Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2003:AO0946

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
11-12-2003
Datum publicatie
23-12-2003
Zaaknummer
51889 / KG ZA 03-221
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering nakoming ontruiming bedrijfspand toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

rolnummer : 51889 / KG ZA 03-221

datum : 11 december 2003

RECHTBANK DORDRECHT

Vonnis in kort geding

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

gemeente Zwijndrecht,

gevestigd te Zwijndrecht,

eiseres,

advocaat mr. E. Lems te Barendrecht,

procureur mr. C.F.W.A. Hamm,

tegen

1. de vennootschap onder firma

VOF Pom Lai Garden,

gevestigd te Zwijndrecht,

alsmede tegen haar vennoten:

2. (vennoot A),

wonend te (woonplaats),

3. (vennoot B),

wonend te (woonplaats),

gedaagden.

Eiseres wordt hieronder aangeduid als de gemeente Zwijndrecht en gedaagden tezamen als Pom Lai Garden.

Het procesverloop

1. De voorzieningenrechter heeft ter terechtzitting van 4 december 2003 kennis genomen van de volgende processtukken:

* dagvaarding van 25 november 2003, met producties.

De feiten

2. Op grond van de - in zoverre niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken - stellingen van partijen en in het geding gebrachte producties wordt in dit geding van het volgende uitgegaan:

3. De gemeente Zwijndrecht heeft aan Pom Lai Garden een pand aan de Meerkoetstraat 11 in Zwijndrecht (hierna: het pand) verhuurd, waarin Pom Lai Garden een Chinees restaurant heeft geëxploiteerd.

4. De gemeente Zwijndrecht heeft op 11 juni 2003 met Pom Lai Garden een schriftelijke overeenkomst gesloten tot beëindiging van de huurovereenkomst terzake van het pand, onder betaling aan Pom Lai Garden van een schadeloosstelling ex artikel 7A: 1636a BW (thans: 7: 309 BW) van € 235.000,- incl. BTW te vermeerderen met eventuele belastingschade (hierna: de beëindigingsovereenkomst).

5. Van het bedrag van € 235.000,- heeft Pom Lai Garden 75 % ontvangen; het restant ad 25 % (€ €58.750,-) wordt volgens de tekst van de beëindigingsovereenkomst betaald binnen 14 dagen nadat het pand leeg en ontruimd aan de gemeente Zwijndrecht is opgeleverd.

6. De beëindigingsovereenkomst luidt, voor zover van belang, als volgt:

"2. Pom Lai Garden zal de bedrijfsruimte uiterlijk op 1 juli 2003 leeg en ontruimd opleveren, onder overhandiging van de sleutels aan de Gemeente.

3. De Gemeente heeft de mogelijkheid de ontruimingsverplichting van Pom Lai Garden op te schorten indien de Gemeente de bedrijfsruimte op 1 juli 2003 nog niet nodig heeft. De Gemeente zal Pom Lai Garden terzake schriftelijk informeren. In het hier veronderstelde geval is Pom Lai Garden gerechtigd om tot een nader door de Gemeente te bepalen datum gebruik te blijven maken van de bedrijfsruimte."

............

"5. In geval van voortgezet gebruik van de bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 3 is Pom Lai Garden tot en met de dag van de oplevering van de bedrijfsruimte een gebruiksvergoeding verschuldigd aan de Gemeente die gelijk is aan de huurprijs."

7. De toenmalige raadsman van Pom Lai Garden heeft van de raadsman van de gemeente Zwijndrecht (onder meer) een faxbericht van 1 september 2003 ontvangen, waarin Pom Lai Garden wordt aangezegd om het pand te ontruimen op uiterlijk 15 november 2003.

8. Pom Lai Garden heeft het pand niet ontruimd. Sedert eind september 2003 is het restaurant gesloten.

9. Pom Lai Garden heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de aan de projectontwikkelaar verstrekte bouwvergunning. Het bezwaarschrift is gedateerd op 11 juli 2003.

De vordering

10. De gemeente Zwijndrecht vordert -kort samengevat- bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, (hoofdelijke) veroordeling van Pom Lai Garden:

-tot ontruiming van het pand onder overgave van de sleutels aan de gemeente Zwijndrecht alsmede tot het ter vrije beschikking stellen van het pand aan de gemeente Zwijndrecht, binnen zeven dagen na betekening van onderhavig vonnis en met machtiging aan de gemeente Zwijndrecht zulks zonodig zelf te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm;

-tot betaling van een bedrag van € 5.445,36 aan achterstallige gebruiksvergoeding, berekend tot december 2003;

-om binnen zeven dagen na betekening van onderhavig vonnis de bezwaren tegen de verleende bouwvergunning in te trekken, onder verbeurte van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag, waaronder een deel daarvan, dat Pom Lai Garden daarmee in gebreke blijft; met veroordeling van Pom Lai Garden in de kosten van het geding. Zij stelt daartoe het volgende.

11. De gemeente Zwijndrecht wil voor 1 januari 2004 de grond van het pand leveren aan een projectontwikkelaar. De gemeente Zwijndrecht heeft een aantal malen ingestemd met uitstel van ontruiming, om Pom Lai Garden de gelegenheid te verschaffen een vervangende locatie te zoeken. Uit eigen onderzoek van de gemeente Zwijndrecht blijkt echter dat Pom Lai Garden al een vervangende locatie heeft gevonden aan de Coolsingel in Rotterdam. De gemeente Zwijndrecht dient het pand nog te slopen en de grond bouwrijp te maken. Zolang de grond niet is geleverd aan de projectontwikkelaar, kost dat de gemeente Zwijndrecht € 13.800,- per maand. In de beëindigingsovereenkomst is afgesproken dat Pom Lai Garden al de lopende procedures tegen de gemeente Zwijndrecht zou intrekken. De strekking daarvan is dat Pom Lai Garden evenmin nieuwe procedures mag entameren. Het pand van Pom Lai Garden is het enige dat nog gesloopt moet worden. Het braakliggende terrein rondom het pand heeft een negatieve invloed op het leefklimaat.

Het verweer

12. De conclusie van Pom Lai Garden strekt tot afwijzing van de vordering met veroordeling van de gemeente Zwijndrecht in de kosten van het geding. Zij voert als verweer het volgende aan.

13. De gemeente Zwijndrecht dient eerst zorg te dragen voor een vervangende locatie voor Pom Lai Garden. Dit heeft de gemeente Zwijndrecht toegezegd. Voorts acht Pom Lai Garden het sub 5 genoemde bedrag van € 235.000,- te laag.

De beoordeling

14. De vordering tot ontruiming zal worden toegewezen, zij het zoals hierna vermeld. Blijkens de tekst van de beëindigingsovereenkomst heeft Pom Lai Garden zich daartoe verplicht. Bij afweging van wederzijdse belangen is niet is gebleken of aannemelijk geworden dat de omstandigheden na het sluiten van de beëindigingsovereenkomst dusdanige wijziging hebben ondergaan, dat deze in de weg zouden kunnen staan aan uitvoering van de beëindigingsovereenkomst.

15. Het standpunt van Pom Lai Garden maakt dit niet anders. De beëindigingsovereenkomst voorziet in niet meer dan dat de gemeente Zwijndrecht zich moet inspannen haar medewerking te verlenen aan de vestiging door Pom Lai Garden van haar restaurant op een andere locatie. De enkele stelling van Pom Lai Garden ter zitting dat de gemeente Zwijndrecht, in afwijking van de tekst van de beëindigingsovereenkomst, mondeling heeft toegezegd voor een andere locatie zorg te dragen, is tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door de gemeente Zwijndrecht niet aannemelijk geworden.

16. Niet valt in te zien waarom aan Pom Lai Garden een hogere vergoeding voor beëindiging van de huurovereenkomst zou toekomen dan het overeengekomen bedrag van € 235.000,-. De hoge kosten van verplaatsing van de bedrijfsvoering waarop Pom Lai Garden ter zitting wijst, zullen naar mag worden aangenomen reeds verdisconteerd zijn in de hoogte van de beëindigingsvergoeding.

17. Uit de wet vloeit voort dat de gemeente Zwijndrecht zonodig de hulp van de sterke arm kan inroepen, zodat geen aanleiding bestaat het daartoe strekkende deel van de vordering toe te wijzen.

18. Voor toewijzing van een geldvordering in kort geding moet onder andere uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening nodig zijn. De gemeente Zwijndrecht heeft niet aannemelijk gemaakt dat daarvan sprake is; desgevraagd kon de gemeente Zwijndrecht ter zitting niet aangeven waarom het niet mogelijk is de gevorderde gebruiksvergoeding te verrekenen met het bedrag van € 58.750,- dat de gemeente Zwijndrecht nog verschuldigd is aan Pom Lai Garden. Voor toewijzing van de gevorderde gebruiksvergoeding bestaat mitsdien geen aanleiding.

19. De gevorderde veroordeling van Pom Lai Garden tot intrekking van haar bezwaarschrift tegen de aan de projectontwikkelaar verstrekte bouwvergunning komt evenmin voor toewijzing in aanmerking. Voor zover al onder bijzondere omstandigheden kan worden aangenomen dat hantering door een belanghebbende van een bestuursrechtelijk middel van rechtsbescherming onrechtmatig zou zijn en dat zulks zich zou lenen voor beoordeling in kort geding, is daarvan ten deze in ieder geval niet gebleken. De door de gemeente Zwijndrecht ingeroepen beëindigingsovereenkomst ziet op intrekking door Pom Lai Garden van de destijds lopende procedures en niet op alsdan nog te entameren procedures, zoals onderhavig bezwaarschrift.

20. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Pom Lai Garden worden veroordeeld in de proceskosten.

De beslissing in kort geding

De voorzieningenrechter:

veroordeelt Pom Lai Garden om binnen 14 dagen na betekening van onderhavig vonnis de bedrijfsruimte aan de Meerkoetstraat 11 te Zwijndrecht met al de hunnen en het hunne te ontruimen en te verlaten en onder overgave van de sleutels ter vrije algehele beschikking van de gemeente Zwijndrecht te stellen en vervolgens verlaten en ontruimd te houden;

veroordeelt Pom Lai Garden in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van de gemeente Zwijndrecht bepaald op € 703,-- aan salaris van de procureur en € 286,16 aan verschotten, waarvan € 205,- aan griffierecht;

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. van Veen en bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 december 2003.

1