Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2006:AX8720

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
12-06-2006
Datum publicatie
15-06-2006
Zaaknummer
175947 CV EXPL 410/06
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een huurder die aan anderen overlast bezorgt schiet tekort in de nakoming van zijn verplichting jegens de verhuurder en op die grond kan de huurovereenkomst worden ontbonden.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 213
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JHV 2006/221 met annotatie van DA
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Gorinchem

kenmerk: 175947 CV EXPL 410/06

vonnis van de kantonrechter te Gorinchem van 12 juni 2006

in de zaak van:

de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting

STICHTING BEVO WONINGBEHEER,

gevestigd en kantoorhoudende te Gorinchem,

eiseres,

gemachtigde: mr. R.G. Degenaar, advocaat te Gorinchem,

tegen:

[naam], wonende te [woonplaats],

gedaagde,

gemachtigde aanvankelijk mr. A. Hartman thans procederende in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als “Bevo” respectievelijk “[gedaagde]”.

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 16 februari 2006;

2. de conclusie van antwoord;

3. het vonnis van 10 april 2006 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

4. het proces-verbaal van de op 22 mei 2006 gehouden comparitie van partijen;

5. de overgelegde producties.

Omschrijving van het geschil

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voorzover van belang - het volgende vast:

Bevo verhuurt sedert 21 maart 2001 aan [gedaagde] de woning gelegen aan [adres] (hierna: de woning). Deze woning bevindt zich met andere woningen in een voormalig kerkgebouw.

Naar aanleiding van klachten van omwonenden, in het bijzonder betreffende geluidsoverlast, hinder en vernielingen, heeft Bevo [gedaagde] in de periode vanaf maart 2003 tot heden meermalen schriftelijk op de klachten van overlast gewezen, medegedeeld deze niet te tolereren en dat bij continuering of herhaling van de overlast een gerechtelijke procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst zal worden gestart.

[gedaagde] is sinds februari 2006 opgenomen in het APZ [naam] wegens verdenking van psychotische aanvallen. Naar verwachting zal [gedaagde] op 23 juni 2006 uit het APZ worden ontslagen.

Tot zover de vaststaande feiten.

Bevo vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de tussen Bevo en [gedaagde] bestaande huurovereenkomst betreffende de woning te ontbinden en [gedaagde] te veroordelen om binnen 14 dagen na de betekening van het te wijzen vonnis de woning met al de zijnen en al het zijne te ontruimen en de woning onder afgifte van de sleutels leeg en ontruimd aan Bevo ter vrije beschikking te stellen, zulks met machtiging van Bevo om, indien [gedaagde] in gebreke blijft vrijwillig aan het vonnis te voldoen, deze ontruiming zelf te bewerkstelligen, zo nodig met behulp van politie en justitie, alles voorts met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure.

Aan haar vordering heeft Bevo tegen de achtergrond van de vaststaande feiten - zakelijk weergegeven - het volgende ten grondslag gelegd:

- [gedaagde] gedraagt zich niet zoals het een goed huurder betaamt; hij en/of zijn bezoekers veroorzaken (geluids)overlast voor de omwonenden; ondanks dat Bevo [gedaagde] herhaaldelijk heeft gewaarschuwd en gesommeerd, duurt de overlast door [gedaagde] voort; hierdoor kan Bevo de omwonende huurders geen rustig huurgenot verschaffen; nu [gedaagde] in het APZ verblijft maakt [gedaagde] vriendin en een man genaamd [bijnaam] van de woning gebruik en ook zij veroorzaken overlast;

- [gedaagde] schiet zodanig tekort in de nakoming van zijn verplichtingen dat ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is.

[gedaagde] heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering en heeft daartoe – zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd:

- [gedaagde] betwist dat hij overlast jegens buren en omwonenden heeft veroorzaakt;

- [gedaagde] betwist de juistheid van de door Bevo overgelegde verklaringen.

Beoordeling van het geschil

Een huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen. Een huurder die aan anderen overlast bezorgt schiet tekort in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verhuurder en op die grond kan een huurovereenkomst ontbonden worden.

Door [gedaagde] is weliswaar de gestelde overlast in algemene bewoordingen betwist, maar de juistheid van de door Bevo overgelegde verklaringen is niet door hem weersproken. Daarbij gaat het om klachten van veertien omwonenden, welke klachten geluidsoverlast, vernieling en onheuse bejegening door [gedaagde] en/of zijn bezoekers over een ruime periode betreffen. Voor het bestaan van deze klachten heeft [gedaagde] desgevraagd geen verklaring kunnen geven, anders dan dat men zich kennelijk aan hem ergert. Daarmee is echter de gestelde overlast onvoldoende betwist, zodat van de juistheid daarvan zal worden uitgegaan. Er is geen aanleiding [gedaagde] toe te laten te bewijzen dat hij geen overlast heeft veroorzaakt, nu hij heeft aangegeven daartoe niet in staat te zijn.

Door de overlast is [gedaagde] tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen als huurder. Deze tekortkoming is, gelet op de herhaalde waarschuwingen van Bevo aan [gedaagde] en de ernst van de overlast, zodanig dat zij ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De vordering zal dus worden toegewezen.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing

De kantonrechter:

ontbindt de tussen Bevo en [gedaagde] bestaande huurovereenkomst betreffende de woning te [woonplaats] aan de [adres];

veroordeelt [gedaagde] om binnen 14 dagen na de betekening van het te wijzen vonnis de woning met al de zijnen en al het zijne te ontruimen en de woning onder afgifte van de sleutels leeg en ontruimd aan Bevo ter vrije beschikking te stellen;

machtigt Bevo om, indien [gedaagde] in gebreke blijft vrijwillig aan het vonnis te voldoen, deze ontruiming zelf te bewerkstelligen, zo nodig met behulp van politie en justitie;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Bevo bepaalt op:

aan explootkosten € 84,87

aan griffierecht € 59,00

aan salaris gemachtigde € 300,00

totale kosten € 443,87;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.R. Roukema, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 juni 2006, in aanwezigheid van de griffier.