Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2005:AT4558

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
02-03-2005
Datum publicatie
25-04-2005
Zaaknummer
58044 FA RK 05-7089
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding en toedeling echtelijke woning. Geen toewijzing verzoek ex artikel 3:300 BW (uitspraak in de plaats van leveringsakte).

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 3
Burgerlijk Wetboek Boek 3 300
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2005/67
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer: 58044 / FA RK 05-7089

Datum: 2 maart 2005

RECHTBANK DORDRECHT

Sector Civiel Recht

Beschikking van de enkelvoudige kamer

in de zaak van

[verzoeker],

wonende te [woonadres],

procureur mr. P.C. van Houten,

en

[verzoekster],

wonende te [woonadres],

procureur mr. P.C. van Houten,

verzoekers.

Partijen worden hieronder aangeduid als de man respectievelijk de vrouw.

Het procesverloop

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het verzoekschrift van partijen, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 19 januari 2005.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft van de stukken kennisgenomen.

De vaststaande feiten

Op de datum van de indiening van het verzoekschrift is uit de overgelegde stukken het navolgende gebleken.

Partijen zijn op 25 juni 1999 te Dordrecht in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd.

Uit hun huwelijk is geboren de thans nog minderjarige:

[kind verzoekers], geboren op [geboortedatum] 2003 te [geboorteplaats]

Het kind verblijft thans bij de vrouw.

Beide partijen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Het verzoek

Partijen verzoeken de echtscheiding uit te spreken.

Zij hebben daarbij de volgende nevenvoorzieningen verzocht:

a. kinderalimentatie;

b. partneralimentatie;

c. toedeling van de echtelijke woning met bepaling dat deze beschikking in de plaats treedt van de akte tot levering;

d. de inhoud van het echtscheidingsconvenant in de beschikking op te nemen;

De beoordeling

Het verzoek tot echtscheiding is gegrond op het oordeel van beide echtgenoten dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht. Het kan derhalve worden toegewezen.

Hetzelfde is het geval met de nevenvoorzieningen zoals vermeld onder a., b., en d.

Zowel op de kinderalimentatie als op de partneralimentatie is de wettelijke indexering van rechtswege van toepassing.

Ten aanzien van de verzochte nevenvoorziening onder c. overweegt de rechtbank als volgt.

Nu partijen overeenstemming hebben bereikt over toedeling van de echtelijke woning aan de vrouw kan het daartoe strekkende verzoek worden toegewezen. Dat geldt evenwel niet zonder meer voor het daaraan gekoppelde verzoek om deze beschikking in de plaats te laten treden van de voor levering van de woning vereiste akte zoals bedoeld in artikel 3:300, lid 2, BW. Deze bepaling, die met terughoudendheid door de rechter dient te worden toegepast, is bedoeld voor die situaties waarin één van partijen die gehouden is om aan het opmaken van een akte medewerking te verlenen, weigert of niet in staat is om deze medewerking te verlenen. Daarvan is in het onderhavige geval niet gebleken. Partijen hebben overeenstemming bereikt over toedeling van de woning aan de vrouw en de man heeft in het convenant, onder voorwaarden, zijn medewerking toegezegd aan de tenaamstelling van de woning op naam van de vrouw. Van een weigering of onmogelijkheid van de man om aan de levering medewerking te verlenen is niet gebleken en ligt, nu het immers een gemeenschappelijk verzoek betreft, ook niet in de rede.

De rechtbank zal partijen in de gelegenheid stellen om zich hierover, met inachtneming van het hiervoor overwogene, bij akte nader uit te laten en, voor zover nodig, dit verzoek aan te passen dan wel in te trekken. Iedere beslissing op de hiervoor onder c. vermelde verzochte nevenvoorziening zal in afwachting daarvan worden aangehouden.

De beslissing

De rechtbank:

spreekt de echtscheiding uit tussen partijen, gehuwd op 25 juni 1999 te Dordrecht;

bepaalt, uitvoerbaar bij voorraad, dat de man, met ingang van de datum van deze beschikking, aan de vrouw ten behoeve van voornoemde minderjarige een alimentatie zal betalen van € 162,50 (honderdtweëenzestig euro en vijftig cent) per maand, bij vooruitbetaling te voldoen;

bepaalt dat de man met ingang van de dag, waarop deze beschikking zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, ten behoeve van de vrouw een alimentatie zal betalen van € 54,17 (vierenvijftig euro en zeventien cent) per maand, bij vooruitbetaling te voldoen;

neemt de inhoud van het echtscheidingsconvenant op en hecht een gewaarmerkt afschrift van dit convenant aan;

verwijst de zaak naar de rol van 30 maart 2005 voor akte;

houdt overigens iedere nadere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.J.P. Lock, tevens kinderrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van woensdag 02 maart 2005.