Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2007:BB3951

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
07-09-2007
Datum publicatie
20-09-2007
Zaaknummer
AWB 07/755
Rechtsgebieden
Ambtenarenrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening. Ambtenarenzaak. Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het geval van een herhaald besluit (in casu het primaire besluit van 21 februari 2007), zijnde een besluit dat geen andere rechtsgevolgen in het leven roept dan die door het eerdere besluit (in casu het primaire besluit van 24 november 2006) in het leven waren geroepen, de intrekking van het eerdere besluit niet maakt dat het herhaalde besluit hierdoor geacht moet worden wel op rechtsgevolg te zijn gericht. Het primaire besluit van 21 februari 2007 is, ook thans, geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Het vorenstaande leidt naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dan ook tot de conclusie dat, nu het primaire besluit tot strafontslag van 24 november 2006 is ingetrokken en het primaire besluit tot strafontslag van 21 februari 2007 niet op rechtsgevolg is gericht, nog steeds sprake is van een dienstverband tussen verzoeker en verweerder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector Bestuursrecht

procedurenummer: AWB 07/755

uitspraak van de voorzieningenrechter

inzake

[XXX], wonende te [woonplaats], verzoeker,

gemachtigde: mr. J. van de Ruit, werkzaam bij ABVAKABO FNV te Rotterdam,

tegen

het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling, verweerder,

gemachtigde: mr. J.W.C. van Kleef, werkzaam bij Van Kleef & Partners BV.

1. Ontstaan en loop van het geding

Bij besluit van 21 februari 2007 heeft verweerder verzoeker primair met onmiddellijke ingang wegens ernstig plichtsverzuim strafontslag verleend uit zijn functie van deurwaarder bij het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling en subsidiair wegens ongeschiktheid voor het vervullen van zijn betrekking (eervol) ontslag verleend.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij brief van 5 maart 2007 bezwaar gemaakt bij verweerder.

Bij brief van 29 maart 2007 heeft verzoeker een verzoek om voorlopige voorziening (AWB 07/308) als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht.

Het verzoek om voorlopige voorziening is op 27 april 2007 ter zitting behandeld.

De voorzieningenrechter heeft ter zitting, met toepassing van artikel 8:64 van de Awb, besloten het onderzoek te schorsen, teneinde partijen in de gelegenheid te stellen de zaak af te doen via de weg van mediation.

De mediation heeft niet tot een oplossing geleid.

Bij besluit van 11 mei 2007 heeft verweerder het bezwaar van verzoeker van 5 maart 2007 ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij brief van 19 juni 2007, ingekomen op 20 juni 2007, beroep (AWB 07/610) ingesteld bij de rechtbank Dordrecht.

Op 25 juni 2007 heeft de voorzieningenrechter het verzoek om voorlopige voorziening, op grond van artikel 8:81, vijfde lid, van de Awb gelijkgesteld met een verzoek dat wordt gedaan hangende beroep.

Het verzoek om voorlopige voorziening is op 9 juli 2007 ter zitting behandeld. De zaak is gevoegd behandeld met de zaken AWB 07/309, AWB 07/310 en AWB 07/311 alsmede met de zaken AWB 07/611, AWB 07/605, AWB 07/609 en AWB 07/607.

Na sluiting van het onderzoek ter zitting heeft de voorzieningenrechter de behandeling van de gevoegde zaken gesplitst.

Bij uitspraak van 16 juli 2007 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht het verzoek afgewezen.

Bij faxbericht van 2 augustus 2007 heeft verzoeker een verzoek tot wijziging, in de zin van artikel 8:87, eerste lid, van de Awb, van de voornoemde uitspraak van 16 juli 2007 ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht.

Het verzoek is op 29 augustus 2007 ter zitting behandeld. De zaak is gevoegd behandeld met de zaken AWB 07/756, AWB 07/757 en AWB 07/758.

Verzoeker is ter zitting verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde.

Verweerder heeft zich ter zitting doen vertegenwoordigen door een kantoorgenoot van zijn gemachtigde, mr. B. de Bruijn, vergezeld van A.J. Verzijl.

Na sluiting van het onderzoek ter zitting heeft de voorzieningenrechter de behandeling van de gevoegde zaken gesplitst.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Awb, voor zover hier van belang, kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld, dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank bezwaar is gemaakt, op verzoek een voorlopige voorziening worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor zover de daartoe uit te voeren toetsing meebrengt dat de rechtmatigheid van het bestreden besluit wordt beoordeeld, heeft het oordeel van de voorzieningenrechter een voorlopig karakter en is dat oordeel niet bindend voor de beslissing op bezwaar en eventueel in de hoofdzaak.

Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder besluit verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Met het begrip rechtshandeling wordt bedoeld: een handeling gericht op rechtsgevolg.

2.2. Verzoeker heeft middels onderhavig verzoek verzocht om wijziging, in de zin van artikel 8:87, eerste lid, van de Awb, van de uitspraak van 16 juli 2007, met procedurenummer AWB 07/308, inhoudende dat het door verzoeker op 29 maart 2007 ingediende verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt afgewezen.

Ingevolge artikel 8:87, eerste lid, van de Awb kan de voorzieningenrechter, ook ambtshalve, een getroffen voorlopige voorziening opheffen of wijzigen.

Nu bij voornoemde uitspraak van 16 juli 2007 het door verzoeker ingediende verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen is een wijziging als bedoeld in dit artikel niet mogelijk.

2.3. De voorzieningenrechter ziet evenwel aanleiding het onderhavig verzoek aan te merken als een nieuw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening hangende het door verzoeker op 19 juni 2007 ingestelde beroep en wijst daartoe op de volgende vaststaande feiten en omstandigheden.

Bij besluit van 24 november 2006 heeft verweerder verzoeker met onmiddellijke ingang strafontslag verleend. Het door verzoeker tegen dit besluit ingediende bezwaar is door verweerder op 21 februari 2007 ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft verzoeker op 9 maart 2007 beroep ingesteld. Thans is op dit beroepschrift nog niet onherroepelijk beslist.

Voorts heeft verweerder verzoeker bij besluit van 21 februari 2007 met onmiddellijke ingang strafontslag verleend. Het door verzoeker dit besluit ingediende bezwaar is door verweerder op 11 mei 2007 ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft verzoeker op 19 juni 2007 beroep ingesteld. Thans is op dit beroepschrift nog niet onherroepelijk beslist.

In de reeds hiervoor genoemde uitspraak van 16 juli 2007 kwam de voorzieningenrechter tot het oordeel dat het primaire besluit tot strafontslag van 21 februari 2007, weliswaar op andere gronden, een herhaling vormt van het besluit tot strafontslag van 24 november 2006. De voorzieningenrechter overwoog:

"Volgens bestendige jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep is een herhaald besluit slechts een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, indien het rechtsgevolgen in het leven roept die niet reeds door een eerder besluit teweeg waren gebracht. Het besluit van 21 februari 2007 roept geen andere rechtsgevolgen in het leven dan die al door het eerdere besluit van 24 november 2006 in het leven waren geroepen. Het besluit van 21 februari 2007 is in zoverre dan ook geen besluit in zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb."

De voorzieningenrechter kwam aldus tot de conclusie dat het, gelet op het bepaalde in artikel 8:81, eerste lid, van de Awb, niet mogelijk was een voorlopige voorziening te treffen.

Thans heeft verweerder bij besluit van 24 juli 2007 te kennen gegeven, zoals ook ter zitting is bevestigd, zowel het primaire besluit tot strafontslag van 24 november 2006 als de beslissing op bezwaar van 21 februari 2007 te hebben ingetrokken.

2.4. Verweerder stelt zich op het standpunt dat, gelet op de hiervoor genoemde intrekking van het eerdere strafontslag, het primaire besluit tot strafontslag van 21 februari 2007 inmiddels op rechtsgevolg is gericht en derhalve dient te worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan verweerder hierin niet worden gevolgd.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het geval van een herhaald besluit (in casu het primaire besluit van 21 februari 2007), zijnde een besluit dat geen andere rechtsgevolgen in het leven roept dan die door het eerdere besluit (in casu het primaire besluit van 24 november 2006) in het leven waren geroepen, de intrekking van het eerdere besluit niet maakt dat het herhaalde besluit hierdoor geacht moet worden wel op rechtsgevolg te zijn gericht. Hetgeen verweerder hieromtrent ter zitting naar voren heeft gebracht kan hieraan niet afdoen. Gelet hierop is het primaire besluit van 21 februari 2007, ook thans, geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

Het vorenstaande leidt naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dan ook tot de conclusie dat, nu het primaire besluit tot strafontslag van 24 november 2006 is ingetrokken en het primaire besluit tot strafontslag van 21 februari 2007 niet op rechtsgevolg is gericht, nog steeds sprake is van een dienstverband tussen verzoeker en verweerder.

2.5. Aangezien er geen sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb waartegen bezwaar en beroep open staat is het, gelet op het bepaalde in artikel 8:81, eerste lid, van de Awb, niet mogelijk een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen.

2.6. Gelet op het door verweerder in het intrekkingsbesluit van 24 juli 2007 ingenomen standpunt ziet de voorzieningenrechter aanleiding om verweerder met toepassing van artikel 8:84, vierde lid, in samenhang met artikel 8:75, eerste lid, van de Awb te veroordelen in de kosten die verzoeker in verband met de behandeling van het verzoek redelijkerwijs heeft moeten maken. De zaak wordt op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht (hierna: het Besluit) samen met de zaken AWB 07/756, AWB 07/757 en AWB 07/758 aangemerkt als één zaak. De totale kosten in verband met de door een derde beroepsmatig verleende bijstand, uitgaande van 'samenhangende zaken' als bedoeld in artikel 3 van het Besluit, zijn op grond van het Besluit vastgesteld op € 966,- (1 punt voor het verzoekschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van € 322,-, wegingsfactor 1 en samenhangende zakenfactor 1,5). De proceskosten in de zaak van verzoeker worden vastgesteld op € 241,50.

2.7. De voorzieningenrechter ziet tevens aanleiding om met toepassing van artikel 8:82, vierde lid, van de Awb te bepalen dat verweerder aan verzoeker het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 143,- vergoedt.

Gezien het vorenstaande beslist de voorzieningenrechter als volgt.

3. Beslissing

De voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht,

- wijst het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten die verzoeker in verband met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening redelijkerwijs heeft moeten maken, welke kosten worden begroot op € 241,50 ter zake van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

- wijst het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling aan als rechtspersoon die voormelde proceskosten aan verzoeker moet vergoeden;

- bepaalt dat het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling aan verzoeker het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 143,- vergoedt.

Aldus gegeven door mr. M.G.L. de Vette, voorzieningenrechter, en door deze en mr. C. Willemsen, griffier, ondertekend.

De griffier, De voorzieningenrechter,

Uitgesproken in het openbaar op:

Afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.