Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2006:AZ5551

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
20-12-2006
Datum publicatie
03-01-2007
Zaaknummer
66009 / HA ZA 06-2534
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bevoegdheidsincident: gedaagde in hoofdzaak / eiseres in incident beroept zich t.a.v. (on)bevoegdheid rechtbank op arbitragebeding uit algemene voorwaarden. Betreft geschil m.b.t. prijsvormingssystemen. Eisers in hoofdzaak / verweerders in incident betwisten dit.

Nu niet is gebleken dat een oordeel gegeven moet worden over de prijs en/of de kwaliteit van geleverde aardappelen, betreft het niet een geschil als bedoeld in artikel 18 alg. vw'en. Geschil ziet op tekortschieten eiseres in incident in haar verplichting aardappelen om af te nemen. Arbitraal geding wordt verworpen. Rechtbank is bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 66009 / HA ZA 06-2534

Vonnis van 20 december 2006 in het bevoegdheidsincident

in de zaak van

1. [eiser hfdz / verweerder incid. sub 1],

wonende te [woonplaats],

2. [eiser hfdz / verweerder incid. sub 2],

wonende te [woonplaats],

eisers in de hoofdzaak,

verweerders in het incident,

procureur mr. M.L. Veldhuijzen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEDATO B.V.,

gevestigd te Oud-Beijerland,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

procureur mr. P.G. Gilhuis.

Partijen zullen hierna [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. en Nedato worden genoemd.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 juli 2006,

- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid,

- de conclusie van antwoord in het incident,

- de door [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. overlegde producties.

1.2 Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De vordering in de hoofdzaak

2.1 [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. vordert in de hoofdzaak Nedato te veroordelen tot betaling aan [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. van € 13.480,-, te vermeerderen met rente en kosten.

2.2 [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. heeft daartoe, kort weergegeven, aangevoerd dat zij op 19 februari 2002 met Nedato een teeltovereenkomst voor de opbrengst van 20 hectare consumptieaardappelen is aangegaan. In verband met de tegenvallende kwaliteit van de geoogste aardappelen bleek het niet haalbaar de gewenste hoeveelheid aardappelen van eigen bedrijf te leveren, waarna [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. en Nedato op 23 november 2002 nader zijn overeengekomen dat [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. maximaal 200 ton aardappelen elders zou betrekken en aan Nedato zou leveren op basis van de condities die op 19 februari 2002 zijn overeengekomen. Nedato heeft geweigerd deze 200 ton aardappelen af te nemen. [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. heeft daarom aanspraak op schadevergoeding jegens Nedato.

3. De vordering in het incident

3.1 Nedato vordert in incident dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart van het geschil tussen partijen kennis te nemen, met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. in de kosten van het geding. Zij stelt daartoe het volgende.

3.2 De nadere overeenkomst van november 2002 hield mede in dat de door [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. extern betrokken aardappelen zouden worden geleverd en afgenomen op basis van de voorwaarden zoals op 19 februari 2002 tussen partijen overeengekomen. Daarmee maken de algemene voorwaarden van Nedato ("Aardappelreglement (Tafel) met ingang van oogst 2002") deel uit van de overeenkomst van partijen. Deze voorzien in artikel 18 in arbitrage bij geschillen tussen de teler en Nedato die voortvloeien uit de toepassing van dat reglement met betrekking tot de prijsvormingssystemen. Ingevolge de definitiebepalingen van dat reglement worden onder prijsvormingssystemen onder meer alle vasteprijscontracten verstaan.

3.3 Het teeltcontract waar het in deze zaak om gaat, is een vasteprijscontract. Het geschil moet daarom als een geschil omtrent een prijsvormingssysteem worden aangemerkt, dat ingevolge de algemene voorwaarden met uitsluiting van de gewone rechter aan arbitrage is onderworpen. Op voet van artikel 1022 lid 1 Rv dient de rechtbank zich onbevoegd te verklaren.

4. Het verweer in het incident

4.1 De conclusie van [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van Nedato in haar incidentele vordering, althans tot ontzegging daarvan als zijnde ongegrond en onbewezen, met veroordeling van Nedato in de kosten van het incident. Zij voert daartoe het volgende aan.

4.2 Het geschil houdt geen verband met de overeenkomst van 19 februari 2002 nu het recht om extern aardappelen aan te kopen voortvloeit uit hetgeen partijen hebben afgesproken op 23 november 2002. Derhalve zijn de algemene voorwaarden, en daarmee het arbitragebeding, niet van toepassing. Daarnaast heeft het geschil geen betrekking op de prijs of kwaliteit van de extern ingekochte aardappelen, maar op de weigering van Nedato om deze af te nemen. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van het geschil.

4.3 Indien wordt vastgesteld dat de vordering wel verband houdt met de overeenkomst van 19 februari 2002, is er nochtans geen sprake van een geschil als bedoeld in het arbitragebeding, omdat het niet een geschil betreft dat voortvloeit uit de toepassing van het reglement met betrekking tot prijsvormingsystemen. Derhalve is het arbitragebeding niet van toepassing en is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vordering van [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s.

5. De beoordeling in het incident

5.1 [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Nedato tekortschiet in de op haar rustende verplichting om -op basis van de met [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. nader gemaakte afspraak- tweehonderd ton extern aangekochte aardappelen af te nemen. Gesteld noch gebleken is, dat in deze zaak een oordeel gegeven moet worden over de prijs en/of de kwaliteit van deze aardappelen. Het betreft daarom niet een geschil als bedoeld in artikel 18 van de algemene voorwaarden, te weten een geschil dat voortvloeit uit de toepassing van de algemene voorwaarden met betrekking tot de prijsvormingsystemen. Er is dan ook geen sprake van een geschil waarvoor de algemene voorwaarden, met uitsluiting van de burgerlijke rechter, arbitrage voorschrijven. Het beroep van Nedato op het arbitrale beding dient derhalve te worden verworpen.

5.2 Gelet op al het voorgaande is deze rechtbank bevoegd van het geschil tussen partijen in de hoofdzaak kennis te nemen.

5.3 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Nedato de kosten van het incident moeten dragen.

6. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

verklaart zich bevoegd om van de vordering van [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. kennis te nemen;

veroordeelt Nedato in de kosten van het incident, aan de zijde van [eisers hfdz / verweerders incid.] c.s. tot op heden begroot op nihil aan verschotten en € 452,- aan salaris van de procureur;

in de hoofdzaak:

bepaalt dat de zaak zal worden verwezen naar de rolzitting van 17 januari 2007 te 09.00 uur voor het nemen van conclusie van antwoord aan de zijde van Nedato.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.P. van Essen en in het openbaar uitgesproken op 20 december 2006.