Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2007:BA5178

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
03-05-2007
Datum publicatie
15-05-2007
Zaaknummer
189601
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De eindejaarsuitkering, welke door eiseres sinds 1995 jaarlijks is ontvangen op grond van besluiten van de Raad van Toezicht en niet op grond van de CAO, behoort niet tot het laatstgenoten salaris van eiseres nu eiseres op 1 december 2003 uit dienst is getreden en deze datum is gelegen voor de peildatum van 31 december 2003.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Dordrecht

kenmerk: 189601 CV EXPL 06-6876

vonnis van de kantonrechter te Dordrecht van 3 mei 2007

in de zaak van:

drs. [naam],

wonende te [plaats],

eiseres,

gemachtigde mr. R.A.A. Duk, advocaat te ’s-Gravenhage,

tegen:

de stichting Stichting Het Spectrum,

statutair gevestigd te Dordrecht, Minnaertweg 4,

gedaagde,

gemachtigde mr. B. ten Doesschate, advocaat te Utrecht,

rolgemachtigde Groenewegen en partners, gerechtsdeurwaarders.

Partijen worden hierna aangeduid met [eiseres] en Het Spectrum.

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 5 december 2006;

2. de conclusie van antwoord;

3. de conclusie van repliek, tevens houdende vermindering van eis;

4. de conclusie van dupliek;

5. de overgelegde producties.

Omschrijving van het geschil

1. De feiten.

1.1. Als gesteld door de ene partij en niet of onvoldoende mate weersproken door de andere partij, staat tussen partijen het volgende vast.

1.2. Tussen partijen heeft vanaf 1 februari 1995 tot 1 december 2003 een arbeidsrelatie bestaan. Bij brief van 10 december 1997 heeft Het Spectrum ermee ingestemd dat de arbeidsvoorwaarden van [eiseres] worden geregeld via het model van de Nederlandse Vereniging van Directeuren van instellingen in de gezondheidszorg (hierna: de NVZD).

1.3. In de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst is het volgende, voorzover thans van belang, opgenomen:

(…)

Artikel 6

Salariëring

6.1 Uit hoofde van deze arbeidsovereenkomst ontvangt de directeur bij het aangaan van die arbeidsovereenkomst een jaarsalaris van (…)

6.2 De directeur heeft naast zijn salaris recht op vakantiebijslag overeenkomstig de voor het personeel van de werkgever geldende regeling. (…)

Artikel 18

Wachtgeld

(…)

18.2 De directeur heeft recht op minimaal een bedrag gelijk aan eenmaal het laatst geldende jaarsalaris vermeerderd met de vakantiebijslag. De hoogte en de duur van het wachtgeld is overeenkomstig de voor het personeel van de werkgever geldende wachtgeldregeling. (…)

1.4. In de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg- en Verzorgingstehuizen (hierna: de CAO) is in artikel 10.6.3 het volgende, voorzover thans van belang, opgenomen:

(…)

1. Het wachtgeld is gedurende de eerste zes maanden gelijk aan het laatstgenoten salaris (…)

Onder salaris wordt hierbij verstaan het netto-inkomen dat wordt afgeleid van de som van het bruto maandsalaris en de overige bestanddelen, die als loon worden aangemerkt in de dagloonregelen WW. (…)

3. Algemene loonaanpassingen zoals van toepassing voor de CAO-Verpleeg- en Verzorgingstehuizen, welke door de wachtgeldgerechtigde zouden zijn genoten indien betrokkene in dienst zou zijn gebleven, zullen bij de berekening van het wachtgeld in aanmerking worden genomen. (…)

1.5. Uit hoofde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft [eiseres] recht op wachtgeld conform de Uitvoeringsregeling Wachtgeld (hierna: UW).

1.6. [eiseres] heeft tot en met het jaar 2002 een eindejaarsuitkering ontvangen. Op 31 december 2003 is het tot dan toe toegepaste peildatumsysteem van Het Spectrum afgeschaft.

2. De vordering.

2.1. [eiseres] vordert na vermindering van eis bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, dat Het Spectrum wordt veroordeeld om aan haar te betalen de bruto-bedragen € 4.189,- over 2003, € 4.325,16 over 2004, € 4.248,72 over 2005 en € 4.945,81 over 2006, met rente en kosten. [eiseres] stelt in dit verband -samengevat- het volgende.

2.2. Tot 2003 heeft [eiseres] steeds een eindejaarsuitkering ontvangen. De eindejaarsuitkering behoort dan ook primair tot het loon waarover wachtgeld dient te worden berekend. De toepasselijke CAO voorziet ook in een eindejaarsuitkering.

Subsidiair leidt de afschaffing van het peildatumsysteem ertoe dat sprake is van een in de grondslag op te nemen verhoging in de vorm van die uitkering. De afschaffing van het peildatumsysteem leidt immers tot een algemene loonaanpassing. Het gaat bij het wachtgeld om het loon dat zou zijn genoten als het dienstverband niet was beëindigd. Was [eiseres] in dienst gebleven dat had zij in december 2003 een eindejaarsuitkering ontvangen. Dit leidt ertoe dat Het Spectrum aan [eiseres] is verschuldigd:

jaar eindejaarsuitkering in % jaarsalaris in € eindejaarsuitkering in €

2003 4,05 103.422,- 4.189,-

2004 4 104.649,- 4.325,16

2005 4 106.218.- 4.248,72

2006 4 108.129 4.945,81

Tevens is Het Spectrum wettelijke rente over voornoemde bedragen verschuldigd. [eiseres] reserveert haar rechten over de periode vanaf 1 januari 2007 tot het einde van de periode dat [eiseres] wachtgeld toekomt, zijnde 1 maart 2009.

3. Het verweer.

3.1 Het Spectrum betwist de vordering en voert -samengevat- het volgende aan als verweer.

Op de arbeidsovereenkomst was de CAO niet van toepassing. De CAO was slechts op onderdelen van de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard, zoals op de voor het personeel van de werkgever geldende wachtgeldregeling. De volgens de CAO toepasselijke regeling met betrekking tot de eindejaarsuitkering is niet van toepassing verklaard. Tot en met 2002 heeft [eiseres] wel een eindejaarsuitkering ontvangen, maar dit was op basis van daartoe strekkende besluiten van de Raad van Toezicht van Het Spectrum. Over het jaar 2003 heeft [eiseres] geen eindejaarsuitkering ontvangen, omdat zij voor 31 december 2003 uit dienst was. De regel is dat alleen werknemers die op 31 december van enig jaar in dienst waren over het desbetreffende jaar aanspraak konden hebben op een eindejaarsuitkering. [eiseres] is ermee akkoord gegaan dat zij over 2003 geen eindejaarsuitkering zou ontvangen. Nu primair geen CAO van toepassing is en de vordering derhalve een grondslag ontbeert, dient de vordering te worden afgewezen. Mocht worden geoordeeld dat de CAO wel van toepassing is dan geldt subsidiair dat de hoogte van het wachtgeld afhankelijk is van het laatstgenoten salaris en omdat [eiseres] geen eindejaarsuitkering over 2003 heeft ontvangen, kan deze ook niet tot het laatstgenoten salaris worden gerekend. Voorts is de afschaffing van het peildatumsysteem geen algemene loonaanpassing, maar een wijziging van het systeem. Het Spectrum betwist de verschuldigdheid van wettelijke rente nu Het Spectrum pas in de loop van 2006 in gebreke is gesteld.

Beoordeling van het geschil

4. Vooropgesteld dient te worden dat de door [eiseres] bij repliek genomen akte vermindering van eis, tevens een vermeerdering van eis blijkt te zijn. Immers vordert zij bij dagvaarding een bedrag van € 386,64 en na akte een bedrag van € 4.189,-. Voorts heeft [eiseres] onder punt 12 van de conclusie van repliek kennelijk twee jaartallen verwisseld, zodat de kantonrechter er van uit gaat dat in plaats van 2004, 2006 dient te worden gelezen en derhalve de bedragen genoemd over het jaar 2004 en 2006 onjuist zijn. Gelet hierop gaat de kantonrechter er van uit dat eiseres haar vordering aldus heeft gewijzigd dat zij thans vordert:

jaar eindejaarsuitkering in % jaarsalaris in € eindejaarsuitkering bruto in €

2003 4,05 103.422,- 4.189,-

2004 4 104.649,- 4.185,96

2005 4 106.218.- 4.248,72

2006 4 108.129 4.325,16;

een en ander te vermeerderen met rente en kosten.

5. Als uitgangspunt dient te worden gehanteerd hetgeen partijen zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst welke op verzoek van [eiseres] volgens het model van de NVZD is opgesteld. Bij conclusie van antwoord heeft van Het Spectrum gesteld dat voor bepaalde onderdelen in de arbeidsovereenkomst, waaronder de regeling over wachtgeld, de CAO van toepassing is verklaard. Nu dit bij conclusie van repliek niet is weersproken, gaat de kantonrechter er van uit dat de CAO derhalve niet geheel van toepassing is verklaard op de onderhavige arbeidsovereenkomst maar slechts op bepaalde punten waaronder op het punt van het wachtgeld. In artikel 6 van de arbeidsovereenkomst, welk artikel ziet op de salariëring, wordt niet gesproken over een recht op een eindejaarsuitkering. In artikel 18 van de arbeidsovereenkomst komt de wachtgeldregeling aan bod, waarbij wordt verwezen naar de voor het personeel geldende wachtregeling, welke is neergelegd in de CAO. In artikel 10.6.3 onder 1. is bepaald dat het wachtgeld gedurende de eerste zes maanden gelijk is aan het laatstgenoten salaris en dat onder het salaris wordt verstaan het netto-inkomen dat wordt afgeleid van de som van het bruto maandsalaris en de overige bestanddelen, die als loon worden aangemerkt in de dagloonregelen WW.

Vaststaat dat [eiseres] tot 2003 steeds een eindejaarsuitkering heeft ontvangen. Het Spectrum heeft onbetwist gesteld dat een en ander is uitgekeerd op basis van besluiten van de Raad van Toezicht van Het Spectrum. Nu zulks niet is betwist, is de kantonrechter van oordeel dat [eiseres] niet op grond van de CAO een eindejaarsuitkering heeft ontvangen maar op grond van losstaande besluiten van de Raad van Toezicht, zodat aan hetgeen primair door [eiseres] is gesteld voorbij wordt gegaan.

6. Subsidiair heeft [eiseres] gesteld dat de eindejaarsuitkering behoort tot haar laatstgenoten salaris omdat zij deze ieder jaar heeft ontvangen en dat door afschaffing van het peildatumsysteem sprake is van een loonaanpassing ex artikel 10.6.3 onder 3. welke bij de berekening van het wachtgeld dient te worden meegenomen. Het Spectrum heeft niet betwist dat [eiseres] steeds een eindejaarsuitkering heeft ontvangen en heeft aangevoerd dat zij, indien zij op 31 december 2003 nog in dienst zou zijn, deze weer zou hebben ontvangen. Vast staat echter dat [eiseres] op 1 december 2003 uit dienst is getreden en derhalve geen eindejaarsuitkering meer heeft ontvangen over het jaar 2003 omdat de datum uitdiensttreding is gelegen voor de peildatum van 31 december 2003. Dit brengt het peildatumsysteem nu eenmaal met zich. Als laatstgenoten salaris dient dan ook te worden gekeken naar het salaris van november 2003 en Het Spectrum heeft dan ook terecht de eindejaarsuitkering buiten beschouwing gelaten. Evenmin kan sprake zijn van een algemene loonaanpassing, omdat slechts de systematiek is gewijzigd en niet het loon. Gelet hierop zal de vordering worden afgewezen.

7. [eiseres] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Het Spectrum bepaald op € 600,- voor salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.C. Vink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 mei 2007, in aanwezigheid van de griffier.