Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2004:AO3239

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
08-01-2004
Datum publicatie
09-02-2004
Zaaknummer
130063 CV EXPL 03-6400
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

"Een geleverde zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet die eigenschappen bezit, die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Kenmerk: 130063 CV EXPL 03-6400

Vonnis van de kantonrechter te Dordrecht van 8 januari 2004 in de zaak van:

[eiser], gemachtigde Th.J. Wouters,

tegen :

[gedaagde], zelf procederende.

Partijen worden hierna aangeduid als [eiser] en [gedaagde].

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 21 oktober 2003;

2. de conclusie van antwoord;

3. de conclusie van repliek;

4. de conclusie van dupliek;

5. de overgelegde producties.

Omschrijving van het geschil

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet althans onvoldoende gemotiveerd betwist, geldt tussen partijen het volgende.

[eiser] heeft door bemiddeling van [...], makelaar in paarden, op 15 augustus 2003 van [gedaagde] de pony [...] gekocht.

De pony is op 18 augustus 2003 aan [eiser] geleverd.

De koopprijs ad € 3.100,-- heeft [eiser] op 23 augustus 2003 aan [...] voldaan.

Op 9 september 2003 heeft [eiser] de pony laten onderzoeken door de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

In het terzake op 15 september 2003 door [...] opgestelde rapport staat -voorzover van belang- vermeld:

"(…) Op dit moment is het paard duidelijk kreupel RA (3/5), staat beiderzijds achter frans en buitendoor.(…) Diagnose: RA spat en kogelkreupelheid(…) Het paard is lijdende aan spat waardoor het paard minder bruikbaar wordt voor het doel waarvoor het gekocht is. Tevens kan aangegeven worden dat deze aandoening aanwezig geweest moet zijn en verborgen voor de koper, ten tijde van de koop."

Bij brief van 17 september 2003 heeft [eiser] jegens [gedaagde] de koopovereenkomst wegens een verborgen gebrek ontbonden verklaard en de koopsom, vermeerderd met de inmiddels gemaakte kosten, teruggevorderd

De vordering

[eiser] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen om tegen overgave van de pony [...] en kwijting aan [eiser] te voldoen de somma van

€ 3.100,--, vermeerderd met de door [eiser] gemaakte kosten van onderzoek door de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht ad € 450,63, plus 19% omzetbelasting is € 536,25, alsmede vervoerskosten van [...] naar Utrecht v/v ad € 50,-- alsmede wegens pensionkosten over 2,5 maanden vanaf 9 augustus 2003 tot 23 oktober 2003 ad € 312,50, in totaal derhalve

€ 3.998,75, te vermeerderen met incassokosten ad 15% van de hoofdsom zijnde € 599,98 plus 19% omzetbelasting is € 713,98, in totaal € 4.712,73, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure.

[eiser] stelt daartoe -samengevat- het volgende.

[eiser] heeft niet geleverd gekregen hetgeen hij mocht verwachten (een gezond paard). [gedaagde] heeft niet aan zijn mededelingsplicht terzake de voorgeschiedenis en het gebrek van de pony voldaan.

[eiser] heeft schade geleden. [gedaagde] is voor deze schade, alsmede voor de gemaakte incassokosten, aansprakelijk.

Het verweer

De conclusie van [gedaagde] strekt tot afwijzing van de vordering.

[gedaagde] voert als verweer -samengevat en voorzover van belang- het volgende aan.

De verkoop is via de makelaar gegaan en [gedaagde] heeft geen contact met koper gehad.

De pony had voor aankoop gekeurd kunnen worden.

De pony was niet kreupel en had dus geen verborgen gebrek.

Beoordeling van het geschil

De vraag die partijen verdeeld houdt is of de afgeleverde pony aan de overeenkomst heeft beantwoord.

Voorop gesteld dient te worden dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. In het onderhavige geval betekent dit naar het oordeel van de kantonrechter dat de koper op grond van de overeenkomst een gezonde pony mocht verwachten. [gedaagde] had een mededelingsplicht omtrent de medische (voor)geschiedenis van de pony. [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij geen contact met [eiser] heeft gehad. Daaromtrent geldt dat de schending van de mededelingsplicht door de makelaar aan [gedaagde] wordt toegerekend. Vrijwel direct na aankoop bleek immers dat de pony kreupel was, hetgeen wordt bevestigd door het rapport van de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit te Utrecht.

Het door [gedaagde] aangeboden (deskundigen)bewijs passeert de kantonrechter, nu dit niet tot een ander oordeel zou kunnen leiden.

In rechte moet er dus van worden uitgegaan dat de pony niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Daarmee staat de tekortkoming van [gedaagde] vast. [eiser] heeft de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden. Dit brengt met zich dat partijen verplicht zijn de reeds door hen ontvangen prestaties ongedaan te maken. Bovendien heeft [eiser] recht op vergoeding van de schade die hij lijdt doordat geen correcte nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt, omdat de tekortkoming aan [gedaagde] kan worden toegerekend.

De gevorderde schade wordt door [gedaagde] niet betwist.

Ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst dient [eiser] de pony aan [gedaagde] terug te geven, terwijl [gedaagde] de koopprijs aan [eiser] dient te restitueren. De kantonrechter zal dan ook een bedrag van € 3.100,-- toewijzen.

De onderzoekskosten van de Faculteit der Diergeneeskunde kunnen op grond van artikel 6:96 lid 2 BW eveneens worden toegewezen. De daarover gevorderde omzetbelasting komt echter niet voor vergoeding in aanmerking, nu dit reeds in het factuurbedrag van € 450,63 is begrepen.

De vervoers- en pensionkosten komen de kantonrechter niet onredelijk voor, zodat deze ook voor vergoeding in aanmerking komen.

De gevorderde incassokosten zullen worden gematigd tot het kantonrechtertarief in casu zijnde € 406,--.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vordering van [eiser] als na te melden zal worden toegewezen.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om tegen overgave van de ten processe bedoelde pony aan [eiser] te betalen een bedrag van € 4.319,13;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, in dit geding aan de zijde van [eiser] gevallen, welke kosten tot op deze uitspraak zijn bepaald op:

aan explootkosten € 81,16

aan kosten GBA/KvK €

aan griffierecht € 162,--

aan salaris gemachtigde 450,--

totale kosten 693,16;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. van Steenderen-Koornneef, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 januari 2004, in aanwezigheid van de griffier.