Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2007:BC0448

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
06-12-2007
Datum publicatie
18-12-2007
Zaaknummer
204412 HA VERZ 07-402
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Goedkeuring afwijkend huurbeding. Beding dat huurovereenkomst zal eindigen op moment dat permanente vestiging aan huurder wordt opgeleverd en beding dat opzegging op kortere termijn plaatsvindt. Maatschappelijke positie van huurder brengt met zich dat zij bescherming van betreffende wettelijke bepalingen niet behoeft.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Dordrecht

kenmerk: 204412 HA VERZ 07-402

beschikking van de kantonrechter te Dordrecht van 6 december 2007

inzake het gezamenlijke verzoek strekkende tot goedkeuring van afwijkende huurbedingen van:

de rechtspersoon naar publiekrecht Gemeente Liesveld,

gevestigd te Groot-Ammers, gemeente Liesveld,

en:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spar Holding B.V.,

gevestigd te Zevenbergen,

gemachtigde van beide partijen: mr. M.E. Bosman, advocaat te Arnhem.

Partijen worden hierna aangeduid met Gemeente Liesveld en Spar Holding.

Verloop van de procedure

1. het verzoekschrift dat ter griffie is binnengekomen op 16 oktober 2007;

2. de overgelegde productie.

De behandeling van het verzoekschrift is bepaald op 22 november 2007.

Partijen zijn verschenen, beiden vertegenwoordigd door hun gemachtigde.

Partijen hebben gepersisteerd bij het in het verzoekschrift gestelde en hebben het verzoekschrift nog mondeling nader toegelicht.

Verzoek en de beoordeling daarvan

Partijen hebben met ingang van 14 november 2007 een huurovereenkomst gesloten betreffende de winkelruimte aan het adres Schoolstraat 4 te Nieuwpoort, welk pand bedrijfsruimte is in de zin van artikel 7:290 BW.

In de tussen partijen gesloten huurovereenkomst zijn afwijkende huurbedingen opgenomen, waarvoor partijen de goedkeuring verzoeken van de kantonrechter. De reden dat in de huurovereenkomst wordt afgeweken van de wettelijke termijnen, hangt samen met de omstandigheid dat Spar Holding en Gemeente Liesveld een overeenkomst hebben gesloten met de intentie om gezamenlijk een supermarkt te realiseren nabij de Tiendweg in Langerak en dat in afwachting daarvan een franchisenemer van Spar Holding de door de Gemeente Liesveld aangeboden bedrijfsruimte kan betrekken. Omdat de duur van de huurovereenkomst afhankelijk is gesteld van het tijdstip van oplevering van de supermarkt te Langerak verzoeken partijen goedkeuring voor het beding dat de huurovereenkomst zal eindigen op het moment dat de permanente vestiging wordt opgeleverd en het beding dat de opzegging op een kortere termijn kan plaatsvinden.

Partijen wensen, gelet op bovenstaande, in de tussen hen geldende huurovereenkomst het volgende op te nemen:

“(…)

Artikel 3

Duur, verlenging en opzegging

3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de maximale duur van vijf jaar, of zoveel

eerder tot drie maanden nadat de permanente vestiging opgeleverd wordt, ingaande op 14 november 2007. Oplevering van de permanente vestiging, vindt niet eerder plaats dan vier jaar na het ingaan van deze overeenkomst.

3.2 Verhuurder zal huurder drie maanden voor het verstrijken van de onderhavige overeenkomst hiervan bij aangetekende brief of exploot in kennis stellen. Voor zover zulks door de wet wordt vereist zal een dergelijke in kennis stelling opgevat dienen te worden als een opzegging van de overeenkomst.

3.3 Een opzegging als bedoeld in artikel 3.2 die is gedaan op een kortere termijn dan voorgeschreven is bij die bepaling of enige ten tijde van deze opzegging geldende wettelijke bepaling, geldt als ware zij gedaan met inachtneming van ten minste de voorgeschreven termijn tegen de eerst mogelijke dag van beëindiging ten tijde van die opzegging.

(…)”

De kantonrechter stelt voorop dat door deze bedingen, de rechten van Spar Holding wezenlijk worden aangetast, met name door de artikelen 3.2 en 3.3, waardoor er geen sprake is van de rechterlijke toetsing op basis van artikel 7:296 BW.

Partijen hebben ter zitting aangegeven dat het onwenselijk is dat de huurovereenkomst blijft voortduren op het moment dat de supermarktruimte in het nieuwe complex aan Spar Holding wordt opgeleverd. Spar Holding heeft daar geen belang bij en Gemeente Liesveld heeft er belang bij dat de supermarkt permanent nabij de Tiendweg in Langerak wordt geëxploiteerd. Ter zitting is gebleken dat de maatschappelijke positie van Spar Holding, zijnde een omvangrijke onderneming, met zich brengt dat deze een bescherming van de betreffende wettelijke bepalingen niet behoeft. Tevens heeft Spar Holding ter zitting uitdrukkelijk aangegeven dat zij zich de risico’s realiseert en dat zij zich juridisch heeft laten bijstaan door haar bedrijfsjurist. Gelet op artikel 7:291 jo artikelen 7:292 en 7:293 van het Burgerlijk Wetboek keurt de kantonrechter voornoemde bedingen goed.

Beslissing

De kantonrechter:

keurt de voorgestelde bedingen goed.

Deze beslissing is gegeven door mr. B.C. Vink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 december 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.