Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2008:BC1800

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
16-01-2008
Datum publicatie
18-01-2008
Zaaknummer
59065 - HA ZA 05-2281
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

(Onder)aannemer spreekt deurenfabriek en leverancier van plaatmateriaal aan i.v.m. de verwering van de toplaag van de platen. De vordering op de deurenfabriek wordt afgewezen (o.m.) omdat de aannemer de bewuste platen had voorgeschreven. De vordering op de leverancier wordt afgewezen omdat eiser zich (uitdrukkelijk en uitsluitend) heeft beroepen op 6:251 BW. Eiser kan echter niet worden aangemerkt als rechthebbende in de zin van dit artikel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 59065 / HA ZA 05-2281

Vonnis van 16 januari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NIJHUIS TOELEVERING B.V.,

gevestigd te Rijssen,

eiseres,

procureur mr. C.F.W.A. Hamm,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEURENFABRIEK VAN DER PLAS BV.,

gevestigd te Hardinxveld-Giessendam,

gedaagde,

procureur mr. G.P. Jongeneel,

2. de rechtspersoon naar Spaans recht PRODEMA S.A.,

gevestigd te San Miguel, Spanje,

gedaagde,

procureur mr. J.A. Visser.

Partijen zullen hierna Nijhuis Toelevering, Deurenfabriek Van der Plas en Prodema genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis van 18 april 2007, waarin een comparitie van partijen werd bepaald, en de daarin genoemde stukken

- het proces-verbaal van de comparitie van partijen gehouden op 24 september 2007.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de producties, voor zover niet betwist, staat het volgende tussen partijen vast.

2.1. TNO-Bouw, Centrum voor Houttechnologie, heeft op 17 maart 1995 een rapport uitgebracht in verband met een in opdracht van Prodema uitgevoerd onderzoek naar de door Prodema geproduceerde gevelbekledingsplaat Eyong. TNO-Bouw concludeerde in dit rapport, onder meer, het volgende: “Uit de resultaten van het onderzoek aan de aangeleverde platen, kan worden geconcludeerd dat, voor wat betreft de onderzochte factoren, het onderzochte plaatmateriaal geschikt is voor toepassing in de gevel van gebouwen.”

2.2. Medio 1996 is de handelsagent van Prodema in Nederland benaderd door Mecannoo Architekten B.V. in verband met het toepassen van door Prodema vervaardigd plaatmateriaal in buitendeuren en bij ramen met kleppen in het nieuwbouwproject “Stadshagen” te Zwolle van welk project Nijhuis Bouw B.V. (hierna verder: Nijhuis Bouw) de hoofdaannemer was.

2.3. Nijhuis Bouw heeft aan Nijhuis Toelevering op 13 juni 1997 opdracht verleend voor het leveren van machinaal timmerwerk, e.e.a. omschreven in een opdrachtbevestiging van Nijhuis Toelevering d.d. 30 juni 1997. In de opdrachtbevestiging komt voor zover thans van belang het volgende voor:

“Garantie

(…)

G.N.D.-garantie:

De prodema ramen worden geleverd met G.N.D.-garantie of de garanties van de leverancier.

Tot de levering behorende houten buitendeuren worden gegarandeerd voor een termijn van 6 jaar overeenkomstig de bepalingen van het garantiereglement van de Stichting Garantiefonds Deuren GND.

(…)”

2.4. Nijhuis Toelevering heeft aan Deurenfabriek Van der Plas opdracht verleend voor de productie van bedoelde deuren en ramen met kleppen.

2.5. Deurenfabriek Van der Plas heeft aan Stichting Hout Research (hierna: SHR) opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren op een vlakke buitendeur bekleed met “Prodema” platen.

2.6. In het rapport van de SHR van 7 november 1997, staat onder “4. Conclusies” onder meer het volgende vermeld: “3. Bij de glasopening, briefsleuf en de bovendorpel (t.p.v. de koker) van deur 10079701A is na 6 weken snelverwering uiterlijke verandering of vervorming waar te nemen. Doordat het randhout van de beide stijlen doorloopt is er aan de boven- en onderdorpel kopshout zichtbaar. Dit is onvoldoende afgedicht en waardoor het kopse hout is gaan werken.”

2.7. Deurenfabriek Van der Plas is plaatmateriaal gaan afnemen van Prodema ten behoeve van de productie van ramen met kleppen en deuren. Prodema heeft ter verzekering van aansprakelijkheid voor eventuele gebreken een overeenkomst gesloten met de Stichting Garantiefonds Industriële Producten (hierna: GIP).

Deurenfabriek Van der Plas heeft zowel met Stichting Garantie Deuren (GND) als met GIP een overeenkomst gesloten ter verzekering van aansprakelijkheid voor eventuele gebreken.

2.8. Nijhuis Toelevering heeft medio 1998 zich beklaagd bij Deurenfabriek Van der Plas over de geleverde deuren en ramen met kleppen.

2.9. Deurenfabriek Van der Plas heeft deze klachten gemeld bij GIP. GIP heeft op 1 december 1998 Risk Consultants opdracht gegeven tot het verrichten van een schade-onderzoek. In het door Risk Consultants opgestelde rapport van expertise staat onder de alinea met als aanhef “schade-oorzaak” het volgende vermeld:

“Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:

- De vlekken op de deuren worden veroorzaakt door onzorgvuldige behandeling en besmeuring van de deuren op de bouwplaats (na montage) met specie en modder;

- Het vocht dat hoogstwaarschijnlijk de vlekken boven de brievenbussen veroorzaakt kan tussen de brievenbus en de plaat komen doordat de brievenbussen niet conform NEN 1720 zijn aangebracht. De bovenzijde van de plaat is niet waterdicht aangebracht;

- De vochtplekken in de kleppen ter plaatse van de onderste aluminiumstrip worden veroorzaakt, doordat er vocht tussen de strip en de plaat blijft zitten. Hier is onvoldoende ventilatie mogelijk . De kozijnen zijn gemaakt overeenkomstig de KVT 1995. Er is bij dit detail sprake van katern 14 “Kozijnen en ramen met binnensponningen”. Het detail komt niet geheel overeen met de tekeningen op blad 3. Het is ons niet bekend of deze afwijking is aangemeld bij het SGT en of hiervoor toestemming is verkregen.

Omdat de garantiedekking beperkt is tot de kleine deuren valt schade met betrekking tot de grote deuren en de raamkleppen niet onder deze verzekering. Voor de kleine deuren blijft alleen het besmeuren als gebeurtenis over.”

2.9. Voorts hebben Deurenfabriek Van der Plas, Nijhuis Toelevering en Mikas Prodema Benelux (de handelsagent van Prodema in Nederland) aan SHR opdracht gegeven om onderzoek te doen naar aanleiding van diverse verkleuringen die voorkomen op met Prodema plaat beklede deuren en draaikleppen. De conclusies van het rapport van SHR van 10 maart 1999 met nummer 98.348 luiden als volgt:

“4.1 Vochtopname

De “grafiekvormige” verkleuringen die zich voordoen rond de briefgleuf bij de deuren en de onderzijde van de draaikleppen en bij oppervlakkige beschadiging van de bekledingsplaat in het algemeen is een gevolg van het capillair opnemen van water door de fineerlaag van de bekledingsplaat via het kopse hout.

De opname van water door de kopse kant van de fineerlaag is juist hier mogelijk omdat er sprake kan zijn van “aanhangend” water of “opliggend” water en bovendien omdat dit water minder goed kan verdampen door een verminderde ventilatie. De bekledingsplaat dient om deze reden voldoende goed te worden afgedicht.

(…)

De met 2 componenten poly-urethaan lak afgedichte proefstukken hebben geen last van optrekkend water. Deze lak is daarom geschikt, indien goed toegepast, voor het afdichten van het kopse hout van het fineer.

4.2 Alkalische middelen

De rode en roodbruine verkleuringen (vlekken) op de deuren en de draaikleppen uit het project zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de inwerking van alkalische middelen op de bekledingsplaat.

(…)

4.3 Opmerkingen met betrekking tot preventieve en curatieve maatregelen

Deuren

De “grafiekvormige” verkleuringen rond de briefopening bij de deuren kan voorkomen worden door:

1.een voldoende vochtbestendige bekledingsplaat op de deuren toe te passen

2.het voorkomen van de mogelijkheid voor water om zich te kunnen concentreren in de briefgleufinkrozing door het afkitten van de aansluiting briefklep, deuroppervlak

3.het grondig afwerken van de briefgleufinkrozing en met name het kopse hout van de fineerlagen van de bekledingsplaat.

De “grafiekvormige” verkleuringen aan de onderzijde van de draaikleppen kan voorkomen worden door:

1.Het grondig afwerken van de omkanten van de draaikleppen en met name het kopse hout van de fineerlagen van de bekledingsplaat. (…)”

2.10.Vervolgens hebben Deurenfabriek Van der Plas en Nijhuis Toelevering door SHR een aanvullend onderzoek laten uitvoeren. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft SHR op 7 mei 2001 een briefrapport, met rapportcode 20.034-2, uitgebracht, waarin – voor zover thans van belang – het volgende is vermeld:

1 Opdracht

(…) De Prodema-plaat die gebruikt is als bekledingsplaat vertoont een grafiekvormige verkleuring aan de onderzijde van de kleppen en deuren zoals al eerder onderzocht en gerapporteerd in SHR rapport 99.315. (…)

4 Conclusies

(…)

Samenvattend:

Het fineer van de Prodema-plaat kan vocht opnemen.

Een gevolg van het opnemen van vocht is het versneld verouderen van de lijmverbinding tussen fineer en de basisplaat waardoor delaminatie ontstaat. Dat vocht de primaire oorzaak is van de delaminiatie is te verklaren uit het feit dat het onderzochte Prodema-plaatmateriaal van de klep zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde een onvoldoende kwaliteit lijmverbinding tussen fineer en basisplaat te zien geeft. De klep is namelijk afkomstig uit een natte ruimte waarbij de Prodema-plaat die aan de binnenzijde van de klep gemonteerd heeft gezeten ook een vochtbelasting aan deze zijde heeft gehad.

Door een hoog vochtgehalte in het fineer ontstaat er biologische aantasting (schimmel) van de eyong fineer.”

2.11. In de in opdracht van Nijhuis Toelevering door TNO Bouw opgestelde rapportage van 7 februari 2003 staat het volgende vermeld:

“Hierbij zenden wij u onze rapportage betreffende het onderzoek aan de Prodema gevelbekledingspanelen van een project te Zwolle.

Doel van dit onderzoek is het aantonen eventuele vochtopname in het paneel, voor tijdens en na verouderen in vergelijking met een eerder uitgevoerd onderzoek aan dit materiaal.

Hiervoor werden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

(…)

Laboratoriumonderzoek

Om de oorzaak van de verkleuringen te onderzoeken werden de volgende tests uitgevoerd:

(…)

- UV veroudering

Door monsters van de panelen bloot te stellen aan UV-licht kan de gevoeligheid van de panelen voor UV-licht (zonlicht) bepaald worden.

Resultaten van het onderzoek

(…)

UV veroudering

Onder invloed van UV verweert het oppervlak, waardoor een verkleuring kan optreden. Deze verkleuringen komen voor op alle drie platen. Ook de niet verouderde kant (in de praktijk binnenzijde) vertoont na twee weken ernstige verkleuringen.

(…)

Bespreking en conclusies

De conclusies in de aangeleverde rapporten komen over het algemeen overeen met de onderstaande conclusies of zijn aanvullend. Alleen de aangetoonde delaminatie moet als een incident worden aangemerkt.

(…)

In het kort kunnen uit de bovenstaande resultaten de volgende conclusies worden getrokken:

- Het oppervlak van de platen wordt door UV straling (zonlicht) verouderd en vergrijsd.

- De veroudering heeft lekkage door het oppervlak en door de randen tot gevolg (door craquelé aan oppervlak en door niet waterdicht zijn randen

- Het hout kan hierdoor vocht worden, hetgeen kan leiden tot aantastingen en vervuiling van het hout

De toegepaste platen zijn in deze samenstelling niet geschikt voor buitentoepassing.”

2.12. Op 20 juli 2004 heeft TNO Bouw aan Nijhuis Bouw het volgende bericht:

“Naar aanleiding van ons bezoek van 6 juli jl. aan het bovenstaand project het volgende:

Door ondergetekende en de opdrachtgever is een groot aantal platen van het project visueel beoordeeld, tevens zijn de proefdeuren beoordeeld.

1. Omvang van de schade en noodzaak tot herstel.

In het project komen de prodema platen op verschillende locaties voor. Dit zijn o.a.:

- In de hoogbouw zijn zowel aan de voor- als aan de achterzijde panelen met prodema aangebracht. Deze staan direct bloot aan weer en wind en vertonen ernstige degradatie verschijnselen (zie foto 1 en 2)

- De deuren onder de dakoverstek aan de achterzijde staan niet bloot aan weer en wind en vertonen vrijwel geen degradatie verschijnselen

- Vrijwel alle deuren en panelen in de laagbouw staan in meer of mindere mate bloot aan weer en wind en vertonen dus geen degradatie verschijnselen (zie foto 3, 4, 5, 6, 7 en 8). Zelfs half beschutte deuren vertonen degradatie verschijnselen aan de onderzijde (foto 6)

Conclusie:

Het aantal panelen zonder schade is verhoudingsgewijs minimaal. De ernst van de schade is per paneel verschillend en afhankelijk van de blootstelling. Wel hebben alle bovengenoemde panelen deze verschijnselen in meer of mindere mate. Het schadebeeld zal zonder dat er maatregelen worden genomen de komende tijd verergeren. Op korte termijn moet dus voor een oplossing worden gekozen. Daarvoor zijn drie deuren als proefpanelen afgewerkt met een verflaag.

2. Beoordelen advies voor herstel

(…)

Herstel op korte termijn is noodzakelijk voor het voortbestaan van deze platen.”

3. De vordering

3.1. Nijhuis Toelevering vordert dat Deurenfabriek Van der Plas en Prodema hoofdelijk worden veroordeeld bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad om aan Nijhuis Toelevering te betalen € 122.511,53 te vermeerderen met 19% BTW, 15% buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente sinds 1 december 2004 tot de dag der voldoening, kosten rechtens.

3.2. Aan haar vordering legt Nijhuis Toelevering het volgende ten grondslag. Nijhuis Bouw houdt Nijhuis Toelevering aansprakelijk voor de ondeugdelijke leveringen. Nijhuis Bouw is aansprakelijk gesteld door de kopers van de door haar gebouwde woningen.

Deurenfabriek Van der Plas en Prodema hebben een product geleverd dat niet geschikt was voor het beoogde en kenbaar gemaakte gebruik. In de loop van 1998 begonnen de eerste kopers/bewoners te klagen over verkleuringen c.q. vlekvorming. Vanaf 2002 bleek dat de aanvankelijke vlekvorming overging in verwering van de toplaag.

Deurenfabriek Van der Plas en Prodema hebben de deugdelijkheid van het geleverde gegarandeerd voor de duur van zes jaren respectievelijk tien jaren na levering.

Naast de kosten van herstel ad € 108.250,- heeft Nijhuis Toelevering additionele kosten gemaakt ten behoeve van TNO en Schildersbedrijf G. Roessink ad € 7.511,53, ofwel in totaal € 115.761,53.

4. Het verweer van Deurenfabriek Van der Plas

4.1. Deurenfabriek Van der Plas voert als verweer het volgende aan.

a. Deurenfabriek Van der Plas heeft de door Nijhuis Toelevering voorgeschreven materialen deugdelijk verwerkt en haar kan niets worden verweten. Nijhuis Toelevering draagt het risico van de door haar uitdrukkelijk aan Deurenfabriek Van der Plas voorgeschreven materialen ex artikel 7:760 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW).

b. Nijhuis Toelevering heeft gehandeld in strijd met de door Deurenfabriek Van der Plas verstrekte verwerkingsinstructies. Door het lange tijd op de bouwplaats laten liggen van de betreffende zaken, zijn deze door vuil en vocht aangetast.

c. Nijhuis Toelevering lijdt geen schade nu de behandeling van de deuren door Deurenfabriek Van der Plas in de verwerkingsinstructies is voorgeschreven maar eerst nu door Nijhuis Toelevering is uitgevoerd.

d. Uit de op de overeenkomst van toepassing zijnde “Uniforme Verkoop-, en Leverings- en Betalingsvoorwaarden” volgt dat Deurenfabriek Van der Plas de deugdelijkheid niet voor zes jaren maar gedurende één jaar na factuurdatum heeft gegarandeerd.

e. Ten slotte ontkent Deurenfabriek Van der Plas bij gebrek aan wetenschap de door Nijhuis Toelevering gestelde schade.

5. Het verweer van Prodema

5.1. Prodema voert, kort gezegd, als verweer aan dat er geen contractuele relatie bestaat tussen haar en Nijhuis Toelevering zodat er geen toerekenbare tekortkoming kan zijn. Nijhuis Toelevering en Nijhuis Bouw B.V. zijn twee verschillende rechtspersonen. Niet valt in te zien dat Nijhuis Toelevering jegens Nijhuis Bouw B.V. (volledig) aansprakelijk zou zijn. Prodema heeft bovendien niet onrechtmatig tegenover Nijhuis Toelevering gehandeld. Prodema is niet verantwoordelijk voor de keuze van Deurenfabriek Van der Plas om het plaatmateriaal toe te passen zoals zij heeft gedaan. Prodema draagt geen verantwoordelijkheid voor het feit dat het plaatmateriaal niet op de specifiek voor deze toepassing door Deurenfabriek Van der Plas vastgestelde wijze is verwerkt.

Voor zover Nijhuis Toelevering aan Prodema een onrechtmatige daad zou kunnen verwijten, is deze vordering verjaard. Vanaf 10 maart 1999 was Nijhuis Toelevering op grond van het SHR rapport op de hoogte van de mogelijkheid van vochtindringing in de platen. Sindsdien zijn meer dan 5 jaren, zonder stuiting van de verjaringstermijn, verstreken. De vordering tot betaling van BTW is in geen geval toewijsbaar omdat de schadevergoeding geen BTW-belaste prestatie betreft en Nijhuis Toelevering de BTW kan verrekenen. Voorts is onduidelijk waarom Nijhuis Toelevering meent wettelijke rente te kunnen vorderen vanaf 1 december 2004.

6. De beoordeling

rechtsmacht van de Nederlandse rechter

6.1. Vast staat dat Deurenfabriek Van der Plas is gevestigd in Hardinxveld-Giessendam en daarmee in Nederland haar woonplaats of gewone verblijfplaats heeft. Op grond van de in artikel 6, aanhef en eerste lid, van de EEX-verordening neergelegde regel komt de Nederlandse rechter daarom tevens rechtsmacht toe in de zaak tegen Prodema.

De vordering van Nijhuis Toelevering op Deurenfabriek Van der Plas

6.2. Deurenfabriek Van der Plas en Nijhuis Toelevering zijn het er over eens dat er een gebrek is aan de Prodema platen. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen is door deze partijen naar voren gebracht dat het gebrek betreft de verkleuring van het oppervlak onder invloed van uv-licht. Dit gebrek wordt, met zoveel woorden, voor het eerst benoemd in het rapport van TNO Bouw van 7 februari 2003 (zie r.o. 2.11).

De vraag dient beantwoord te worden of Deurenfabriek Van der Plas tegenover Nijhuis Toelevering aansprakelijk is voor dit gebrek.

6.3. Deurenfabriek Van der Plas heeft een beroep gedaan op het in artikel 7:760 lid 3 BW bepaalde. De overeenkomst tussen Nijhuis Toelevering en Deurenfabriek Van der Plas is gesloten in 1997 en Boek 7, titel 12, BW in werking is getreden op 1 september 2003.

Artikel 217 lid 3 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek verklaart titel 7.12 met onmiddellijke werking van toepassing op de gevolgen van niet nakoming in het geval dat een der partijen na het in werking treden van deze titel tekortschiet in de nakoming van een van haar verbintenissen, tenzij dat tekortschieten een voortzetting is van een eerdere tekortkoming. Deze laatste situatie doet zich hier voor. Immers, al in 1998 waren er klachten over de ramen en deuren (zie r.o. 2.8). Dit betekent dat het beroep op artikel 7:760 lid 3 BW niet op gaat.

6.4. Gelet op het vorenstaande zal het verweer van Deurenfabriek Van der Plas worden opgevat als een beroep op het onder het oude BW algemeen erkende beginsel dat de reikwijdte van de prestatieplicht van de aannemer wordt ingekort naar de mate waarin deze wordt beperkt in zijn keuzevrijheid met betrekking tot de middelen om het contractdoel te bereiken. Nijhuis Toelevering heeft de stelling van Deurenfabriek Van der Plas dat haar het gebruik van Prodema-platen werd voorgeschreven, onvoldoende gemotiveerd weersproken. Bovendien volgt een en ander uit de door Nijhuis Toelevering aan Nijhuis Bouw gestuurde opdrachtbevestiging (r.o. 2.3.). Het gestelde gebrek in de Prodema-platen dient daarom voor rekening van de opdrachtgever te komen, te meer nu Deurenfabriek Van der Plas niet weersproken heeft gesteld dat zij nooit eerder met Prodema-platen had gewerkt.

Dat Deurenfabriek Van der Plas een onderzoek door SHR heeft laten verrichten, kennelijk ten behoeve van de GND-garantie, doet daar niet aan af.

6.5. De stelling van Nijhuis Toelevering dat Deurenfabriek Van der Plas de verleende (GND)-garantie dient na te komen, slaagt evenmin. Deurenfabriek Van der Plas heeft de deuren en ramen geleverd met door de Stichting Garantiefonds Deuren respectievelijk de Stichting Garantiefonds Industriële Produkten verstrekte garanties. Dat Nijhuis Toelevering hiervan op de hoogte was, blijkt uit de door haar overgelegde opdrachtbevestiging (r.o. 2.3). Nijhuis Toelevering heeft het verweer van Deurenfabriek Van der Plas dat op verzoek van Nijhuis Toelevering de deuren zijn geleverd onder garantie van GND en de ramen en raamkleppen onder garantie van GIP evenals dat de garantiefondsen de (rechtstreekse) aanspraken van Nijhuis Toelevering ongegrond hebben verklaard, niet (gemotiveerd) weersproken. Reeds hieruit volgt dat Nijhuis Toelevering akkoord is gegaan met levering onder garantie van GND en GIP. Dat er daarnaast nog een garantie door Deurenfabriek van der Plas zelf zou zijn gegeven is gesteld noch gebleken.

6.6. Het vorenstaande betekent dat de vordering van Nijhuis Toelevering op Deurenfabriek Van der Plas zal worden afgewezen en dat Nijhuis Toelevering als de in het ongelijk te stellen partij zal worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Deurenfabriek Van der Plas, begroot op:

- vast recht EUR 2695,00

- salaris procureur 4973,50 (3,5 punt × tarief EUR 1421,00)

Totaal EUR 7668,50

De vordering van Nijhuis Toelevering op Prodema

toepasselijk recht

6.7. Nijhuis Toelevering stelt dat op de verhouding tussen haar en Prodema Nederlands recht van toepassing is en beroept zich daarbij onder meer op de rechtskeuze van Prodema in haar garantievoorwaarden. Voorts stelt Nijhuis Toelevering daartoe dat de platen in Nederland zijn geleverd en dat de schade zich in Nederland heeft voorgedaan.

Prodema voert hiertegen aan dat op de rechtsverhouding Spaans recht van toepassing is.

6.8. De rechtbank merkt op dat Nijhuis Toelevering haar vordering tegen Prodema uitsluitend heeft gebaseerd op de door Prodema verstrekte garantie. Volgens Nijhuis Toelevering kan zij zich op die garantie beroepen op de voet van artikel 6:251 BW . Het beroep van Nijhuis Toelevering op dit artikel zal hierna worden afgewezen. In dat licht kan het antwoord op de vraag of Nederlands danwel Spaans recht op de rechtsverhouding van toepassing is, in het midden blijven.

6.9. Prodema heeft nog aangevoerd dat in geval Nijhuis Toelevering haar een onrechtmatige daad verwijt, de schadevordering inmiddels verjaard is. Omdat Nijhuis Toelevering zich (onder meer ter gelegenheid van de comparitie van partijen) uitdrukkelijk op het standpunt heeft gesteld dat haar vordering uitsluitend is gebaseerd op artikel 6:251 BW, wordt niet toegekomen aan het aanvullen van rechtsgronden. In dat licht wordt niet toegekomen aan de beantwoording van de vraag of er sprake is van een onrechtmatige daad en aan welk recht dit getoetst dient te worden.

Artikel 6:251 BW

6.10. Zoals hiervoor is overwogen, heeft Nijhuis Toelevering aan haar vordering ten grondslag gelegd dat zij zich kan beroepen op de door Prodema aan Deurenfabriek Van der Plas gegeven garantie op grond van het bepaalde in artikel 6:251 BW. Er is echter geen sprake van een voor overgang vatbaar recht (hier: de garantie) dat in zodanig verband staat met een bepaald goed (hier: de gevelplaten) dat slechts de rechthebbende (de kopers van de woningen) er belang bij heeft. Immers, gesteld noch gebleken is dat Deurenfabriek Van der Plas zelf geen belang (meer) heeft bij de door Prodema gegeven garantie.

6.11. Bovendien zou toepassing van artikel 6:251 BW met zich brengen dat de kopers van de woningen en niet Nijhuis Toelevering als rechthebbende(n) van de garantie dienen te worden aangemerkt. Gesteld noch gebleken is dat de betreffende kopers aan Nijhuis Toelevering een volmacht hebben verleend om namens hen deze vordering in te stellen.

6.12. Het vorenstaande betekent dat de vordering van Nijhuis Toelevering op Prodema zal worden afgewezen en dat Nijhuis Toelevering als de in het ongelijk te stellen partij zal worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Prodema, begroot op:

- vast recht EUR 2695,00

- salaris procureur 4973,50 (3,5 punt × tarief EUR 1421,00)

Totaal EUR 7668,50

7. De beslissing

De rechtbank

7.1. wijst de vorderingen af,

7.2. veroordeelt Nijhuis Toelevering in de proceskosten, aan de zijde van Deurenfabriek Van der Plas tot op heden begroot op EUR 7668,50, en aan de zijde van Prodema tot op heden begroot op EUR 7668,50.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Eerdhuijzen en in het openbaar uitgesproken op 16 januari 2008.