Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2008:BC1394

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
02-01-2008
Datum publicatie
08-01-2008
Zaaknummer
69380 - HA ZA 07-2188
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen zijn een overeenkomst van opdracht aangegaan. Deel werkzaamheden onvoldoende onderbouwd, zodat betaling hiervoor wordt afgewezen. Geen reden voor vergoeding positief contractsbelang: geen sprake van schadeplichtigheid opdrachtgever.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 69380 / HA ZA 07-2188

Vonnis van 2 januari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LODDER APPLICATIES B.V.,

gevestigd te Goudriaan,

eiseres,

procureur mr. V.J. Groot,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ACHILLES TANKSTATIONS B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

gedaagde,

procureur mr. C.F.W.A. Hamm.

Partijen zullen hierna Lodder respectievelijk Achilles genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis van 4 juli 2007;

- het proces-verbaal van comparitie van partijen van 20 november 2007;

- de pleitnotitie van Lodder.

2. De vaststaande feiten

2.1. Achilles exploiteert circa veertig tankstations in Nederland. Lodder houdt zich bezig met de ontwikkeling en levering van administratieve software.

2.2. Lodder heeft in het verleden software voor een voorraadbeheerssysteem aan Achilles geleverd en bij Achilles geïmplementeerd op centraal niveau. Achilles wilde de mogelijkheid onderzoeken of dit voorraadsysteem ook op decentraal niveau, bij de verschillende tankstations, kon worden geïmplementeerd.

2.3. Op 7 oktober 2005 hebben besprekingen tussen Lodder en Achilles plaatsgevonden over levering en installatie van een decentraal voorraadbeheerssysteem. Lodder heeft naar aanleiding van deze besprekingen op 11 oktober 2005 een opdrachtbevestiging aan Achilles gezonden. In deze opdrachtbevestiging staat vermeld dat levering door Lodder plaatsvindt volgens haar Algemene Leveringsvoorwaarden en dat zij een kopie van deze voorwaarden heeft bijgesloten. Achilles heeft de opdrachtbevestiging wel ontvangen, maar niet ondertekend.

2.4 Art. 14 van de door Lodder gehanteerde Algemene Leveringsvoorwaarden luide, voor zover thans van belang, als volgt:

Artikel 14: Annulering

1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van enige jegens ons aangegane verplichting (…) zijn wij gerechtigd om de lopende overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren (…)Voorts zijn wij gerechtigd vergoeding te vorderen voor winstderving en voor alle financiële schade die wij in een dergelijk geval zouden lijden.

2. Annuleert de opdrachtgever een opdracht terwijl de werkzaamheden reeds een aanvang hebben genomen, dan is hij gehouden ons alle gemaakte en nog te maken kosten te vergoeden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

2.5 Vanaf 14 oktober 2005 heeft Lodder werkzaamheden verricht op het hoofdkantoor van Achilles en op de tankstations Wijnjewoude en Breda.

2.6 Lodder heeft Achilles drie facturen gezonden. Achilles heeft een bedrag van

€ 5.188,25 betaald en het restant van de facturen tot een bedrag van € 3.740,76 (excl. BTW) onbetaald gelaten.

2.7 Bij brief van 11 december 2006 heeft Achilles alle lopende Software Service Abonnementen opgezegd per 12 januari 2007.

3. De vordering

3.1. Lodder vordert in deze procedure een verklaring voor recht dat er tussen partijen een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen. Voorts vordert Lodder dat Achilles wordt veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen van in totaal € 3.740,76 exclusief BTW, te vermeerderen met wettelijke rente en een bedrag van € 21.580,25 aan vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden. Tevens vordert Lodder betaling van een vergoeding voor het positieve contractsbelang van het bedrag van € 12.087,89 exclusief BTW, hetgeen na betaling van de openstaande facturen nog € 3.158,88 exclusief BTW zal zijn. Tot slot vordert Lodder twee punten aan buitengerechtelijke kosten, met veroordeling van Achilles in de proceskosten.

3.2. Lodder stelt dat partijen op 7 oktober 2005 een overeenkomst hebben gesloten, op grond waarvan Achilles gehouden is om alle door Lodder gemaakte kosten te voldoen alsmede om een schadevergoeding, op grond van de algemene voorwaarden, aan Lodder te betalen.

3.3. Achilles betwist dat er een overeenkomst tot stand is gekomen en stelt dat partijen eerst twee pilotprojecten zouden doorlopen, die op regiebasis door Lodder zouden worden gedeclareerd. Achilles betwist ook dat de medewerker die bij de besprekingen aanwezig was, de heer [betrokkene], bevoegd was een overeenkomst zoals door Lodder gesteld, aan te gaan.

Subsidiair betwist Achilles de hoogte van het door Lodder gevorderde bedrag.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. Naar aanleiding van de besprekingen op 7 oktober 2005 heeft Lodder ten behoeve van Achilles diverse werkzaamheden uitgevoerd. Achilles heeft weliswaar aangevoerd dat de heer [betrokkene] niet bevoegd was de overeenkomst voor Achilles aan te gaan, maar gelet op het feit dat Lodder na de besprekingen begonnen is met de uitvoering van werkzaamheden, met medeweten en zonder protest van Achilles, moet ervan worden uitgegaan dat Achilles het sluiten van de overeenkomst van opdracht heeft bekrachtigd.

4.2. Achilles heeft gesteld dat partijen de door Lodder uitgevoerde werkzaamheden op regiebasis zouden afrekenen. Dit betekent dat Achilles Lodder in ieder geval een op gebruikelijke wijze berekend dan wel redelijk loon is verschuldigd voor de werkzaamheden die Lodder heeft verricht tot het moment waarop de relatie werd beëindigd, 11 december 2006. In het midden kan blijven of de opdrachtbevestiging van Lodder de overeenkomst juist omschrijft. De gevorderde verklaring voor recht is toewijsbaar.

4.3. Achilles heeft vijf door Lodder verzonden facturen niet betaald, te weten de facturen 032194, 032250, 032251, 032582 en 032583.

Factuur 032194

4.4. Deze factuur heeft betrekking op een aanvullende opdracht ten aanzien van het beheer van brandstofvoorraden, welk systeem is geïnstalleerd bij het hoofdkantoor. Op de factuur is vermeld: “Abonnement volledig Nu Fuss”. Achilles betwist dat zij deze aanvullende opdracht heeft gegeven.

4.5. Terecht wijst Achilles er op dat in de opdrachtbevestiging van Lodder staat dat Software Service Abonnementen schriftelijk moeten worden aangegaan bij installatie. Lodder geeft geen verklaring waarom van deze aanvullende opdracht geen contract is opgesteld. Evenmin stelt zij dat daadwerkelijk arbeid heeft verricht in het kader van dit abonnement. Lodder heeft aldus tegenover de betwisting van Achilles onvoldoende onderbouwd dat Achilles dit abonnement heeft afgesloten.

Dit onderdeel van de vordering wordt afgewezen.

Facturen 032250 en 032251

4.6. Deze facturen van 29 augustus 2006 hebben betrekking op werkzaamheden die Lodder verricht zou hebben op 23 december 2005 op locatie Wijnjewoude respectievelijk 22 november 2005 op locatie Rotterdam Noord.

4.7. Achilles heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat Lodder de gefactureerde werkzaamheden in november en december 2005 heeft verricht en de in deze facturen genoemde modems heeft geleverd. Dat de installatie uiteindelijk niet is gelukt, blijkbaar door miscommunicatie tussen Lodder en de ICT-afdeling van Achilles, doet er niet aan af dat Achilles gehouden is de door Lodder uitgevoerde werkzaamheden en geleverde modems te betalen. Dit deel van de vordering wordt derhalve toegewezen. De wettelijke rente wordt als niet betwist eveneens toegewezen.

Facturen 032582 en 032583

4.8. Deze facturen betreffen Software Service Abonnementen voor de locaties Breda en Wijnjewoude voor de periode van 19 december 2006 tot en met 18 december 2007 respectievelijk 23 december 2006 tot en met 22 december 2007.

4.9. Achilles heeft betwist dat zij deze abonnementen heeft afgesloten en van de abonnementen gebruik heeft gemaakt. Voor zover er wel sprake is van abonnementen heeft Achilles gesteld dat zij deze tijdig heeft opgezegd met de brief van 11 december 2006.

4.10. In de opdrachtbevestiging van 11 oktober 2005 staat dat alle softwarepakketten door Lodder werden geleverd met een Software Service Abonnement, waarvan de kosten voor het eerste jaar bij de pakketprijs waren inbegrepen. Tevens kan uit de opdracht¬bevestiging worden afgeleid dat het abonnement inging vanaf het moment dat het software¬pakket was geïnstalleerd en dat er schriftelijke contracten per vestiging zouden moeten worden getekend.

4.11. Achilles heeft niet betwist dat abonnementen steeds met een jaar stilzwijgend werden verlengd, tenzij één maand voor het aflopen van de betreffende abonnementsperiode was opgezegd. Er is voor de in rekening gebrachte abonnementen echter geen schriftelijk contract opgemaakt en getekend. Nu Achilles de ingangsdatum van de abonnementen heeft betwist en de precieze ingangsdatum van beide abonnementen bij gebrek aan contract niet vast is komen te staan, wordt ervan uitgegaan dat Achilles beide abonnementen tijdig bij brief van 11 december 2006 heeft opgezegd. Dit deel van de vordering, dat ziet op abonnementen over de periode vanaf 16 december 2006, wordt derhalve afgewezen.

Programmeeruren

4.12. Zoals reeds eerder overwogen heeft Lodder recht op betaling van door haar in opdracht van Achilles uitgevoerde werkzaamheden. Lodder heeft een bedrag van

€ 21.580,25 exclusief BTW gevorderd als vergoeding voor programmeeruren. Lodder heeft echter, ook na de gemotiveerde betwisting door Achilles, geen specificatie of nadere onderbouwing van deze uren in het geding gebracht. Nu Achilles de door Lodder in rekening gebrachte uren heeft betwist, wordt dit deel van de vordering als onvoldoende onderbouwd afgewezen.

Positief contractsbelang

4.13. Lodder grondt haar vordering met betrekking tot vergoeding van het positieve contractsbelang op artikel 14 lid 2 van haar algemene voorwaarden. Zoals in het vonnis van 4 juli 2007 reeds is beslist, zijn op de uitgevoerde werkzaamheden de algemene voorwaarden van Lodder van toepassing.

4.14. Uit de tekst van artikel 14 lid 2 van de algemene voorwaarden volgt niet dat een opdrachtgever die opzegt altijd is gehouden het positief contractbelang te voldoen. Er staat slechts dat de opdrachtnemer naast vergoeding van gemaakte kosten aanspraak kan maken op schadevergoeding. Uiteraard kan hiervan slechts sprake zijn als de opdrachtgever schadeplichtig is jegens opdrachtnemer. Het artikel zelf legt geen verplichting tot schadevergoeding op.

4.15 Een overeenkomst van opdracht, zoals tussen partijen gold, kan te allen tijde worden opgezegd (art. 7:408 lid 1 BW). Achilles heeft de overeenkomst bij brief van 11 december 2006 opgezegd en was vanaf dat moment niet gehouden nog langer diensten van Lodder af te nemen. Door het beëindigen van de overeenkomst is Achilles dan ook niet tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Aangezien Achilles niet schadeplichtig is, kan Lodder ook geen aanspraak maken op schadevergoeding. Dit leidt tot de slotsom dat er geen grond is voor vergoeding van het positieve contractsbelang. Ook dit deel van de vordering wordt derhalve afgewezen.

Buitengerechtelijke kosten en proceskosten

4.16 Lodder heeft ten aanzien van het grootste gedeelte van haar vordering, te weten de vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden van € 21.580,25, niet voorafgaande aan de procedure de stukken die hieraan ten grondslag liggen aan Achilles doen toekomen. Om deze reden wordt geoordeeld dat de medegevorderde buitengerechtelijke kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen.

4.17 Aangezien beide partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, wordt aanleiding gezien de proceskosten te compenseren.

5. De beslissing

De rechtbank

veroordeelt Achilles om tegen kwijting aan Lodder te betalen een bedrag van € 2.221,25 exclusief BTW, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de vervaldata van de facturen (032250 en 032251) tot de voldoening;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

verklaart voor recht dat er tussen partijen een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen;

compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten betaalt;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Halk en in het openbaar uitgesproken op 2 januari 2008.?