Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2007:AZ6610

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
08-01-2007
Datum publicatie
19-01-2007
Zaaknummer
181345 CV EXPL 06-578
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde en mevrouw a. waren bestuurders van The Network B.V. i.o. Mevrouw a. sluit een overeenkomst met de curator in het faillissement van BTS Science BV. Daarbij worden de contracten met AC overgenomen. Er vindt geen betaling plaats. AC dagvaardt gedaagde in persoon. Omdat gedaagde aanvankelijk betwistte dat mevrouw a. door hem gevolmachtigd was de overeenkomst met de curator aan te gaan, verzoekt AC mevrouw a. in vrijwaring op te roepen. Dat wordt afgewezen, omdat gedaagde uiteindelijk heeft erkend dat hij als medebestuurder van The Network B.V. i.o., hoofdelijk gebonden is voor de verplichtingen uit de overeenkomst met curator aangegaan, zodat AC geen belang meer heeft bij de gevorderde vrijwaring.

In de hoofdzaak werd door gedaagde het verweer gevoerd dat hij niet meer aansprakelijk was, omdat de opgerichte MG Network.nl Executive Search B.V. de rechtshandelingen van The Network B.V.i.o. zou hebben bekrachtigd. Dat verweer wordt verworpen, omdat in de akte, waarbij de rechtshandelingen werden bekrachtigd, door MG Network.nl Executive Search B.V. de rechtshandelingen van MG Network.nl Executive Search B.V. i.o. en niet met zoveel woorden de rechtshandeling van The Network B.V i.o. worden bekrachtigd. Daardoor is gedaagde als bestuurder van The Network B.V i.o. hoofdelijk aansprakelijk en wordt de vordering toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RN 2007, 45
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Oud-Beijerland

kenmerk: 181345 CV EXPL 06-578

vonnis in hoofdzaak en in het incident van de kantonrechter te Oud-Beijerland van 8 januari 2007

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AC Restaurants & Hotels B.V.. statutair gevestigd te Breukelen, eiseres in hoofdzaak en in het incident, gemachtigde mr. L. Vos, advocaat te Barendrecht

tegen:

[naam], wonende te [plaatsnaam], gedaagde, advocaat mr.E.A.A.W. van Luijtelaar, rolgemachtigde Th. J. Wouters

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van d.d. 7 juni 2006;

2. de conclusie van antwoord;

3. de conclusie van repliek, tevens conclusie van eis in het incident;

4. de conclusie van dupliek, tevens conclusie van antwoord in het incident;

5. de overgelegde producties.

Partijen worden aangeduid als AC en [gedaagde].

Omschrijving van het geschil

In de hoofdzaak en in het incident

1.Tussen partijen staat het volgende vast.

AC exploiteert o.a. een hotel in Leiderdorp. Medio juli 2002 is er tussen AC en BTS Science B.V., hierna te noemen BTS Science, een overeenkomst gesloten met betrekking tot overnachten in hotels van AC door personeel van BTS Science. De overeenkomst was namens BTS Science getekend door [mevrouw a]. Die overnachtingen hebben plaats gevonden tot medio augustus 2003. Medio april 2003 is echter is het faillissement uitgesproken van BTS Science. Tot curator is benoemd mr. Arts te Breda, die in die functie werd opgevolgd door mr. Butterman.

De vorderingen aangaande de overnachtingen tot 1 april 2003 heeft AC ingediend bij de curator. Omstreeks medio april 2003 heeft The Network BV i.o overgenomen van de boedel van BTS Science de rechten en verplichtingen uit de lopende overeenkomsten van BTS Science. O.a. werd overeengekomen dat alle werknemers in dienst zouden worden genomen door overname van hun arbeidsovereenkomst. Ook alle schulden die aan de uitvoering van de lopende opdrachten verbonden zijn werden overgenomen per 1 april 2003, waarbij met name ook de hotelkosten van de heren [b] en [c], zijnde de litigieuze hotelkosten, werden genoemd.

De overeenkomst is als gevolmachtigde getekend door [mevrouw a], die de overeenkomst ook in privé tekende omdat zij tot dat moment in dienst was bij BTS Science en door ondertekening ontslag nam.

AC heeft de rekeningen van de overnachtingen vanaf 1 april 2003 ingediend bij MG Network.nl. Men ontving geen reactie. Vervolgens heeft AC via Graydon de rekeningen ingediend bij MG Network.nl. Executive Search B.V., welke BV is opgericht op 15 augustus 2003. [gedaagde] heeft als bestuurder van MG Network.nl Executive Search B.V. aansprakelijkheid afgewezen met de stelling dat de facturen geen betrekking hebben op door genoemde B.V. afgenomen diensten. Inmiddels is MG Network.nl Executive Search B.V. gefailleerd.

2.AC vordert thans in rechte van [gedaagde] betaling van de factuurbedragen, zijnde in totaal € 9152,85, te vermeerderen met buitengerechtelijke kosten, € 768,- en de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding.

AC wijst erop dat [gedaagde] heeft betoogd dat hij samen met [mevrouw a] de onderneming The Network B.V.i.o. zou gaan drijven. Derhalve zijn, volgens AC, [gedaagde] en [mevrouw a] hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen van de litigieuze overeenkomst die [mevrouw a] met de curator sloot. AC wijst er voorts op dat de besloten vennootschap The Network B.V. nimmer is opgericht, zodat de personen die namens de vennootschap i.o. handelingen hebben verricht ex 2:203 lid 2 BW aansprakelijk zijn. Voor het geval zou komen vast te staan dat MG Network.nl. Executive Search B.V. de perfect geworden vennootschap van Network B.V. i.o. is, dan heeft genoemde B.V. volgens AC de rechtshandelingen van de B.V. i.o. niet jegens AC bekrachtigd. Volgens AC is van een stilzwijgende bekrachtiging evenmin sprake. In dit verband wijst AC erop dat na de oprichtingsdatum van de B.V. geen gebruik meer is gemaakt van de kamers en [gedaagde] als bestuurder van die B.V. de vorderingen heeft betwist. Subsidiair stelt AC dat, gelet op de expliciete stellingname van [gedaagde] als bestuurder van MG Network.nl. Executive Search B.V., ontkennende aansprakelijkheid bij brief van 15 juni 2004, het beroep van [gedaagde] op de akte van 15 augustus 2003, waarin rechtshandelingen bekrachtigd werden, in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn.

Meer subsidiair heeft AC nog aangevoerd dat indien zou komen vast te staan dat MG Network.nl. Executive Search B.V. de perfecte vennootschap van The Network B.V. i.o. is geworden, [gedaagde], die de rechtshandeling heeft bekrachtigd, aansprakelijk is naast degene die namens de B.V. i.o. de rechtshandelingen verrichtte, omdat hij wist, c.q. kon weten dat de vennootschap haar verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling niet kon nakomen.

3.AC heeft bij incidentele conclusie gevraagd [mevrouw a] in vrijwaring te mogen oproepen. Zij voert hiertoe aan dat [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij geen volmacht aan [mevrouw a] heeft gegeven en dat [mevrouw a] zelf de B.V. i.o. dreef en zelfstandig rechtshandelingen heeft verricht. Zo dat standpunt juist wordt geacht, dan dient [mevrouw a] als gevolmachtigde ex 3:70 BW in te staan voor de volmacht welke zij pretendeert en zij is uit dien hoofde gehouden de vordering van AC te voldoen, volgens AC.

4.[gedaagde] heeft de vorderingen gemotiveerd betwist en heeft zich in het incident verzet tegen de oproeping in vrijwaring van [mevrouw a]. Daartoe voert hij het volgende aan.

[gedaagde] betwist dat [mevrouw a] als gevolmachtigde namens hem heeft gehandeld toen zij de overeenkomst met de curator aanging. Hij erkent echter wel, dat [mevrouw a], al dan niet stilzwijgend, met zijn toestemming handelde, omdat hij, [gedaagde] als mede-oprichter van de vennootschap in oprichting ermee heeft ingestemd dat [mevrouw a] de B.V. i.o. bond aan het overnemen van de hotelkosten. Oproeping in vrijwaring van [mevrouw a] is daarom dan ook, volgens [gedaagde], onnodig kostenverhogend. [gedaagde] betwist aansprakelijk te zijn, omdat, volgens hem, MG The Network.nl Executive Search B.V. de perfect geworden B.V. is van The Network B.V. i.o. en dat die B.V. de rechtshandelingen van [mevrouw a] heeft bekrachtigd, door welke bekrachtiging zowel [gedaagde] als [mevrouw a] zijn ontslagen van aansprakelijkheid.

[gedaagde] heeft verder nog gemotiveerd betwist dat hij ten tijde van de door hem gestelde bekrachtiging moet hebben geweten dat MG The Nework.nl. Executive Search BV haar verplichtingen niet kon nakomen.

Beoordeling van het geschil

In het incident

5.Nu [gedaagde] weliswaar heeft betwist dat [mevrouw a] als gevolmachtigde namens hem optrad, doch hij wel erkent dat op het moment dat [mevrouw a] de overeenkomst met de curator aanging, zij ook [gedaagde] hoofdelijk bond, heeft AC geen belang meer bij de oproeping in vrijwaring van [mevrouw a], nu het niet meer een of/of aansprakelijkheid betreft. De vrijwaring werkt in deze procedure dan onnodig vertragend en het staat AC vrij, wat de uitkomst van deze procedure in de hoofdzaak ook zal zijn, [mevrouw a] apart te dagvaarden, zoals zij dat natuurlijk al eerder had kunnen doen.

De incidentele vordering zal dan ook afgewezen worden.

6.Het feit dat [gedaagde], die steeds betwist heeft volmachtgever van [mevrouw a] te zijn geweest, eerst bij dupliek na de conclusie van eis in het incident , wel heeft erkend dat [mevrouw a] met zijn toestemming heeft gehandeld, geeft aanleiding de proceskosten in het incident te compenseren.

In de hoofdzaak

7. Tussen partijen staat vast dat nimmer is opgericht een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd The Network B.V., wat de oorzaak daarvan ook moge zijn geweest. Er heeft wel bestaan The Network B.V. i.o.

Uit de door [gedaagde] overgelegde bescheiden blijkt dat er ook een MG Network.nl. Executive Search B.V. i.o. heeft bestaan. Immers de bankrekening bij de ING stond op

11 augustus 2003 op die naam. Bij akte van 15 augustus 2003 zijn bekrachtigd door MG Network.nl Executive Search B.V. alle handelingen die namens de vennootschap als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : MG Network.nl.Executive Search B.V. in oprichting zijn verricht. Bij die akte zijn dus niet de rechtshandelingen van The Network B.V. i.o. bekrachtigd.

Uit de door beide partijen overgelegde bescheiden blijkt dat MG Network Executive Search B.V. zich van vele namen heeft bediend, doch uit het handelsregister noch anderszins blijkt dat The Network B.V. al dan niet met de toevoeging i.o. één daarvan is of was.

Gelet hierop had MG Network Executive Search B.V. in de akte van 15 augustus 2003 expressis verbis de rechthandelingen van The Network B.V. i.o. dienen te bekrachtigen teneinde in casu een rechtsgeldige bekrachtiging jegens AC te laten ontstaan. Dat ook AC, althans haar gemachtigde van dat moment, op enig moment, ten onrechte, meende dat MG Network.nl.Executive Search B.V. de perfect geworden vennootschap van The Network B.V. i.o. was, maakt dat niet anders. [gedaagde] kan aan die vergissing geen rechten ontlenen.

8.De rechtshandelingen verricht door [mevrouw a] namens de B.V. i.o. zijn dus niet bekrachtigd. Nu [gedaagde] heeft erkend dat [mevrouw a] bij het aangaan van de overeenkomst met de curator met zijn instemming handelde en zij hem toen ook hoofdelijk bond als mede-oprichter van The Network B.V. i.o., ligt de gevorderde hoofdsom, waarvan de hoogte niet is betwist, voor toewijzing gereed.

9.[gedaagde] heeft niet betwist dat door AC buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt, zodat ook dat onderdeel van de vordering wordt toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, nu ook tegen dat onderdeel van de vordering geen verweer is gevoerd.

10.De wettelijke rente ex 6:119 BW over de hoofdsom zal worden toegewezen vanaf 13 december 2005, nu daar in de brief van die datum gericht aan [gedaagde] aanspraak op wordt gemaakt en op de facturen geen vervaldatum staat aangegeven

11. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Beslissing

De kantonrechter:

In het incident

wijst de vordering af;

compenseert de proceskosten;

In het incident:

veroordeelt [gedaagde], hoofdelijk, des dat een ander betalende hij zal zijn bevrijd, aan AC Restaurant & Hotels B.V. te betalen:

een bedrag van € 9152,85, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 13 december 2005 tot aan de voldoening

en

een bedrag van € 768,- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dagvaarding tot aan de voldoening;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van AC bepaald op:

aan explootkosten € 71,32

aan kosten GBA/KvK €

aan griffierecht € 196,--

aan salaris gemachtigde € 500,--

totale kosten € 767,32

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

In het incident en in de hoofdzaak

Dit vonnis is gewezen door mr. C.H. Kemp-Randewijk, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 januari 2007, in aanwezigheid van de griffier.