Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2005:AU0583

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
07-07-2005
Datum publicatie
05-08-2005
Zaaknummer
Kenmerk: 158216 CV EXPL 05-2164
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vermogensrecht, koopovereenkomst. Toepassing algemene voorwaarden.

Koop van trouwjurk. Annulering van het huwelijk, om andere redenen dan door overlijden van één van de partners, ontslaat koper niet van zijn verplichting de gehele koopsom te betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2005, 186
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Kenmerk: 158216 CV EXPL 05-2164

Vonnis van de kantonrechter te Dordrecht van 7 juli 2005 in de zaak van:

de besloten vennootschap MODEHUIS AVENUE B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, eiseres,

gemachtigde: NGC Drenthe B.V.,

rolgemachtigde: L.A.A. van Dijk

tegen :

[…], wonende te […], gedaagde, zelf procederende.

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 22 maart 2005;

2. de conclusie van antwoord;

3. de conclusie van repliek;

4. de conclusie van dupliek;

5. de overgelegde producties.

Omschrijving van het geschil

De feiten.

Als gesteld door de ene partij en niet of in onvoldoende mate weersproken door de andere partij wordt uitgegaan van het volgende.

Gedaagde heeft bij eiseres een bruidsjurk en schoenen gekocht voor een bedrag van € 1289,00 en een aanbetaling gedaan van € 50,00.

Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 6 lid 1 van de algemene voorwaarden luidt, voor zover van belang:

“Annulering van huwelijk om wat voor reden komt in beginsel geheel voor rekening en risico van de consument, en ontslaat hem geenszins van zijn aangegane verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst jegens de ondernemer. Echter uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden (bv overlijden één van de aanstaande echtelieden) door de consument aannemelijk te maken kunnen een uitzondering op deze regel rechtvaardigen.”

Het huwelijk is geannuleerd. De jurk en schoenen, die zich bij eiseres in bewaring bevonden, zijn niet opgehaald.

Door en namens eiseres is gedaagde aangemaand het restant bedrag van € 1.239,00 te voldoen.

De vordering.

Eiseres vordert dat gedaagde bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, zal worden veroordeeld tot betaling aan eiseres van een bedrag van € 1.575,45, te vermeerderen met de wettelijke rente over

€ 1.239,00 vanaf 22 maart 2005, kosten rechtens.

Hiertoe stelt zij – samengevat – het volgende.

Gedaagde dient de overeenkomst na te komen. Op grond van artikel 6 lid 1 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden komt annulering van het huwelijk voor rekening en risico van gedaagde.

Omdat betaling uitbleef heeft eiseres haar vordering uit handen moeten geven. De buitengerechtelijke kosten ad € 272,00 komen voor rekening van gedaagde.

Gedaagde is wettelijke rente verschuldigd. Deze bedraagt € 64,45, berekend tot 22 maart 2005.

Het verweer.

Gedaagde betwist de vordering en voert hiertoe – samengevat – het volgende verweer.

De jurk was nog niet vermaakt, zodat eiseres deze weer terug in de verkoop had kunnen plaatsen. Haar huwelijk is geannuleerd, omdat haar aanstaande man er met een andere vrouw van door is gegaan, hetgeen haar niet te verwijten valt.

Voorts beroept zij zich op betalingsonmacht.

Beoordeling van het geschil

Tussen partijen is een koopovereenkomst tot stand gekomen ter zake van een bruidsjurk met accessoires. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat zij, omdat haar huwelijk is geannuleerd en de bruidsjurk nog niet is vermaakt, haar verplichting tot betaling van de restantkoopsom niet meer behoeft na te komen. Gedaagde meent kennelijk dat eiseres, vanwege de onvoorziene omstandigheid dat het huwelijk geen doorgang heeft gevonden, geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag verwachten. Artikel 6 lid 1 van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden bepaalt echter uitdrukkelijk dat annulering van het huwelijk in beginsel voor rekening en risico van de consument is. Alleen in door de consument aannemelijk te maken uitzonderlijke omstandigheden kan van die regel worden afgeweken. Gedaagde heeft geen uitzonderlijke omstandigheden gesteld die eiseres tot het oordeel hadden moeten brengen dat een uitzondering op de regel gerechtvaardigd was. Gedaagde dient haar verplichtingen derhalve na te komen. Dat gedaagde, zoals zij stelt, betalingsproblemen heeft doet daar niet aan af. De gevorderde hoofdsom zal derhalve worden toegewezen, evenals de gevorderde wettelijke rente.

De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen. Op grond van het rapport Voorwerk dient als uitgangspunt te gelden dat verrichtingen voorafgaand aan het geding worden gezien als voorbereiding van de gedingstukken en instructie van de zaak. Slechts een combinatie van (een) aanmaning(en) en het doen van een schikkingsvoorstel of het daadwerkelijk voeren van schikkingsonderhandelingen kan tot toewijzing van buitengerechtelijke kosten leiden. Uit de stellingen van partijen en de in het geding gebrachte stukken leidt de kantonrechter af dat van ene dergelijke combinatie in het onderhavige geval geen sprake is.

Gedaagde wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten verwezen.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt gedaagde aan eiseres te betalen een bedrag van € 1.303,45, vermeerderd met de wettelijke rente over € 1.239,00 vanaf 22 maart 2005 tot de dag van voldoening;

veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van eiseres bepaald op:

aan explootkosten € 71,93

aan kosten GBA/KvK € 5,00

aan griffierecht € 192,00

aan salaris gemachtigde € 270,00

totale kosten € 538,93;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. van Steenderen-Koornneef, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juli 2005, in aanwezigheid van de griffier.