Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2005:AT4550

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
27-04-2005
Datum publicatie
27-04-2005
Zaaknummer
57431 HA RK 04-2069
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming bestuurders stichting ex artikel 2:299 BW op verzoek van gemeente.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 299
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2005, 206
JOR 2005/172
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nummer : 57431 HA RK 04-2069

Datum : 27 april 2005

RECHTBANK DORDRECHT

Sector Civiel Recht

Beschikking van de enkelvoudige kamer

op het verzoek van

de rechtspersoon naar publiek recht De Gemeente Gorinchem,

zetelende te Gorinchem,

verzoekster,

procureur: mr. A. Dunsbergen

met als belanghebbenden:

- Stichting Arkelstad Stedelijke Instelling voor Sociaal Cultureel Werk,

gevestigd te Gorinchem,

- Werknemersvertegenwoordiging Stichting Arkelstad,

- Vrijwilligers/deelnemers Stichting Arkelstad.

Het procesverloop

1. De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

* verzoek- en aanvullend verzoekschrift met bijlagen;

* brieven van 11 maart 2005 en 16 maart 2005 met bijlagen en een faxbericht van 7 april 2005 van mr. Dunsbergen voornoemd;

* brief met bijlagen van 12 april 2005 van de oud-bestuursleden van de Stichting Arkelstad.

2. De zaak is behandeld ter zitting van 14 april 2005. Bij deze behandeling zijn verschenen:

- mevrouw A. Berkelmans namens verzoekster, bijgestaan door mr. Dunsbergen voornoemd;

- [naam directeur], directeur van de Stichting Arkelstad;

- [betrokkenen (2)] namens de Werknemersvertegenwoordiging van de Stichting Arkelstad;

- [namen oud-bestuursleden (3)], oud-bestuursleden van de Stichting Arkelstad;

- [namen voorgedragen bestuursleden (2)], voorgedragen als nieuw te benoemen bestuursleden.

De overige bekende belanghebbenden zijn, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

De feiten

3. De statuten van de Stichting Arkelstad (verder te noemen: de stichting), zoals gewijzigd bij notariële akte van 17 september 1999, luiden - voor zover thans van belang - als volgt:

(...)

Artikel 7

1. Het bestuur bestaat ten minste uit vijf (5) leden en ten hoogste uit negen (9) leden.

2.a. Het bestuur ziet erop toe, dat deelnemers en vrijwilligers invloed hebben op de benoeming van leden van het bestuur.

b. Zolang de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Welzijnswerk (hierna te noemen: CAO) op het personeel van de stichting van toepassing is en deze CAO - dan wel de daarvoor in de plaats tredende regeling - zulks bepaalt, heeft de ondernemingsraad dan wel de personeelsvertegenwoordiging, het recht om voordrachten op te maken voor een nieuw te benoemen bestuurder, een en ander overeenkomstig de regels van het recht van initiatief, zoals vermeld in de CAO. De voorgedragen kandidaat mag geen dienstbetrekking bij de stichting hebben. (...)

4. Met ingang van 1 november 2004 hebben alle op dat moment in functie zijnde bestuursleden van de stichting hun functie neergelegd.

5. De werknemersvertegenwoordiging en de vrijwilligers en deelnemers van de stichting hebben de volgende kandidaten als bestuurslid voorgedragen danwel met hun benoeming ingestemd:

- [naam nieuw bestuurslid 1];

- [naam nieuw bestuurslid 2];

- [naam nieuw bestuurslid 3];

- [naam nieuw bestuurslid 4];

- [naam nieuw bestuurslid 5].

6. Voornoemde personen hebben te kennen gegeven bereid te zijn om zitting te nemen in het (interim) bestuur van de stichting.

Het verzoek

7. Bij op 1 december 2004 en op 24 januari 2005 ingekomen verzoek- respectievelijk aanvullend verzoekschrift heeft verzoekster de rechtbank ex artikel 2:299 BW verzocht vanwege het geheel ontbreken van het door de statuten voorgeschreven bestuur van de stichting in de vervulling van de ledige plaats(en) te voorzien, door benoeming van de daartoe bij het verzoek voorgestelde en door de werknemersvertegenwoordiging en vrijwilligers en deelnemers van de stichting voorgedragen personen (r.o. 5).

8. Verzoekster heeft daartoe aangevoerd dat de stichting binnen de Gorinchemse gemeenschap een belangrijke plaats inneemt op het gebied van sociaal en cultureel werk ten behoeve van de inwoners van Gorinchem. Verzoekster trekt zich het belang van het leveren van een bijdrage aan het welzijn van haar inwoners aan. De stichting wordt volledig met subsidie van verzoekster gefinancierd. Vanwege het ontbreken van een bestuur lopen het voortbestaan van de stichting en de continuïteit van haar activiteiten gevaar. Gelet hierop is er thans sprake van een onwenselijke situatie waaraan op zo kort mogelijke termijn een einde dient te worden gemaakt door benoeming van de voorgestelde personen tot bestuurder van de stichting.

De beoordeling

9. Verzoekster kan, gelet op haar betrokkenheid bij (de activiteiten van) de stichting en de door haar aan het verzoek ten grondslag gelegde gronden, worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 2:299 BW.

10. Vast staat dat het door de statuten voorgeschreven bestuur van de stichting thans geheel ontbreekt en dat daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien. Van bezwaren tegen de benoeming van de voorgestelde personen tot bestuurder van de stichting is niet gebleken. Het bepaalde in artikel 7, lid 2, van de statuten is in acht genomen.

11. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, lid 1, van de statuten, in de vervulling van de ledige plaatsen voorzien door benoeming van de bij het verzoek voorgestelde personen tot bestuurder van de stichting.

12. De rechtbank ziet aanleiding deze beschikking ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

De beslissing

De rechtbank:

Benoemt tot bestuurders van de Stichting Arkelstad, gevestigd te Gorinchem:

- [naam nieuw bestuurslid 1], p/a Postbus 108, 4200 AC Gorinchem,

- [naam nieuw bestuurslid 2], p/a Postbus 108, 4200 AC Gorinchem,

- [naam nieuw bestuurslid 3], p/a Postbus 108, 4200 AC Gorinchem,

- [naam nieuw bestuurslid 4], [woonadres],

- [naam nieuw bestuurslid 5], [woonadres];

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.J.P. Lock en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 april 2005.