelinge behandeling;

4. de overgelegde bescheiden.

Omschrijving van het geschil

de feiten

in conventie en reconventie

1. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is op 2 februari 2002 in dienst getreden bij Dylan Staal als “sales representative”. Een non-concurrentiebeding maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst die in december 2001 is getekend. Het beding luidt als volgt.

“Gedurende één jaar na datum waarop de arbeidsovereenkomst zal zijn beëindigd, is het aan werknemer verboden om direct of indirect, alleen of met anderen, tegen betaling of om niet, voor eigen rekening of rekening van anderen, werkzaam te zijn voor- of belang hebben bij een onderneming met een gelijke of aanverwante feitelijke bedrijvigheid als Dylan Staal, waaronder in ieder geval onder meer wordt verstaan de vervaardiging van- en handel in buizen, pijpen en aanverwante artikelen als bochten, flenzen, fittingen, verbindingsstukken, e.d. onverschillig volgens welke norm omschreven en van welk materiaal of combinatie van materialen deze buizen, pijpen en aanverwante artikelen zijn vervaardigd.

Voor elke overtreding van het bepaalde in het voorgaande artikel is werknemer van rechtswege door het enkele feit der overtreding, zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling, aan Dylan Staal een boete verschuldigd van fl. 500,-- alsmede een boete van fl. 100,-- voor elke dag of gedeelte van een dag, waarop de overtreding wordt gepleegd of voortgezet, onverminderd het recht van Dylan Staal om staking van de overtreding te vorderen, alsmede schadevergoeding, indien daartoe termen zijn.”(…)

Sedert 1 januari 2008 heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de functie van Senior Accountmanager en geeft hij leiding aan een team van accountmanagers en junioraccountmanagers. Hij heeft ook nog een aantal eigen relaties.

Het laatstelijk verdiende salaris bedraagt € 4.400,- bruto per maand exclusief vakantiegeld.

Eind maart 2008 heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de arbeidsovereenkomst met Dylan Staal opgezegd, waarna Dylan Staal hem direct op non-actief zette.

Op 1 mei 2008 is [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in dienst getreden bij M.A.N. Ferrostaal (hierna ook te noemen Ferrostaal) te Hooge Zwaluwe, een directe concurrent van Dylan Staal.

De vordering in conventie

2.1. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] vordert in conventie bij wege van voorlopige voorziening, uitvoerbaar bij voorraad,

primair:

het concurrentiebeding van 18 december 2001, zoals dit is overeengekomen tussen [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en Dylan Staal en voorzover het [eiser in conventie, verweerder in reconventie] verbiedt c.q. belet om gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf 1 mei 2008 in dienst van M.A.N. Ferrostaal Piping Supply B.V. te treden, buiten werking te stellen, c.q. te schorsen, althans gedeeltelijk buiten werking te stellen c.q. te schorsen,

subsidiair:

te bepalen dat op het moment dat het concurrentiebeding van 18 december 2001, zoals dit is overeengekomen tussen [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en Dylan Staal, geheel dan wel gedeeltelijk in stand blijft, Dylan Staal te veroordelen om voor de duur van het concurrentiebeding vanaf 1 mei 2008 aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] maandelijks een vergoeding te betalen, steeds te voldoen bij vooruitbetaling per de eerste van de maand, gelijk aan het verschil tussen het salaris inclusief overige emolumenten, zoals [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dit bij M.A.N. Ferrostaal Piping Supply B.V. zou gaan verdienen en het salaris dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] elders gaat verdienen danwel de WW-uit-kering, althans te bepalen dat een bedrag aan vergoeding bij wege van voorlopig voorschot door Dylan Staal aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] wordt betaald,

met veroordeling van Dylan Staal in de kosten van de procedure.

2.2. Ter adstructie van zijn vordering heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] het volgende aangevoerd.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] meent dat er sprake is van een (niet volgens carrièreplan voorzienbare) aanzienlijke functieverzwaring tijdens het dienstverband, waardoor het concurrentiebeding onevenredig zwaarder is gaan drukken en dit dan ook per 1 januari 2008 opnieuw had moeten worden overeengekomen. Volgens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] was hij aanvankelijk werkzaam in een team van 1 accountmanager en 1 sales representative en was zijn target € 240.000,- op jaarbasis, terwijl hij laatstelijk een target van € 840.000,- op jaarbasis had en hij zelfstandig verantwoordelijk was voor het beheren van 8 A-accounts. Voorts gaf hij leiding aan één van de sales teams, een team van twee accountmanagers en één junior accountmanager.

2.3. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft voorts betoogd dat er bij Dylan Staal een situatie was ontstaan, waardoor hij niet anders kon dan ontslag nemen. In dit verband wijst hij erop dat hij eind 2007 solliciteerde naar de functie van salesmanager, doch dat een ander, die korter in dienst was en door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is begeleid in het opleidingstraject, benoemd is. Voorts hebben zich problemen voor gedaan in relatie tot contacten tussen [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en een vrouwelijke collega. Er ontstond, ten onrechte volgens [eiser in conventie, verweerder in reconventie], een roddelcircuit. Dylan Staal heeft, zo voert [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aan, zich niet als een goed werkgeefster gedragen, door de schuld van het ontstaan van die roddels bij [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en zijn collega te leggen en geen corrigerende maatregelen te treffen binnen de organisatie.

Zo er nog een non-concurrentiebeding geldt tussen partijen, dan wordt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] daardoor onbillijk benadeeld, zo stelt hij.

2.4. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft betoogd dat de ondernemingen welke hij in zijn portefeuille heeft, thans ook al zaken doen met Ferrostaal. Er is in het algemeen geen sprake van exclusieve contracten. De klanten bepalen hun keuze op basis van de prijs en die prijzen fluctueren sterk. Er is geen sprake van speciale kennis en ervaring.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft aangegeven dat hij het geheimhoudingsbeding wil respecteren en een relatiebeding zou eerbiedigen.

2.5. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] wijst er nog op dat Dylan Staal de afgelopen 2 jaar niemand aan zijn of haar concurrentiebeding heeft gehouden. Bovendien is bij geen enkele functie bij Dylan Staal de afgelopen 2 jaar nog een concurrentiebeding overeengekomen.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft betoogd dat voor hem bij Ferrostaal sprake is van positieverbetering.

2.6. Het spoedeisende belang van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is daarin gelegen, zo stelt hij, dat hij per 1 mei in dienst is getreden bij Ferrostaal.

Het verweer in conventie

3. Dylan Staal heeft de vordering gemotiveerd bestreden.

Dylan Staal heeft gemotiveerd bewist dat het beding zwaarder is gaan drukken. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft volgens het normale verwachtingspatroon een ontwikkeling doorgemaakt, maar in wezen is hij altijd “verkoper” geweest en gebleven. Pas sedert 1 januari 2008 heeft hij ook leidinggevende taken.

Dylan Staal heeft aangevoerd dat zij een groot belang heeft bij handhaving van het beding, omdat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] door zijn klantencontacten met name in de binnenlandse markt een meerwaarde voor Dylan Staal is. Dylan Staal wijst erop dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] als account-manager van diverse A-accounts, kennis heeft van deze klanten, hun bijzondere wensen en de wijze waarop Dylan Staal haar klanten benaderd en haar prijzen calculeert. Het persoonlijke contact tussen de klant en de accountmanager is, volgens Dylan Staal, vaak van doorslaggevende betekenis.

Dylan Staal betwist dat er sprake is van een zodanige positieverbetering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] bij Ferrostaal dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in redelijkheid niet aan het beding gehouden kan worden. Salarisverhoging en positieverbetering is bij haar niet uitgesloten, zo stelt Dylan Staal.

Dylan Staal heeft voorts gemotiveerd betwist dat, objectief gezien, voor Van de Lijke er geen andere keus was dan vertrekken.

Dylan Staal wenst [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dan ook onverkort aan zijn non-concurrentiebeding te houden, gelet op haar belangen.

De subsidiaire vordering heeft Dylan Staal bestreden met de stelling dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] wat haar betreft in dienst kan treden bij honderden soortgelijke bedrijven, behalve haar drie grootste concurrenten, zodat er nauwelijks enige belemmering voor [eiser in conventie, verweerder in reconventie] bestaat elders een soortgelijke functie te vervullen. Bovendien, zo geeft Dylan Staal uitdrukkelijk aan, kan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] zo weer bij haar in dienst treden.

De vordering in reconventie

4. In reconventie vordert Dylan Staal, na eiswijziging:

• [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te verbieden in dienst te treden bij, danwel werkzaam te zijn voor MAN Ferrostaal Piping Supply B.V., PFF en Van Leeuwen Buizen B.V., danwel een aan deze vennootschappen gelieerde vennootschap of onderneming, op straffe van een dwangsom van € 20.000.- ineens en € 5.000,- voor iedere dag, althans elk dagdeel, dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in gebreke blijft.

• [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te veroordelen tot betaling van de met ingang van 1 mei 2008 door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] verbeurde boetes in verband met het overtreden van het concurrentiebeding van 18 december 2001 ter hoogte van € 227,- vermeerderd met € 45,- per dag per overtreding.

• veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in de proceskosten.

Het verweer in reconventie

5. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft de reconventionele vorderingen gemotiveerd betwist. Hij heeft aangevoerd dat hij weliswaar per 1 mei 2008 in dienst is getreden bij MAN Ferrostaal, maar dat hij de facto nog geen werkzaamheden voor haar (o.a. in verband met vakantie) heeft verricht.

Beoordeling van het geschil

In conventie en reconventie

6. Omdat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] reeds bij Ferrostaal in dienst is getreden en het ongetwijfeld de bedoeling is dat hij werkzaamheden voor dat bedrijf verricht, is de spoedeisendheid van de vordering een gegeven.

7. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft bij Dylan Staal steeds een functie verricht waar “het verkoper zijn van buizen, pijpen en aanverwante artikelen” een wezenlijk onderdeel van uit maakte. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat niet onaannemelijk is dat in een bodem-procedure zal worden beslist dat het beding niet zwaarder is gaan drukken. Immers geoordeeld zal dan worden dat de groei die [eiser in conventie, verweerder in reconventie] doormaakte, een te verwachten groei binnen een normaal verlopen carrière is.

Het non-concurrentie beding hoefde, zo is het voorlopige oordeel, in principe niet per 1 januari 2008 opnieuw overeengekomen te worden.

8. Thans is aan de orde of het aannemelijk is dat in een eventuele bodemprocedure bij een belangenafweging geoordeeld zal worden, dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in redelijkheid onverkort aan dat beding gehouden kan worden.

Daartoe wordt het volgende overwogen.

Anders dan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] stelt, komt de kantonrechter niet tot het voorlopige oordeel dat, objectief gezien, [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geen andere keus had dan vertrekken. Het is aan de werkgever voor een bepaalde functie de in haar ogen beste kandidaat te kiezen. Hetgeen [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in dit verband heeft aangevoerd, maakt van Dylan Staal door die keuze geen slecht werkgeefster. Dat Dylan Staal niet heeft ingegrepen in een roddelcircuit waartoe [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en zijn collega ten minste aanleiding hebben gegeven, zo kan uit de overgelegde mailwisseling worden afgeleid, kan evenmin bestempeld worden als slecht werkgeverschap.

9. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft voorshands evenmin voldoende aangetoond dat hem bij Ferrostaal een zodanige positieverbetering te wachten staat, dat hij om die reden in redelijkheid niet aan het beding gehouden kan worden.

10. Dylan Staal heeft erkend dat de afgelopen twee jaar geen enkele vertrekkende werknemer door haar aan het non-concurrentie beding is gehouden. Zij heeft voorts toegegeven dat er ook mensen naar Ferrostaal vertrokken zijn, waaronder de collega waarvan werd gezegd dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] daar een meer dan zakelijke relatie mee heeft, althans had.

Onder die omstandigheden komt het de kantonrechter niet redelijk voor [eiser in conventie, verweerder in reconventie] onverkort aan het beding te houden, omdat allerlei gegevens over strategie, prijsstelling e.d. daardoor toch al bekend kunnen zijn bij Ferrostaal.

De meerwaarde die [eiser in conventie, verweerder in reconventie] voor Ferrostaal kan hebben, en heeft volgens Dylan Staal, is zijn persoonlijke relatie met een aantal belangrijke klanten. Een relatiebeding komt dan voldoende aan de belangen van Dylan Staal tegemoet.

11. Gedeeltelijke ontheffing van het beding kan, gelet op het provisionele karakter van deze procedure, niet aan de orde zijn. De werking van het non-concurrentiebeding zal dan ook geschorst worden totdat in een bodemprocedure is beslist, met dien verstande dat het [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot 1 mei 2009 verboden wordt direct of indirect op enigerlei wijze zaken te doen of contact te hebben met (vertegenwoordigers van) de klanten welke partijen hebben aangeduid als de 8 A-accounts.

Nu [eiser in conventie, verweerder in reconventie] ook onverkort aan zijn geheimhoudingsbeding kan worden gehouden, komt het de kantonrechter voor dat aldus de belangen van Dylan Staal voldoende zijn geborgd.

12. Na [eiser in conventie, verweerder in reconventie] erkend heeft dat hij met een relatiebeding zijn functie bij Ferrostaal kan uitoefenen, zal de subsidiaire vordering worden afgewezen.

13. Hetgeen is overwogen in conventie leidt ertoe dat de eerste reconventionele vordering zal worden afgewezen, met dien verstande dat aan het in conventie geformuleerde relatiebeding wel een dwangsom zal worden gekoppeld.

14. De vordering van de verbeurde boetes wordt evenzeer afgewezen, nu [eiser in conventie, verweerder in reconventie] onweersproken heeft gesteld dat hij feitelijk nog niet werkzaam is geweest voor Ferrostaal, hetgeen ook overigens niet onaannemelijk voorkomt, nu de betreffende periode grotendeels in een schoolvakantie viel en miljoenen Nederlanders vrij waren.

15. De kantonrechter vindt aanleiding de proceskosten, zowel in conventie als reconventie, te compenseren.

Beslissing

De kantonrechter:

in conventie en reconventie

treft navolgende voorziening:

schorst het concurrentiebeding van 18 december 2001, zoals dit is overeengekomen tussen partijen te rekenen vanaf 1 mei 2008 totdat in de bodemprocedure onherroepelijk zal zijn beslist, met dien verstande dat het [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot 1 mei 2009 verboden wordt direct of indirect op enigerlei wijze zaken te doen of contact te hebben met (vertegenwoordigers van) de klanten welke partijen hebben aangeduid als de 8 A-accounts, op straffe van een dwangsom van € 20.000,- ineens en € 5.000,- voor iedere dag, althans elk dagdeel, dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] hiermee in gebreke blijft;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.H. Kemp-Randewijk, kantonrechter, en bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 mei 2008, in aanwezigheid van de griffier.