Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2007:AZ7513

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
18-01-2007
Datum publicatie
31-01-2007
Zaaknummer
11/992022-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft een 45-jarige man veroordeelde terzake overtredingen van de wet op de geneesmiddelenvoorziening tot een een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden en een werkstraf voor de duur van 120 uren. Verdachte heeft ongeregistreerde geneesmiddelen verkocht, afgeleverd en ter aflevering in voorraad gehad. Verdachte was niet bevoegd geneesmiddelen af te leveren. Het niet op doktersrecept verspreiden van tabletten kan ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid. De tabletten/pillen die verdachte beroepsmatig verhandelde kwamen qua vorm en verpakking overeen met de vorm van Viagra tabletten/pillen.

Wetsverwijzingen
Wet op de geneesmiddelenvoorziening
Wet op de geneesmiddelenvoorziening 2
Wet op de geneesmiddelenvoorziening 3
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JGR 2007/23 met annotatie van Schutjens
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

MEERVOUDIGE STRAFKAMER

Tegenspraak

Parketnummer: 11/992022-05

Zittingsdatum : 4 januari 2007

Uitspraak : 18 januari 2007

VERKORT STRAFVONNIS

De rechtbank Dordrecht heeft op grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting vonnis gewezen in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren in 1962,

wonende te [adres en woonplaats].

De rechtbank heeft de processtukken gezien en kennis genomen van de

vordering van de officier van justitie en van hetgeen de verdediging naar voren

heeft gebracht.

1. De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 01 mei 2004 tot en met 13 mei 2005 te Dordrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

opzettelijk ongeregistreerde farmaceutische specialités en/of farmaceutische preparaten,

welke onder meer als werkzaam bestanddeel yohimbine bevatten,

te weten een hoeveelheid, althans een of meer tablet(ten) Kamagra

in elk geval een of meer ongeregistreerd(e) farmaceutisch(e) specialité(s)

en/of een of meer ongeregisteerd(e) farmaceutisch(e) prepara(a)t(en), heeft

bereid en/of verkocht en/of afgeleverd en/of ingevoerd en/of verhandeld en/of

(ter aflevering) in voorraad heeft gehad;

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 mei 2004 tot en met 13 mei 2005, te Dordrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) als een persoon, die niet bevoegd is tot uitoefening der artsenijbereidkunst, opzettelijk geneesmiddelen, welke onder meer als werkzaam bestanddeel yohimbine bevatten, te weten een hoeveelheid, althans een of meer tablet(ten) Kamagra heeft bereid en/of heeft afgeleverd;

3.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 mei 2004 tot en met 13 mei 2005, te Dordrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk

a. valse, vervalste of wederrechtelijke vervaardigd merken en/of

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de

handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had en/of

c. waren, die ter aanduiding van herkomst, valselijk van de naam van een bepaalde plaats, met bijvoeging van een verdichte handelsnaam, zijn voorzien en/of

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst en/of

e. waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertonen, te weten

(namaak) viagratabletten/viagrapillen en/of verpakking(en) van die viagratabletten/viagrapillen, althans tabletten en/of pillen bevattende de (werkzame) stof yohimbine

voorzien van het beschermde woord-, model- en/of beeldmerk Viagra en/of Pfizer

en/of VGR50, in elk geval een beschermd woord-, model- en/of beeldmerk,

heeft ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verkocht en/of te koop aangeboden en/of afgeleverd en/of uitgedeeld en/of in voorraad heeft gehad, terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) van het plegen van dit misdrijf zijn/hun beroep heeft/hebben gemaakt en/of

vorenbedoelde handeling(en) als bedrijf heeft/hebben uitgeoefend, door (onder andere) voornoemde goederen via internet (te weten onder meer de website www.kamagra.nl en/of een of meer andere website's) te koop aan te bieden en/of (vervolgens) bestellingen van viagratabletten/viagrapillen althans tabletten en/of pillen (onder rembours

en/of in persoon) af te leveren en/of te verkopen;

2. De voorvragen

2.1 De geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke eisen voldoet en dus geldig is.

2.2 De bevoegdheid van de rechtbank

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

2.3 De ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten en/of omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

2.4 De schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing van de vervolging gebleken.

3. Het onderzoek ter terechtzitting

3.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft -het ten laste gelegde bewezen achtend- gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden, een werkstraf voor de duur van 180 uur, subsidiair 90 dagen vervangende hechtenis en tot een geldboete van 10.000 euro, subsidiair 185 dagen vervangende hechtenis.

3.2 De verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit en een strafmaatverweer gevoerd.

4. De bewijsbeslissingen

4.1 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte

1.

in de periode 01 mei 2004 tot en met 13 mei 2005 te Dordrecht, meermalen, telkens

opzettelijk ongeregistreerde farmaceutische specialités, welke onder meer als werkzaam bestanddeel yohimbine bevatten, te weten een hoeveelheid, tabletten Kamagra

heeft verkocht en afgeleverd en verhandeld en (ter aflevering) in voorraad heeft gehad;

2.

in de periode van 01 mei 2004 tot en met 13 mei 2005, te Dordrecht, meermalen, telkens

als een persoon, die niet bevoegd is tot uitoefening der artsenijbereidkunst, opzettelijk geneesmiddelen, welke onder meer als werkzaam bestanddeel yohimbine bevatten,

te weten een hoeveelheid, tablet(ten) Kamagra heeft afgeleverd;

3.

in de periode van 01 mei 2004 tot en met 13 mei 2005, te Dordrecht, meermalen, telkens opzettelijk e. waren die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertonen,

te weten (namaak) viagratabletten/viagrapillen en verpakkingen van die

viagratabletten/viagrapillen, voorzien van het beschermde modelmerk van Pfizer

heeft verkocht en te koop aangeboden en afgeleverd en in voorraad

heeft gehad, terwijl hij, verdachte vorenbedoelde handelingen als bedrijf heeft uitgeoefend, door voornoemde goederen via internet (te weten onder meer de website www.kamagra.nl en/of een of meer andere website's) te koop aan te bieden en (vervolgens) bestellingen van die tabletten en/of pillen (onder rembours en/of in persoon) af te leveren en te verkopen;

Hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

4.2 Nadere bewijsoverwegingen

De raadsman heeft ten aanzien van hetgeen ten laste is gelegd onder 1. en 2. van de dagvaarding bepleit dat de tabletten Kamagra die door zijn cliënt zijn verkocht niet onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening vallen.

De raadsman heeft hiertoe -kort samengevat- aangevoerd dat zijn cliënt de tabletten Kamagra niet zodanig heeft aangeboden dat voldaan is aan het aandieningscriterium en de tabletten derhalve niet zijn aan te merken als geneesmiddel.

Subsidiair heeft de raadsman bepleit dat genoemde feiten alsmede feit 3 niet opzettelijk zijn gepleegd.

De rechtbank overweegt als volgt.

Volgens artikel 1 onder e van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WGV) wordt onder geneesmiddel verstaan:

een substantie of samenstelling van substanties, welke is bestemd te worden gebruikt of op enigerlei wijze wordt aangeduid of aanbevolen als zijnde geschikt voor:

1°. het genezen, lenigen of voorkomen van enige aandoening, ziekte, ziekteverschijnsel, pijn, verwonding of gebrek bij de mens,

2°. het herstellen, verbeteren of wijzigen van het functioneren van organen bij de mens,

3°. het stellen van een medische diagnose door toediening aan of aanwending bij de mens.

Uit de rechtspraak volgt dat een product aan het aandieningscriterium voldoet als het wordt aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen.

Aan het aandieningscriterium is ook voldaan wanneer het product, impliciet maar niet minder stellig, bij de met een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument door de wijze van aandiening de indruk wekt dat het therapeutische of profylactische eigenschappen heeft met betrekking tot ziekten van de mens.

Verdachte heeft op zijn website www.kamagra.nl de tabletten met Yohimbine extract als "Kamagra" aangeduid.

Bekend is dat tabletten onder de naam Kamagra op de markt worden gebracht, met als werkzaam bestanddeel Sildenafil. Sildenafil is het gepatenteerde werkzame bestanddeel van Viagra tabletten/pillen.

Dergelijke Kamagra tabletten/pillen zijn in strafrechtelijke onderzoeken aangeboden en telkens bleek Sildenafil het werkzame bestanddeel.

Voorts heeft verdachte op zijn website bewoordingen gebruikt als "Alleen via deze website koopt u de originele Kamagra", "het alternatief voor bekende erectiepillen" en "Kamagra is het (natuurlijke) alternatief voor ondermeer Viagra".

De rechtbank is van oordeel dat verdachte door aldus te handelen opzettelijk de tabletten Kamagra heeft aangeduid of aanbevolen als een middel geschikt voor het verbeteren of wijzigen van het functioneren van organen bij de mens.

Hierbij betrekt de rechtbank ook dat de tabletten Kamagra die verdachte heeft aangeboden en verkocht sterke gelijkenis vertonen met Viagra tabletten.

4.3 De bewijsmiddelen

De rechtbank grondt haar overtuiging dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

De rechtbank bezigt ieder bewijsmiddel, ook in onderdelen, telkens slechts voor het bewijs van het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De rechtbank bezigt de inhoud van de geschriften als bedoeld in artikel 344, lid 1 sub 5° van het Wetboek van Strafvordering alleen in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

De bewijsmiddelen zullen in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis met de bewijsmiddelen vereist, dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, in een aan dit vonnis gehechte bijlage worden opgenomen.

5. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

Het bewezenverklaarde levert op:

1.

OVERTREDING VAN VOORSCHRIFTEN, GESTELD BIJ ARTIKEL 3, VIERDE LID, VAN DE WET OP DE GENEESMIDDELENVOORZIENING, OPZETTELIJK BEGAAN.

2.

OVERTREDING VAN EEN VOORSCHRIFT, GESTELD BIJ ARTIKEL 2, DERDE LID, VAN DE WET OP DE GENEESMIDDELENVOORZIENING, OPZETTELIJK BEGAAN.

3.

OPZETTELIJK WAREN DIE VALSELIJK HETZELFDE UITERLIJK VERTONEN ALS MODEL WAAROP EEN ANDER RECHT HEEFT VERKOPEN, TE KOOP AANBIEDEN, AFLEVEREN EN IN VOORAAD HEBBEN, EN DE SCHULDIGE HET PLEGEN VAN DIT MISDRIJF ALS BEDRIJF UITOEFENT.

6. De strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7. De redenen, die de straf hebben bepaald of tot de maatregel hebben geleid

7.1 Strafmotivering

De rechtbank heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder die zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft ongeregistreerde geneesmiddelen verkocht, afgeleverd en ter aflevering in voorraad gehad, te weten tabletten met het werkzame bestanddeel Yohimbine.

Verdachte heeft de tabletten zodanig op zijn website aangeduid dan wel aanbevolen dat deze tabletten als geneesmiddel zoals bedoeld in de WGV dienen te worden gezien.

Verdachte was niet bevoegd geneesmiddelen af te leveren. Het niet op doktersrecept verspreiden van voornoemde tabletten kan ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

Dit blijkt onder meer uit het feit dat Yohimbine in sommige gevallen door artsen wel wordt voorgeschreven, maar enkel nadat de patiënt een bewustzijnsverklaring heeft getekend.

De tabletten/pillen die verdachte beroepsmatig verhandelde kwamen qua vorm en verpakking overeen met de vorm van Viagra tabletten/pillen. Ook de kleur van de tabletten/pillen die verdachte verhandelde waren vrijwel gelijk aan de blauwe kleur (zeker qua kleurintensiteit) van de Viagra tabletten/pillen. Verdachte heeft aldus het modelrecht van Pfizer geschonden.

Wat betreft de persoon van verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op het Uittreksel Justitiële Documentatie. In het voordeel van verdachte houdt de rechtbank er rekening mee dat hij recent niet met justitie in aanraking is gekomen.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de ernst van de bewezenverklaarde feiten naast een werkstraf een geheel voorwaardelijke vrijheidsbenemende straf passend en geboden is. Deze voorwaardelijke straf dient mede als waarschuwing aan de verdachte zich in de toekomst van het plegen van strafbare feiten te onthouden.

De rechtbank laat in het voordeel van verdachte meewegen dat hij zijn volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek en met het gegeven dat hij de website www.kamagra.nl uit de lucht heeft gehaald nadat de tabletten/pillen in beslag waren genomen.

Op grond hiervan komt de rechtbank dan ook tot een lagere straf dan door de officier van justitie gevorderd en zal de rechtbank aan verdachte geen geldboete opleggen.

8. De toepasselijke wettelijke voorschriften

De opgelegde straffen zijn gegrond op de volgende wettelijke voorschriften:

artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57 en 337 van het Wetboek van Strafrecht,

artikel 2, 3 (oud) van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, alsmede de artikelen 1 (oud), 2 en 6 (oud) van de Wet op de economische delicten.

9. De beslissing

De rechtbank

verklaart bewezen dat de verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan, zoals vermeld onder 4.1 van dit vonnis;

verklaart niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart dat het bewezenverklaarde de onder 5. vermelde strafbare feiten oplevert;

verklaart de verdachte hiervoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte wegens die feiten tot:

een GEVANGENISSTRAF voor de duur van TWEE MAANDEN;

bepaalt dat deze straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, op grond dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd die wordt bepaald op TWEE JAREN, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

een TAAKSTRAF voor de duur van 120 UREN, bestaande uit een werkstraf, bij het niet naar behoren verrichten te vervangen door 60 dagen hechtenis;

Dit vonnis is gewezen door:

mr. drs. T.F. van der Lugt, voorzitter,

mr. E.H. van der Steeg en mr. dr. M.I. Blagrove, rechters,

in tegenwoordigheid van R. van Andel, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18 januari 2007.