Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2006:AV0560

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
25-01-2006
Datum publicatie
30-01-2006
Zaaknummer
63037 / JE RK 06-23
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wat is de reikwijdte van een machtiging uithuisplaatsing in een justitiele jeugdinrichting?

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 261
Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 22
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RFR 2006, 45
JPF 2006/43 met annotatie van V.M. Smits
JIN 2006/104
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer: 63037 / JE RK 06-23

Datum uitspraak: 25 januari 2006

RECHTBANK DORDRECHT

Sector Civiel Recht

Beschikking van de kinderrechter tot uithuisplaatsing

Met betrekking tot de minderjarige:

[minderjarige], geboren op [geboortedatum] 1989 te [geboorteplaats],

wonende [adres], [woonplaats],

verblijvende [adres], [verblijfplaats].

Belanghebbenden zijn:

- [vader],

wonende te [woonplaats],

[adres],

- [stiefmoeder],

wonende te [woonplaats],

[adres].

Het procesverloop

De kinderrechter heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

- het verzoekschrift van de William Schrikker Jeugdbescherming, namens het Bureau Jeugdzorg, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 17 januari 2006;

- een indicatiebesluit d.d. 19 januari 2006.

Tijdens het minderjarigenverhoor is de minderjarige door de kinderrechter gehoord.

De minderjarige werd bijgestaan door mr. A. Harent, kantoorgenote van mr. E.M. van den Oudenaller.

Tijdens de mondelinge behandeling op 25 januari 2006 zijn verschenen en gehoord:

- de gezinsvoogd, B.J. Verhoeff;

- de stiefmoeder, [stiefmoeder];

- de vader, [vader];

- namens de minderjarige mr. E.M. van den Oudenaller.

De vaststaande feiten

Op de datum van de indiening van het verzoekschrift is uit de overlegde stukken het navolgende gebleken:

- de vader heeft het gezag over de minderjarige;

- de ondertoezichtstelling van de minderjarige is verlengd tot 25 augustus 2006;

- de minderjarige verblijft in de justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker te Breda.

Het verzoek

De William Schrikker Jeugdbescherming verzoekt namens het Bureau Jeugdzorg, ter effectuering van het indicatiebesluit, de machtiging uithuisplaatsing van de minderjarige gedurende dag en nacht in het Project Paljas, die samenwerken met de justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker, te verlengen voor de duur van de ondertoezichtstelling.

De beoordeling

[minderjarige] verblijft sinds 8 augustus 2005 op een normaal beveiligde afdeling van Den Hey-Acker. Tijdens dit verblijf is door de Viersprong een persoonlijkheidsonderzoek afgenomen.

Op 25 november 2005 is de plaats van [minderjarige] in Den Hey-Acker middels een machtiging van de kinderrechter met 2 maanden verlengd in afwachting van de uitkomst van het persoonlijkheidsonderzoek. Inmiddels is de uitkomst van het afgenomen persoonlijkheidsonderzoek bekend. Uit het rapport van de Viersprong blijkt dat er sprake is van een gedragsstoornis bij [minderjarige] met een vroeg begin. Het ontbreekt hem aan aandacht en zelfinzicht en leerervaringen treden niet op. Tevens is een ontwikkelingsbedreiging volop aanwezig gelet op zijn primaire vorm van reageren. Een onderzoek door een psychiater wordt noodzakelijk geacht door middel van procesdiagnostiek om een diagnose te kunnen stellen met betrekking tot het functioneren van het autistisch spectrum. Geadviseerd wordt om [minderjarige] in aanmerking te laten komen voor een behandeling via het Paljas project, een behandeltraject van een gesloten-naar een besloten-en dan naar een open setting.

Op 13 februari 2006 is er een bespreking met alle betrokkenen. Op dat moment zal het duidelijk worden op welke termijn en in welke locatie de behandeling gaat plaatsvinden. Volgens de informatie van de gezinsvoogdes zou er een voorrangsregeling binnen dit project bestaan waardoor [minderjarige] op korte termijn mogelijk in aanmerking komt voor een behandeling op een besloten afdeling van de La Salle.

De kinderrechter zal de gevraagde machtiging in een justitiële jeugdinrichting normaal beveiligd - zoals verzocht - verlengen voor de duur van de ondertoezichtstelling. Het is in het belang van [minderjarige] dat hij zo snel mogelijk start met de behandeling die door het Paljas project geboden wordt.

Mocht [minderjarige] gedurende de behandeling in een beperkt beveiligde afdeling terugvallen in zijn oude gedrag dan kan een terugplaatsing naar een normaal beveiligde afdeling alleen plaatsvinden nadat daarvoor door de kinderrechter een nieuwe machtiging wordt verleend opdat een deugdelijke toetsing kan plaatsvinden en de rechten van de minderjarige voldoende worden gewaarborgd.

De te verlenen machtiging wordt slechts verleend voor zover de behandeling plaatsvindt in een normaal dan wel beperkt beveiligde afdeling.

Indien de behandeling voorspoedig verloopt en [minderjarige] binnen de termijn van de onderhavige machtiging kan worden doorgeplaatst naar een open setting zal een nieuwe machtiging van de kinderrechter met een daartoe strekkend indicatiebesluit vereist zijn, aangezien slechts een indicatiebesluit voor een plaatsing in een justitiële jeugdinrichting is afgegeven.

Op grond hiervan, de informatie, zoals weergegeven in het verzoekschrift en de verkregen inlichtingen van de gehoorde personen blijkt, dat verlenging van het verblijf in een justitiële jeugdinrichting normaal beveiligd gevolgd door een verblijf beperkt beveiligd van de minderjarige, noodzakelijk is gelet op de ernstige gedragsproblemen van deze minderjarige.

De beslissing

De kinderrechter:

Verlengt de machtiging tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting van de minderjarige [minderjarige], met ingang van 25 januari 2006 voor de duur van de ondertoezichtstelling tot 25 augustus 2006.

Bepaalt dat de onderhavige beschikking zijn rechtskracht verliest op het moment dat de minderjarige wordt doorgeplaatst naar een open setting.

Bepaalt dat de onderhavige beschikking zijn rechtskracht verliest op het moment dat de minderjarige na een verblijf in een beperkt beveiligde setting, wordt teruggeplaatst naar een normaal beveiligde setting.

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.M. Moolenburgh-Pelser, kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 25 januari 2006 (1).

(1)De griffier deelt mede dat:

van deze beschikking hoger beroep open staat bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

* voor verzoeker en de verschenen belanghebbenden binnen 3 maanden na dagtekening van deze beschikking;

* voor andere belanghebbenden binnen 3 maanden na de betekening van deze beschikking of binnen 3 maanden nadat deze beschikking op andere wijze bekend is geworden.

Dit beroep moet worden ingesteld door tussenkomst van een advocaat/procureur.

Voor advies en informatie, onder andere over de kosten van de procedure, kunt u zich wenden tot het Juridisch Loket Dordrecht, Burgemeester de Raadtsingel 73, Dordrecht, tel: 0900-8020.