Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2003:AN9065

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
06-11-2003
Datum publicatie
28-11-2003
Zaaknummer
124338 CV EXPL 03-3904
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verbonden tot retournering foto's bij niet-afname, aanbod na ruim 9 maanden te laat.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Kenmerk: 124338 CV EXPL 03-3904

Vonnis van de kantonrechter te Dordrecht van 6 november 2003 in de zaak van:

[eiser], h.o.d.n. [...], wonende te [...], zaakdoende te [...], gemachtigde [...],

tegen :

[gedaagde] wonende te [...], zelf procederende.

Partijen worden hierna aangeduid met [eiser] en [gedaagde].

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 26 juni 2003;

2. de conclusie van antwoord;

3. de conclusie van repliek;

4. de conclusie van dupliek;

5. de overgelegde producties.

Omschrijving van het geschil

De feiten.

Als gesteld door de ene partij en niet of in onvoldoende mate weersproken door de andere partij wordt uitgegaan van het volgende:

Op 25 mei 2002 is er door [eiser] een fotoreportage gemaakt van het team [...], waar [gedaagde] teamleider van was en waarvoor door [gedaagde] een werkbriefje is ingevuld en geparafeerd. Op 28 mei 2002 zijn een 12-tal albums met elk 3 foto's aan [gedaagde] gestuurd met een begeleidende brief met acceptgiro met kenmerk 7986, waarbij [gedaagde] in de gelegenheid is gesteld de foto's die niet door de spelers zouden worden afgenomen terug te sturen met de bijgevoegde retourenveloppe en de foto's die wel zouden worden gekocht, met de meegezonden acceptgiro te betalen. Omtrent het al dan niet terugsturen van de foto's is door partijen gecorrespondeerd, ondermeer op respectievelijk 27 januari, 7 en 26 februari 2003.

De vordering.

[eiser] vordert, na wijziging van eis, dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, zal worden veroordeeld om aan haar te betalen een bedrag van € 168,99,-- te vermeerderen met de wettelijke rente over € 159,38 vanaf 26 juni 2003 tot de dag der algehele voldoening, eveneens te vermeerderen met de buitengerechtelijke kosten groot € 45,38 en de wettelijke rente ad € 9,61, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van dit geding.

[eiser] stelt daartoe - samengevat - het volgende:

Tijdens het toernooi op 25 mei 2002 heeft fotografe [...] aan [gedaagde] de bedoeling van haar bezoek uitgelegd en gevraagd of hij er bezwaar tegen had, dat zij foto's van de spelers zou maken ten behoeve van de te maken foto-albums. [gedaagde] had hier geen bezwaar tegen en [...] vulde daarna een werkbriefje in, dat, bij de geplaatste kruisjes, door [gedaagde] werd aangevuld met zijn adres en paraaf. Op het werkbriefje staat onderaan vermeld, dat de ondertekenaar verklaart de foto's te zullen retourneren indien deze niet gewenst zijn. [gedaagde] heeft verzuimd, ondanks een 4-tal aanmaningen, de aan hem toegezonden foto's terug te sturen c.q. te betalen.

Het verweer.

De conclusie van [gedaagde] strekt tot afwijzing van de vordering. Zijn verweer komt - kort samengevat - op het volgende neer:

Het enige wat met [...] is afgesproken is, dat zij foto's zou nemen ten behoeve van de oorkondes die aan het eind van het toernooi gratis zouden worden uitgedeeld, hetgeen ook is geschied. Het werkbriefje werd ingevuld in de veronderstelling dat dit slechts nodig was voor de administratie van [eiser] en/of die van de toernooileiding, of in het geval dat de oorkondes aan het eind van het toernooi nog niet gereed zouden zijn. Na toezending van de foto's is er telefonisch contact opgenomen met [eiser] en is kenbaar gemaakt, dat van enige binding of overeenkomst met [eiser] geen sprake was. De overeenkomst werd aangegaan met de voetbalvereniging [...] die het betreffende toernooi organiseerde.

Beoordeling van het geschil

Vaststaat, dat [gedaagde], voordat de foto's werden genomen, met de fotografe heeft gesproken en dat er samen met haar een werkbriefje werd ingevuld. Het verweer van [gedaagde], dat hij in de veronderstelling verkeerde, dat de regel onderaan het werkbriefje "Ik zal de foto's naar u terugsturen, indien wij ze niet willen afnemen", in zijn situatie niet van toepassing was, wordt gepasseerd. Indien hij al in deze veronderstelling verkeerde, komt dat voor zijn rekening en risico. Vaststaat immers, dat [gedaagde] het werkbriefje heeft geparafeerd. Daarmee heeft hij zich verbonden de foto's bij niet afname terug te sturen. De kantonrechter overweegt hierbij, dat, indien [gedaagde] zich, na ontvangst van de foto-albums met instructiebrief, niet gebonden achtte aan het verzoek van [eiser], om de foto-albums onder de spelers te distribueren, te voldoen, het op zijn weg had gelegen bij de organiserende vereniging na te gaan op welke wijze één en ander kon worden afgehandeld. Bovendien was het een kleine moeite geweest deze foto-albums in de bijgeleverde retourenveloppe, vergezeld van een uitleg, terug te sturen. Nu hij dit niet heeft gedaan en pas na 9.1/5 maand, na 4 aanmaningen, te kennen heeft gegeven bereid te zijn de foto-albums alsnog terug te sturen, is de kantonrechter van oordeel, dat hij met dit aanbod te laat was. Het enige wat hij had kunnen doen om een procedure te voorkomen was op dat moment alleen nog betaling van het verschuldigde.

De vordering van [eiser] zal als onvoldoende gemotiveerd weersproken worden toegewezen, met dien verstande, dat de rente over de buitengerechtelijke incassokosten wordt afgewezen, nu gesteld noch gebleken is, dat deze kosten reeds zijn voldaan aan de incassogemachtigde en [gedaagde] dienaangaande in gebreke is. [gedaagde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] aan [eiser] te betalen een bedrag van € 168,99, vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van € 114,00 vanaf de dag der dagvaarding;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, in dit geding aan de zijde van [eiser] gevallen, welke kosten tot op deze uitspraak zijn bepaald op:

aan explootkosten € 68,20

aan kosten GBA/KvK € 7,00

aan griffierecht € 87,00

aan salaris gemachtigde € 54,00

totale kosten 216,20;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. van Steenderen-Koornneef, kantonrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 november 2003, in aanwezigheid van de griffier.