Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2007:AZ7053

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
18-01-2007
Datum publicatie
26-01-2007
Zaaknummer
67873 / KG ZA 07-3
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Onrechtmatige concurrentie na beëindigde samenwerking in één rechtspersoon? Auteursrecht: - inbreuk door een concurrerendefolder? Nee.

- inbreuk door gelijkend logo? Nee.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 67873 / KG ZA 07-3

Vonnis van 18 januari 2007 in kort geding

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[bedrijfsnaam eiseres sub 1] BEHEER B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SAVEBOUND BEHEER B.V.,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SECURISYS B.V.,

eiseressen,

allen gevestigd te Heinenoord, gemeente Binnenmaas,

procureur: mr. M.H.G. de Neef,

tegen

1. [gedaagde sub 1],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. E.J. Eijsberg,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[bedrijfsnaam gedaagde sub 2] BEHEER B.V.,

gevestigd te Strijen,

gedaagde,

advocaat mr. E.J. Eijsberg,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARMON TRADING HOLDING B.V.,

gevestigd te Oud-Beijerland,

gedaagde,

advocaat mr. T. Abbo,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FAMILY ALERT B.V.,

gevestigd te Oud-Beijerland,

gedaagde,

advocaat mr. T. Abbo.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als [eiseressen] en ieder afzonderlijk als [eiseres sub 1] Beheer, SaveBound en Securisys. Gedaagden sub 1 en 2 zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als [gedaagden sub 1+2] en ieder afzonderlijk als [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2]. Gedaagden sub 3 en 4 zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Armon c.s. en ieder afzonderlijk als Armon en Family Alert.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het exploot van dagvaarding van 20 december 2006, met 16 producties;

- een brief van 3 januari 2007 van de zijde van [eiseressen], met 1 productie;

- een brief van 3 januari 2007 van de zijde van [gedaagden sub 1+2], met 10 producties;

- een brief van 3 januari 2007 van de zijde van [gedaagden sub 1+2], met 1 productie;

- een brief van 3 januari 2007 van de zijde van Armon c.s., met 3 producties;

- de mondelinge behandeling ter terechtzitting van 4 januari 2007;

- de pleitnota van [eiseressen];

- de pleitnota van [gedaagden sub 1+2];

- de pleitnota van Armon c.s., met 3 producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiseres sub 1] Beheer en [gedaagde sub 2] houden ieder 50 % van de aandelen in en zijn bestuurders van SaveBound. [gedaagde sub 1] is bestuurder en enig aandeelhouder van [gedaagde sub 2]. SaveBound is bestuurder en enig aandeelhouder van Securisys en Safesales B.V..

2.2. De heer [DGA van Armon] (hierna: [bestuurder]) is bestuurder en enig aandeelhouder van Armon. Armon is bestuurder en enig aandeelhouder van Family Alert. Laatstgenoemde is op 1 september 2006 opgericht. De oprichting heeft op 20 december 2006 een definitief karakter gekregen.

2.3. Family Alert voert in samenwerking met de organisatie 'VBO-makelaars' (hierna: VBO-makelaars) een project uit, waarbij een VBO-makelaar een klant een 'gratis' alarmsysteem kan aanbieden indien de klant een meldkamerabonnement van 60 maanden afsluit. Family Alert werkt daarbij samen met Securitas Alert Services B.V. (hierna: Securitas), een meldkamerorganisatie.

3. Het geschil

3.1. [eiseressen] vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

primair

a. [gedaagden sub 1+2] en Armon c.s. op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,- per overtreding zal verbieden direct of indirect Jaboltronproducten te verkopen, te doen verkopen of daarvoor een provisie te ontvangen;

b. [gedaagden sub 1+2] en Armon c.s. op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,- per overtreding zal verbieden abonnementen voor Alert Services B.V. af te sluiten, te doen afsluiten of daarvoor een provisie te ontvangen;

c. [gedaagden sub 1+2] op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,- per overtreding zal verbieden buiten Securisys om alarmsystemen te verkopen, te doen verkopen of daarvoor een provisie te ontvangen;

d. - naar de voorzieningenrechter begrijpt - Family Alert zal veroordelen om binnen één dag na betekening van dit vonnis elk gebruik van de op de auteursrechten van [eiseres sub 1] inbreukmakende afbeelding te staken en gestaakt te houden en Family Alert zal gebieden de inbreukmakende roerende zaken, waaronder doch niet uitsluitend begrepen de Family Alert folders, uit het verkeer te halen en te houden op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,- per overtreding of dag dat Family Alert binnen één dag na betekening van dit vonnis weigerachtig blijft om aan de veroordeling te voldoen;

e. [gedaagden sub 1+2] en Armon c.s. zal veroordelen in de kosten van deze procedure;

subsidiair

f. een zodanige voorziening zal treffen als de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent te behoren, met veroordeling van [gedaagden sub 1+2] en Armon c.s. in de kosten van deze procedure.

3.2. [eiseressen] leggen de volgende stellingen aan hun vordering ten grondslag.

3.2.1. [gedaagden sub 1+2] handelen onrechtmatig jegens [eiseressen] door concurrerende werkzaamheden uit te voeren. [gedaagde sub 1] sluist om niet goodwill van Securisys weg. De schuldeisers van Securisys (waaronder [eiseres sub 1]) worden hierdoor benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden.

3.2.2. Family Alert handelt onrechtmatig jegens [eiseressen] door willens en wetens misbruik te maken van de wanprestatie en het onrechtmatig handelen van [gedaagden sub 1+2] Family Alert wist dat [eiseres sub 1] Beheer en [gedaagde sub 2] de directie van Securisys vormen en dat het [gedaagde sub 2] niet vrij stond het VBO-concept van Securisys te beconcurreren.

3.2.3. Daarnaast maakt Family Alert inbreuk op de auteursrechten van [eiseressen] door een folder te openbaren die qua inhoud en lay-out gelijk is aan de folder van Pro Alert (handelsnaam van Securisys) en maakt Family Alert gebruik van het logo van Securisys.

3.2.4. Armon is hoofdelijk aansprakelijk voor de gedragingen van Family Alert.

3.2.5. [eiseressen] hebben een spoedeisend belang omdat Securisys door de concurrerende werkzaamheden van [gedaagden sub 1+2] geen inkomsten genereert. Bovendien hebben [eiseressen] belang bij een verbod voor [gedaagden sub 1+2] om de goodwill van Securisys weg te sluizen naar zichzelf en Family Alert.

3.3. [gedaagden sub 1+2] en Armon c.s. voeren gemotiveerd verweer. Hierop zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4. De beoordeling

Ontvankelijkheid

4.1. De voorzieningenrechter passeert het verweer van [gedaagden sub 1+2] dat SaveBound en Securisys niet-ontvankelijk zijn in hun vordering, omdat zij in rechte optreden zonder dat daaraan een rechtsgeldig besluit ten grondslag ligt. Onweersproken is immers dat in de statuten is bepaald dat in dringende gevallen iedere bestuurder vertegenwoordigingsbevoegd is.

Tevens is onweersproken dat in de statuten is bepaald dat in het geval de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een van haar bestuurders de andere bestuurder vertegenwoordigingsbevoegd is. [eiseressen] zijn derhalve ontvankelijk in hun vordering.

Onrechtmatigheid

4.2. Daarmee komt de voorzieningenrechter toe aan de vraag of aan [gedaagden sub 1+2] en Armon c.s. verboden dienen te worden opgelegd, omdat zij onrechtmatig jegens [eiseressen] handelen.

4.3. Voldoende aannemelijk is dat de heer [direct betrokkene] (hierna: [bedenker nieuw concept]) de bedenker is van een nieuw concept met betrekking tot de verkoop van abonnementen op de meldkamer van een beveiligingsonderneming. [gedaagden sub 1+2] en Armon c.s. hebben aangevoerd dat het concept om gratis alarmsystemen te verstrekken bij het afsluiten van een abonnement op de meldkamer van een beveiligingsonderneming geen nieuw concept is. Zij hebben evenwel niet betwist dat het concept om de verkoop van alarmsystemen en abonnementen op een meldkamer via een tussenpersoon (in casu de VBO-makelaars) te laten plaatsvinden een nieuw concept betreft dat door [bedenker nieuw concept] is bedacht.

4.4. Voorts is voldoende aannemelijk dat het de bedoeling was dat Securisys het 'VBO-project' zou uitvoeren. Vaststaat immers dat Securisys bij de ING-bank heeft geprobeerd financiering te verkrijgen voor het 'VBO-project' en dat Securisys (op eigen naam) een sponsorcontract heeft afgesloten met VBO-makelaars.

4.5. Verder staat vast dat [gedaagde sub 1] via zijn boekhouder [bestuurder] bereid heeft gevonden het VBO-project van Securisys via Armon te financieren, nadat duidelijk was geworden dat de ING-bank het financieringsverzoek van Securisys had afgewezen. [bestuurder] wilde echter geen zaken doen met [bedenker nieuw concept]. Vervolgens heeft [gedaagde sub 1] bemiddeld in de contacten tussen Securitas, VBO-makelaars en de nieuw opgerichte onderneming van [bestuurder], Family Alert. Op dit moment loopt het 'VBO-project' tussen VBO-makelaars, Securitas en Family Alert. Nu hiermee voldoende aannemelijk is dat [gedaagde sub 1] betrokken is geweest bij handelingen die concurrerend zijn ten opzichte van Securisys, de besloten vennootschap waarin [gedaagde sub 2] bestuurder en aandeelhouder is, zou de bemiddeling van [gedaagde sub 1] bij de totstandkoming van de samenwerking tussen Family Alert, Securitas en VBO-makelaars een onrechtmatige daad kunnen zijn van een of meer gedaagden tegenover een of meer eiseressen.

4.6. Uit de constatering dat er sprake zou kunnen zijn van onrechtmatig handelen, volgt evenwel niet zonder meer dat de vorderingen, hiervoor weergegeven in 3.1. onder a, b en c toewijsbaar zijn. Voor toewijzing van deze vorderingen is immers noodzakelijk dat er (thans) activiteiten worden verricht die, in het licht van de mogelijke onrechtmatigheid, verboden moeten worden.

[gedaagden sub 1+2]

4.7. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde sub 2] op enig moment ten opzichte van Securisys zelfstandig concurrerende werkzaamheden heeft verricht. Het verwijt met betrekking tot het verrichten van concurrerende werkzaamheden is immers slechts tot [gedaagde sub 1] persoonlijk gericht. De jegens [gedaagde sub 2] gevorderde verboden zijn daarom niet toewijsbaar.

4.8. Voorts hebben [eiseressen] hun stelling dat [gedaagde sub 1] (thans) werkzaam is voor Family Alert onvoldoende onderbouwd. De enkele omstandigheid dat [gedaagde sub 1] zijn auto in de buurt van Family Alert parkeert is - mede gelet op de gemotiveerde betwisting van [gedaagden sub 1+2] - onvoldoende. Verder acht de voorzieningenrechter van belang dat gesteld noch gebleken is dat [gedaagde sub 1] enige bevoegdheid heeft binnen Family Alert. Als onbetwist staat immers vast dat Armon enig aandeelhouder en bestuurder is van Family Alert. Derhalve is onvoldoende aannemelijk dat [gedaagde sub 1] op dit moment concurrerende werkzaamheden jegens Securisys verricht, zodat de jegens [gedaagde sub 1] gevorderde verboden evenmin toewijsbaar zijn.

Armon c.s.

4.9. De in punt 3.1. onder b opgenomen vordering ziet op een verbod het 'VBO-project' te exploiteren. De voorzieningenrechter begrijpt de vordering opgenomen in punt 3.1. onder a met betrekking tot de verkoop van Jablotronproducten in die zin dat het in de eerste plaats ziet op de aan het 'VBO-project' verbonden Jablotronalarmsystemen.

4.10. Aldus begrepen is onvoldoende aannemelijk dat [eiseressen] een spoedeisend belang hebben bij hun vordering jegens Armon c.s. [eiseressen] stellen een spoedeisend belang te hebben omdat Securisys geen inkomsten genereert als gevolg van de (onrechtmatige) handelingen van onder meer Armon c.s., doch onvoldoende aannemelijk is dat Securisys door het opleggen van de verboden wel in staat zal zijn inkomsten te genereren. Zo is bijvoorbeeld gesteld noch gebleken dat Securisys het VBO-project (op dit moment) zelf kan uitvoeren.

4.11. Voor zover [eiseressen] de bedoeling hadden via de vordering opgenomen in punt 3.1. onder a een breder verbod te verkrijgen, heeft te gelden dat - in het licht van de betwisting van [gedaagden sub 1+2] en Armon c.s.- onvoldoende is gesteld om aan te kunnen nemen dat Securisys exclusieve verkooprechten heeft op de Jablotronproducten. Ook overigens is onvoldoende gesteld om een verbod op de verkoop van Jablotronproducten te rechtvaardigen.

4.12. Dit onderdeel van de vorderingen jegens Armon c.s. is derhalve niet toewijsbaar.

Auteursrechten

4.13. [eiseressen] stellen ook dat Armon c.s. inbreuk maken op hun auteursrechten door in de folder van Family Alert gebruik te maken van het logo van 'Veilig Thuis'.

4.14. Voor zover [eiseressen] al een auteursrecht hebben op het logo, is er onvoldoende gelijkenis tussen de logo's om te kunnen concluderen dat er sprake is van een inbreuk. Daarbij is van belang dat bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van inbreuk het hele logo in ogenschouw genomen dient te worden en niet slechts een onderdeel van het logo, zoals bijvoorbeeld de door [eiseressen] bedoelde afbeelding van twee volwassenen en twee kinderen - al dan niet met hond.

4.15. Voorts stellen [eiseressen] dat Armon c.s. inbreuk maken op hun auteursrechten door een folder te openbaren die qua inhoud en lay-out gelijkenis vertoont met de folder van Pro Alert. Ook met betrekking tot de folders is er echter bepaald onvoldoende sprake van gelijkenis, om aan te kunnen nemen dat er door Armon c.s. inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van [eiseressen]

4.16. Derhalve is ook dit onderdeel van de vordering niet toewijsbaar.

Conclusie

4.17. Uit het vorengaande volgt dat de gehele vordering van [eiseressen] wordt afgewezen.

Proceskosten

4.18. [eiseressen] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. De vordering van Armon c.s. om [eiseressen] hoofdelijk in de proceskosten te veroordelen wordt afgewezen, nu hiervoor geen grondslag is in de wet.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vordering af;

5.2. veroordeelt [eiseressen] in de kosten van deze procedure aan de zijde van [gedaagden sub 1+2] tot heden vastgesteld op EUR 814,- aan salaris van de procureur en EUR 248,- aan verschotten en aan de zijde van Armon c.s. tot heden vastgesteld op EUR 814,- aan salaris van de advocaat en EUR 248,- aan verschotten.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Verschoof en in het openbaar uitgesproken op 18 januari 2007.