Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2008:BC3889

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
07-02-2008
Datum publicatie
08-02-2008
Zaaknummer
73572 / KG ZA 08-11
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Vormen de sfeerhaarden die gedaagden verhandelen een inbreuk op het auteursrecht van eiseres? Ja.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer: 73572 / KG ZA 08-11

vonnis in kort geding van 7 februari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FABER INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Heerenveen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur: mr. V.J. Groot,

advocaat: mr. N.W. Mulder,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FLAME STORE B.V.,

gevestigd te Sliedrecht,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MANHATTAN WOONSTYLE SLIEDRECHT B.V.,

gevestigd te Hardinxveld Giessendam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

3. [gedaagde 3],

wonende te Sliedrecht,

gedaagde,

procureur: mr. J.A. Visser,

advocaat: mr. T.P Huizenga,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ELITE HOME PRODUCTS B.V.,

gevestigd te Hardinxveld Giessendam,

gedaagde,

verschenen: de heer [directeur holding] (statutair directeur van [X] Holding B.V., bestuurster van Elite Home Products B.V.)

Partijen worden hieronder aangeduid als Faber, Flame Store, Manhattan, [gedaagde 3] en Elite; gedaagden gezamenlijk worden aangeduid als Flame Store c.s.

1. Het procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- beslagstukken,

- dagvaarding van 7 januari 2008,

- de door beide partijen overgelegde producties,

- pleitnota van mr. Mulder,

- pleitnota van mr. Huizenga,

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van 17 januari 2008.

2. De vaststaande feiten

In conventie en reconventie

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de producties, voor zover niet betwist, staat het volgende tussen partijen vast.

2.1 Faber drijft een onderneming die zich richt op de handel in sfeerhaarden. December 2002 heeft de he[S.] (verder te noemen [S.]) voor Faber de sfeerhaard Narvik Nova (verder de Narvik Nova; zie afbeelding 1 in de bijlage) ontworpen. [S.] heeft alle auteurs- en overige rechten op de Narvik Nova op Faber overgedragen. Faber produceert en verhandelt de Navik Nova vanaf 2003.

2.2 Flame Store en Manhattan drijven een detailhandel in o.a. sfeerhaarden. Elite drijft een groothandel in o.a. sfeerhaarden en zij importeert deze. Deze bedrijven nemen ook producten van Faber, waaronder de Narvik Nova, af.

[gedaagde 3] is enig aandeelhouder en bestuurder van M.B. Sliedrecht Beheer B.V., welke vennootschap samen met mevrouw [echtgenote van gedaagde] (echtgenote van [gedaagde 3]) bestuurster is van Manhattan.

2.3 In 2006 bood Manhattan sfeerhaarden genaamd DBL 2000 A3 en DBL 2000 A4 te koop aan (zie afbeeldingen 2. en 3. in de bijlage bij dit vonnis)

2.4 Op 17 mei 2006 hebben Faber en Manhattan ten aanzien van de sfeerhaarden DBL 2000A3 en DBL 2000A4 een vaststellingsovereenkomst gesloten, die, voor zover thans van belang, inhoudt:

“(…) IN AANMERKING NEMENDE DAT:

A. Faber exclusief auteursrechthebbende is met betrekking tot het ontwerp van de ‘Narvik Nova’ sfeerhaard;

B. Manhattan Woonstyle kopieën van de ‘Narvik Nova’ op de markt brengt en hiermee inbreuk maakt op het exclusieve auteursrecht van Faber;

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT

1. Manhattan Woonstyle zal zich vanaf de dag van ondertekening van deze overeenkomst onthouden van het (doen) importeren, (doen) exporteren, (doen) distribueren, (doen) aanbieden en (doen) verkopen van enig ontwerp dat overeenstemt met de ‘Narvik Nova’ sfeerhaard. (…)

4. Manhattan Woonstyle zal alle inbreukmakende exemplaren van de sfeerhaarden die zij in voorraad heeft, alsmede de inbreukmakende exemplaren die door haar kopers aan haar worden geretourneerd, zodanig aanpassen dat er geen sprake meer is van inbreuk op het auteursrecht van Faber, dit ter voorafgaande beoordeling door Faber. Partijen zullen binnen veertien (14) dagen na ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst in overleg treden teneinde hierover overeenstemming te bereiken. (…)”

[gedaagde 3] heeft deze overeenkomst voor Manhattan ondertekend.

2.6 Eind 2006 hebben Flame Store en Manhattan de sfeerhaarden DBL 2000 A3 en BDL 2000 A4 met wijzigingen op de markt gebracht (zie afbeeldingen 3a. en 3b. en 3c. in de bijlage bij dit vonnis). De wijzigingen betreffen toegevoegde streepjes en blokjes op het basisontwerp; in plaats van getint glas een rooster en een extra binnenkader met een iets kleinere glasplaat. Deze modellen hebben de namen Flamestore Modern Design, Flamestore Deco en Flamestore Deco Design.

2.7 Flame Store en Manhattan hebben de wijzigingen aan Faber voorgelegd. Faber heeft laten weten dat de wijzingen voor haar niet acceptabel zijn. Flame Store en Manhattan hebben de handel in deze haarden vervolgens voortgezet.

2.8 Sinds ongeveer eind 2007 verhandelen Flame Store, Manhattan en Elite de sfeerhaard Flame Store Classic. Deze haard is vrijwel identiek aan de DBL 2000 A3 met glasplaat en heeft een extra binnenkader.

2.8 Faber heeft krachtens verlof van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 19 en 21 december 2007 diverse beslagen doen leggen onder Flame Store, Manhattan en Elite.

2.9 Flame Store en Manhattan hebben drie maal een A4 flyer met daarin (o.a.) de hiervoor onder 2.6 en 2.8 genoemde sfeerhaarden aan een miljoen huishoudens in de omgeving van Sliedrecht (straal van 35 km) verspreid. Er staat nog één zo’n actie (verspreiding van een miljoen flyers) gepland.

2.10 Faber heeft begin december 2007 bij deze rechtbank tegen Chinese onderneming Ningbo Jiaquinq Machinery, Duitse onderneming HARK GmbH en co, Manhattan en Flame Store een procedure aanhangig gemaakt, waarbij tevens provisionele vorderingen zijn ingesteld.

3. De vordering

De vordering in conventie

Faber vordert, zakelijk weergegeven, dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

1. Flame Store c.s. wordt bevolen iedere inbreuk op het auteursrechten op de Narvik Nova sfeerhaard en andere sfeerhaarden waarop Faber auteursrechten kan doen gelden;

2. Flame Store c.s. wordt bevolen iedere vorm van onrechtmatig handelen jegens Faber te staken;

3. Flame store c.s. wordt bevolen alle nabootsingen van de sfeerhaarden aan de raadsman van Faber af te geven;

4. Flame Store c.s. wordt bevolen (reclame)materiaal waarin nabootsingen van de sfeerhaarden worden aangeboden aan de raadsman van Faber af te geven;

5. Flame Store, Manhattan en Elite aan de raadsman van Faber een door een registeraccountant gecertificeerde schriftelijke opgave van:

a. leveranciers (enz) van wie de nabootsingen van de sfeerhaarden verkregen zijn;

b. aanwezige voorraad van nabootsingen van de sfeerhaarden;

c. geleverde nabootsingen van de sfeerhaarden;

d. namen van afnemers van nabootsingen van de sfeerhaarden;

e. namen en adressen van (rechts)personen aan wie informatie over nabootsingen is gegeven;

f. de aan de onder d. genoemde afnemers geleverde aantallen nabootsingen;

g. de met de verkoop van de inbreukmakende sfeerhaarden behaalde omzet en winst;

6. Faber te vergunnen op kosten van Flame Store c.s. te onderzoeken of Manhattan heeft gehandeld in strijd met de vaststellingsovereenkomst;

7. Flame Store c.s. wordt bevolen om aan alle afnemers van nabootsingen van de sfeerhaarden een in de dagvaarding weergegeven brief te sturen;

8. Flame Store c.s. wordt bevolen een rectificatie, als omschreven in de dagvaarding, op de homapage van hun websites te plaatsen;

9. Flame Store c.s. hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van een in de dagvaarding omschreven dwangsom voor elke overtreding van de onder 1 t/m 8 omschreven veroordelingen;

10. Flame Store c.s. hoofdelijk worden veroordeeld om € 25.000,-- als voorschot op de schadevergoeding;

11. Manhattan wordt veroordeeld de vaststellingsovereenkomst na te komen op straffe van een in de dagvaarding genoemde dwangsom;

12. Flame Store c.s. hoofdelijk worden veroordeeld de door Faber gemaakte proceskosten en de kosten van het beslag aan Faber te betalen;

13. de termijn ex art. 260 Rv wordt bepaald op 6 maanden;

14. zodanige voorziening wordt getroffen als de voorzieningenrechter passend acht.

Faber legt het volgende aan haar vordering ten grondslag.

1. Faber heeft een spoedeisend belang omdat gedaagden de inbreukmakende haarden met een grootscheepse marketingcampagne in de Nederlandse en de Europese markt dreigen te zetten.

2. Faber is exclusief auteursrechthebbende met betrekking tot de vormgeving en het uiterlijk van de Narvik Nova. Flame Store, Manhattan en Elite maken inbreuk op het auteursrecht van Faber, doordat zij handelen in de sfeerhaarden BDL 2000 A3, DBL 2000 A4, de gewijzigde sfeerhaarden van deze typen alsmede Flame Store Classic.

3. Flame Store, Manhattan en Elite handelen onrechtmatig door de verhandeling van de slaafse nabootsing van de Narvik Nova, aangezien daardoor verwarringsgevaar ontstaat.

4. [gedaagde 3] heeft in zijn hoedanigheid van bestuurder c.q. feitelijk beleidsbepaler leiding gegeven aan de inbreuken door Manhattan, althans hij heeft geen maatregelen genomen om deze auteursrechtinbreuken te voorkomen. Aldus handelt hij onrechtmatig jegens Faber.

Het verweer in conventie

De conclusie van Flame Store c.s. strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Faber in de kosten van het geding. Zij voeren als verweer het volgende aan.

a. Er is geen spoedeisend belang. De verspreiding van flyers is aangehouden in afwachting van deze procedure. Bovendien weet Faber al geruime tijd dat Flame Store c.s. de hier bedoelde haarden verhandelt. Niet valt in te zien waarom de uitslag van de reeds aanhangige hoofdzaak met provisionele vordering niet kan worden afgewacht.

b. Aan de Narvik Nova komt geen auteursrechtelijke bescherming toe. Bovendien zijn de sfeerhaarden van Flame Store c.s. geen inbreuk op een eventueel auteursrecht van Faber.

c. Van slaafse nabootsing en verwarringsgevaar of ander onrechtmatig handelen is geen sprake.

d. [gedaagde 3] kan niet worden veroordeeld naast de eveneens aangesproken Manhattan. Het is voor een effectieve rechtsbescherming niet noodzakelijk eveneens voorzieningen jegens hem te treffen.

De vordering in reconventie

Flame Store en Manhattan vorderen dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de op 24 december 2007 gelegde beslagen worden opgeheven met veroordeling van Faber in de kosten van het geding.

Aan hun vordering leggen Flame Store en Mahattan het volgende ten grondslag.

Er is geen grond de vorderingen van Faber toe te wijzen. Bovendien bestaat geen vrees voor verduistering als bedoeld in artt 1029b ev Rv.

Het verweer in reconventie

De conclusie van Faber strekt tot afwijzing van de vordering. Zonodig wordt hierna nader op haar standpunten ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil

In conventie

4.1 Spoedeisend belang

4.1.1 Faber heeft spoedeisend belang bij haar vorderingen die er toe strekken een einde te maken aan inbreuk op door haar gestelde subjectieve rechten. Ook indien Faber al geruime tijd op de hoogte was van de gestelde inbreuken, betekent dit niet dat zij daardoor geen spoedeisend belang meer heeft bij haar vorderingen.

In dit verband is nog van belang dat Flame Store en Manhattan de onder 2.9 genoemde reclamecampagne binnenkort willen afronden.

Aannemelijk is bovendien dat in de bodemprocedure niet op korte termijn een (provisionele) uitspraak zal kunnen worden gedaan.

4.1.2 Voor toewijzing van een geldvordering in kort geding moet het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening nodig moet zijn. Bij de afweging van de belangen van partijen dient daarnaast de vraag betrokken te worden naar het risico van de onmogelijkheid van terugbetaling.

4.1.3 Faber heeft niet gesteld waarom uit hoofde van onverwijlde spoed een voorschot op de schadevergoeding moet worden betaald. Onderdelen 6 en 10 van de vordering worden afgewezen.

4.2 Is de Narvik Nova een werk in de zin van de auteurswet?

4.2.1 Van een werk in de zin van de auteurswet is sprake indien het werk een eigen karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, een en ander te beoordelen naar het moment dat het auteursrecht ontstond.

4.2.2 Faber noemt in dit verband de combinatie van strakke lijnen, de dubbele omlijsting met smallere, diepliggende tussenrand waardoor een sleuf ontstaat die luchtroosters overbodig maakt, de horizontale zwarte randen achter de glasplaat en de ‘industriële kleuren’.

4.2.3 Flame Store c.s. voeren daartegen het volgende aan.

Uit de door Flame Store c.s. (als prod. 17) overgelegde brochures blijkt, dat strakke lijnen en de dubbele omlijsting met dieper liggende tussenrand een al lang bestaande modetrend is. De dieper liggende tussenrand is een functioneel kenmerk en als zodanig een objectieve trek. Ook de zwarte randen achter de glasplaten zijn functioneel bepaald. Van een oorspronkelijke kleurstelling is geen sprake aangezien deze horen bij een bepaalde stijl en bij de kleur van gietijzer, waarvan de meeste sfeerhaarden zijn gemaakt. Flame Store c.s. wijzen er op dat in 2001, dus voor de Narvik Nova werd ontworpen, reeds een identiek model op de markt was (afbeelding overgelegd door Flame Store als prod 11).

4.2.4 Flame Store c.s. hebben niet betwist dat de door Faber overgelegde brochures (prod. 18 van Faber) een beeld schetsen van de sfeerhaarden die op de markt waren toen de Narvik Nova werd ontworpen. De totaalindruk van de Narvik Nova wijkt duidelijk en in relevante mate af van de tot dan gangbare modellen, waarbij het frame en de luchtroosters een prominente plaats innemen.

4.2.5 De brochures die Flame Store c.s. in haar prod. 17 overleggen zijn niet gedateerd. Flame Store c.s. hebben niet gesteld of onderbouwd, dat deze sfeerhaarden al vóór het ontwerp van de Narvik Nova op de markt waren. Voorshands moet worden geoordeeld (op basis van de niet erg duidelijke afbeelding in productie 11 van Flame Store) dat de wel door Flame Store c.s. ‘gedateerde’ sfeerhaard in belangrijke mate van de Narvik Nova verschilt. Zo heeft deze haard geen dubbele omlijsting, maar een opgelegd raamwerk en is deze haard dubbelzijdig, dwz aan twee kanten van een muur te zien (‘hole in the wall fire’), onder en boven de glasplaat is geen zwarte rand zichtbaar en het raamwerk heeft een andere kleur dan de achtergrond. Voorshands moet worden geoordeel dat het om verschillende werken gaat.

4.2.6 Voor zover Flame Store c.s. bedoelen aan te voeren dat het uiterlijk van de Narvik Nova functioneel is bepaald wordt dit betoog verworpen. [S.] heeft de luchtroosters verwerkt in de dubbele omlijsting. Niet aannemelijk is, mede gelet op de door partijen overgelegde brochures van sfeerhaarden, dat deze vormgeving noodzakelijk was voor het verkrijgen van dit technisch effect. Het uiterlijk, dat bovendien niet beperkt is tot de dubbele omlijsting is niet slechts functioneel bepaald.

4.2.7 Gelet op vorenstaande is het ontwerp van de Narvik Nova aan te merken als een werk in de zin van de auteurswet.

4.3 Zijn de door Flame Store, Manhattan en Elite verhandelde sfeerhaarden verveelvoudigingen als bedoeld in de auteurswet?

4.3.1 Onder verveelvoudiging van een werk wordt mede verstaan iedere gehele of gedeelte bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt.

4.3.2 De DBL 2000 A3 en de DBL 2000 A4 zijn nagenoeg gelijk aan de Narvik Nova. Het op de markt brengen van deze sfeerhaarden is een inbreuk op het auteursrecht van Faber. In deze procedure gaat om deze haarden in aangepaste vorm. Getoetst moet worden of de aangepaste sfeerhaarden in zodanige mate de auteursrechtelijke beschermde trekken van de Narvik Nova vertonen dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen om van een nieuw werk te spreken.

4.3.3 Ter zitting zijn zowel de Narvik Nova als de aangepaste sfeerhaarden getoond. De (elektrische) sfeerhaarden zijn allen aangezet. De getoonde haarden verschillen visueel niet veel van elkaar. Allen vertonen de hiervoor onder 4.2.2 omschreven combinatie van vormgevingseigenschappen en ook de maatvoering is vrijwel gelijk, met dien verstande dat bij één model geen glasplaat was aangebracht, maar een rooster. Van een nieuw werk is echter geen sprake.

De door Flame Store c.s. aangevoerde verschillen (opgesomd onder sub 37 van de pleitnota van Flame Store) zijn ondergeschikt van aard en zullen de gemiddelde consument niet opvallen.

4.3.4 De aangepaste sfeerhaarden DBL 2000 A3 en de DBL 2000 A4 (met streepjes, met een extra binnenkader, met een rooster) en de Flame Store Classic zijn aan te merken als verveelvoudigingen van de Narvik Nova.

4.3.5 Gelet op vorenstaande is sprake van inbreuk op het auteursrecht van Faber. De vorderingen die betrekking hebben op het beëindigen van deze inbreuk zijn dan ook toewijsbaar.

Faber heeft niet gesteld dat Flame Store c.s. sfeerhaarden (dreigen te gaan) verhandelen die inbreuk maken op auteursrecht van ander sfeerhaarden van Faber. Voorts heeft Faber onvoldoende gesteld voor een grensoverschrijdend verbod. In zoverre wordt de vordering onder 1. afgewezen.

Bij vorderingen onder 3 en 4 (afgifte aan Faber en vernietiging van nabootsingen en reclamemateriaal) heeft Faber, naast hetgeen wordt toegewezen onvoldoende spoedeisend belang.

4.4 Bij toewijzing van de vorderingen gebaseerd onrechtmatig handelen en op nakoming van de vaststellingsovereenkomst heeft Faber naast hetgeen reeds wordt toegewezen geen belang, zodat de vordering genoemd onder 2. en 11. worden afgewezen. Faber stelt onvoldoende over onrechtmatig handelen buiten Nederland, zodat dit onderdeel van de vordering niet tot een ruimere veroordeling zou kunnen leiden.

4.5 De rol van [gedaagde 3].

4.5.1 Faber houdt [gedaagde 3] als feitelijk beleidsbepaler in persoon aansprakelijk voor de door Manhattan gepleegde inbreuken.

[gedaagde 3] voert aan dat voor een effectieve rechtsbescherming niet noodzakelijk is dat hij naast Manhattan wordt veroordeeld.

4.5.2 Vast staat dat [gedaagde 3] indirect bestuurder is van Manhattan. Ter zitting heeft hij uitgelegd dat hij, samen met zijn vrouw (die haarden ontwerpt) en zijn zoon (die directeur is van Flame Store) hard werkt om van deze bedrijven een succes te maken. Mahattan is, in weerwil van de met Faber gesloten overeenkomst, de inbreukmakende haarden gaan verhandelen zonder toestemming van Faber. [gedaagde 3] heeft ter zitting uitgelegd dat de door zijn echtgenote veranderde ontwerpen (zie hiervoor onder 2.6) in zijn ogen geen inbreuk zijn op het auteursrecht van Faber en dat het voor hem ook een economische afweging was met deze haarden verder te handelen. Onder deze omstandigheden moet [gedaagde 3] voorshands als feitelijk beleidsbepaler worden aangemerkt en wordt hij mede veroordeeld als na te melden.

4.6 Proceskosten.

4.6.1 Flame Store c.s. worden als de overwegend in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van de procedure veroordeeld.

4.6.2 Faber vordert € 29.132,68 terzake werkelijk gemaakte advocaatkosten. Het ongemotiveerde beroep op matiging van de kosten wordt eveneens gepasseerd.

De proceskosten van Faber bedragen:

Dagvaarding € 78,80

Griffierecht € 251,--

Procureurssalaris (2 punten à € 816,--) € 1.632,--

Advocaatkosten € 29.132,68

4.7 Faber heeft tegen Flame Store en Manhattan (en anderen) reeds een bodemprocedure aanhangig gemaakt. De termijn bedoeld in art. 260 Rv is alleen van belang met [gedaagde 3] en Elite, die in de bodemprocedure niet zijn betrokken.

In reconventie

4.8 Blijkens het bepaalde in art. 705 lid 2 Rv. kan een gelegd beslag onder meer worden opgeheven indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger – in dit geval Faber – ingeroepen recht, indien blijkt dat het beslag onnodig is of wanneer voldoende zekerheid wordt gesteld.

4.9 Uit hetgeen is overwogen in conventie, blijkt dat Faber goede grond had beslagen te leggen onder Manhattan en Flame Store. Dat geen vrees voor verduistering bestond hebben Manhattan en Flame Store onvoldoende onderbouwd. Vast staat dat zij Faber hebben gevraagd om toestemming de gewijzigde sfeerhaarden op de markt te brengen en dat Faber hen dit had geweigerd. Van deze weigering hebben zij zich echter, naar eveneens vaststaat niets aangetrokken. Dat alles in alle openheid is gegaan, zoals Flame Store en Manhattan stellen is dan ook niet aannemelijk geworden.

4.10 De gelegde beslagen zijn niet onrechtmatig gelegd en de vordering moet worden afgewezen.

4.11 Flame Store en Manhattan worden als de in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van de procedure veroordeeld. Dat Faber naast de reeds gedeclareerde advocaatkosten, waarin reeds de mondelinge behandeling is meegerekend, kosten heeft, is niet gebleken, zodat deze kosten op nihil worden gesteld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

beveelt Flame Store c.s. om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten die Faber heeft op de Narvik Nova sfeerhaard in Nederland, meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van het (doen) verveelvoudigen (al dan niet in gewijzigde vorm) en het (doen) openbaar maken van de in de bijlage bij dit vonnis als nummer 2, 3 (a en b) en 4 afgebeelde sfeerhaarden (hoe ook genaamd) -verder te noemen de nabootsingen-, waaronder begrepen het (doen) vervaardigen, (doen) distribueren, (doen) im- en exporteren, in voorraad (doen) hebben, (doen) aanbieden, (doen) verkopen, (doen) afleveren, (doen) verhuren, (doen) bemiddelen bij verkoop van deze sfeerhaarden;

veroordeelt Flame Store, Manhattan en Elite om binnen 30 (dertig) werkdagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Faber, mr. N.W. Mulder een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van:

a. de leverancier(s), maker(s), producent(en), en distributeur(s), van wie de exemplaren van de nabootsingen verkregen zijn, onder mededeling van volledige adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);

b. de op 7 januari 2008 onder Flame Store cq Manhattan cq Elite en derden aanwezige voorraad van de nabootsingen;

c. de aan Flame Store cq Manhattan cq Elite geleverde aantallen, prijzen en leverdata van de nabootsingen, zulks gerangschikt per meubel en per leverancier, producent of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

d. de namen van alle afnemers aan wie nabootsingen zijn geleverd, onder vermelding van volledige adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);

e. de namen en adressen van alle (rechts)personen in binnen- en buitenland aan wie gedaagden informatie over de nabootsingen hebben toegezonden of afgegeven;

f. de onder d. genoemde afnemers geleverde aantallenen leverdata van de nabootsingen, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

g. de door Flame Store cq Manhattan cq Elite met de verkoop van de nabootsingen behaalde omzet en winst, alsmede een specificatie van de kosten welke daarop voor de berekening van de winst in mindering zijn gebracht, vergezeld van duidelijk en gedetailleerd schriftelijk bewijsmateriaal;

een en ander gestaafd met gedetailleerd en goed leesbare bewijsstukken;

beveelt Flame Store c.s. om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis om aan alle afnemers aan wie zij de nabootsingen hebben geleverd een duidelijk leesbare brief te sturen, op briefpapier van de betrokken entiteit(en), met uitsluitend de volgende inhoud, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm ook, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven naar de raadsman van Faber, mr. N.W. Mulder

Geachte heer/mevrouw [naam contactpersoon invullen],

Recentelijk hebben wij u de volgende sfeerhaard[en] [na(a)m(en) en serienummer(s)+ eventuele factuurnummer(s) van de hiervoor bedoelde nabootsingen] geleverd en/of verkocht.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht heeft bij vonnis van 7 februari 2008 geoordeeld dat deze sfeerhaard[en] inbreuk [maakt/maken] op de exclusieve rechten van Faber International B.V.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend de door ons geleverde sfeerhaard[en]aan ons te retourneren. Wij zullen alle door u in verband met de retournering te maken kosten (waaronder begrepen het retourneren van de koopprijs) geheel voor onze rekening nemen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

[Flame Store B.V. / Manhattan Woonstyle Sliedrecht B.V. / Elite Home Products B.V.]

beveelt Flame Store c.s. om uiterlijk binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnisvoor de aaneengesloten duur van één maand een rectificatie op de introductiepagina (homepage) van de websites van Flame Store cq Manhattan cq Elite te plaatsen, welke rectificatie tenminste 30 seconden zichtbaar dient te blijven, in een rood kader, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met als aanhef het woord “belangrijk bericht” in lettergrootte 18 en de overige tekst in lettergrootte 14 (lettertype Times New roman), een en ander goed zicht- en leesbaar, met uitsluitend de navolgende inhoud:

Belangrijk bericht

Recentelijk hebben wij diverse sfeerhaarden aangeboden ten aanzien waarvan voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht heeft bij vonnis van 7 februari 2008 geoordeeld dat handel in deze sfeerhaarden inbreuk maken op de exclusieve rechten van Faber International B.V. De verkoop van deze sfeerhaarden hebben wij dan ook onmiddellijk gestaakt.

veroordeelt Flame Store c.s. tot betaling van een dwangsom van € 10.000,-- per keer dat een van de hiervoor genoemde bevelen wordt overtreden of- naar keuze van Faber- een dwangsom van € 1.000,-- per (gedeelte van een) dag die de overtreding duurt, een en ander met een maximum van € 250.000,-- per gedaagde, met dien verstande dat slechts de overtredende vennootschap een dwangsom per eigen overtreding is verschuldigd en dat [gedaagde 3] een dwangsom verbeurt per overtredingen van Manhattan;

veroordeelt Flame Store c.s. hoofdelijk in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Faber bepaald op € 29.132,68 aan salaris van de advocaat, € 1.632,-- aan procureurssalaris en € 329,80 aan verschotten (griffierecht, dagvaarding), waarvan € 251,-- aan griffierecht;

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt de termijn als bedoeld in art 260 Rv op zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Flame Store en Manhattan in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Faber bepaald op nihil;

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Halk en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 7 februari 2008.